THEMIS – Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Konu Anlatımı Deniz Bayeren  - Kitap

THEMIS – Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Konu Anlatımı

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
176
Barkod:
9789750291661
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
253,00
İndirimli (%20):
202,40
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, sınavlara hazırlanan sizlerin, konuları etkin ve hızlı bir şekilde öğrenebilmeniz ve sınavda gelme ihtimali yüksek olan soruları çözebilmeniz için özenle hazırlanmıştır. Kitaba tartışmalı görüşler alınmamış, sınava yönelik tartışmasız ve anlaşılır bilgiler verilmiş, bu bilgiler örnekler, notlar ve tablolar desteklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Giriş
.
Borç İlişkisinin Kaynakları
.
Borç İlişkisinin Hükümleri
.
Borçların Sona Ermesi ve Zamanaşımı
.
Borç İlişkisinde Özel Durumlar
.
Borç İlişkilerinde Taraf Değişiklikleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Birinci Kısım
GİRİŞ
Birinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU
İkinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. BORÇ İLİŞKİSİ 
3
II. EDİM 
3
A. Genel Olarak 
3
B. Edim Türleri 
3
1. Olumlu Edim 
3
a. Kişisel Edim 
3
b. Maddi Edim 
3
2. Olumsuz Edim 
4
3. Ani – Sürekli ve Dönemli Edimler 
4
4. Bölünebilen ve Bölünemeyen Edimler 
4
5. Çeşit (Cins, Tür) ve Parça Borçları 
4
6. Seçimlik Borç 
5
III. ALACAK VE TALEP HAKKI 
6
IV. EKSİK BORÇLAR 
6
A. Zamanaşımına Uğramış Alacaklar 
7
B. Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar 
7
C. Evlenme Simsarlığından Doğan Borçlar 
8
D. Ahlaki Bir Ödevin Yerine Getirilmesinden Kaynaklı Borçlar 
8
V. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
8
A. Borç İlişkisinden Doğan Haklar 
8
1. Asli Hak 
8
2. Fer’i Haklar 
8
3. Tali (İkincil) Haklar 
9
a. Yenilik Doğuran Haklar 
9
b. Def’i Hakları ve İtiraz 
10
B. Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler 
11
1. Asli Edim Yükümlülüğü 
11
2. Yan (Tali) Edim Yükümlülüğü 
11
3. Yan Yükümlülükler 
11
VI. BORÇ VE SORUMLULUK 
12
A. Mal Varlığı ile Sorumluluk 
12
1. Sınırsız Sorumluluk 
12
2. Sınırlı Sorumluluk 
13
a. Miktar Bakımından Sınırlı Sorumluluk 
13
b. Konu Bakımından Sınırlı Sorumluluk 
13
Üçüncü Bölüm
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
I. NİSBİLİK İLKESİ 
15
A. Genel Olarak 
15
B. Nisbilik İlkesinin İstisnaları 
15
1. Nisbi Hakların Kuvvetlendirilmesi 
15
2. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeler 
16
II. İRADE ÖZERKLİĞİ İLKESİ 
16
III. DÜRÜSTLÜK İLKESİ 
17
IV. KUSURLU SORUMLULUK İLKESİ 
17
V. KARŞILIKLILIK (İVAZLILIK) İLKESİ 
17
VI. ÜÇÜNCÜ KİŞİ ALEYHİNE BORÇ YARATILAMAMASI İLKESİ 
17
İkinci Kısım
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
Birinci Bölüm
HUKUKİ İŞLEMLER VE ÖZELLİKLE SÖZLEŞMELER
I. HUKUKİ İŞLEM TANIMI 
19
II. HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ 
19
A. Mal Varlığına Yaptıkları Etki Bakımından Hukuki İşlemler 
19
B. Nedene Bağlı Olup Olmamaları Hukuki İşlemler 
20
C. Etkilerini Doğurdukları Zaman Bakımından Hukuki İşlemler 
21
D. İşleme Katılan Taraf Sayısı Bakımından Hukuki İşlemler 
21
III. SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
21
A. Sözleşme Kavramı 
21
B. Sözleşme Türleri 
21
1. Tek Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 
21
2. İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 
22
a. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 
22
b. Eksik İki Taraf Borç Yükleyen Sözleşmeler 
22
3. Ön Sözleşme 
22
4. Nedeni Gösterilmeyen Borç Tanıması (Soyut Borç İkrarı) 
23
C. Sözleşmelerin Kurulması 
23
1. İrade Beyanı 
23
2. Öneri (İcap) 
24
a. Süreli Öneri 
25
b. Süresiz Öneri 
26
aa. Hazır Olanlar Arasında 
26
bb. Hazır Olmayanlar Arasında 
26
3. Kabul 
27
4. İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme 
29
5. Sözleşmenin Hükümlerini Doğurma Anı 
29
D. Sözleşmelerin Geçerliliği İçin Aranan Koşullar 
29
1. Bütün Sözleşmeler İçin Aranan Koşullar 
29
a. Tarafların Sözleşme Yapma Ehliyetine Sahip Olması 
29
b. Sözleşmelerin Konusunun Emredici Hukuk Kurallarına, Kamu Düzenine, Genel Ahlaka ve Kişilik Haklarına Aykırı Olmaması 
30
c. Sözleşmelerin Konusunun İmkânsız Olmaması 
30
d. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması 
31
aa. Yanılma (Hata) 
31
aaa. Açıklamada (Beyanda) Yanılma 
31
aaaa. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma 
32
bbbb. Sözleşmesinin Konusunda Yanılma 
32
cccc. Sözleşmenin Karşı Tarafında Yanılma 
32
dddd. Sözleşmenin Konusunda Yer Alan Kişide Yanılma 
32
eeee. Miktarda Yanılma 
32
bbb. Saikte Yanılma 
33
ccc. İletmede Yanılma 
33
ddd. Yanılmanın Sonuçları 
34
aaaa. Sözleşmeyi İptal Hakkı 
34
bbbb. Tazminat Sorumluluğu 
34
bb. Aldatma (Hile) 
35
aaa. Sözleşmenin Tarafının Aldatması 
35
bbb. Üçüncü Kişinin Aldatması 
35
ddd. Aldatmanın Sonuçları 
36
cc Korkutma (İkrah) 
36
e. Muvazaa Bulunmaması 
37
aa. Muvazaa Çeşitleri 
38
aaa. Mutlak Muvazaa 
38
bbb. Nisbi Muvazaa 
38
bb. Muvazaanın Sonuçları 
38
cc. Muvazaanın İspatı 
39
dd. İnançlı İşlem İle Farkı 
39
2. Bazı Sözleşmeler İçin Aranan Koşullar 
40
a. Sözleşmenin Şekle Uygun Yapılması 
40
aa. Genel Kural 
40
bb. Geçerlilik Şekli 
40
aaa. Yasal Geçerlilik Şekli 
40
aaaa. Sözlü Şekil 
40
bbbb. Yazılı Şekil 
40
cccc. Resmi Şekil 
41
bbb. İradi Geçerlilik Şekli 
41
cc. İspat Şekli 
42
b. Aşırı Yararlanma (Gabin) Bulunmaması 
43
aa. Aşırı Yararlanmanın Unsurları 
43
aaa. Objektif Unsur 
43
bbb. Subjektif Unsur 
43
ccc. Yararlanma Kastı 
43
bb. Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 
43
aaa. Sözleşmeyi İptal Hakkı 
43
bbb. Edimler Arasındaki Oransızlığın Giderilmesini İsteme Hakkı 
44
c. Sözleşmenin Genel İşlem Koşullarına Uygun Olması 
44
aa. Genel Olarak 
44
bb. Genel İşlem Koşullarının Unsurları 
44
aaa. İleride Çok Sayıdaki Benzer Sözleşmede Kullanmak Amacıyla Önceden Hazırlanma 
44
bbb. Bir Tarafça Tek Taraflı Hazırlanıp Karşı Tarafa Sunulma 
44
ccc. Genel ve Soyut Nitelikte Olma 
45
cc. Genel İşlem Koşullarının Denetimi 
45
aaa. Yürürlük Denetimi 
45
bbb. Yorum Denetimi 
45
ccc. İçerik denetimi 
45
dd. Genel İşlem Koşullarını Değiştirme yasağı 
46
E. SÖZLEŞMELERDE YOKLUK VE GEÇERSİZLİK 
46
1. Yokluk 
46
2. Kesin Hükümsüzlük (Butlan) 
46
3. Kısmi Hükümsüzlük 
47
4. Noksanlık (Askıda Hükümsüzlük) 
47
5. İptal Edilebilirlik 
47
a. Düzelebilir Hükümsüzlük 
48
b. Bozulabilir Geçerlilik 
48
IV. TEMSİL 
48
A. Genel Olarak 
48
B. Temsil Türleri 
49
1. İradi – Kanuni Temsil 
49
2. Doğrudan – Dolaylı Temsil 
49
a. Dolaylı Temsil 
49
b. Doğrudan Temsil 
49
C. Temsil Yetkisi 
50
1. Genel Olarak 
50
2. Temsil Yetkisinin Çeşitleri 
51
a. Genel – Özel Yetki 
51
b. Süreli – Süresiz Yetki 
51
c. Aktif – Pasif Yetki 
51
d. Tek Başına Yetki – Müteselsil Yetki – Birlikte (Müşterek) Yetki 
51
3. Temsil Yetkisinin İçeriği 
52
4. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
52
a. İradi Sona Erme 
52
aa. Yetkinin Sınırlanması veya Geri Alınması 
52
b. Kendiliğinden Sona Erme 
52
aa. Sürenin Dolması 
52
bb. Temsil Yetkisi Verilen Hukuki İşlemin Yapılması 
52
cc. Ölüm, Ehliyetsizlik ve Diğer Durumlar 
53
D. Yetkisiz Temsil ve Sonuçları 
53
1. Genel olarak 
53
2. Yetkisiz Temsilin Sonuçları 
53
E. Temsilcinin Kendisiyle Sözleşme Yapması ve Çifte Temsil 
54
İkinci Bölüm
HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
I. GENEL OLARAK 
55
II. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU (KUSURLU SORUMLULUK) 
55
A. Genel olarak 
55
B. Kusurlu Sorumluluğun Koşulları 
55
1. Eylem 
55
2. Hukuka Aykırılık 
56
a. Genel Olarak 
56
b. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
56
aa. Zarar Görenin Rızası 
56
bb. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar 
57
cc. Üstün Nitelikte Özel Yarar 
57
dd. Kamu Hukukuna Dayanan Yetkinin Kullanılması 
57
ee. Özel Hukuka Dayanan Yetkinin Kullanılması 
57
ff. Hakkın Korunması İçin Kuvvet Kullanımı 
58
gg. Haklı Savunma (Meşru Müdafaa) 
58
hh. Zorunluluk (Iztırar) Hâli 
59
3. Zarar 
60
a. Genel Olarak 
60
b. Zarar Çeşitleri 
60
aa. Maddi – Manevi Zarar 
60
bb. Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr 
60
cc. Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar – Yansıma Zarar 
60
4. Kusur 
61
a. Kast 
61
b. İhmal 
61
c. Kusur Ehliyeti 
62
5. Nedensellik Bağı 
62
a. Genel Olarak 
62
b. Nedenlerin Çokluğu 
63
aa. Ortak Nedensellik 
63
bb. Yarışan Nedensellik 
63
cc. Seçimlik Nedensellik 
63
c. Öne Geçen Nedensellik 
63
d. Nedensellik Bağının Kesilmesi 
64
III. KUSURSUZ SORUMLULUK 
64
A. Genel Olarak 
64
B. Hakkaniyet Sorumluluğu 
65
C. Özen Sorumluluğu 
65
1. İnsan Çalıştıranın Sorumluluğu 
65
a. Genel Olarak 
65
b. Sorumluluğun Koşulları 
65
aa. Çalışan İle İnsan Çalıştıran Arasında İstihdam İlişkisinin Mevcut Olması 
65
bb. Çalışanın Hukuka Aykırı Eylemiyle İşin Görüldüğü Sırada Üçüncü Bir Kişiye Zarar Vermiş Olması 
66
cc. İnsan Çalıştıranın Kurtuluş Kanıtı Getirmemiş Olması 
67
c. Zararın Çalışana Rücu Edilmesi 
67
d. İfa Yardımcısının Eyleminden Doğan Sorumluluk İle Karşılaştırılması 
68
2. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 
69
a. Genel Olarak 
69
b. Koşulları 
69
aa. Bir Hayvanın Bakımının ve Yönetiminin Üstlenilmiş Olması 
69
bb. Hayvanın İçgüdüsel Hareketle Zarara Neden Olması 
70
cc. Kurtuluş Kanıtı Getirilmemiş Olması 
70
c. Rücu Hakkı 
70
d. Alıkoyma Hakkı 
70
3. Yapı Malikinin Sorumluluğu 
70
a. Genel Olarak 
70
b. Koşulları 
71
aa. Bir Bina veya Yapı Eserinin Bulunması 
71
bb. Bina veya Yapı Eserinin Yapımında Bozukluk veya Bakımında Eksiklik Olması 
71
cc. Yapımdaki Bozukluk veya Bakımdaki Eksiklik Nedeniyle Bir Başkasının Zarara Uğramış Olması 
71
c. Rücu Hakkı 
72
4. Ev Başkanının Sorumluluğu 
72
a. Genel Olarak 
72
b. Koşulları 
72
aa. Evi Yönetme Yetkisine Sahip Bir Ev Başkanının Olması 
72
bb. Ev Halkından Olan Küçük, Kısıtlı, Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı Bulunan Kişinin Bir Başkasına Zarar Vermiş Olması 
72
cc. Kurtuluş Kanıtı Getirilmemiş Olması 
73
5. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 
73
a. Genel Olarak 
73
b. Koşulları 
73
aa. Taşınmazın Malikinin Mülkiyet Hakkını, Bu Hakkın Yasal Kısıtlamalarına Aykırı Kullanmış Olması 
73
bb. Bir Başkasının Zarara Uğramış Olması 
73
D. Tehlike Sorumluluğu 
74
1. Genel Olarak 
74
2. Karayolları Trafik Kanunu’na Göre Motorlu Araç İşletmeden Doğan Sorumluluk 
74
a. Genel Olarak 
74
b. Koşulları 
75
aa. Motorlu Aracın Karayolunda İşletilmesi 
75
bb. Motorlu Aracın İşletilmesinin Bir Kimsenin Ölmesine, Yaralanmasına ya da Bir Şeyin Zarara Uğramasına Neden Olması 
76
c. İşleten ve Varsa Teşebbüs Sahibinin Sorumluluktan Kurtulması 
76
IV. BİRDEN FAZLA KİMSENİN AYNI ZARARDAN SORUMLU OLMASI 
77
A. Dış İlişkide Sorumluluk 
77
B. İç İlişkide Sorumluluk 
77
V. MADDİ VE MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ 
77
A. Genel Olarak 
77
B. Maddi Zararın Tazmini 
77
1. Genel Olarak 
77
2. Zararın ve Kusurun İspatı 
78
3. Zararın Belirlenmesi 
78
4. Özel Durumlar 
79
a. Ölüm ve Bedensel Zarar 
79
aa. Ölüm 
79
bb. Bedensel zarar 
80
cc. Ölüm ve Bedensel Zararın Belirlenmesi 
80
b. Haksız Rekabet 
81
c. Kişilik Hakkının Zedelenmesi 
81
C. Manevi Zararın Tazmini 
81
VI. CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ HUKUK MAHKEMESİNE ETKİSİ 
82
VII. TAZMİNAT İSTEMİNDE ZAMANAŞIMI 
83
A. Genel Olarak 
83
B. Rücu İsteminde Zamanaşımı 
83
C. İfadan Kaçınma Hakkı 
83
VIII. SORUMLULUK NEDENLERİNİN YARIŞMASI 
83
Üçüncü Bölüm
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN
DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ
I. GENEL OLARAK 
85
II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN KOŞULLARI 
85
A. Zenginleşme 
85
B. Fakirleşme 
85
C. Nedensellik Bağı 
85
D. Haklı Neden Bulunmaması 
85
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE ÖZEL DURUMLAR 
86
IV. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
87
V. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE ZAMANAŞIMI 
88
Üçüncü Kısım
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
BORÇLARIN İFASI
I. GENEL OLARAK İFA KAVRAMI 
89
II. İFANIN TARAFLARI 
89
A. İfayı Gerçekleştirecek Kişi 
89
1. Genel Olarak 
89
2. Üçüncü Kişinin Borcu İfasının Sonuçları 
90
B. İfanın Gerçekleştirileceği Kişi 
90
1. Genel Kural 
90
2. Üçüncü Kişiye İfa 
90
III. İFANIN KONUSU 
90
A. Genel Olarak 
90
B. İfa İkameleri 
90
1. İfa Yerine Edim 
90
2. İfa Amacıyla (Uğruna) Edim 
91
C. Kısmen İfa 
91
D. Parça Borçlarında ve Çeşit (Cins) Borçlarında İfa 
92
E. Seçimlik Borçta İfa 
92
F. Bölünemeyen Edimde İfa 
92
G. Para Borçlarında İfa 
93
1. Genel Olarak 
93
2. Yabancı Para Borçlarında İfa 
93
3. Faiz 
94
a. Genel Olarak 
94
b. Faiz Türleri 
95
aa. Anapara Faizi 
95
aaa. Anapara Faizinin Taraflarca Kararlaştırılması Durumunda Faizin Belirlenmesi 
95
aaaa. Adi İşlerde 
95
bbbb. Ticari İşlerde 
96
bbb. Anapara Faizinin Taraflarca Kararlaştırılmaması Durumunda Faizin Belirlenmesi 
96
aaaa. Adi İşlerde 
96
bbbb. Ticari İşlerde 
96
bb. Temerrüt (Gecikme) Faizi 
96
aaa. Temerrüt Faizinin Taraflarca Kararlaştırılması Durumunda Faizin Belirlenmesi 
96
aaaa. Adi İşlerde 
96
bbbb. Ticari İşlerde 
97
bbb. Temerrüt Faizinin Taraflarca Kararlaştırılmaması Durumunda Faizin Belirlenmesi 
97
aaaa. Adi İşlerde 
97
bbbb. Ticari İşlerde 
97
cc. Yabancı Para Borçlarında Faiz 
97
dd. Bileşik (Mürekkep) Faiz 
97
4. Para Borçlarında İfanın İspatı ve Mahsup 
98
a. İfanın İspatı 
98
aa. Makbuz İsteme Hakkı 
98
bb. Senedin Geri Verilmesini İsteme Hakkı 
98
b. Mahsup 
99
aa. Kısmen Ödemede 
99
bb. Birden Çok Borçta 
99
IV. BORCUN İFA YERİ 
100
A. Genel Olarak 
100
B. İfa Yerinin Belirlenmesi 
101
1. Taraflarca Belirlenmesi 
101
2. Kanunen Belirlenmesi 
101
V. BORCUN İFA ZAMANI 
101
A. Genel Olarak 
101
B. Vade 
102
C. Sürelerin Hesaplanması 
102
1. Aya İlişkin Sürelerde Vade 
102
2. Diğer Sürelerde Vade 
102
3. Tatil Günleri 
103
4. Sürenin Uzatılması 
103
D. Borcun Erken İfası 
103
E. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde İfa Sırası ve İfa Güçsüzlüğü 
104
1. Genel Olarak 
104
2. İfada Sıra 
104
3. İfa Güçsüzlüğü 
104
VI. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 
105
A. Genel Olarak 
105
B. Koşulları 
105
1. Borçlu, Edimini Gereği Gibi Alacaklıya Sunmuş Olmalıdır 
105
2. Alacaklı Edimi Kabulden Kaçınmış Olmalıdır 
105
3. Edimi Kabulden Kaçınma Haksız Olmalıdır 
105
C. Sonuçları 
106
1. Genel Olarak 
106
2. Tevdi Hakkı 
106
3. Satma Hakkı 
106
4. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
107
5. Alacaklıdan Kaynaklanan İfaya İlişkin Diğer Engeller 
107
İkinci Bölüm
BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ
I. GENEL OLARAK 
109
II. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN GENEL SONUÇLARI 
109
A. Aynen İfa İsteme Hakkı 
109
B. Tazminat Sorumluluğu 
109
C. Sözleşmeden Dönme Hakkı 
110
III. BORÇLUNUN YARDIMCI KİŞİLERİN EYLEMLERİ NEDENİYLE SORUMLULUĞU 
110
IV. SORUMSUZLUK ANLAŞMALARI 
110
A. Genel Olarak 
110
B. Koşulları 
110
1. Taraflar Arasında Geçerli Bir Sorumsuzluk Anlaşması Bulunmalıdır 
110
2. Sorumsuzluk Anlaşması Ağır Kusura İlişkin Olmamalıdır 
111
C. Sonuçları 
111
V. BORCUN İFA EDİLMEME DURUMLARI 
111
A. İfa İmkansızlığı 
111
1. Genel Olarak 
111
2. Sonradan Oluşan İfa İmkansızlığı 
112
a. Genel Olarak 
112
b. Kusurlu İfa İmkansızlığı 
112
c. Kusursuz İfa İmkansızlığı 
112
d. Kısmi İfa İmkansızlığı 
113
B. Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa) 
113
3. Aşırı İfa Güçlüğü 
114
VI. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 
114
A. Genel Olarak 
114
B. Borçlu Temerrüdünün Koşulları 
114
1. Borç Muaccel Olduğu Halde İfanın Gerçekleşmemiş Olması 
114
2. Alacaklının, Borçluya İhtarda Bulunması 
115
a. Genel Kural 
115
b. İhtara Gerek Olmayan Durumlar 
115
aa. İfa Günü Açıkça Belirlenmişse 
115
bb. İfa Gününü Belirleme Yetkisi Sözleşmeyle Taraflardan Birine Bırakılmışsa 
115
cc. İhtarda Bulunmak Faydasız Olacaksa 
115
dd. Haksız Fiil veya İyiniyetli Olmayan Sebepsiz Zenginleşme Varsa 
116
3. Borçlunun Edimi İfadan Kaçınma Hakkının Bulunmaması 
116
4. Borcun İfası Mümkün Olmalıdır 
116
C. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları 
116
1. Genel Sonuçları 
116
a. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 
116
aa. Aynen İfa 
116
bb. Gecikme Tazminatı 
116
b. Beklenmeyen Halden Sorumluluk 
116
2. Para Borçları Bakımından Özel Sonuçları 
117
a. Temerrüt (Gecikme) Faizi 
117
b. Aşkın Zarar 
117
2. Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Sonuçları 
118
a. Genel Olarak 
118
b. Borçluya Süre (Mehil) Verilmesi 
118
c. Seçimlik Haklar 
119
aa. Aynen İfa ve Gecikme Tazminatı 
119
bb. Aynen İfadan Vazgeçme ve Olumlu (Müspet) Zararın Tazmini 
119
cc. Sözleşmeden Dönme ve Olumsuz (Menfi) Zararın Tazmini 
119
aaa. Sözleşmeden Dönme 
119
bbb. Olumsuz Zarar 
120
d. Sürekli Edimli Sözleşmelerdeki Özel Sonuçlar 
120
Üçüncü Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
I. ALACAKLIYA HALEF OLMA 
121
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN EDİMİNİ ÜSTLENME 
121
III. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA SÖZLEŞME 
121
A. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeler 
122
B. Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmeler 
122
Dördüncü Kısım
BORÇLARIN SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI
Birinci Bölüm
BORÇLARIN SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK 
123
II. SONA ERME NEDENLERİ 
123
A. İfa 
123
B. İbra 
123
C. Yenileme 
124
D. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
124
E. İfa imkânsızlığı 
125
F. Takas 
125
1. Genel Olarak 
125
2. Takasın Koşulları 
125
a. Alacak ve Borçların Karşılıklı Olması 
125
b. Borcun, Para Borcu veya Aynı Türden (Özdeş) Bir Borç Olması 
125
c. Borçların Muaccel Olması 
126
d. Takastan Feragat Edilmemiş Olması 
126
3. Takas Hakkının Kullanılamayacağı Alacaklar 
126
4. Takasın Hükümleri 
126
İkinci Bölüm
ZAMANAŞIMI
I. GENEL OLARAK 
127
II. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 
127
A. Genel Olarak 
127
B. On Yıllık Zamanaşımı 
127
C. Beş Yıllık Zamanaşımı 
128
D. Zamanaşımının Başlangıcı 
128
E. Zamanaşımından Feragat 
129
IV. ZAMANAŞIMININ DURMASI 
129
V. ZAMANAŞIMININ KESİLMESİ 
129
Beşinci Kısım
BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR
Birinci Bölüm
TESELSÜL
I. MÜTESELSİL BORÇLULUK 
131
A. Genel Olarak 
131
B. Müteselsil Borçluluğun Doğuşu 
131
C. Müteselsil Borçluluğun Hükümleri 
132
1. Alacaklı ile Borçlular Arasındaki (Dış İlişkideki) Hükümleri 
132
2. Borçluların Kendi Arasındaki (İç İlişkideki) Hükümleri 
134
II. MÜTESELSİL ALACAKLILIK 
134
A. Genel Olarak 
134
B. Müteselsil Alacaklılığın Doğuşu 
135
C. Müteselsil Alacaklılığın Hükümleri 
135
İkinci Bölüm
KOŞULLAR
I. GENEL OLARAK 
137
II. KOŞUL TÜRLERİ 
137
A. Geciktirici Koşul – Bozucu Koşul 
137
1. Geciktirici Koşul 
137
2. Bozucu Koşul 
138
B. İradi Koşul – Tesadüfi Koşul 
138
C. Olumlu Koşul – Olumsuz Koşul 
138
IV. ORTAK HÜKÜMLER 
139
Üçüncü Bölüm
BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI VE
CEZA KOŞULU
I. BAĞLANMA PARASI 
141
II. CAYMA PARASI 
141
III. CEZA KOŞULU 
141
A. Genel Olarak 
141
B. Ceza Koşulu Türleri 
142
1. Seçimlik Ceza Koşulu 
142
2. İfaya Eklenen Ceza Koşulu 
142
3. İfa Yerine Ceza Koşulu 
142
C. Ceza Koşulunun Hükümleri 
142
Altıncı Kısım
BORÇ İLİŞKİLERİNDE TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
Birinci Bölüm
ALACAĞIN DEVRİ
I. GENEL OLARAK 
145
II. ALACAĞIN DEVRİ TÜRLERİ 
145
A. Yasal ve Yargısal Devir 
145
B. İradi Devir 
145
III. KOŞULLARI 
145
A. Devir Yasağının Bulunmaması 
145
B. Alacaklı ve Üçüncü Kişi Arasında Yazılı Sözleşme Yapılması 
146
C. Alacaklının Tasarruf Yetkisine Sahip Olması 
146
IV. SONUÇLARI 
146
A. Alacağın, Alacağı Devralana Geçmesi ve Devralanın Sözleşmenin Tarafı Olması 
146
B. Alacağı Devredenin Devralana Karşı Garanti Yükümlülüğü 
147
C. Borçlunun İyiniyetle Yaptığı İfanın Onu Borçtan Kurtarması 
147
D. Borçlunun İfadan Kaçınma ve Tevdi Hakkı 
148
E. Borçlunun İtiraz ve Def’i Hakkı 
148
İkinci Bölüm
BORCUN ÜSTLENİLMESİ
I. GENEL OLARAK 
149
II. BORCUN İÇ ÜSTLENİLMESİ 
149
III. BORCUN DIŞ ÜSTLENİLMESİ 
150
IV. BORCUN DIŞ ÜSTLENİLMESİNİN SONUÇLARI 
150
IV. BORCA KATILMA 
151
V. MAL VARLIĞININ VEYA İŞLETMENİN DEVRALINMASI 
151
VI. İŞLETMELERİN BİRLEŞMESİ VE ŞEKİL DEĞİŞTİRMESİ 
152
Üçüncü Bölüm
SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KATILMA
I. SÖZLEŞMENİN DEVRİ 
153
II. SÖZLEŞMEYE KATILMA 
153
Kaynakça 
155