THEMIS – İdare Hukuku Konu Kitabı Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak  - Kitap

THEMIS – İdare Hukuku Konu Kitabı

27. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
416
Barkod:
9789750293047
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
560,00
İndirimli (%20):
448,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
26. baskı
Temmuz 2023
550,00
275,00 (%50)
25. baskı
Nisan 2022
540,00
45,00 (%92)
22. baskı
Temmuz 2020
530,00
25,00 (%95)
Kitabın Açıklaması
Themis Dizisi, hem akademik alanda kaynak teşkil etmek hem de kariyer sınavlarına hazırlıkta okuyucularına yeterli desteği sağlamak amaçlarıyla hazırlanmaktadır.
Eserde, sözü edilen amaçlara ulaşabilmek için genel ve teorik konular ihmal edilmeksizin mevzuat hükümleri de işlenmekte, öne çıkan bilgiler belirginleştirilmekte ve karşılaştırmalı tablolara yer verilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Güncel Mevzuat Değişiklikleri
.
Öğrenme Odaklı Anlatım ve İpuçları
.
Unutmama Odaklı Hap Bilgiler
.
Seçme Örnekler
.
Karşılaştırma Tabloları ve Bilgi Köşeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
V
1. Bölüm
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ
I. GENEL OLARAK İDARE HUKUKU 
1
II. İDARE HUKUKUNUN ALANI 
1
A. İşlem Yönünden 
1
B. Eylem Yönünden 
2
C. Sözleşmeler Yönünden 
2
III. İDARİ NİTELİKLİ FAALİYETLER İÇİN AYRI BİR İDARİ YARGILAMA DÜZENİ GEREKLİ MİDİR? 
2
IV. KAMU İDARELERİ VE İDARİ FAALİYET 
3
A. Yapısal (Organik) Anlamda İdare 
3
B. Devlet Tasarrufları ve İdari Faaliyet (İdari Fonksiyon) 
3
V. TÜRKİYE İDARESİNİN GÖREVLERİ 
5
A. Milli Güvenliğin Sağlanması 
5
B. Kolluk Faaliyetleri 
5
C. Kamu Hizmetleri 
5
D. Özendirme ve Destekleme Faaliyetleri 
6
E. Planlama Faaliyetleri 
6
F. İç Düzen (Öz Yönetim) Faaliyetleri 
6
2. Bölüm
İDAREYE İLİŞKİN ANAYASAL HÜKÜMLER
I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ 
7
A. Polis Devleti 
8
B. Hazine Teorisi 
8
C. Hukuk Devleti 
8
II. LAİKLİK İLKESİ 
12
A. Genel Olarak 
12
B. Diyanet İşleri Başkanlığı 
12
III. TÜRKİYE İDARESİNİN KURULUŞU: MERKEZDEN VE YERİNDEN YÖNETİM İLKELERİ 
13
A. Anayasal Hükümler 
13
B. Anayasa Dışındaki Hükümler 
14
C. Türkiye’nin İdari Yapısına Genel Bakış 
15
D. Merkezden Yönetimin ve Yerinden Yönetimin Yarar ve Sakıncaları 
19
E. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Çerçevesinde Kamu İdareleri 
19
IV. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
24
A. Genel Olarak 
24
B. Kamu Tüzel Kişiliğinin Kurulması ve Kaldırılması 
25
V. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
25
A. Hiyerarşi 
26
B. İdari Vesayet 
28
C. Karşılaştırmalı Olarak Hiyerarşi ve İdari Vesayet 
33
3. Bölüm
İDARİ FAALİYETİN ANAYASA DIŞINDAKİ KAYNAKLARI
I. KANUNLAR 
35
II. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 
35
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
36
B. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
38
C. Yönetmelik 
40
D. İdarenin Diğer Düzenleyici İşlemleri 
44
III. HUKUKUN GENEL İLKELERİ 
45
IV. YARGISAL İÇTİHATLAR 
46
V. ÖĞRETİ (DOKTRİN) 
46
VI. ÖRF VE ADET (GELENEK) HUKUKU 
46
4. Bölüm
İDARİ İŞLEM KURAMI
I. GENEL OLARAK 
47
II. İDARİ İŞLEMLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 
48
A. İdari Makamlarca Yapılmak 
48
B. Tek Yanlılık 
48
C. İcrailik (Hukuksal Etkililik) 
48
D. Hukuka Uygunluk Karinesinden Yararlanma 
49
E. Yargısal Denetime Tabi Olma 
49
III. İDARİ İŞLEMLERİN TÜRLERİ 
51
A. Tek Taraflı İşlem – İki Taraflı İşlem 
51
B. Düzenleyici İşlem – Birel İşlem – Genel Karar 
52
C. Şart (Durum) İşlem – Sübjektif (Öznel) İşlem 
53
D. Basit İşlem – Kolektif İşlem – Karma İşlem 
54
E. Yapıcı İşlem – Belirleyici İşlem 
54
F. Yararlandırıcı İşlem – Yükümlendirici İşlem 
55
G. Bağlı Yetki – Takdir Yetkisi 
55
H. Zımni (Varsayılan) İşlemler 
55
IV. İDARİ İŞLEMİN ÖGELERİ 
56
A. Yetki Unsuru 
57
B. Şekil Unsuru 
59
C. Yetki ve Şekil Kurallarının İstisnaları 
62
D. Sebep Unsuru 
66
E. Konu Unsuru (Hukuksal Sonuç) 
67
F. Maksat (Amaç) Unsuru 
68
V. İDARİ İŞLEMLERDE ORTAYA ÇIKAN HUKUKA AYKIRILIKLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR 
69
A. Yokluk 
69
B. İptal (Hükümsüz Kılma) 
70
VI. İDARİ İŞLEMLERİN SONA ERMESİ 
70
A. Yargı Kararıyla İptal (İptal Davası) 
70
B. İdari İşlemin İdarenin Kendi Kararıyla Sona Erdirilmesi 
71
5. Bölüm
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMELER 
77
A. Genel Olarak 
77
B. İdari Sözleşmelerin Ölçütleri 
78
C. İdari Sözleşmelerin Türleri 
79
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ 
81
A. Abonman Sözleşmeleri 
81
B. Kamu İhale Sözleşmeleri 
82
6. Bölüm
İDARENİN EYLEMLERİ
(İDARENİN MALİ SORUMLULUĞU)
I. GENEL OLARAK 
103
II. ANAYASAL ÇERÇEVE 
103
III. SORUMLULUK NEDENLERİ 
104
A. Kusurlu Sorumluluk (Hizmet Kusuru) 
104
B. Kusursuz Sorumluluk 
109
IV. İDARİ SORUMLULUĞUN KOŞULLARI 
111
A. İdari Tutum ve Davranış 
111
B. Zarar 
111
C. Zarar İle Eylem Arasında Nedensellik Bağının Bulunması 
112
V. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN YA DA AZALTAN NEDENLER 
112
A. Zorlayıcı Nedenler (Mücbir Sebepler) 
112
B. Beklenmeyen Durumlar (Kaza) 
113
C. Zarar Görenin Kusuru 
113
D. Üçüncü Kişinin Kusuru 
113
VI. İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİ (FİİLİ YOL) (İDARENİN HAKSIZ FİİLLERİ) 
113
A. Genel Olarak 
113
B. Fiili Yolun Tipik Örneği: Kamulaştırmasız El Atma 
114
7. Bölüm
İDARENİN ÖZEL YETKİLERİ
I. ÖRGÜTLENME YETKİSİ 
117
A. Genel Olarak 
117
B. Anayasayla Kurulan İdari Örgütler 
117
C. Mutlaka Yasayla Kurulması Gereken İdari Örgütler 
118
D. İdari İşlemlerle Kurulabilen İdari Örgütler 
118
II. İDARENİN CEZA VERME YETKİSİ (İDARİ CEZALAR) 
118
A. İdari Ceza Kavramı 
118
B. İdari Cezaların Niteliği 
119
C. Devletin Cezalandırma Yetkisi, Klasik İdari Cezalandırma ve Yeni Bir Cezalandırma Alanı Olarak Kabahatler 
119
D. Kabahatler 
120
E. Yargısal Cezalar İle Kabahatler Dışında Kalan İdari Cezaların Karşılaştırılması 
124
III. İDARENİN ALACAKLARINI TAHSİL ETME YETKİSİ (KAMU ALACAKLARININ RESEN TAHSİLİ) 
125
A. Genel Olarak 
125
B. Kamu Alacakları ve Adi Alacaklar 
126
IV. İDARENİN ZORA DAYALI MAL EDİNME YETKİSİ 
126
A. Kamulaştırma 
126
B. Geçici İşgal 
136
C. İstimval 
136
D. Düzenleme Ortaklık Payı 
137
E. Devletleştirme 
137
F. Özelleştirme 
138
8. Bölüm
KOLLUK FAALİYETLERİ
I. GENEL OLARAK 
141
II. KAMU DÜZENİ KAVRAMI 
141
A. Genel Olarak 
141
B. Kamu Düzeninin Unsurları 
142
III. KOLLUK TÜRLERİ 
143
A. Adli Kolluk 
143
B. İdari Kolluk 
143
C. Adli ve İdari Kolluk Arasındaki Farklar 
144
IV. KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 
144
A. Genel İdari Kolluk Makamları ve Personeli 
144
B. Kolluk Personeli Olarak Polis 
145
C. Kolluk Personeli Olarak Jandarma 
146
D. Kolluk Personeli Olarak Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
146
E. Özel İdari Kolluk Makamları ve Personeli 
147
F. Hizmet Kollukları 
148
V. ASKERİ BİRLİKLERDEN YARDIM İSTEME 
148
VI. KOLLUK YETKİLERİNİN GENİŞLEMESİ: OLAĞANÜSTÜ HAL 
149
A. Genel Olarak 
149
B. Olağanüstü Hal 
149
9. Bölüm
KAMU HİZMETİ
I. GENEL OLARAK 
151
A. Organik Anlamda Kamu Hizmeti 
151
B. Maddi Anlamda Kamu Hizmeti 
151
C. Şekli Anlamda Kamu Hizmeti 
151
D. Tanım ve Niteleme 
151
II. KAMU HİZMETİNİN İLKELERİ 
152
A. Süreklilik İlkesi 
152
B. Eşitlik İlkesi 
152
C. Değişkenlik (Uyarlama) İlkesi 
152
D. Bedelsizlik İlkesi (Meccanilik) 
152
III. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
153
A. Tekelli – Tekelsiz Kamu Hizmetleri 
153
B. Milli – Mahalli Kamu Hizmetleri 
153
C. Faaliyet Konularına Göre Kamu Hizmetleri 
153
IV. KAMU HİZMETİNİN GÖRÜLME USULLERİ 
153
A. İdarece Görülme: Emanet Usulü 
153
B. Özel Kişilerce Görülme 
154
V. KAMU HİZMETİ İMTİYAZ SÖZLEŞMELERİ 
156
A. Genel Olarak 
156
B. Kamu Hizmeti İmtiyazı Verme Yetkisi 
156
C. Kamu Hizmeti İmtiyazı Verme Şekli 
156
D. Kamu Hizmeti Alabilecek Olanlar 
157
E. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
157
F. Sözleşmenin Mali Dengesi ve Yeni Koşullara Uydurulması 
158
G. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Ermesi 
159
H. İmtiyaz Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklar 
160
VI. YAP – İŞLET – DEVRET SÖZLEŞMELERİ 
161
A. Genel Olarak 
161
B. Yap–İşlet–Devret Usulüne Konu Olabilecek Yatırımlar 
161
C. Yap–İşlet–Devret Modelinin İşleyiş Usulü 
162
D. Yap–İşlet–Devret Modelinin Hukuksal Rejimi 
162
VII. YAP–İŞLET SÖZLEŞMELERİ 
163
A. Genel Olarak 
163
B. Yap–İşlet Modelinin İşleyiş Usulü 
164
C. TEAŞ ve Üretim Şirketi Arasında İmzalanan Sözleşmenin Hükümleri 
164
D. Yap–İşlet Usulünün İmtiyaz Usulünden Farkı 
165
E. Karşılaştırma 
165
10. Bölüm
İDARENİN MALLARI
I. GENEL OLARAK 
167
II. İDARENİN MALLARININ AYRIMI 
167
A. Kamu Malları 
167
B. Kamu Mallarının Ayırımı 
167
C. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi 
168
D. Kişilerin Kamu Malları Üzerinde Sahip Olduğu Haklar 
169
E. Tahsis 
170
F. İdarenin Özel Malları 
170
11. Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİ
(DEVLET MEMURLARI)
I. GENEL OLARAK KAMU GÖREVLİLERİ 
173
A. Memurlar 
174
B. Sözleşmeli Personel 
174
C. İşçiler 
175
II. DEVLET MEMURLUĞUNUN TEMEL İLKE VE KURALLARI 
175
A. Memurluk Mesleği 
175
B. Memur Kavramının Ögeleri 
175
III. MEMURLARIN SINIFLANDIRILMASI 
176
IV. MEMURLUĞA GİRİŞ 
177
A. Devlet Memurluğuna Alınma Koşulları 
177
B. Memur Gereksiniminin Saptanması ve Duyurulması 
179
C. Memur Almada Sınav Yöntemi 
179
D. Adaylık 
179
E. Atanma 
180
V. İSTİSNAİ MEMURLUK 
186
A. Genel Olarak 
186
B. İstisnai Memurluk Statüsünün Özellikleri 
186
C. İstisnai Memurluklar 
186
VI. GÖREVE BAŞLAMA 
187
VII. KURUMLAR ARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRME 
187
VIII. VEKÂLET GÖREVİ 
188
IX. MEMURLARIN HUKUKSAL REJİMLERİ 
188
A. Memurların Yükümlülükleri 
188
B. Memurlara Getirilen Yasaklar 
190
X. MEMURLARIN HAKLARI 
192
A. Uygulamayı İsteme Hakkı 
192
B. Güvence 
193
C. Hizmet Hakkı 
193
D. Aylık Hakkı 
194
E. Yolluk (Harcırah) Hakkı ve Diğer Sosyal Haklar 
194
F. Emeklilik 
194
G. Çekilme 
194
H. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma 
194
I. Sendika Kurma ve Toplu Sözleşme Yapma 
195
J. İzin Hakkı 
196
K. Çalışma Saatleri 
199
L. Kovuşturma ve Yargılama 
199
M. İsnat ve İftiralara Karşı Koruma 
199
XI. KAMU GÖREVLİLERİ VE ETİK 
200
A. Genel Olarak 
200
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu 
200
C. Kurul’a Başvuru Usulü 
201
D. Kurul’da Yapılan İnceleme ve Araştırma 
201
E. Kurul Kararlarının Yaptırımı 
202
XII. MEMURLARIN İLERLEMESİ 
202
A. Kademe İlerlemesi (Yatay İlerleme) 
202
B. Derece Yükselmesi (Dikey Yükselme) 
202
XIII. MEMURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
202
XIV. DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI 
203
A. Genel Olarak 
203
B. Disiplin Cezalarının Niteliği 
203
C. Disiplin Hukukunun Temel İlkeleri 
204
D. Disiplin Cezalarının Türleri 
206
E. Disiplin Cezalarının Verilmesi 
209
F. Disiplin Cezalarının Uygulanması 
209
G. Disiplin Cezalarının Etkisi 
209
H. Disiplin Cezalarına İtiraz 
209
I. Disiplin Cezalarına Karşı Yargı Yolu 
210
J. Disiplin Cezalarının Silinmesini İsteme 
211
K. Disiplin Cezaları Geri Alınabilir mi? 
211
L. Memuriyetten Ayrılanlar Hakkında Disiplin Cezası 
211
M. Disiplin Hukukuna Ceza Hukukunun Etkisi 
211
N. Disiplin Cezalarında Özel Durumlar 
213
XV. MEMUR STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN DURUMLAR 
214
A. Kadro Açığı 
214
B. Görevden Uzaklaştırma 
215
XVI. MEMURLUĞUN SONA ERMESİ 
216
A. Çekilme (İstifa) 
216
B. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Sayılma) 
216
C. Diğer Nedenler 
217
XVII. MEMURLARIN VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI 
217
A. Genel Olarak 
217
B. İstisnalar 
217
C. İhbar ve Şikâyetler ve Soruşturma İzni İçin Başvuru 
218
D. Soruşturma İzni Vermeye Yetkili Merciler 
218
E. İdarece Ön İnceleme 
220
F. Kararlara Karşı İtiraz 
220
G. Hazırlık Soruşturmasını Yapacak Merciiler ve Görevli ve Yetkili Mahkemeler 
221
12. Bölüm
TÜRKİYE’NİN İDARİ YAPISINA GENEL BAKIŞ
I. MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT ÖRGÜTÜ 
223
II. MERKEZE YARDIMCI KURULUŞLAR 
223
III. MERKEZİ İDARENİN TAŞRA ÖRGÜTLERİ 
223
IV. YEREL YERİNDEN YÖNETİMLER 
225
V. HİZMET YERİNDEN YÖNETİMLER 
225
VI. ÖZEL İDARİ ÖRGÜTLER 
226
13. Bölüm
MERKEZİ İDARE
I. MERKEZİ İDARENİN BAŞKENT ÖRGÜTÜ 
227
A. Cumhurbaşkanlığı Makamı 
227
B. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı 
240
C. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 
241
D. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar 
242
E. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 
250
F. Bakanlıklar 
251
II. MERKEZE YARDIMCI KURULUŞLAR 
263
A. Danıştay 
263
B. Sayıştay 
268
C. Ekonomik ve Sosyal Konsey 
275
III. MERKEZİ İDARENİN TAŞRA TEŞKİLATI 
276
A. Mülki İdare Birimlerinin Kuruluşları 
276
B. İl (Genel) İdaresi 
276
C. İlçe İdaresi 
282
D. Bucak İdaresi 
284
E. Bölgesel Örgütler 
285
14. Bölüm
YEREL YERİNDEN YÖNETİMLER
(MAHALLİ İDARELER)
GİRİŞ 
287
I. İL ÖZEL İDARESİ 
288
A. Tanımı ve Kuruluşu 
288
B. İl Özel İdaresinin Organları 
291
C. İl Özel İdaresi Teşkilatı 
301
D. İl Özel İdarelerinin Denetimi 
301
E. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri 
302
F. İdari Yaptırımlar 
305
II. BELEDİYELER 
306
A. Tanımı ve Kuruluşu 
306
B. Belediyenin Organları 
315
C. Belediye Teşkilatı 
333
D. Belediyelerin Denetimi 
334
E. Belediyelerin Gelirleri ve Giderleri 
336
F. Yurtdışı ve Diğer Kuruluşlar İle İlişkiler 
339
III. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ 
341
A. Tanımı ve Kuruluşu 
341
B. Büyükşehir Belediyesinin Organları 
350
C. Teşkilatı ve Personeli 
355
D. Büyükşehir Belediyesinin Gelir ve Giderleri 
356
E. Belediyeler Arası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon 
358
F. Kırsal Mahalle (2020 Yılı Değişikliği) 
358
IV. KÖY İDARELERİ 
358
A. Genel Olarak 
358
B. Görev ve Yetkileri 
359
C. Köyün Organları 
362
D. Köy Personeli 
367
E. Köyün Bütçesi, Gelirleri ve Giderleri 
368
F. Mahalle Yönetimi 
368
G. Mahalle ve Köy Ayrımı 
369
V. MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ 
370
A. Tanımı ve Kuruluşu 
370
15. Bölüm
HİZMET YERİNDEN YÖNETİMLER
(KAMU KURUMLARI)
I. GENEL OLARAK 
371
II. KURULUŞU 
372
III. TÜRLERİ 
372
A. İdari Kamu Kurumları 
372
B. İktisadi Kamu Kurumları (Kamu İşletmeleri) 
372
C. Sosyal Kamu Kurumları 
375
D. Bilimsel ve Kültürel Kamu Kurumları 
376
16. Bölüm
ÖZEL İDARİ ÖRGÜTLER
I. DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELER) (ÜST KURULLAR) 
377
A. Ortaya Çıkışları 
377
B. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoritelerin Özellikleri 
377
C. Türkiye’de Bağımsız İdari Otoriteler 
378
D. Üst Kurulların Karşılaştırılması 
384
II. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ve ÜST KURULUŞLARI 
386
A. Yükseköğretim Kurumları (Üniversiteler) 
386
B. Yükseköğretim Üst Kuruluşları (YÖK) 
387
C. Yükseköğretim Kalite Kurulu 
388
III. BÖLGESEL KAMU KURUMLARI 
388
A. GAP Bölge Kalkınma İdaresi 
388
B. Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
389
C. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
389
D. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
390
IV. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI 
390
A. Genel Olarak 
390
B. Temel Özellikleri 
391
V. KALKINMA AJANSLARI 
393
A. Genel Olarak 
393
B. Kuruluşu 
393
C. Yapısı 
393
D. Görev ve Yetkileri 
394
E. Ajanslar Üzerinde Denetim 
394
VI. YÜKSEK ASKERİ ŞURA 
394
A. Genel Olarak 
394
B. Başkan ve Üyeleri 
395
C. Toplantıları 
395
D. Kararları 
395
E. Sekretarya 
395
Kaynakça 
397