THEMIS – İdari Yargılama Hukuku Konu Kitabı Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak, İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – İdari Yargılama Hukuku

Konu Kitabı

20. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
224
Barkod:
9789750292590
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
310,00
İndirimli (%20):
248,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
19. baskı
Mayıs 2023
300,00
150,00 (%50)
16. baskı
Mart 2021
135,00
25,00 (%81)
Kitabın Açıklaması
Themis Dizisi hem akademik alanda destekleyici kaynak oluşturmak hem de kariyer sınavlarına hazırlıkta okuyucularına yeterli desteği sağlamak amaçlarıyla hazırlanmaktadır.
Eserde, sözü edilen amaçlara ulaşabilmek için genel ve teorik konular ihmal edilmeksizin mevzuat hükümleri de işlenmekte, öne çıkan bilgiler belirginleştirilmekte ve karşılaştırmalı tablolara yer verilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdarenin Denetlenmesi
.
İdari Yargı Denetiminin Kapsamı ve Sınırları
.
İdari Yargı Örgütü
.
İdari Yargı Görevlileri
.
İdari Yargının Görev Alanı
.
Yargı Yolu Uyuşmazlıkları (Uyuşmazlık Yargısı)
.
İdari Davalar
.
İdari Davaların Açılması ve Yürütülmesi
.
İdari Yargıda İç Görev ve Yetki
.
İdari Yargıda Süreler
.
İdari Yargıda Özel Durumlar
.
İdari Yargıda Kanun Yolları
.
İdarenin Yargı Dışı Denetimi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
V
1. Bölüm
İDARENİN DENETLENMESİ
I. GENEL OLARAK 
1
II. YARGI DENETİMİ 
2
A. Genel Olarak 
2
B. Yargı Denetiminde Uygulanan Sistemler 
2
1. Yargı Birliği Sistemi 
2
2. Yargı Ayrılığı Sistemi (İdari Yargı Sistemi) 
3
a. Kuruluş Yönünden 
3
aa. Danıştay Biçiminde Örgütlenme 
3
ab. Mahkeme Biçiminde Örgütlenme 
3
b. Görevleri Yönünden 
3
ba. Geniş Görevli Olma 
3
bb. Dar Görevli Olma 
3
C. Ülkemizde İdari Yargı Sistemi 
4
1. Tarihçe 
4
a. 1876 Anayasasında 
4
b. 1924 Anayasasında 
4
c. 1982 Yılında Yapılan Yasal Düzenlemeler 
4
2. Genel Özellikler 
4
a. Anayasal Dayanak 
4
b. Tekli Yapı 
4
c. Genel Görev İlkesi 
5
d. Üç Dereceli Sistem 
5
2. Bölüm
İDARİ YARGI DENETİMİNİN
KAPSAMI VE SINIRLARI
I. İDARİ YARGI DENETİMİNİN KAPSAMI 
7
A. Genel Olarak 
7
B. Yasama Kısıntıları 
7
1. Kavram ve Tarihsel Süreç 
7
2. Pozitif Hukukumuzda Durum 
7
a. Anayasa Gereğince Yargısal Denetim Dışında Tutulan İşlemler 
7
b. Yasalar Gereğince Yargısal Denetim Dışında Tutulan İşlemler 
9
C. Yargı Kısıntıları (Siyasal Tasarruflar) 
9
II. İDARİ YARGI DENETİMİNİN SINIRLARI 
10
A. Genel Olarak 
10
1. Hukuka Uygunluk Denetimiyle Sınırlı Olması 
10
2. Yürütme Görevinin Yerine Getirilmesini Kısıtlayamayacağı 
11
3. İdari Eylem ve İşlem Niteliğinde veya Takdir Yetkisini Kaldıracak Biçimde Yargı Kararı Verilemeyeceği 
11
B. Bağlı Yetki ve Takdir Yetkisi 
11
1. Bağlı Yetki 
11
2. Takdir Yetkisi 
12
a. Genel Olarak 
12
b. Takdir Yetkisinin Sınırları ve Yargısal Denetimi 
13
ba. Eşitlik İlkesine Uygunluk 
14
bb. Kamu Yararı ve Hizmet Gereklerine Uygunluk 
14
bc. Yasalara ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerine Uygunluk 
14
bd. Maddi Olaya Uygunluk (Gerekçenin Gösterilmesi) 
14
3. Bölüm
İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ
I. GENEL İDARİ YARGI ÖRGÜTÜ 
17
A. Danıştay 
17
1. Başkan ve Başsavcı 
17
2. Daireler 
17
a. Yargısal Daireler 
17
aa. Genel Olarak 
17
ab. Heyetler 
18
ac. Daire Başkanları 
18
ad. Dairelerde İşbölümü 
18
ae. Dairelerin Görevleri 
19
b. İdari Daire 
19
3. Danıştay Genel Kurulu 
19
4. İdari İşler Kurulu 
20
5. İdari Dava Daireleri Kurulu ve Vergi Dava Daireleri Kurulu 
21
6. İçtihatları Birleştirme Kurulu 
22
7. Başkanlar Kurulu 
22
8. Başkanlık Kurulu 
23
9. Yüksek Disiplin Kurulu 
24
10. Disiplin Kurulu 
24
B. Bölge İdare Mahkemeleri 
25
1. Genel Olarak 
25
2. Kuruluşu 
26
3. Örgütü, Organların Görevleri ve Çalışma Usulleri 
26
a. Örgüt Yapısı 
26
aa. Başkan ve Üyelik 
26
ab. Başkanlar Kurulu 
27
ac. Daireler 
27
ad. Adalet Komisyonu 
27
ae. Müdürlükler 
27
b. Organların Görevleri 
28
C. İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri 
29
1. Kuruluşu 
29
2. Yapısı ve Görevleri 
30
D. Nöbetçi Mahkemeler 
30
1. Danıştay’da 
30
2. İdare ve Vergi Mahkemelerinde 
31
3. Bölge İdare Mahkemelerinde 
31
4. Bölüm
İDARİ YARGI GÖREVLİLERİ
I. İDARİ YARGI GÖREVLİLERİ 
33
A. Danıştay Personeli 
33
1. Meslek Mensupları 
33
a. Danıştay Başkanı 
33
b. Danıştay Başsavcısı 
34
c. Danıştay Başkanvekilleri 
34
d. Üyeler 
34
2. Diğer Görevliler 
35
a. Danıştay Savcıları 
35
b. Danıştay Tetkik Yargıçları 
36
B. Bölge İdare Mahkemesi Personeli 
36
C. İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Personeli 
36
D. İdari Yargıda Yardımcılık 
37
5. Bölüm
İDARİ YARGININ GÖREV ALANI
I. GÖREV KAVRAMI 
39
A. Genel Olarak 
39
1. Dış Görev 
39
2. İç Görev 
39
B. Ülkemizde Yargı Kolları 
39
1. Anayasa Yargısı 
39
2. Adli Yargı 
40
3. İdari Yargı 
40
4. Uyuşmazlık Yargısı 
40
5. Seçim Yargısı 
40
6. Mali Yargılama 
40
II. İDARİ YARGININ GÖREV ALANININ ANAYASAL DAYANAĞI SORUNU 
40
III. İDARİ YARGININ GÖREV ALANI DIŞINDA KALAN UYUŞMAZLIKLAR 
41
A. Yasama ve Yargı İşlemleri 
41
B. İdari Nitelik Taşımalarına Rağmen Adli Yargının Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklar 
42
1. Abonmanlık Sözleşmeleri 
42
2. İdari Para Cezaları 
43
3. İdarenin Özel Kişilere Karşı Açtığı Davalar 
46
4. İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinden Doğan Davalar 
46
5. Kamu Görevlilerine Karşı Açılan Davalar 
47
6. Tapu Siciliyle İlgili Davalar 
47
a. Sicillerdeki Yanlışlıkların Düzeltilmesiyle İlgili Davalar 
47
b. Sicillerin Yanlış veya Eksik Tutulmasından Doğan Zararların Giderilmesi Amacıyla Açılan Davalar 
48
c. İmar Mevzuatına Aykırılık Nedeniyle Açılan Davalar 
48
7. Kamulaştırmadan Doğan Özel Hukuk Uyuşmazlıkları 
48
8. Nüfus Kayıtlarına İlişkin Davalar 
50
9. İcra ve İflas Dairesi Görevlilerinin Kusurlarından Doğan Tazminat Davaları 
50
10. Hizmet Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar 
51
11. Fiili Yol (İdarenin Haksız Fiilleri) 
51
a. Kamulaştırmasız El Atma (Fiili El Koyma) 
51
b. Hukuki El Koyma 
52
12. İdareye Ait Taşıtlarının Yaptığı Kazalardan Doğan Uyuşmazlıklar 
53
a. Klasik Yaklaşım 
53
b. 2011 yılı 6099 Sayılı Yasal Değişiklik 
54
c. Konuyla İlgili Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı 
55
13. Vakıf Üniversitelerine İlişkin Uyuşmazlıklar 
55
14. Askeri Tatbikat ve Manevralara İlişkin Uyuşmazlıklar 
56
6. Bölüm
YARGI KOLU UYUŞMAZLIKLARI
(UYUŞMAZLIK YARGISI)
I. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ 
57
A. Genel Olarak 
57
B. Yapısı ve Çalışma Usulleri 
57
1. Başkan 
57
2. Mahkeme Heyeti 
58
3. Üyeler 
58
a. Seçimi 
58
b. Başkan ve Üyelerin Çekinmesi ve Reddi 
58
ba. Çekinme 
58
bb. Ret 
59
4. Yazı İşleri ve Diğer Görevliler 
59
5. Ara Verme 
59
II. UYUŞMAZLIK YARGISI 
59
A. Görev Uyuşmazlıkları 
59
1. Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
59
a. Koşulları 
60
b. Uyuşmazlığın Çıkarılması ve Sonuçlandırılması 
60
c. Örnek Üzerinde Olumlu Görev Uyuşmazlığı 
61
ca. Uyuşmazlık Mahkemesi Öncesi Aşama 
61
cb. Uyuşmazlık Mahkemesi Aşaması 
63
d. Olumlu Görev Uyuşmazlığının İkinci Türü 
63
2. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı 
64
a. Koşulları 
64
b. Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi 
65
3. Mahkemelerce Görev Uyuşmazlığı Başvurusu 
65
a. İlk Derece Yargı Yeri Tarafından 
65
b. Üst Yargı Yeri Tarafından 
65
4. Tedbirlerin Devam Etmesi 
66
B. Hüküm Uyuşmazlığı 
66
1. Genel Olarak 
66
2. Koşulları 
66
3. Hüküm Uyuşmazlığının Giderilmesi 
66
4. Hüküm Uyuşmazlığına İlişkin Örnek Karar 
67
D. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarının Sonuçları 
67
1. Kararların Bağlayıcılığı 
67
2. Kararların Kesinliği 
68
3. Kaldırılan Hükümler 
68
7. Bölüm
İDARİ DAVALAR
I. GENEL OLARAK 
69
A. Edim Davaları 
69
B. Tespit Davaları 
70
C. Yenilik Doğuran (İnşai) Davalar 
70
II. İDARİ DAVA TÜRLERİ 
70
III. İPTAL DAVALARI 
71
A. Genel Olarak 
71
B. İptal Davasının Özellikleri 
71
1. İptal Davası Objektif Nitelikte Bir Davadır 
71
2. İptal Davasının Konusunu İdari İşlemler Oluşturur 
72
3. İptal Davası Bir İdari İşlemin Hukuka Aykırılığı İddiası ile Açılır 
72
4. İptal Davası İdari İşlemin İptal Edilmesi Amacıyla Açılır 
72
5. İptal Davası Açabilmek İçin Menfaat İhlali Gerekir 
73
6. İptal Davası Kamu Düzenindendir 
73
C. İptal Davasının Konusu 
73
1. İdari İşlem Tamamlanmış Olmalıdır 
73
2. İdari İşlem Etkili (İcrai) Olmalıdır 
74
3. İdari İşlem Kesinleşmiş Olmalıdır 
74
D. İptal Davasının Ön Koşulları 
75
1. Mahkemeye İlişkin Ön Koşullar (Görev ve Yetki) 
76
2. Davanın Konusuna İlişkin Ön Koşullar 
76
3. Davacıya İlişkin Ön Koşullar 
77
a. Taraf Ehliyeti 
77
b. Dava Ehliyeti 
78
ba. Genel Dava Ehliyeti 
78
bb. Özel Dava Ehliyeti (Menfaat) 
78
4. Davalıya İlişkin Ön Koşullar 
82
a. TBMM’nin İdari İşlemleri 
83
b. Cumhurbaşkanlığı İşlemleri 
83
c. Bakanlıkların İşlemleri 
83
d. Merkezi İdare İl ve İlçe Taşra Örgütlerinin İşlemleri 
84
e. Yerel Yerinden Yönetimlerin (Mahalli İdareler) İşlemleri 
84
f. Kamu Tüzel Kişilerinin (Hizmetsel Örgütler) İşlemleri 
84
g. İdari Vesayet Makamlarının İşlemleri 
84
h. 2018 yılı 7075 Sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Açılan Davalar 
84
ı. Vergi Yargısında Davalılık Sıfatı 
85
5. İptal Davasının Süresine İlişkin Ön Koşullar 
85
6. İptal Davasının Biçimine İlişkin Ön Koşullar 
85
E. İptal Davasının Esasa İlişkin Koşulları 
85
F. İptal Davasının Sonuçları 
86
1. İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları 
86
a. Ön Koşullar Nedeniyle Davanın Reddi 
86
b. Davanın Esastan Reddi 
86
2. İptal Davasının Kabul Edilmesinin Sonuçları 
86
G. İptal Kararının Uygulanması 
87
1. İdarenin Sorumluluğu 
87
2. Kamu Görevlisinin Sorumluluğu 
88
a. Hukuksal Sorumluluk 
88
b. Cezai Sorumluluk 
88
IV. TAM YARGI DAVALARI 
88
A. Genel Olarak 
88
B. Türleri 
89
C. Tam Yargı Davasının Ön Koşulları 
90
1. Mahkemeye İlişkin Ön Koşullar 
90
2. Dava Konusuna İlişkin Ön Koşullar 
90
a. İdari İşlemlerden Kaynaklanan Tam Yargı Davaları 
90
b. İdari Eylemler Nedeniyle Açılan Tam Yargı Davaları 
90
c. İdari Sözleşmelerden Doğan Tam Yargı Davaları 
91
3. Davacıya İlişkin Ön Koşullar 
91
4. Davalıya İlişkin Ön Koşullar 
91
5. Süreye İlişkin Ön Koşullar 
91
6. Biçime İlişkin Ön Koşullar 
91
D. Tam Yargı Davasının Esasına İlişkin Koşullar 
91
E. Tam Yargı Davasının Sonuçları 
92
1. Davanın Reddinin Sonuçları 
92
2. Davanın Kabulünün Sonuçları 
92
F. Tam Yargı Davasında Verilen Kararların Uygulanması 
92
8. Bölüm
İDARİ DAVALARIN AÇILMASI,
YÜRÜTÜLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI
I. İDARİ DAVALARIN AÇILMASI 
95
A. Dava Dilekçesi, Hitap ve İmza 
95
B. Dava Dilekçesinde Gösterilmesi Gereken Hususlar 
95
1. Tarafların ve Varsa Vekillerinin veya Temsilcilerinin Ad ve Soyadları veya Unvanları ve Adresleri ile Gerçek Kişilere Ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası 
96
2. Davanın Konusu 
97
3. Davanın Nedenleri 
98
4. Davanın Dayandığı Kanıtlar 
98
5. Davaya Konu Olan İdari İşlemin Yazılı Bildirim Tarihi 
99
6. İstem Sonucu 
99
7. Diğer Hususlar 
100
8. Sonuç 
100
C. Dava Dilekçesinin Verileceği Yerler 
100
D. Dava Dilekçesinin Kaydı ve Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler 
102
1. Dilekçenin Kaydı 
102
2. Dilekçeler Üzerine Uygulanacak İşlemler 
102
E. Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Durumlar 
103
1. Tek Dilekçe ile Birden Çok İdari İşleme Karşı Dava Açılması 
103
2. Birden Çok Kişinin Tek Dilekçe ile Dava Açması 
104
3. Sonuç 
105
II. İDARİ YARGIDA İLK İNCELEME 
105
A. Genel Olarak 
105
B. İlk İncelemede Bakılacak Hususlar 
105
C. İlk İnceleme Üzerine Verilecek Kararlar 
107
D. Kararlara Karşı Başvuru 
107
E. İlk İncelemeye Genel Bakış ve Örnek Olay 
108
III. İDARİ DAVALARIN YÜRÜTÜLMESİ 
108
A. Tebligat ve Cevap Verme 
108
B. Duruşma 
110
1. İlk Derece Yargı Yerinde Duruşmaya Karar Verilmesi 
110
a. Tarafların İstemi Üzerine 
110
b. Yargı Yerinin Kararı Üzerine 
111
2. Temyiz ve İstinaflarda Duruşmaya Karar Verilmesi 
111
3. Duruşmaya İlişkin Diğer Hükümler 
111
C. Yürütmenin Durdurulması 
112
1. Genel Olarak 
112
2. Hukuksal Niteliği 
112
a. Ara Karar Niteliği 
112
b. İstisnai (Ayrıksı) Bir Önlem Niteliği 
113
c. Geçici Bir Önlem Niteliği 
113
d. İptal Kararıyla Benzerlik ve Farklılıkları 
114
3. Koşulları 
114
a. Biçime İlişkin Koşullar 
114
aa. İstem 
114
ab. İptal Davasının Açılması 
114
ac. Teminat Gösterilmesi 
114
ad. Gerekçe Gösterilmesi 
115
ae. Davalı İdarenin Savunmasının Alınması veya Savunma Süresinin Geçmesi 
115
af. Daha Önce Aynı Nedene Dayanmama 
116
ag. Yargı Harcı 
116
b. Esasa İlişkin Koşullar 
116
ba. İdari İşlemin Uygulanması Durumunda Giderilmesi Güç ya da Olanaksız Zararlar Doğurması 
116
bb. İdari İşlemin Açıkça Hukuka Aykırı Olması 
117
4. Yürütmenin Durdurulması Kararlarına İtiraz 
117
a. İtiraz Mercileri 
117
b. İtiraz Süresi 
117
c. Yargı Yerince Yapılacak İşlemler 
118
d. İtiraz Edilemeyecek Kararlar 
118
5. Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları 
118
6. Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilemeyecek Durumlar 
119
D. Dosyaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması 
119
1. Dosyaların İncelenmesi ve Karara Bağlanması 
119
2. Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar 
120
9. Bölüm
İDARİ YARGIDA İÇ GÖREV VE YETKİ
I. İÇ GÖREV 
123
A. Genel Olarak 
123
B. Özellikleri 
123
C. İdari Yargı Mahkemelerin Görevleri 
123
1. Danıştay’ın Yargısal Görevleri 
123
a. İlk Derece Mahkemesi Olarak Danıştay’da Görülecek Davalar 
124
b. Temyiz Yeri Olarak Danıştay’ın Görevleri 
126
2. Bölge İdare Mahkemesinin Görevleri 
127
3. İdare Mahkemeleri ile Vergi Mahkemelerinin Görevleri 
127
a. İdare Mahkemeleri 
127
b. Vergi Mahkemeleri 
127
II. YETKİ 
129
A. Genel Olarak 
129
B. Özellikleri 
129
C. Genel Yetki Kuralı 
129
D. Özel Yetki Kuralları 
129
1. İdare Mahkemelerinde 
130
2. Vergi Uyuşmazlıklarında Yetki 
132
III. GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK HALLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 
132
10. Bölüm
İDARİ YARGIDA SÜRELER
I. GENEL OLARAK 
134
II. DAVA SÜRELERİ 
134
A. Genel Süreler 
134
B. Özel Süreler 
135
C. Anayasanın 40. Maddesinin Dava Açma Sürelerine Etkisi 
136
III. SÜRELERİN BAŞLAMASI 
137
IV. SÜRELERİN HESAPLANMASI 
138
A. 60 Günlük Süreler 
139
B. 30 Günlük Süreler 
139
C. Şubat Tebligatları 
139
V. SÜRELERİN KESİLMESİ 
140
A. Görevli Olmayan Yargı Yerine Başvurma 
140
B. Dilekçelerin Reddi Kararından Sonraki Ek Süre 
140
C. İdari İşlem Nedeniyle İptal ve Tam Yargı Davasının Birlikte Açılması Durumunda Tam Yargı Davasının Süresinin İşlememesi 
141
VI. TAM YARGI DAVALARINDA SÜRE 
141
A. İdari İşlemden Doğan Tam Yargı Davasında Süre (İYUK m.12) 
141
1. Doğrudan Doğruya Tam Yargı Davası Açılması 
142
2. İptal ve Tam Yargı Davalarının Birlikte Açılması 
142
3. İptal Davası Açıldıktan Sonra Tam Yargı Davası Açılması 
142
B. İdari Eylemden Doğan Tam Yargı Davasında Süre (İYUK m.13) 
143
VII. SÜRELERE GENEL BAKIŞ 
144
11. Bölüm
İDAREYE YAPILAN BAŞVURULAR
I. GENEL OLARAK 
148
II. İYUK MADDE 10 BAŞVURUSU 
148
A. İdarenin Başvuruya Sessiz Kalması 
149
B. İdarenin Başvuruya Kesin Olmayan Cevap Vermesi 
151
III. İYUK MADDE 11 BAŞVURUSU 
153
IV. İYUK MADDE 13 BAŞVURUSU 
157
A. Genel Olarak 
157
B. Başvurunun İstisnası 
157
C. Sulh 
158
1. Genel Olarak 
158
2. Sulh Başvurusu ve Hukuksal Sonuçları 
158
a. Başvurunun Yapılması 
158
b. Başvuruya Cevap 
158
3. Sulh Başvurusunun İncelenmesi 
159
4. Tazminatın Ödenmesi 
159
IV. ÖZEL BAŞVURULAR 
159
A. Bilgi Edinme Kapsamında Yapılan Başvuru 
159
B. Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Başvuru 
160
1. Başvuru Usulü 
160
2. Başvuru Üzerine Kurumca Yapılacak İşlemler 
160
3. İdari Dava Açma Süresinin Yeniden İşlemeye Başlaması 
160
12. Bölüm
YARGILAMANIN DİĞER HÜKÜMLERİ
I. İDARİ YARGIDA HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU İLE VERGİ USUL KANUNUNUN UYGULANACAĞI DURUMLAR 
162
II. ISLAH 
163
A. Genel Olarak 
163
B. İdari Yargılamada 
163
C. Karşılaştırma 
163
III. İDARİ DAVALARDA İSPAT VE DELİLLERİN TESPİTİ 
164
IV. YARGI YERİ BELİRLENMESİ (MERCİ TAYİNİ) 
165
V. YARGICIN YASAKLILIĞI (ÇEKİNMESİ) VE REDDİ 
166
A. Genel Olarak 
166
B. Yasaklılık ile Reddin Karşılaştırılması 
166
C. Hukuk Yargılamasında Yargıcın Çekinmesi ve Reddi 
167
1. Yargıcın Yasaklılığı 
167
2. Yargıcın Reddi 
167
D. İdari Yargılamada Çekinme ve Ret 
168
1. Usul Hükümleri 
168
2. Çekinme ve Reddin Sonuçları 
170
VI. BAĞLANTILI DAVALAR (DOSYALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ) 
170
A. Genel Olarak 
170
B. Koşulları 
170
C. Bağlantı Kararının Verilmesi 
171
D. Bağlantı İsteminin İlk Derece Yargı Yerince Kabul Edilmemesi Kararına İtiraz 
171
VII. TARAFLARIN KİŞİLİK VE NİTELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
172
VIII. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İDARİ DAVALARDA YER ALMASI 
172
A. Davaya Katılma 
172
1. Genel Olarak 
172
2. Koşulları 
173
3. Usul 
173
4. Sonuçları 
173
B. Davanın İhbarı (Duyurulması) 
174
1. Tanımı 
174
2. Koşulları 
174
3. Usulü 
175
4. Sonucu 
175
IX. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 
175
A. Davadan Feragat 
175
B. Kabul 
176
13. Bölüm
ÖZEL YARGILAMALAR
I. İVEDİ YARGILAMA 
177
A. Konusu 
177
B. Yönteme İlişkin Düzenlemeler 
178
II. MEB VE ÖSYM TARAFINDAN YAPILAN MERKEZİ VE ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN YARGILAMA USULÜ 
180
A. Konusu 
180
B. Yönteme İlişkin Düzenlemeler 
180
III. ASKERİ HİZMETE İLİŞKİN İDARİ İŞLEM VE EYLEMLERDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 
181
A. Konusu 
181
B. Yönteme İlişkin Düzenlemeler 
181
IV. ÖZEL YARGILAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI 
182
V. 6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK ÖZEL HÜKÜMLER 
183
A. Konusu 
183
B. Yönteme İlişkin Düzenlemeler 
183
14. Bölüm
İDARİ YARGIDA KANUN YOLLARI
(KARARLARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI)
I. GENEL OLARAK 
185
II. AMACI 
185
III. TÜRLERİ 
186
IV. KANUN YOLLARINA BAŞVURULAMAYACAK KARARLAR 
187
V. KANUN YOLLARI DIŞINDA DİĞER BAŞVURU YOLLARI 
187
A. “Kararın Açıklanması veya Aykırılıkların Giderilmesi” ve “Yanlışlıkların Düzeltilmesi” Yolları 
187
1. Açıklama veya Aykırılıkların Giderilmesi 
188
2. Yanlışlıkların Düzeltilmesi 
188
B. Kanun Yolu Niteliği Taşımayan Özel İtiraz Yolları 
189
VI. OLAĞAN KANUN YOLLARI 
190
A. İstinaf 
190
1. Genel Olarak 
190
2. İstinaf ve Temyiz Yollarının Karşılaştırılması 
190
3. İstinaf Mercii 
191
4. İstinaf Konusu Olan Kararlar 
191
5. İstinafa Konu Olmayan Kararlar 
191
6. İstinaf Süresi 
191
7. İstinaf Yöntemi ve Dilekçenin İncelenmesi 
192
8. İstinaf İncelemesi Üzerine Verilen Kararlar 
192
9. Diğer Hükümler 
193
B. Temyiz 
193
1. Temyiz Yeri 
193
2. Temyiz İstemi 
193
3. Temyiz Konusu Kararlar 
193
4. Temyiz Edilemeyecek Kararlar 
195
5. Temyiz Süresi 
195
6. Temyiz Dilekçesinin Verilmesi ve İncelenmesi 
195
7. Temyiz İncelemesi 
196
8. Temyiz Nedenleri 
197
9. Temyiz İncelemesi Sonucunda Verilen Kararlar 
197
a. Onama 
197
b. Bozma 
197
c. Kısmen Onama Kısmen Bozma 
198
10. Kararlar Sonrası İzlenecek Yöntem 
198
a. Onama Kararlarında 
198
b. Bozma Kararlarında 
198
11. Temyizden Vazgeçme 
198
12. İstinaf ve Temyiz Yollarında Yürütmenin Durdurulması 
199
C. İstinaf ve Temyiz Yollarının Karşılaştırılması 
200
VII. OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLLARI 
201
A. Kanun Yararına Temyiz 
201
B. Yargılamanın Yenilenmesi 
202
1. Koşulları 
202
2. Yargılamanın Yenilenmesinin Nedenleri 
203
3. Yargılamanın Yenilenmesini İstemede Süre 
203
4. Yargılamanın Yenilenmesi İsteminin İnceleneceği Yer ve Usul 
204
Kaynakça 
205