• KVKK Politikası
  • Ürün veya Hizmet Alan Kişi İçin Aydınlatma Metni
  • Kişisel Verilere Erişim Politikası
  • Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası
  • Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası ve Ananonimleştirilmesi Politikası
  • İnternet Sayfası Gizlilik ve Çerez Politikası
  • Çerez Ayarları
Seçkin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
1. GİRİŞ
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yürüttüğü faaliyetlerde kişisel verilerin korunmasına önem vermekte, iş ve işlemlerinde öncelikleri arasında kabul etmektedir. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nca (“Kanun”) belirlenen kişisel veri işleme usul ve esaslarının SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. organizasyon ve iş süreçlerinin uyumuna yönelik temel düzenlemedir. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu Politika prensipleri doğrultusunda, üst düzey sorumluluk ve bilinçle kişisel verileri işlemekte ve korumakta, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.
1.1. Amaç
Bu Politikanın amacı, Kanun ve ilgili diğer mevzuat ile öngörülen usul ve esasları, SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. organizasyon ve süreçlerine uyumlulaştırılarak, faaliyetlerinde etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için bu Politika ile her türlü idari ve teknik önlemleri almakta, gerekli iç prosedürler oluşturmakta, farkındalığı arttırmakta, bilincin sağlanması için gerekli tüm eğitimleri yapmaktadır. Hissedarlar, yetkililer, çalışanlar ve iş ortaklarının Kanun süreçlerine uyumları için, gerekli tüm önlemler alınmakta, uygun ve etkin denetim mekanizmaları kurulmaktadır.
1.2. Kapsam
Politika, SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. iş süreçlerinde otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilen bütün kişisel verileri kapsamaktadır.
1.3. Dayanak
Politika, Kanun ve ilgili mevzuata dayanmaktadır. Kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununu, 4857 sayılı İş Kanunu, , 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 27866 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik, 29417 Sayılı 15.07.2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, 29029 Sayılı ve 14.06.2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek için işlenmektedir.
Yürürlükteki mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk olduğu hallerde yürürlükteki mevzuat uygulanır. İlgili mevzuat tarafından öngörülen düzenlemeler, Politika ile SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. uygulamalarına dönüştürülmektedir.
1.4. Tanımlar
Açık rıza
Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
Başvuru Formu
Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanmak için yapacakları başvuruyu içeren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun çıkardığı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak hazırlanmış, ilgili kişi (Kişisel Veri Sahibi) tarafından veri sorumlusuna yapılacak başvurulara ilişkin başvuru formu.
İlgili kullanıcı
Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
İmha
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt ortamı
Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel veri
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel verilerin işlenmesi
Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi
Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Kişisel veri sahibi
Kişisel verileri SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından veya adına işleme sokulan gerçek kişi.
Kişisel verilerin silinmesi
Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel verilerin yok edilmesi
Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kurul
Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum
Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel nitelikli kişisel veri
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Periyodik imha
Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen
Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.
Veri Kayıt Sistemi
Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.
Veri sahibi / İlgili kişi
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Veri sorumlusu
Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri Temsilcisi
Kanun uyarınca Veri Sorumlusunun ilgili kanun maddeleri kapsamındaki görevlerini yerine getirmek üzere atanmış gerçek kişi.
Yönetmelik
28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONULARI
2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , kişisel verilerin hukuka aykırı açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde oluşabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için, kişisel verinin niteliğine göre, Kanun’un 12. maddesinde öngörülen gerekli önlemleri almaktadır. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli kişisel veri güvenlik seviyesini sağlamak için tedbirler almakta, denetimler gerçekleştirmektedir.
2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması
Özel nitelikte olan, kişilere ait ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti, güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerin korunmasına yönelik alınan önlemler özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.
2.3. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Bilincinin Geliştirilmesi
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini, erişilmesini, verilerin muhafazası ve hakları kullanmaya yönelik bilincin geliştirilmesi için ilgililere gerekli eğitimleri verir.
Çalışanların kişisel verileri koruma bilincini arttırmak için, SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. gerekli iş süreçlerini oluşturur, ihtiyaç duyulması halinde danışmanlardan destek alır. Uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve eğitimlerin sonucu SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönetimi tarafından değerlendirilir. Yapılan bu değerlendirmeler ile ilgili mevzuattaki değişikliklere bağlı ihtiyaç duyulması halinde yeni eğitimler düzenlenir.
3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
3.1. Kişisel Verilerin Mevzuata Uygun İşlenmesi
Kişisel veriler aşağıda sayılan ilkeler doğrultusunda mevzuata uygun işlenir.
3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde, bunlarla sınırlı, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermeden, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenir.
3.1.2. Kişisel Verilerin Güncel ve Doğru Olmasını Sağlama
İşlenen kişisel verileri, güncel ve doğru tutmak için gerekli önlemler alınmakta, planlı ve programlı çalışılmaktadır.
3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel veriler, yürütülen iş süreçlerinde belirlenen ve açıklanan meşru amaçlara bağlı işlenmektedir.
3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel veriler, iş süreçlerinin gerektirdiği nitelik ve ölçüde toplamakta, belirlenen amaçlara bağlı, sınırlı işlenmektedir.
3.1.5. Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen ve kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan en az süre kadar muhafaza edilmektedir. Öncelikle, ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülmüş ise bu süreye, öngörülmemiş ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir. Kişisel veriler saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, uygun yöntemlerle (silme, yok etme veya anonimleştirme) imha edilmektedir.
3.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları
Kişisel veri, sahibinin açık rıza vermesi veya aşağıda belirtilen diğer bir veya birden fazla şarta dayanarak işlenir.
3.2.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenmesi veri sahibinin açık rızasıyla yapılır. Kişisel veri sahibinin açık rızası, belirli bir konuda bilgilendirilerek ve özgür iradesi alınarak gerçekleşir.
3.2.2. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunmaması
Aşağıda sıralanan şartlarından herhangi birinin bulunması durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilir.
3.2.2.1. Kanunlarda Açıkça Düzenlenmesi
Kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık bir düzenleme bulunması halinde kişisel veriler, veri sahibinin rızası alınmadan işlenebilir.
3.2.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle, rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin, kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için, kişisel verisinin işlenmesi zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
3.2.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgiliyse veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
3.2.2.4. Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hukuki yükümlülükleri yerine getirirken, kişisel veri işleme zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
3.2.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Kişisel verisini alenileştiren veri sahiplerine ait kişisel verilerin, alenileştirme amacıyla sınırlı olarak, kişisel verileri işlenebilir.
3.2.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Zorunlu Veri İşleme
Veri işleme bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
3.2.2.7. Meşru Menfaat için Zorunlu Veri İşleme
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek koşuluyla, SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilir.
3.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. özel nitelikli kişisel verileri, Kanun ve Politika’da belirlenen ilkelere uygun, Kurul’un belirlediği yöntemlerle gerekli her türlü idari ve teknik önlemleri alarak, aşağıdaki usul ve esaslarla işler:
3.3.1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması durumunda veri sahibinin açık rızası aranmadan işlenebilir. Kanunlarda açıkça öngörülmeyen hallerde veri sahibinin açık rızası alınır.
3.3.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından: kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınır.
3.4. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ., kişisel veri sahiplerini, hangi amaçlarla kişisel verilerinin işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı, hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesinde sahip olduğu hakları konularında, ilgili mevzuata uygun şekilde bilgilendirir. Bu bakımdan kişisel verilerinin korunmasını, Politika’daki esaslar çerçevesinde hazırlanan diğer politika belgeleri ve aydınlatma metinlerine bağlı yürütmektedir.
3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ., kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) hukuka uygun olarak aktarabilir. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. aktarma işlemlerini, Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirir.
3.5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verilerin akratılması için kişisel veri sahibinin açık rızası aranmakla birlikte, aşağıda belirtilen koşulların bir ya da birkaçına dayanılarak, Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilir.
3.5.1.1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi
3.5.1.2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
3.5.1.3. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
3.5.1.4. Veri sahibi tarafından kişisel verileri alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı,
3.5.1.5. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’nin veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
3.5.1.6. Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’nin meşru menfaatlerinin sağlanması için zorunlu olması,
3.5.1.7. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.
Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu belirlenen, “Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” olarak ilan edilen yabancı ülke statüsündekilere, yukarıda sayılan durumların herhangi birine bağlı kişisel veriler aktarılabilir. Yeterli koruma bulunmayan, Türkiye ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eden ve Kurul’un izninin bulunduğu “Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere, mevzuatta öngörülen şartlara göre kişisel veriler aktarılabilir.
3.5.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması
Özel nitelikli kişisel veriler, Politika’da belirlenen ilkelere uygun olarak, Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere, gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak aşağıda belirlenen koşullarla aktarılabilir:
3.5.2.1. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
3.5.2.2. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın, aksi halde veri sahibinin açık rızası alınması durumunda.
Kişisel veriler, "Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke” statüsündekilere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin bulunması halinde, yeterli korumanın bulunmaması halinde "Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke” statüsündekilere mevzuatta düzenlenen veri aktarım şartlarına göre kişisel veriler aktarılabilir.
4. KİŞİSEL VERİ ENVANTER PARAMETRELERİ
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. yönetim, insan kaynakları, idari işler, mali işler (muhasebe-finans), planlama-lojistik-bilgi işlem, üretim, ürün geliştirme-kalite, ar-ge pazarlama-satış, satın alma iş süreçlerinde, çalışan adayı, çalışan, hissedar/ortak, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişi, veli/vasi/temsilci, ziyaretçilerden oluşan kişisel veri sahipliklerine ait veri kategorileri ve kişisel verileri (Ek-1), kişisel veri işleme amaçlarına (Ek-2) bağlı işlenmektedir.
Kişisel veri işleme amaçları kişisel veri kategorilerine göre, Kanun’un 10. maddesi ve diğer mevzuat uyarınca ilgili kişileri bilgilendirmek, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler başta olmak üzere, Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun gerçekleştirmek için belirlenen amaçlara göre işlenmektedir.
Kişisel veriler Politika “3.5. Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirlenen esaslarla: Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortaklari, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, denetçiler, danışmanlar, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ile belirlenen amaçlarla (Ek-3) paylaşılabilmektedir. Yabancı ülkelerle kişisel veri aktarımı söz konusu değildir.
5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ALINAN ÖNLEMLER
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , Kanunda belirlenen usul ve esaslarla işlemekte olduğu kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
İşlenen kişisel verilerin teknik ve idari tüm tedbirler alınmış olmasına rağmen, kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda, SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. bu durumu mümkün olan en kısa süre içerisinde ilgili kişi ve birimlere haber verir.
6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , kişisel verileri işleme amacı için gerekli olan süre ile ilgili mevzuatta öngörülen en az süre kadar muhafaza eder. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , öncelikle ilgili mevzuatta bir süre belirlenmiş ise bu süreye uygun; yasal bir süre öngörülmemiş ise kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli süre kadar kişisel verileri saklar. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda, periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak, belirlenen yöntem (silme, yok etme veya anonimleştirme) ile imha edilir.
7. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
7.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kişisel veri sahipleri Kanundan kaynaklanan aşağıda belirtilen haklara sahiptirler:
7.1.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
7.1.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
7.1.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
7.1.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
7.1.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.1.6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7.1.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığı ile analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
7.1.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
7.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması
Kişisel veri sahipleri 6.1. maddede sayılan haklara ilişkin taleplerini, Kurul’un belirlediği yöntemlerle SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’a iletebilir. Kişisel veri sahipleri ve adlarına başvuru hakkı bulunanlar “Veri Sahibi Başvuru Formu” doldurularak, SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’a başvurabilir.
7.3. Başvurulara Cevap Verilmesi
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , kişisel veri sahibi tarafından yapılan başvuruları Kanun ve diğer mevzuata uygun sonuçlandırır. Usule uygun şekilde SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’a iletilen talepler, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde, ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilir.
7.4. Kişisel Veri Sahibinin Başvurusunun Reddedilmesi
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ., başvuruda bulunan kişinin isteğini, aşağıda yer alan durumlarda, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:
7.4.1. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
7.4.2. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
7.4.3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
7.4.4. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
7.4.5. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
7.4.6. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
7.4.7. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
7.4.8. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,
7.4.9. Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması,
7.4.10. Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması,
7.4.11. Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.
7.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı
Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ın cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.
7.6. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edilebilecek Bilgiler
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
8.YÜRÜTME
Politika Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve yürürlülüğe konulmuştur. Politika’nın teknik yürütümü “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası” ile sağlanmaktadır.
İş süreçlerinde, taraflar nezdinde Politikanın yürütümü “Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni, “Çalışan Kişisel Verileri İşleme Aydınlatma Metni” “Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni” (Ek-11) ile gerçekleştirilmektedir.
Kanun ve Politika’nın yürütülmesinden ve gerektiğinde güncellenmesinden Yönetim , bu kapsamdaki tüm iş ve işlemlerin takibinden, koordinasyon ve denetiminden SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Müdürü sorumludur.
9. YÜRÜRLÜK ve İLANI
Politika yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da meydana gelecek SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’nce yayımlanarak kişisel veri sahiplerinin, ilgili kişilerin erişimine sunulur. Politika değişiklikleri ilan edildiği tarihte uygulamaya girer.
EK 1- Veri Kategorileri ve Kişisel Veriler
Veri KategorileriKişisel Veri
KimlikAd, Soyad
Anne-Baba Adı
Anne Kızlık Soyadı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri
Medeni Hali
Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No
TC Kimlik No
Pasaport Numarası
Geçici TC Kimlik Numarası
Cinsiyet Bilgisi
TC Kimlik Kartı
Sürücü Belgesi
İletişimAdres
E Posta Adresi
İletişim Adresi
Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)
Telefon No
Lokasyon Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.
ÖzlükBordro Bilgileri
Disiplin Soruşturması
İşe Giriş-Çıkış Belgesi Kayıtları
Özgeçmiş Bilgileri
Performans Değerlendirme Raporları
Hukuki İşlemAdli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.
Müşteri İşlemFatura
Senet
Çek Bilgileri
Giriş-Çıkış Bilgileri
Sipariş Bilgisi
Randevu Bilgisi
Fiziksel Mekân GüvenliğiÇalışan ve Ziyaretçilerin Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri
Kamera Kayıtları
İşlem Güvenliğiİşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi)
IP Adres Bilgileri
İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
Şifre ve Parola Bilgileri
Risk YönetimiTicari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler gibi
FinansBilanço Bilgileri
Finansal Performans Bilgileri
Kredi ve Risk Bilgileri
Malvarlığı Bilgileri
Banka Hesap Numarası
IBAN Numarası
Mesleki DeneyimDiploma Bilgileri
Gidilen Kurslar
Meslek İçi Eğitim Bilgileri
Sertifikalar
PazarlamaAlışveriş Geçmişi Bilgileri
Anket
Çerez Kayıtları
Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler
Görsel Ve İşitsel KayıtlarKapalı Devre Kamera Sistemi Görüntüsü, Ses Kaydı
Kılık Ve KıyafetKılık ve kıyafete ilişkin bilgiler
Sendika Üyeliği Sendika üyeliği bilgileri
Sağlık BilgileriEngellilik Durumuna Ait Bilgiler
Kan Grubu Bilgisi
Kişisel Sağlık Bilgileri
Kullanılan Cihaz ve Protez Bilgileri
Laboratuvar ve Görüntüleme Sonuçları
Test Sonuçları
Muayene Verileri
Reçete Bilgileri
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik TedbirleriCeza Mahkumiyetine İlişkin Bilgiler
Güvenlik Tedbirine İlişkin Bilgiler
Aile BilgileriÇocuk Sayısı
Aile Cüzdanı
Eş Çalışma Bilgileri
Çocuk Eğitim ve Yaş Bilgileri
Çalışma VerileriDepartmanı
Çalışma Şekli
Mesleği
Referansları
Son çalışılan şirket bilgileri
İmzaKişisel veri niteliği taşıyan belgeler üzerinde bulunan ıslak veya elektronik imza, parmak izleri, özel işaretler
Web Site Kullanım VerileriBaşvuru Formu Doldurulma Tarihi
Siteye Login Olma Sıklığı/Zamanları
Son Login Tarihi
IP Adresi
Talep/Şikayet Yönetimi BilgisiAnket Verileri
Firma’ya yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
İtibar Yönetimi BilgisiFirma’nın ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
Olay Yönetimi Bilgisi Firma’nın ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.
SigortaÖzel Sigorta Verileri
Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri
Araç BilgileriAraç plakası, marka, model, model yılı, motor şasi numarası, ruhsat tescil tarihi, ruhsat örneği, hasarsızlık bilgileri
Uyum BilgileriUyum kapsamında işlenen kişisel veriler
Denetim ve Teftiş Bilgileriİç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler
Yabancılarda Oturma İzni BilgileriYabancılarda Oturma İznine Ait Bilgiler
EK 2 - Kategorik Kişisel Veri İşleme Amaçlar
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Talep / Şikayetlerin Takibi
Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
Ücret Politikasının Yürütülmesi
Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
İş Ortakları, Tedarikçilerin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması, Yönetimi
İş Ortakları, Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
İş Ortağı/Tedarikçi Çalışanlarının Giriş Çıkış Kayıtlarının Toplanması
Faaliyetlerinin İlgili Mevzuata veya Şirket Prosedürlerine Uyumlulaştırma Planlama ve Yönetimi
EK 3 – Kişisel Verilerin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarılma Amaçları
SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak katılımcı, müşterileri ve çalışanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarabilir:
Veri Aktarımı Yapılabilecek KişilerTanımıVeri Aktarım Amacı ve Kapsamı
Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileriSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. faaliyetleri gereği ilişkide bulunduğu, işlem gerçekleştirdiği gerçek veya tüzel kişilerGerçekleştirilen iş ve işlem ile sınırlı
HissedarlarSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ile ortaklık ilişkisi kurmuş gerçek kişilerSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ın ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin planlanması, yürütümü ve denetimi amacıyla sınırlı
İş OrtaklarıSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’ın ürün ve hizmetlerinin tanıtımı ve pazarlanması, satış sonrası desteği gibi amaçlarla ilişkide olduğu iş ortakları, iş ortağı bankalarİş ortaklığı kurulması ve yürütülmesi amaç ve faaliyetleri ile sınırlı
Yetkili Kamu Kurum ve KuruluşlarıSosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri vb. ilgili mevzuat hükümlerine göre SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’den bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıİlgili kamu kurum ve Kuruluşlarının kanuni yetkisine bağlı talep ettiği amaçla sınırlı
Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili mevzuat hükümleri gereğince belirli şartlara uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede faaliyetlerini sürdüren kurum veya kuruluşları Yürüttükleri faaliyet alanlarına giren konular ile ilgili sınırlı
Özel Sigorta ŞirketleriÖzel sağlık, emekllik, BES uygulamaları Özel sigorta kayıt ve bildirimleriyle kapsamıyla sınırlı
Yönetim Kurulu Üyeleri SEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyeleriSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı
Hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlarSözleşmeli hizmet alınan, işbirliği yapılan kuruluşlar Sözleşme ve işbirliği protokol esasları ile sınırlı
Avukatİlgili mevzuat uyarunca avukat yetkisine sahip avukatlar Şirket faaliyet ve işçi işlemlerinde hukuki sonuç doğurabilecek konularla sınırlı.
TedarikçiSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ’a veri işleme amaç ve istekleri doğrultusunda hizmet sunan taraflarSEÇKİN YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ın dış kaynaktan ticari faaliyetlerini yerine getirmek için mal ve hizmetlerin tedarik edilmesi amacıyla sınırlı
DanışmanlarUzman ve deneyiminden yararlanılanlar Uzman ve deneyiminden yararlanılanlar
Denetçilerİlgili mevzuat uyarınca denetim yetkisine sahip denetçiler Mevzuatta belirlenen yetki ve görev sınırları