THEMIS – Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Konu Kitabı H. Tolunay Ozanemre Yayla  - Kitap

THEMIS – Borçlar Hukuku Özel Hükümler – Konu Kitabı

5. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
208
Barkod:
9789750291463
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
290,00
İndirimli (%20):
232,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Borçlar Hukuku Özel Hükümler" adlı bu çalışma, özel borç ilişkilerinin başlıcaları bakımından özet bilginin sunulmasını amaçlamaktadır. Kitabın hazırlanması sırasında sınavlara hazırlanan adaylara yardımcı olmak amacıyla teorik tartışmalara girilmemiş, konuların sade biçimde aktarılması amaçlanarak gerekli yerlerde anlatım örneklerle desteklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Devir Borcu Doğuran Sözleşmeler
.
Kullandırma Borcu Doğuran Sözleşmeler
.
İş Görme Borcu Doğuran Sözleşmeler ve Vekâletsiz İş Görme
.
Teminat Borcu Doğuran Sözleşmeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Giriş 
1
§ 1. İSİMSİZ SÖZLEŞMELER 
3
I. GENEL OLARAK 
3
II. TÜRLERİ 
3
III. İSİMSİZ SÖZLEŞMELERİN TAMAMLANMASI VE YORUMLANMASI 
4
1. Bölüm
DEVİR BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER
§ 2. SATIŞ SÖZLEŞMESİ 
7
I. GENEL OLARAK 
7
II. YARAR VE HASARIN GEÇMESİ 
8
III. TAŞINIR SATIŞI 
9
A) Genel Olarak 
9
B) Satıcının Borçları 
10
1. Satıcının Aslî Borcu 
10
2. Satıcının Diğer Borçları 
10
C) Satıcının Temerrüdü 
10
1. Genel Olarak 
10
2. Ticari Satışlarda Satıcının Temerrüdü 
11
a) Ticarî Satış Kavramı 
11
b) Ticarî Satışta Satıcının Temerrüdünün Hükümleri 
11
3. Satıcının Temerrüdünde Alıcının Zararının Hesaplanması 
12
a) Genel Olarak 
12
b) Somut Yöntem 
13
c) Soyut Yöntem 
13
D) Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu (Satıcının Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Borcu) 
14
1. Genel Olarak 
14
2. Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Sınırlanması 
15
3. Zapta Karşı Tekeffülden Doğan Sorumluluğun Kaynağı ve Kaldırılması 
15
4. Satıcının Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları 
15
5. Zaptın Gerçekleşmesi 
16
a) Zaptın Bir Mahkeme Hükmüyle Gerçekleşmesi 
16
b) Zaptın Mahkeme Kararı Olmaksızın Gerçekleşmesi 
16
6. Zaptın Hükümleri 
18
a) Tam Zapt Halinde 
18
b) Kısmî Zapt Halinde 
18
E) Satıcının Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu (Satıcının Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Borcu) 
19
1. Genel Olarak 
19
2. Sorumluluğun Özellikleri 
19
3. Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şartları 
20
a) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Maddi Şartları 
20
b) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Şekli Şartları: Gözden Geçirme ve Bildirme 
21
aa) Genel Olarak 
21
bb) TBK Çerçevesinde Gözden Geçirme ve Bildirme Külfetleri 
21
dd) Gözden Geçirme ve Bildirme Külfetlerinin Özellikleri ve Bu Külfetlerin Yerine Getirilmemesinin Sonuçları 
23
c) Mesafe Satışlarında Satılanın Ayıplı Olması 
23
4. Ayıba Karşı Tekeffülden Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar ve Seçimlik Hakların Sınırlanması 
23
a) Ayıba Karşı Tekeffülden Alıcı Lehine Doğan Seçimlik Haklar 
23
b) Seçimlik Hakların Sınırlanması 
25
5. Ayıba Karşı Tekeffül Davalarında Zamanaşımı 
25
F) Alıcının Borçları ve Temerrüdü 
27
1. Bedeli Ödeme Borcu 
27
a) Genel Olarak 
27
b) Satış Bedeline Faiz Yürütülmesi 
27
c) Alıcının Satış Bedelini Ödeme Borcunda Temerrüde Düşmesi 
28
2. Satılanın Zilyetliğini Devralma Borcu 
29
3. Alıcının Diğer Yükümleri 
29
IV. TAŞINMAZ SATIŞI, TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE TAŞINMAZ SATIŞ İLİŞKİSİ DOĞURAN HAKLAR 
29
A) Taşınmaz Satışı 
29
1. Genel Olarak 
29
2. Şekli 
30
3. Taşınmaz Satışında Ayıba ve Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu 
32
a) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 
32
aa) Genel Olarak Uygulanacak Hükümler 
32
bb) Zamanaşımı Süresi 
32
b) Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu 
33
4. Taşınmaz Satışında Yarar ve Hasarın Geçmesi 
33
B) Taşınmaz Satış Vaadi 
34
1. Genel Olarak 
34
2. Şekli 
34
3. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine İlişkin Diğer Özellikler ve Sözleşmenin Hükümleri 
35
C) Taşınmaz Satış İlişkisi Doğuran Haklar 
35
1. Genel Olarak Taşınmaz Satışı İlişkisi Doğuran Haklar 
35
2. Önalım Hakkı 
35
a) Genel Olarak 
35
b) Türleri 
36
c) Şekli 
36
d) Ön Alım Hakkı Sözleşmesinin Hükümleri ve Hakkın Şerhi 
36
e) Ön Alım Hakkının Kullanılmasında Satış veya Satışa Eşdeğer İşlemin Bildirilmesi ve Hakkın Süresi 
38
f) Ön Alım Hakkından Feragat 
38
3. Alım ve Geri Alım Hakları 
38
a) Genel Olarak 
38
b) Alım ve Geri Alım Sözleşmelerinin Şekli 
39
c) Alım ve Geri Alım Haklarının Hukukî Niteliği ve Kullanılmaları 
39
V. SATIŞIN DİĞER ÇEŞİTLERİ 
40
A) Örnek Üzerine Satış 
40
B) Beğenme Koşuluyla Satış 
41
C) Kısmi Ödemeli Satış 
42
1. Taksitle Satış Sözleşmesi 
42
a) Genel Olarak 
42
aa) Tanım 
42
bb) Taksitle Satış Sözleşmesinde Ehliyet 
42
cc) Taksitli Satış Sözleşmesinin Şekli 
43
dd) Sözleşmenin Hüküm ve Sonuç Doğurması ve Geri Alma Açıklaması 
43
ee) Alıcının Peşinatı Ödeme Borcu ve Sözleşmenin Süresi 
43
b) Taksitle Satış Sözleşmesinde Alıcının Hakları 
43
c) Alıcının Temerrüde Düşmesi Halinde Satıcının Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
44
d) Taksitle Satış Sözleşmesinde Diğer Hükümler 
46
aa) Taksitli Satışta Hâkimin Müdahalesi 
46
bb) Yetkili Mahkeme ve Tahkim 
46
cc) TBK’da Yer Alan Taksitli Satış Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı 
46
2. Ön Ödemeli Taksitle Satış 
46
a) Genel Olarak 
46
aa) Tanım 
46
bb) Şekli 
46
b) Tarafların Hak ve Borçları 
47
aa) Ödemelerin Güvenceye Bağlanması 
47
bb) Alıcının Malın Devrini İsteme Hakkı 
47
cc) Satış Bedelinin Ödenmesi 
47
dd) Satış Bedelinin Belirlenmesi 
47
c) Sözleşmenin Sona Ermesi 
48
aa) Alıcının Cayma Hakkını Kullanmasıyla 
48
bb) Sürenin Geçmesiyle 
48
cc) Alıcının Temerrüdünde Satıcının Sözleşmeden Dönme Hakkına Sahip Olduğu Halin Bulunmasına İstinaden Sözleşmeden Dönmesiyle 
48
d) Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesinin Diğer Hükümleri 
49
aa) Uygulama Alanının Sınırlanması 
49
bb) Taksitle Satış Sözleşmesiyle Ön Ödemeli Taksitle Satış Sözleşmesi Bakımından Ortak Hükümler 
49
D) Açık Artırma Yoluyla Satış 
49
1. Genel Olarak 
49
2. Artırma Yoluyla Satışta Sözleşmenin Kurulması ve Açık Artırmada İhale Bedelinin Peşin Ödenmesi Gereği 
50
3. Açık Artırma Yoluyla Satışta Mülkiyetin Geçmesi 
52
4. Artırma ile Satışlarda Zapttan ve Ayıptan Sorumluluk 
52
5. İhalenin İptali 
52
§ 3. MAL DEĞİŞİM SÖZLEŞMESİ 
54
I. SÖZLEŞMENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 
54
A) Mal Değişim Sözleşmesinin Tanımı 
54
B) Mal Değişim Sözleşmesinin Özellikleri 
54
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 
54
III. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 
54
A) Genel Olarak 
54
B) Tacirler Arasındaki Mal Değişim Sözleşmeleri 
55
C) Zapttan ve Ayıptan Sorumluluk 
55
§ 4. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ 
56
I. GENEL OLARAK 
56
A) Bağışlamanın Özellikleri ve Tanımı 
56
B) Bağışlama Sözleşmesinin Kurulması 
56
C) Bağışlama Sözleşmesinin Kurulması 
56
1. Bağışlayanın Ehliyeti 
56
2. Bağışlananın Ehliyeti 
57
D) Bağışlamanın Şekli 
57
II. KOŞULLU VE YÜKLEMELİ BAĞIŞLAMALAR 
57
A) Koşullu Bağışlamalar 
57
B) Yüklemeli Bağışlamalar 
58
III. BAĞIŞLAMANIN HÜKÜMLERİ 
58
A) Bağışlamada Borca Aykırı Davranış ve Sonuçları 
58
B) Bağışlayanın Zapta ve Ayıba Karşı Tekeffül Borcu 
59
IV. BAĞIŞLAMANIN SONA ERMESİ 
59
A) Bağışlayanın Bağışlamayı Geri Almasıyla (Bağışlayanın Bağışlamadan Dönmesiyle) 
59
1. Geri Alma (Dönme) Sebepleri 
59
a) Genel Olarak 
59
b) Yerine Getirilmiş Bağışlamanın Geri Alınmasında (Elden Bağışlamadan Dönmede) 
59
c) Bağışlama Taahhüdünün Geri Alınmasında (Bağışlama Sözleşmesinden Dönmede) 
60
2. Bağışlamanın Geri Alınmasında Süre 
60
B) Bağışlama Sözünün (Bağışlama Vaadinin) Kanun Gereği Ortadan Kalkması 
61
C) Bağışlama Taahhüdünün Mahkeme Tarafından İptal Edilmesi 
61
2. Bölüm
KULLANDIRMA BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER
§ 5. KİRA SÖZLEŞMESİ 
63
I. KANUNDA YER ALAN KİRA SÖZLEŞMELERİ VE UYGULANACAK HÜKÜMLER 
63
II. KİRA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 
64
A) Genel Olarak 
64
1. Tanımı 
64
2. Özellikleri 
64
3. Kira Sözleşmesinin Kurulması 
64
a) Esaslı Unsurlar Üzerinde Anlaşma 
64
b) Kira Parasının Belirlenmesine İlişkin Özellikler 
65
aa) Kira Parasının Yabancı Para Olarak veya Başka Bir Şeyin Verilmesi Biçiminde Belirlenip Belirlenemeyeceği 
65
bb) Kira Parasının Belirlenmemiş Olması Durumu 
65
cc) Kira Parasında İlişkin Belirlemede Aşırı Yararlanma ve Uyarlama Hükümlerinin Uygulanması 
66
B) Kira Sözleşmesinin Tarafları, Şekli ve Süresi 
66
1. Sözleşmenin Tarafları 
66
a) Kiraya Veren 
66
aa) Kiraya Verenin Malik Olmasının Gerekmemesi 
66
aaa) Genel Olarak 
66
bbb) Elbirliği veya Paylı Mülkiyete Tâbi Malın Kiraya Verilmesinde Kiraya Veren 
66
bb) Kiraya Verenin Ehliyeti 
67
b) Kiracı 
67
aa) Genel Olarak 
67
bb) Kiracının Ehliyeti 
67
cc) Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinde Eşin veya Eşlerin Kiracı Olması 
68
dd) Eşlerin Birlikte Kiracı Olması Durumu Dışında Birden Fazla Kişinin Birlikte Kiracı Olması 
69
2. Sözleşmenin Şekli 
69
3. Sözleşmenin Süresi 
70
C) Tarafların Borçları 
70
1. Kiraya Verenin Borçları 
71
a) Kiralananı Sözleşmede Öngörülen Kullanma Amacına Uygun Şekilde Teslim ve Kira Sözleşmesi Süresince Kiralamaya Uygun Şekilde Bulundurma Borcu 
71
b) Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 
71
c) Yan Giderlere Katılma Borcu 
71
2. Kiracının Borçları 
71
a) Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcu 
71
aa) Genel Olarak 
71
bb) Kiracının Kira Bedelini ve Yan Giderleri Ödeme Borcunda İfa Zamanı 
71
cc) Kiracının Kira Parasını Ödemede Temerrüde Düşmesi 
72
aaa) Genel Olarak 
72
bbb) Kiracının Temerrüdünün Hukukî Sonuçları 
72
i. Kiraya Verenin Seçimlik Hakları 
72
ii. Özel Olarak Kiraya Verenin Fesih Hakkı 
72
ccc) Ceza Koşulu ile Muacceliyet Kaydının Geçerliliği 
74
ddd) Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
74
i. Kavram 
74
ii. Kapsamı 
74
iii. Hakkın Kullanılması 
75
dd) Kira Konusu Şeyin Kiracıdan Kaynaklı Olarak Kullanılmasının Mümkün Olmadığı Hallerde Kira Bedelini Ödeme Borcu 
75
ee) Kira Konusu Şeyin Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi Halinde Kiracının Kira Parasını Ödeme Borcu 
75
aaa) Genel Olarak 
75
b) Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
76
aa) Genel Olarak Yasal Düzenleme ve Kapsamı 
76
bb) Kiracının Bu Borçlar Bakımından Borca Aykırı Davranışının Sonuçları 
76
c) Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
77
d) Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
77
e) Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Yükümü 
77
f) Kiracının Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi veya Erdirilmesinde Kiralananı Geri Verme Borcu 
78
aa) Genel Olarak 
78
bb) Kiracının Kiralananı Geri Verme Borcu Bakımından Kiraya Verenin Külfetleri 
79
D) Kiraya Verenin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğu 
79
1. Genel Olarak 
79
2. Kiralananın Teslimi Sırasında Mevcut Ayıplar Bakımından 
80
a) Genel Olarak 
80
b) Sorumluluğun Şartları 
80
c) Teslim Sırasında Mevcut Ayıplar Bakımından Kiracının Sahip Olduğu Haklar 
81
3. Kiralananda Sonradan Ortaya Çıkan Ayıplardan Sorumluluk 
81
a) Genel Olarak 
81
b) Sorumluluğun Şartları 
82
c) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunda Kiracının Hakları ve Bu Hakların Kullanılması 
82
aa) Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunda Kiracının Hakları 
82
aaa) Önemli Ayıplarda 
82
bbb) Önemsiz Ayıplarda 
82
bb) Ayıba Bağlı Hakların Kullanılması 
82
aaa) Ayıbın Tamir Yoluyla Giderilmesini Talep Hakkının Kullanılması 
82
bbb) Eğer Mümkünse Kiralananın Ayıpsız Bir Benzeriyle Değiştirilmesini İsteme Hakkının Kullanılması 
83
ccc) Kira Bedelinin Ayıp Oranında İndirilmesi Hakkının Kullanılması 
83
ddd) Kira Sözleşmesini Fesih Hakkının Kullanılması 
83
E) Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Üstün Hak Sebebiyle Sorumluluk (Kiraya Verenin Zapta Karşı Tekeffül Sorumluluğu) 
83
1. Genel Olarak 
83
2. Kira Konusu Şeyin Üçüncü Kişi Tarafından Kira Sözleşmesinin Kurulması Sırasında Mevcut Üstün Hakka Dayanılarak Zapt Edilmesi ve Hukuki Sonuçları (TBK m. 309) 
83
3. Kira Konusu Şeyin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra El Değiştirmesi veya Üçüncü Kişinin Üstün Hak Sahibi Olması (TBK m. 310 ve 311) 
84
a) Genel Olarak 
84
b) Üçüncü Kişinin Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kira Konusu Şey Üzerinde Mülkiyet Hakkına Sahip Olması (TBK m. 310) 
84
c) Üçüncü Kişinin Kira Sözleşmesinin Kurulmasından Sonra Kira Konusu Şey Üzerinde Mülkiyet Dışında Bir Üstün Hak Sahibi Olması (TBK m. 311) 
85
d) Taşınmaza İlişkin Kira Sözleşmelerinde Kiracının Nispî Hakkının Kuvvetlendirilebilmesi İmkânı (TBK m. 312) 
85
F) Kira Sözleşmesinde Özel Durumlar 
85
1. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
85
a) Kiralananda Kiraya Veren Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
85
aa) Genel Olarak 
85
bb) Şartları 
86
cc) Kiraya Veren Tarafından Kiralananda Değişiklik ve Yenilik Yapılmasında Kiraya Verenin Yükümlülükleri 
86
b) Kiralananda Kiracı Tarafından Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
86
2. Kira Sözleşmesinde Alt Kira ve Kira Hakkının Devri 
87
a) Genel Olarak 
87
b) TBK m. 322 Hükmünde Yer Alan Ana Kural ve İstisnası 
87
c) Kiraya Verenin Alt Kiracıya Karşı Durumu 
88
3. Kira Sözleşmesinin Devri 
88
a) Genel Olarak 
88
b) Hukukî Niteliği ve Şartları 
88
aa) Hukukî Niteliği 
88
bb) Şartları 
88
c) Ticarî İşletmenin Devri ve Diğer Durumlarda Kira İlişkisinin Devrine İlişkin Özellik 
89
d) Kira Sözleşmesinin Devrinin Hukukî Sonuçları 
89
4. Takastan Feragat Yasağı 
90
G) Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
90
1. Genel Olarak 
90
2. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Bitmesiyle 
91
3. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimiyle 
92
a) Genel Olarak 
92
b) Taşınmaz Kiralamaları ile Taşınır Yapı Kiralamalarında 
92
c) Taşınır Kiralamalarında 
93
4. Diğer Sona Erdirme Sebepleri 
93
a) Önemli Sebeplerden Dolayı Olağanüstü Fesih 
93
b) Kiracının İflası 
95
c) Kiracının Ölümü Halinde Mirasçılarının Sözleşmeyi Feshi 
95
III. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI 
96
A) Genel Olarak 
96
1. Giriş ve Kavramlar 
96
2. Uygulama Alanı 
96
3. Bağlantılı Sözleşme 
97
a) Yasal Düzenleme 
97
b) Şartları 
97
c) Hükümleri 
98
4. Kiracı Aleyhine Düzenleme ve Değişiklik Yapma Yasağı 
98
5. Kullanma Giderleri 
99
B) Kiracının Güvence Vermesi 
99
C) Kira Bedelinin Belirlenmesi 
100
D) Konut Kirasında Konunun Aile Konutu Olması 
102
E) Konut ve Çatılı İşyeri Kiralamalarının Sona Ermesi 
103
1. Genel Olarak 
103
2. Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi 
104
a) Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde 
104
b) Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde 
105
3. Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Erdirilmesi 
106
a) Genel Olarak 
106
b) Tahliye Sebepleri 
107
aa) Kiraya Verenden Kaynaklı Tahliye Sebepleri 
107
aaa) Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Davası 
107
i. Genel Olarak 
107
ii. Yeni Malikin Konut veya İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Tahliye Davası Açması 
108
iii. Gereksinim Nedeniyle Tahliyede Yeniden Kiralama Yasağı 
109
bbb) Taşınmazı Yeniden İmar veya İnşa Sebebiyle Tahliye 
109
i. Genel Olarak 
109
ii. Tahliye Davasının Açılabileceği Süre 
109
iii. Yeniden İmar ve İnşaya Dayanan Tahliyede Yeniden Kiralama Yasağı 
110
bb) Kiracıdan Kaynaklanan Tahliye Sebepleri 
110
aaa) Genel Olarak 
110
bbb) Sebepler 
110
i. Yazılı Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Tahliye 
110
ii. İki Haklı Yazılı İhtar Sebep Nedeniyle Tahliye 
111
iii. Kiracının Kendisinin veya Eşinin Aynı İlçe/Belde Sınırları İçinde Oturmaya Elverişli Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye 
112
F) Kiracının Ölümü 
113
§ 5. ÖDÜNÇ SÖZLEŞMELERİ 
114
I. GENEL OLARAK 
114
II. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ 
114
A) Genel Olarak 
114
B) Tarafların Borçları 
114
1. Ödünç Verenin Borçları 
114
a) Ödünç Konusu Şeyi Teslim Borcu 
114
b) Olağanüstü Masrafları Ödeme Borcu 
115
2. Ödünç Alanın Borçları 
115
a) Ödünç Verileni Sözleşmeye Uygun Kullanma Borcu 
115
b) Kullanım Ödüncünün Konusunu Bir Başka Kişiye Kullandırmama Borcu 
115
c) Ödünç Konusunun Olağan Masraflarına Katlanma Borcu 
116
d) Kullanım Ödüncünü Ödünç Verene İade Etme Borcu 
116
C) Ödünç Verenin Zapttan ve Ayıptan Sorumluluğu 
116
D) Birden Fazla Kimsenin Birlikte Ödünç Almasında Müteselsil Sorumluluk 
116
E) Kullanım Ödüncü Sözleşmesinin Sona Ermesi 
117
1. Sürenin Dolmasıyla 
117
2. Ödünç Alanın Sözleşmeyi İhlal Etmesine İstinaden Ödünç Verenin Sözleşmeyi Feshetmesiyle 
117
3. Ödünç Verenin Acil İhtiyacına İstinaden Sözleşmeyi Feshetmesiyle 
117
4. Ödünç Alanın Ölümüyle 
117
III. TÜKETİM ÖDÜNCÜ (KARZ) SÖZLEŞMESİ 
118
A) Genel Olarak 
118
B) Unsurları, Şekli, Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz ve Buna Bağlı Olarak Sözleşmenin Niteliği 
118
1. Unsurları 
118
2. Şekli 
118
3. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz ve Buna Bağlı Olarak Sözleşmenin Niteliği 
119
C) Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Tarafların Borçları 
121
1. Ödünç Verenin Borcu: Ödünç Verenin Ödünç Konusunun Mülkiyetini Geçirme ve Teslim Borcu 
121
a) Genel Olarak 
121
b) Ödünç Verenin Borca Aykırı Davranıştan, Ayıptan ve Zapttan Sorumluluğu 
121
2. Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Ödünç Alanın Borçları 
122
a) Faizli Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Ödünç Konusu Şeyi Teslim Alma Borcu 
122
b) Faizli Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Faiz Ödeme Borcu 
122
c) Ödünç Konusu Şeyi Mislen İade Etme Borcu 
122
D) Tüketim Ödüncü Sözleşmesinde Sona Ermesi 
122
3. Bölüm
İŞ GÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER VE
VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME
§ 6. HİZMET SÖZLEŞMESİ 
125
I. GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİ 
125
A) Genel Olarak 
125
1. Tanım 
125
2. Unsurları 
125
3. Özellikleri 
125
4. Kurulması ve Şekli 
126
B) Tarafların Borçları 
126
1. İşçinin Borçları 
126
2. İşverenin Borçları 
127
C) Önem Arz Eden Bazı Hükümler 
129
II. PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMESİ 
130
III. EVDE HİZMET SÖZLEŞMESİ 
130
§ 7. ESER SÖZLEŞMESİ 
131
I. GENEL OLARAK 
131
II. ESER SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ, ÖZELLİKLERİ VE UNSURLARI 
132
A) Türleri 
132
B) Özellikleri 
132
C) Unsurları 
132
1. Bir Eser Meydana Getirme (ve Teslim Etme) 
132
2. Bedel (Ücret) Ödeme Taahhüdü 
133
3. Taraflar Arasında Anlaşma 
133
III. ESER SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 
134
A) Yüklenicinin Borçları 
134
1. Eseri Meydana Getirme Borcu 
134
a) Eseri Meydana Getirme – Eseri Bizzat ve Kendi İdaresi Altında Meydana Getirme 
134
aa) Genel Kural ve İstisnaları 
134
bb) Alt Eser Sözleşmesi 
134
aaa) Genel Olarak 
134
bbb) Alt Eser Sözleşmesinde Taraflar Arasındaki İlişkiler 
135
i. İşsahibi ile Yüklenici Arasındaki İlişki (Sözleşme İlişkisi) 
135
ii. Alt Yüklenici ile Yüklenici Arasındaki İlişki 
135
iii. İşsahibi ile Alt Yüklenici Arasındaki İlişki 
135
b) Eserin Meydana Getirilmesi İçin Gereken Araç ve Gereci Sağlama Borcu 
135
c) Eser Teslim Sözleşmesi Söz Konusuysa Malzemeleri Sağlama Borcu 
136
aa) Genel Olarak 
136
bb) Eserde Kullanılacak Malzemeleri Getirme Borcunun İşsahibine veya Yükleniciye Ait Olmasına Göre Yüklenicinin Yüküm ve Yükümlülükleri 
136
aaa) Genel Olarak 
136
bbb) Eğer Eserde Kullanılacak Malzemeler İşsahibi Tarafından Sağlanmışsa 
136
ccc) Eserde Kullanılacak Malzemeleri Yüklenici Sağlamışsa 
137
d) Özenle İş Görme ve Sadakat Borcu 
138
aa) Genel Olarak Özen Borcu 
138
bb) Yüklenicinin Sadakat Borcu 
139
cc) Özel Olarak TBK m. 473/II Hükmü 
139
aaa) Genel Olarak 
139
bbb) Şartları 
140
ccc) Hükmü 
140
e) İşe Zamanında Başlama ve Devam Etme Borcu 
140
aa) Genel Olarak 
140
bb) Şartları 
141
cc) Hükmü 
142
2. Eseri Teslim Borcu 
142
a) Genel Olarak 
142
b) Teslim Borcunun İfa Zamanı ve Yüklenicinin Temerrüdü 
143
aa) Teslim Borcunun İfa Zamanı 
143
bb) Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi ve Hukukî Sonuçları 
143
aaa) Yüklenicinin Teslim Borcunda Temerrüde Düşmesi 
143
bbb) Yüklenicinin Temerrüde Düşmesinin Sonuçları 
143
i. İşsahibinin Hakları 
143
ii. Eserin Tesliminde Temerrüde Düşülmesine Ceza Koşulu Bağlanmış Olması 
144
d) Eseri Teslim Borcuna İlişkin Diğer Hususlar 
145
B) İşsahibinin Borçları 
145
1. Genel Olarak 
145
2. Bedel Türleri 
146
a) Kesin Bedel, Kesin Bedelin Hükümleri ve Kesin Bedelin Uyarlanması 
146
aa) Kesin Bedel 
146
bb) Kesin Bedelin Hükümleri 
146
cc) Kesin Bedelin Uyarlanması, Uyarlama Mümkün Değilse Sözleşmeden Dönme veya Sözleşmenin Feshi 
147
b) Yaklaşık Bedel ve Yaklaşık Bedelin Hükümleri, Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması 
148
aa) Yaklaşık Bedel ve Yaklaşık Bedelin Hükümleri 
148
bb) Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması 
149
aaa) Genel Olarak 
149
bbb) Şartları 
149
ccc) Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılmasının Hüküm ve Sonuçları 
149
c) İşin Değerine Göre Bedel Ödenmesinin Kararlaştırıldığı (Açık veya Örtülü Olarak) Hallerde Durum 
150
IV. YÜKLENİCİNİN AYIBA KARŞI TEKEFFÜL SORUMLULUĞU 
151
A) Genel Olarak 
151
B) Şartları 
151
1. Maddî Şartlar 
151
2. Şekli Şartlar 
152
C) Yüklenicinin Ayıba Karşı Tekeffül Sorumluluğunun Hükümleri 
153
1. İşsahibinin Hakları 
153
a) Genel Olarak 
153
b) Sözleşmeden Dönme Hakkı 
153
aa) Genel Olarak 
153
bb) Dönme Hakkının Sınırlanması 
153
c) Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı 
154
d) Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı 
154
e) Zararın Tazminini Talep Etme Hakkı 
154
2. Ayıba Karşı Tekeffülden Doğan Hakların Tabi Olduğu Zamanaşımı Süresi 
155
V. ESER SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
155
A) Genel Olarak 
155
B) İşsahibinin Yüklenicinin Tüm Zararını Tazmin Ederek Sözleşmeyi Feshetmesiyle 
155
1. Genel Olarak 
155
VI. ESERİN TESLİMDEN EVVEL KAZA SONUCUNDA TELEF OLMASI 
156
A) Genel Olarak 
156
B) Şartları 
156
C) Sonuçları 
157
VII. ESER SÖZLEŞMESİNDE İMKÂNSIZLIK 
157
A) İşsahibinin Şahsında veya Tehlike Alanında Meydana Gelen Umulmayan Bir Olay Neticesinde İfanın İmkânsız Hale Gelmesi 
157
1. Genel Olarak 
157
2. Şartları 
157
3. Sonuçları 
157
B) Yüklenicinin Şahsında Ortaya Çıkan Umulmayan Bir Olaydan Doğan İmkânsızlık 
157
1. Genel Olarak 
157
2. Şartları 
158
3. Sonuçları 
158
§ 8. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 
159
I. GENEL OLARAK 
159
A) Tanımı 
159
B) Vekâlete İlişkin Hükümlerin Tâli Olarak Uygulanması 
159
II. UNSURLARI, KURULMASI VE KAPSAMI 
159
A) Unsurları 
159
B) Kurulması 
160
C) Kapsamı 
160
III. TARAFLARIN BORÇLARI 
161
A) Vekilin Borçları 
161
1. Sadakat ve Özen Borcu 
161
2. İşi Şahsen İfa Borcu 
161
a) Genel Kural ve İstisnaları 
161
b) Vekilin Bir Başka Kişiyi Tevkil Etmesi 
162
aa) Genel Olarak 
162
bb) Başkasını Tevkil Eden Vekilin Sorumluluğu 
162
3. Müvekkilin Talimatına Uygun Olarak Hareket Etme Yükümü 
162
a) Genel Olarak 
162
b) Vekilin Talimattan Ayrılmasının Caiz Olduğu İstisnai Hâl 
162
c) Talimata Uymamanın Sonuçları 
162
4. Hesap Verme Borcu 
163
5. İade Borcu 
163
B) Müvekkilin Borçları 
163
1. Ücret Ödeme Borcu 
163
2. Vekil Tarafından Yapılan Masrafları ve Verilen Avansları Ödeme Borcu 
163
3. Vekili Müvekkili Hesabına Girdiği Borçtan Kurtarma Yükümü 
163
4. Vekilin Uğradığı Zararı Tazmin Borcu 
163
IV. DOLAYLI TEMSİLLE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE HAKLARIN MÜVEKKİLE DEVRİ (GEÇİŞİ) 
163
V. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNDE MÜTESELSİL BORÇLULUK 
164
VI. VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
164
A) Genel Olarak 
164
B) Tek Taraflı Olarak Sona Erdirme (Azil ve İstifa) 
164
C) Vekâlet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği veya İflâsı Nedeniyle Kanun Gereği Sona Ermesi 
164
§ 9 VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 
165
I. GENEL OLARAK 
165
II. GERÇEK VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 
165
A) Genel Olarak 
165
B) Tarafların Borçları 
165
1. İşgörenin Borçları 
165
2. İş Sahibinin Borçları 
165
C) İşgörenin Sorumluluğu 
166
D) Gerçek Vekâletsiz İş Görmenin Diğer Hükümleri 
166
III. GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME 
167
A) Genel Olarak 
167
B) Kötüniyetli Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmede İşi Görülen Kişi ile İşgörenin Durumu 
167
C) İyiniyetli Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görmede İşi Görülen Kişi ile İşgörenin Durumu 
167
4. Bölüm
TEMİNAT BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELER
§ 10. KEFALET SÖZLEŞMESİ 
169
I. GENEL OLARAK 
169
A) Tanım 
169
B) Hukukî Niteliği 
169
C) Kefalet Sözleşmesinin Özellikleri 
169
D) Kefalet Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerden Farkları 
170
1. Garanti Sözleşmesinden Farkları 
170
2. Avalden Farkları 
170
E) Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı 
171
II. KEFALET SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
171
A) GEÇERLİ BİR ASIL BORCUN BULUNMASI 
171
1. Genel Olarak 
171
2. İptal Edilebilir Bir Borca Kefalet 
171
3. Müstakbel veya Şarta Bağlı Bir Borca Kefalet 
171
4. Eksik Borçlar İçin Kefalet 
172
B) GEÇERLİ BİR KEFALET SÖZLEŞMESİNİN BULUNMASI 
172
1. Kefalet Sözleşmesinde Esasa İlişkin Geçerlilik Şartları 
172
a) Kefil Olma Ehliyeti 
172
b) Kefil Olacak Kimsenin Evli Olması 
173
c) Kefilin İradesinin Sakatlanmış Olması 
173
d) Kefalet Sözleşmesinin Temsil Yoluyla Yapılması 
173
2. Kefalet Sözleşmesinde Şekle İlişkin Geçerlilik Şartları 
173
a) Genel Olarak 
173
b) Kefalet Sözleşmesinin Yazılı Şekilde Yapılması Gerekliliği 
173
c) Yazılı Şeklin İçeriği 
174
III. KEFALETİN ÇEŞİTLERİ 
174
A) Adî Kefalet 
174
B) Müteselsil Kefalet 
175
C) Toplu Kefalet 
176
1. Bağımsız Toplu Kefalet 
176
2. Kısmî Kefalet 
176
3. Birlikte Kefalet 
176
4. Kefile Kefalet 
177
D) Rücua Kefalet 
177
E) Zarara (Açığa) Kefalet 
177
IV. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI 
177
A) Kefilin Sorumlu Olduğu Azamî Tutar 
177
B) Kefilin Sorumlu Olduğu Alacaklar 
177
V. KEFİLETTEKİ İLİŞKİLER BAĞLAMINDA TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 
178
A) Kefil ile Alacaklı Arasındaki İlişki 
178
1. Kefilin Alacaklıya Karşı Savunma İmkânları 
178
2. Alacaklının Kefile Karşı Yükümleri ve Külfetleri 
178
a) Bildirim – İflasta ve Konkordatoda Kayıt 
178
b) Ödemeyi Kabul Mecburiyeti 
178
c) Teminatları ve İspat Vasıtalarını Saklama ve Kefile Nakil ve Tevdi Yükümlülüğü 
179
B) Kefil ile Asıl Borçlu Arasındaki İlişki 
179
1. Kefilin Ödemeyi İhbar Yükümü 
179
2. Kefilin Asıl Borçludan Teminat Verilmesini veya Borçtan Kurtarılmasını İsteme Hakkı 
179
3. Kefilin Rücu Hakkı 
180
VI. KEFALETİN SONA ERMESİ 
180
A) Asıl Borcun Sona Ermesine Bağlı Olarak Sona Erme 
180
B) Kefalet Sözleşmesine Özgü Sone Erme Sebepleri 
180
1. Kanun Gereği Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
180
2. Kefalet Sözleşmesinin Kefaletin Süresi Çerçevesinde Sona Ermesi 
181
a) Belirli Süreli Kefalet Sözleşmesinin Sona Ermesi 
181
b) Süresiz Kefaletin Sona Ermesi 
181
3. Kefalet Sözleşmesinin Kefilin Kefalet Sözleşmesinden Dönmesiyle Sona Ermesi 
181
Kanun’da Özel Borç İlişkileri Kısmında Düzenlenmiş Diğer Bazı Sözleşmeler ve Hukukî İlişkiler 
183
Kaynakça 
187