THEMIS – Ticaret Hukuku C:1 – Ticari İşletme Hukuku – Konu Kitabı Dr. Tamer Bozkurt  - Kitap

THEMIS – Ticaret Hukuku C:1 – Ticari İşletme Hukuku – Konu Kitabı

7. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
152
Barkod:
9789750291470
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
240,00
İndirimli (%20):
192,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap başta "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı", "Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı", "İdari Yargı Ön Sınavı" olmak üzere KPSS, Banka sınavları ile diğer meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır. Daha önceki baskılarda tek cilt olarak çıkarılan eserimiz okuyucularımızın her bir cildi ayrı ayrı edinme isteği ve idarî yargı ön sınavında "ticari işletme hukuku ile şirketler hukuku" alanının da sorulacak olması nedeni ile ana kurgusu bozulmadan üç ayrı cilt olarak okuyucusuna sunulmaktadır.
Kitap her baskıda olduğu gibi, baştan sona gözden geçirilmiş, bazı kısımlar yer yer yeniden kaleme alınmıştır. Her konunun içinde kutucuklar içinde önemli noktalar, karşılaştırmalar, istisnalar ve örneklere yer verilerek konular pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Okunan konuların hemen arkasından, çıkmış soruların ve özgün test sorularının çözülmesi, konuların zihne yerleşmesinde yararlı olacaktır. Adayların çalışırken konuları kanun metninden de eş zamanlı takip etmeleri tavsiye olunur. Yer yer özellikle soruların yayımlanmadığı 2014 sonrası sorular için ilgili konu ile bağlantılı olarak adli hakimlik sınavında soru geldiği bilgisi de paylaşılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
IX
Kısaltmalar 
XXI
1. Bölüm
TİCARÎ İŞLETME KAVRAMI VE
TİCARÎ İŞLETME ÜZERİNDEKİ İŞLEMLER
§ 1. TİCARET HUKUKUNDA SİSTEMLER 
1
§ 2. TÜRK TİCARET KANUNU’NUN BAŞAT KAVRAMI: “TİCARÎ İŞLETME” 
1
I. KAVRAM VE TANIM 
1
II. BİR ORGANİZASYONUN “TİCARÎ İŞLETME” SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKEN UNSURLAR 
3
A. Genel Olarak 
3
B. Unsurlar 
3
1. Gelir Sağlama (Hedefi) 
3
2. Bağımsızlık 
3
3. Devamlılık 
3
4. Ayırıcı Unsur: Esnaf Faaliyeti Sınırlarını Aşma 
3
III. TİCARÎ İŞLETMEYİ OLUŞTURAN UNSURLAR VE BUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ SORUNU 
4
IV. TİCARÎ İŞLETMENİN ÖRGÜTLENMESİ (MERKEZ/ŞUBE) 
5
A. Merkez Kavramı ve Düzenlenişi 
5
B. Şube 
5
1. Kavram 
5
2. Unsurlar 
5
a) İç İlişki Bakımından Merkeze Bağımlılık 
5
b) Dış İlişki Bakımından Bağımsızlık 
5
c) Yer ve Yönetim Ayrılığı 
6
3. Şubenin Önem Arz Ettiği Noktalar 
6
a) Türk Ticaret Kanunu Bakımından 
6
b) HMK Bakımından 
7
c) İİK Bakımından 
7
V. TİCARÎ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ 
7
A. Ticarî İşletmenin Devri 
7
1. Devrin Şartları 
10
a) Sözleşme ve Şekli 
10
b) Kapsam 
11
2. Devrin Hüküm ve Sonuçları 
12
a) Devralanın Sorumluluğu 
12
b) Devredenin Sorumluluğu: Devralanla “2 Yıllık Sorumluluk Arkadaşlığı” 
13
B. Ticarî İşletme Rehni 
14
1. Genel Olarak 
14
2. Amaç ve Kapsam 
14
3. Rehinin Kapsamı, İşletme Rehni ile İlgili Özellik Arz Eden Noktalar 
15
a) Rehnedilebilecek Taşınır ve Varlıklar 
15
b) Kapsama Girmeyen Unsurlar 
15
ç) Eklentiler–Bütünleyici Parçalar 
17
d) Ortak İlkeler 
17
4. Rehin Sözleşmesi, Kurulması, İçerik 
17
5. Taraflar 
17
6. Rehinli Taşınır Sicili 
18
7. Öncelik Hakkı ve Derece Sistemi 
18
8. Rehin Sözleşmesi Taraflarının Hak ve Yükümlülükleri 
19
9. Değer Tespiti 
19
10. Temerrüt Sonrası Haklar 
19
11. Rehnin Son Bulması ve Görevli–Yetkili Mahkeme 
20
2. Bölüm
TİCARÎ İŞ, BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLMASININ
SONUÇLARI VE TİCARÎ HÜKÜMLER
§ 3. TİCARÎ İŞ 
21
I. KAVRAM 
21
II. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK ÖLÇÜTLER 
21
A. Ticarî İş Saptamasında “Altın” Kural 
21
B. TTK m. 3’e Göre Ticarî İş 
21
1. «1. Alternatif»: TTK’de Düzenlenen Konular 
21
2. «2. Alternatif»: Bir Ticarî İşletmeyi İlgilendiren İşlem ve Fiiller 
22
C. Tamamlayıcı Hüküm: TTK m. 19’a Göre Ticarî İş 
22
1. Tacirlerin Borçlarının Ticarî Olması Kuralı 
22
2. Bir Taraf İçin Ticarî İş Sayılan “Sözleşmeler” 
22
D. Ticarî İş Konusundaki Değişik Örnekler 
23
E. Haksız Fiillerde Durum 
24
III. BİR İŞİN TİCARÎ İŞ OLARAK SAPTANMASININ YARATACAĞI SONUÇLAR 
24
A. Genel Olarak 
24
B. Müteselsil Borçluluk ve Kefalet (Teselsül Karinesi) 
24
1. Müteselsil Borçluluk 
24
2. Müteselsil Kefalet 
25
C. Ticarî İşlerde Faiz 
26
1. Faiz Kavramı, Türleri ve Özellikleri 
26
2. Faiz ile İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış 
27
3. Ticarî İşlerde Faize İlişkin Farklılıklar 
27
a) Ticarî İşlerde Açıkça Kararlaştırılmasa Bile Anapara Faizine Hak Kazanılabilmesi 
27
c) Ticarî İşlerde Bileşik Faize İlişkin Farklılıklar 
28
aa) Kavram ve Tanım 
28
bb) Bileşik Faizin Mümkün Olduğu Hâller 
28
aaa) Bazı Koşulları Taşıyan Ödünç (Karz) ve Carî Hesap Sözleşmeleri 
28
bbb) Kambiyo Senetleri 
29
IV. 3095 SAYILI “KANUNÎ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZİNE İLİŞKİN KANUN”UN ÖNGÖRDÜĞÜ REJİM VE FAİZ ORANLARI 
29
A. Genel Olarak 
29
B. Anapara Faizi Açısından 
29
C. Temerrüt Faizi Açısından 
29
1. Adi İşlerde 
29
2. Ticarî İşlerde 
29
3. Anapara Faizi Oranının Belirlenip Temerrüt Faizi Oranının Belirlenmemesi Durumunda 
30
D. Kambiyo Senetleri ve Yabancı Para Borçlarında 
30
§ 4. TİCARÎ HÜKÜMLER 
31
I. GENEL OLARAK 
31
II. TİCARÎ HÜKÜMLERİN UYGULANMA SIRASI 
31
A. Emredici Kanun Hükümleri 
31
B. Emredici Hükümlere Aykırı Olmayan Sözleşme Hükümleri 
32
C. Tamamlayıcı Ticari Hükümler 
32
D. Ticarî Örf– Adet 
32
E. Genel Hükümler 
33
III. TİCARÎ HÜKÜM OLMAYA BAĞLANAN BAZI SONUÇLAR 
33
A. En Yüksek Sınırı Aşan İşlemler 
33
B. Zamanaşımı 
33
3. Bölüm
TACİR VE ESNAF
§ 5. TACİR 
35
I. GENEL OLARAK 
35
II. TACİR SIFATININ KAZANILMASI 
35
A. Gerçek Kişiler 
35
1. Ticarî İşletme İşletmek 
36
2. İşletmenin “Kısmen de Olsa” Kendi Adına Yapılması 
36
3. İstisnaî Bazı Hâllerde Tacir Sıfatının Kazanılıp Kazanılamayacağı Sorunu 
36
a) Ticaret Yapması Tamamen Yasaklananlar ile İzne Tâbi Tutulup da Bu İzni Almayanların Durumu 
36
b) Küçük ve Kısıtlılar 
37
B. Tüzel Kişiler 
37
1. Genel Olarak 
37
2. Türk Ticaret Kanunu’nda Sayılan Tüzel Kişi Tacirler 
37
a) Ticaret Şirketleri 
37
b) Amacına Ulaşmak İçin Ticarî İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar 
38
c) Devlet, İl ve Belediye Gibi Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan Teşekkül ve Müesseseler 
38
3. TTK m. 17 Dolayısıyla Donatma İştirakinin Durumu 
39
III. TACİR SIFATININ SONUÇLARI: NİMET VE KÜLFETLER 
39
A. Tacir Olmaya Bağlanan “Külfetler” 
39
1. Sadece Bir Tarafın Tacir Olmasının Yettiği Olasılıklar 
39
a) İflasa Tâbi Olma 
39
b) Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 
40
c) Ticaret Sicili ve Odalara Kayıt 
40
ç) Ticarî Defter Tutma 
40
d) Basiretli İş İnsanı Gibi Hareket Etme 
40
e) Ticaret Karinesine Tâbi Olma 
41
f) Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 
41
g) Fatura Verme 
42
h) Ticarî Örf ve Adeti Bilme 
42
2. Her İki Tarafın da Tacir Olması Gereken Olasılıklar 
42
a) Bazı Konulardaki İhtar veya İhbarlar 
42
b) Fatura ve Teyit Mektubuna İtiraz 
42
B. Tacir Olmaya Bağlanan “Nimetler” 
44
1. Sadece Bir Tarafın Tacir Olmasının Yettiği Durum: Ücret ve Faiz İsteme 
44
2. Her İki Tarafın da Tacir Olması Gereken Olasılıklar 
45
a) Hapis Hakkında 
45
b) Ticarî Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tabi Olma 
45
c) Yetki Sözleşmesi Yapılması 
47
IV. TACİR SIFATININ KAYBI VE BUNUN SONUÇLARI 
48
4. Bölüm
TİCARÎ YARGI
§ 6. GENEL OLARAK TİCARÎ YARGI 
49
I. BİR DAVANIN TİCARÎ DAVA OLARAK BELİRLENMESİNDEKİ ÖLÇÜTLER (TİCARÎ DAVA TÜRLERİ) 
49
A. Mutlak Ticarî Davalar 
49
1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Hususlardan Doğan Davalar 
49
2. TTK m. 4’te Altı Bent Halinde (Sınırlı) Olarak Sayılan Hususlar 
50
3. «2. Alternatif»: Özel Kanun Hükümlerinden Doğan Bazı Hukuk Davaları 
51
B. Yarı–Nispi Ticarî Davalar 
51
C. Nispi Ticarî Davalar 
51
II. TİCARÎ DAVALARIN GÖRÜLMESİ 
52
5. Bölüm
TİCARET SİCİLİ
§ 7. GENEL OLARAK TİCARET SİCİLİ 
55
I. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 
55
II. SİCİL İŞLEMLERİ 
55
A. Tescil 
55
1. Genel Olarak 
55
2. Tescil Talebi, Şekli ve Süresi 
57
B. Sicildeki Değişiklikler ve Silme (Tadil– Terkin) 
57
III. TİCARET SİCİLİ MEMURUNUN İNCELEME GÖREVİ 
57
A. İnceleme Noktaları 
57
B. Tescile Davet 
58
C. Tescil Talebinin Reddi Kararına İtiraz 
58
D. Geçici Kayıt 
58
IV. İLAN VE ALENİYET 
59
V. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 
59
A. Kurucu/Bildirici Etki 
59
B. Müspet/Menfi Etki 
60
VI. TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ 
61
VII. SİCİL KAYITLARININ TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK 
61
6. Bölüm
TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI
§ 8. TİCARET UNVANI 
63
I. GENEL OLARAK 
63
II. OLUŞTURULMASI 
63
A. “Çekirdek”, Anlamı ve Oluşturulması 
63
1. Gerçek Kişi Tacirler ve Adi Şirket 
63
2. Tüzel Kişi Tacirler 
64
3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki 
65
B. “Ek”, Anlamı ve Kullanılması 
65
III. TİCARET UNVANI İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR (DEĞİŞİKLİKLER) 
66
A. Ticaret Unvanının Devamlılığı 
66
B. Şubelerin Unvanı 
66
C. Ticaret Unvanının Devri 
66
D. Ticaret Unvanının Korunması 
66
§ 9. İŞLETME ADI 
67
7. Bölüm
MARKA
§ 10. MARKA 
69
I. GENEL OLARAK MARKA VE TÜRLERİ 
69
II. MARKANIN TESCİLİ 
70
A. Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler 
70
B. Tescil İçin Mutlak Ret Nedenleri 
70
C. Tescil İçin Nispî Ret Nedenleri 
72
III. MARKANIN TESCİLİ VE SONUÇLARI 
74
A. Genel Olarak 
74
B. Tescilin Marka Sahibine Tanıdığı Hak ve Yükümlülükler 
74
IV. MARKANIN HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI 
75
A. Genel Olarak 
75
B. Lisans 
75
V. MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ/İPTALİ VE MARKA HAKKININ SONA ERMESİ 
76
A. Hükümsüzlük 
76
B. İptal 
76
C. Sona Ermesi 
77
VI. MARKA HAKKINA TECAVÜZ VE HAKKIN KORUNMASI 
77
A. Tecavüz Sayılan Fiiller 
77
B. Açılabilecek Davalar 
77
C. Yetkili– Görevli Mahkeme 
78
D. Zamanaşımı 
78
8. Bölüm
HAKSIZ REKABET
§ 11. HAKSIZ REKABET 
79
I. KAVRAM VE HAKSIZ REKABET YOLUYLA KORUNAN DEĞERLER 
79
II. KOŞULLAR 
80
III. HAKSIZ REKABET HALLERİ 
80
A. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri ile Diğer Hukuka Aykırı Davranışlar ve Özellikle; 
81
B. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek; Özellikle; 
83
C. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma; Özellikle; 
84
D. Üretim ve İş Sırlarını Hukuka Aykırı Olarak İfşa Etmek 
84
E. İş Şartlarına Uymamak 
84
F. Dürüstlük Kuralına Aykırı İşlem Şartları Kullanmak. Özellikle Yanıltıcı Bir Şekilde Diğer Taraf Aleyhine 
84
IV. HAKSIZ REKABET SONUCU AÇILABİLECEK DAVALAR ve DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR 
85
A. Davalar 
85
B. Dava Açmaya Yetkili Olanlar ve Davalılar 
86
1. Davacılar 
86
2. Davalı/lar 
86
C. İhtiyati Tedbirler, Hüküm İlanı ve Zamanaşımı 
86
1. Tedbir ve Gümrükte El Koyma 
86
2. Hükmün İlânı ve Üçüncü Kişiler Hakkında İcrası 
87
3. Zamanaşımı 
87
9. Bölüm
TİCARÎ DEFTERLER
§ 12. TİCARÎ DEFTERLER 
89
I. GENEL OLARAK VE KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU’NUN YETKİLERİ 
89
II. TUTULACAK DEFTERLER 
89
III. TİCARÎ DEFTER TUTMA İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLAR 
90
A. Defterlerin Tutulması 
90
B. Saklama Yükümlülüğü ve Zayi Belgesi Alma 
90
C. Onaylatma 
90
D. Ticarî Defterlerin Uyuşmazlıklarda İbrazı ve Suretlerinin Alınması 
91
IV. TİCARÎ DEFTERLERİN İSPAT GÜCÜ 
92
A. Genel Olarak ve Lehe Delil Olması 
92
B. Karşı Tarafın Defterlerine Dayanma 
93
10. Bölüm
CARİ HESAP
§ 13. CARİ HESAP 
95
I. GENEL OLARAK 
95
II. TANIM VE ÖZELLİK ARZ EDEN NOKTALAR 
95
III. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK VE GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 
96
A. Cari Hesaba Geçirilecek Alacaklar 
96
B. Cari Hesaba Geçirilemeyecek Alacaklar 
96
IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ VE HÜKÜMLERİ 
97
A. Genel Olarak 
97
B. Süreler 
98
C. Bakiyenin Tespit ve Kabulü 
98
D. Faiz 
99
V. CARİ HESABIN SONA ERMESİ 
99
A. Genel Nedenler 
99
B. Özel Nedenler 
99
VI. ZAMANAŞIMI 
99
11. Bölüm
TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI
§ 14. GENEL OLARAK TACİR (VE ESNAF) YARDIMCILARI, TASNİF ÖLÇÜTLERİ VE GÜNLÜK HAYATTAN ÖRNEKLERLE KONUNUN CANLANDIRILMASI 
101
I. BAĞIMLI YARDIMCILAR 
102
A. Ticarî Temsilci 
102
B. Ticarî Vekil 
105
1. Kavram, Tanım ve Türleri 
105
2. Temsil Yetkisi 
106
C. Pazarlamacı 
107
1. Kavram ve Tanım 
107
2. Atama, Tarafların Yükümlülükleri 
107
3. Sona Erme 
108
II. BAĞIMSIZ YARDIMCILAR 
108
A. Simsar (Tellâl) 
108
1. Genel Olarak, Kavram ve Türleri 
108
2. Unsurlar, Simsarın Hak ve Yükümlülükleri 
109
a) Unsurlar 
109
b) Yükümlülükler 
109
c) Haklar 
110
d) Zamanaşımı 
111
e) Sona Erme 
111
B. Acente 
111
1. Kavram, Tanım ve Unsurlar 
111
2. Türleri: Aracı Acente– Sözleşme Yapan Acente 
112
3. Temsil Yetkisi, Kapsamı ve Yetkinin Değişik Görünümleri 
112
a) Temsil Yetkisi ve Kapsamı 
112
b) Hakkı Koruyucu Beyanları Yapma veya Bunlara Muhatap Olma ile Davacı/Davalı Olma 
113
aa. Hakkı Koruyucu Beyanları Yapma/Bunlara Muhatap Olma 
113
bb. Acentenin Müvekkilini Mahkemede Temsil Etme Yetkisi ve Koşulları 
113
cc. Bedeli Tahsil ve Malları Teslim Alma Yetkisi 
114
4. Tarafların Yükümlülükleri ve Hakları 
114
a) Acentenin 
114
aa. Yükümlülükler 
114
aaa) Aktif Çaba Gösterme Yükümlülüğü 
114
bbb) Haber Verme Borcu 
114
ccc) Önleyici Tedbirleri Alma 
114
ddd) Müvekkiline Ait Parayı İade 
114
eee) Rekabet Etmeme 
114
bb. Haklar 
115
aaa) Ücret Hakkı 
115
aaaa) Genel Olarak ve Doğumu 
115
bbbb) Hak Kazanma Zamanı 
116
cccc) Ücretin Miktarı ve Ödeme Zamanı 
117
bbb) Olağanüstü Giderleri İsteme 
117
ccc) Hapis Hakkı 
117
b) Müvekkilin 
117
5. Sona Erme 
117
a) Değişik Olasılıklara Göre Sona Erme Nedenleri 
117
aa. Belirli Süreli Acentelik Sözleşmesinde Sürenin Dolması 
117
bb. Belirsiz Süreli Acentelik Sözleşmesinin Feshi İhbar Yoluyla Sona Erdirilmesi 
117
cc. Haklı Nedenlerin Varlığı Hâlinde Derhâl Fesih Yetkisi 
117
dd. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Olarak Yapılan Atıf 
118
b) Özel Sonuçlar 
118
6. Acentelikte Rekabet Yasağı Anlaşması 
120
7. Zamanaşımı 
121
8. Acentelik Hakkındaki Hükümlerin Uygulanacağı Diğer Kişiler 
121
C. Komisyoncu 
121
1. Genel Olarak 
121
2. Taşıma İşleri Komisyonculuğu 
122
a) Genel Olarak 
122
b) Haklar ve Yükümlülükler 
123
aa) Yükümlülükler 
123
bb) Haklar 
123
c) Sorumluluk 
124
d) Zamanaşımı 
124
Kaynakça 
125