THEMIS – Şirketler Hukuku – Konu Anlatımı Ticaret Hukuku II Dr. Tamer Bozkurt  - Kitap

THEMIS – Şirketler Hukuku – Konu Anlatımı

Ticaret Hukuku II

7. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
180
Barkod:
9789750291791
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
290,00
İndirimli (%20):
232,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Ekim 2021
200,00
200,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Kitap başta "Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı", "Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı", "İdari Yargı Ön Sınavı" olmak üzere KPSS, Banka sınavları ile diğer meslek sınavlarına hazırlanan öğrencilerimiz ve meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır. Daha önceki baskılarda tel cilt olarak çıkarılan eserimiz okuyucularımızın her bir cildi ayrı ayrı edinme isteği ve idarî yargı ön sınavında "ticari işletme hukuku ile şirketler hukuku" alanının da sorulacak olması nedeni ile ana kurgusu bozulmadan üç ayrı cilt olarak okuyucusuna sunulmaktadır.
Kitabın 7. (ayrılmış) baskısı, her baskıda olduğu gibi, baştan sona gözden geçirilmiş, bazı kısımlar yer yer yeniden kaleme alınmıştır. Her konunun içinde kutucuklar içinde önemli noktalar, karşılaştırmalar, istisnalar ve örneklere yer verilerek konular pekiştirilmeye çalışılmıştır. Ancak mizanpajın en baştan yapılması, başlıkların yer yer rahatlatılması, hacimde bir parça esneme yaratmıştır. Bu da okuyucularımızın kitabı daha rahat okuyabilmelerini sağlamaya yöneliktir. Ticaret hukukunun kapsamlı bir ders olması gerçeği karşısında, konular da atlanmadan inceleme yapmanın zorluğu ortadadır. Metinde sayfa kenarında düşük puntolu, biraz daha ikincil nitelikteki bilgilere de yer verilmiştir. Konu bütünlüğü açısından bunların da okunması tavsiye olunur.
Okunan konuların hemen arkasından, çıkmış soruların ve özgün test sorularının çözülmesi, konuların zihne yerleşmesinde yararlı olacaktır. Adayların çalışırken konuları kanun metninden de eş zamanlı takip etmeleri tavsiye olunur. Yer yer özellikle soruların yayımlanmadığı 2014 sonrası sorular için ilgili konu ile bağlantılı olarak adli hakimlik sınavında soru geldiği bilgisi de paylaşılmıştır.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
IX
Kısaltmalar 
XXV
1. Bölüm
GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU VE
BU KONUDA YAPILAN AYIRIMLAR
§ 1. GENEL OLARAK ŞİRKETLER HUKUKU 
1
§ 2. “ŞİRKET”İN UNSURLARI 
1
I. GENEL OLARAK 
1
II. UNSURLAR 
2
A. Kişi 
2
B. Sözleşme 
3
C. Sermaye 
3
D. Ortak Amaç 
4
E. Ortak Amaç İçin Faal Katılım (Affectio Societas) 
5
§ 3. ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDAKİ TASNİFLER 
5
I. DÜZENLENDİĞİ YERE GÖRE 
5
II. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLUP OLMAMASINA GÖRE 
5
III. ORTAKLARIN ŞİRKET İÇİNDEKİ KONUMLARINA GÖRE 
6
A. Genel Olarak 
6
B. Şahıs ve Sermaye Şirketleri (Karşılaştırmalı) 
6
IV. SERMAYE YAPILARINA GÖRE 
9
A. Esas = Belirli = Sabit Sermayeli Şirketler 
9
B. Değişir Sermayeli Şirketler 
9
C. Basit Sermayeli Şirketler 
10
D. Kayıtlı Sermayeli Şirketler 
10
V. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE OLAN BORCU NEDENİYLE ORTAKLARA BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞINA VE BAŞVURULABİLECEKSE SORUMLULUĞUN DERECESİNE GÖRE 
12
2. Bölüm
ADİ ŞİRKET
§ 4. GENEL OLARAK ADİ ŞİRKET 
13
§ 5. ADİ ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ 
13
I. TÜZEL KİŞİLİĞİN OLMAMASI VE SONUÇLARI 
13
II. İŞLEVLERİ 
14
III. KONUSU VE AMACI 
14
§ 6. ADİ ŞİRKETİN KURULUŞU 
15
§ 7. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 
15
I. İÇ İLİŞKİ 
15
A. Sermaye Koyma Borcu 
15
B. Kâra Katılma– Zararı Paylaşma 
16
C. Ortaklık Kararları 
16
D. Şirketin Yönetimi 
16
1. Genel Olarak Şirketin Yönetimi ile İdare Hak ve Yetkisinin Kazanılması 
16
2. İdare Hak ve Yetkisinin Kullanım 
17
3. İdare Hak ve Yetkisinin Geri Alınması/Sınırlandırılması 
18
E. Yöneticilerin Hak ve Yükümlülükleri 
18
1. Genel Olarak 
18
2. Haklar 
19
a) Giderler ve Üstlenilen Borçlar 
19
b) Ücret 
19
3. Yükümlülükler 
19
a) Özen Gösterme 
19
b) Bilanço Çıkarma ve Ortaklık İşlerinin Denetlenmesine İzin Verme 
19
F. Rekabet Yasağı 
19
G. Ortaklar Arasında Değişiklik (Girme, Çıkma, Çıkarılma) 
20
1. Yeni Ortak Girmesi ve Alt Katılım 
20
2. Çıkma ve Çıkarılma 
20
a) Genel Olarak 
20
b) Özel Durumlar (TBK m. 633) 
21
II. DIŞ İLİŞKİ 
21
A. Sorumluluk ve Malvarlığı Rejimi 
22
1. Sorumluluk 
22
2. Malvarlığı Rejimi 
23
III. SONA ERME 
23
A. Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah) 
23
B. İradî Sona Erme (Fesih) 
24
IV. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
24
3. Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİ
§ 8. TİCARET ŞİRKETLERİ HAKKINDAKİ GENEL HÜKÜMLER 
27
I. GENEL OLARAK 
27
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
27
A. Tüzel Kişilik ve Sonuçları 
27
B. Yeni TTK ile Ultra Vires İlkesi Kaldırılmıştır 
27
III. TİCARET ŞİRKETLERİNDE ŞİRKET İLE ORTAKLAR ARASINDAKİ MUHTELİF İLİŞKİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 
28
A. Sermaye Payı 
28
1. Genel Olarak 
28
2. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Özellikler ve İstisnaî Hükümler 
28
a) Genel Olarak 
28
b) Taşınmazlarla İlgili Özel Düzenlemeler 
29
c) Taşınırlar ve Diğer İktisadî Değerler [Para ve Taşınmaz Dışındaki Değerler] 
30
d) Nakit Sermaye ile İlgili Özellikler 
30
e) Alacak Haklarının Sermaye Olarak Getirilmesi 
30
3. Şirketin Sermaye Taahhüdü ile İlgili Sahip Olduğu Haklar 
31
a) Genel Olarak 
31
b) Şirketin Tedbir Talebinde Bulunması 
31
B. Faiz ve Ücret İsteme 
31
C. Ortakların Kişisel Alacaklıları 
31
1. Genel Olarak 
31
2. Şahıs Şirketi Ortağının Şahsî Alacaklısının Durumu 
32
3. Sermaye Şirketinin Ortağının Şahsî Alacaklısının Durumu 
32
D. Zamanaşımı 
33
4. Bölüm
KOLLEKTİF ŞİRKET
§ 9. KOLLEKTİF ŞİRKET 
35
I. GENEL OLARAK 
35
II. TANIM VE UNSURLAR 
35
A. Tanım 
35
B. Unsurlar 
35
III. KURULUŞU 
36
A. Genel Olarak 
36
B. Kuruluş Aşamaları 
36
C. Eksiklikler 
36
IV. KURULUŞTAN ÖNCEKİ DÖNEME AİT SORUMLULUK 
36
A. TTK m. 12/3’ün Uygulama Alanı 
36
B. Yazılı Sözleşmeden Önceki Safha 
37
C. Yazılı Sözleşmenin Yapılmasından Sonraki Aşama 
37
D. Tescil ve İlandan Sonraki Aşama 
37
§ 10. KOLLEKTİF ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ 
37
I. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 
37
A. Genel Olarak 
37
B. Sermaye Koyma Borcu 
37
C. Kârı Paylaşım– Zarara Katılım Esasları 
37
D. İdare Hak ve Yetkisi 
38
1. Kazanılması ve Kullanımı 
38
2. İdare Yetkisinin Kısıtlanması ve/veya Geri Alınması 
39
a) Şirket Sözleşmesi ile Atama 
39
b) Ortaklar Kararı ile Atama 
39
3. Rekabet Yasağı 
39
a) Genel Olarak 
39
b) Yaptırım 
39
II. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER VE TEMSİL 
40
A. Genel Olarak 
40
B. Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 
40
C. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 
40
1. Kapsamı 
40
2. Sınırlandırılması– Birlikte Temsil veya Şube İşleri 
40
III. ŞİRKET VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
41
A. Kural: Şirketin Birinci Dereceden Sorumluluğu 
41
B. İstisna: Ortakların Sorumluluğu ve Koşulları 
41
1. Şirkete Karşı Yapılan İcra Takibinin Semeresiz Kalması 
41
2. Şirketin Herhangi Bir Nedenle Sona Ermesi 
41
3. Şirket Aleyhine Alınan Mahkeme Kararı (İlâm) 
41
C. Kollektif Şirket Ortaklarının İflâsı 
42
IV. ORTAKLAR ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
42
A. Yeni Ortak Girmesi 
42
1. Genel Olarak 
42
B. Ortağın Ayrılması 
43
C. Ortağın Çıkarılması 
43
D. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları 
44
V. SONA ERME VE TASFİYE 
44
A. Sona Erme 
44
1. Kendiliğinden Sona Erme Nedenleri 
44
2. İradî Sona Erme 
44
a) Ortakların İradesi ile 
44
b) Mahkeme Kararı İle 
45
B. Tasfiye 
45
5. Bölüm
KOMANDİT ŞİRKET
§ 11. GENEL OLARAK KOMANDİT ŞİRKET 
47
I. TANIM 
47
II. UNSURLAR 
47
III. KURULUŞ 
47
IV. İÇ İLİŞKİLER 
47
V. DIŞ İLİŞKİLER VE SORUMLULUK 
48
VI. SONA ERME 
49
6. Bölüm
ANONİM ŞİRKET
§ 12. GENEL OLARAK ANONİM ŞİRKET 
51
I. GENEL OLARAK 
51
II. KAVRAM VE TANIM 
51
III. UNSURLAR 
52
A. Sermayesi ve Sermayenin Özellikleri: Belirlilik ve Paylara Bölünme 
52
1. Belirli (Muayyen) Sermaye İlkesi 
52
2. Sermayenin Paylara Bölünmesi ve Bununla İlgili Değişik Sonuçlar 
52
a) Genel Olarak 
52
b) Payın Doğumu, [Çıplak] Pay ile Pay Senedi [Senede Bağlanmış Pay] Arasındaki İlişki, Pay Türleri ve Payın Senede Bağlanması ve Bağlanmamasının Sonuçları 
54
c) Payın Değeri Sorunu [Nominal Değerden–Nominal Değerin Üzerinden Çıkarılan Paylar (Agiolu–Primli Paylar)] 
55
d) Genel Sonuç 
55
B. Şirket Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu 
56
C. Pay Sahiplerinin (Şirkete Karşı) Sınırlı Sorumluluğu 
56
D. Şirketin Konusu 
56
E. Kurucu Sayısı 
56
F. Sermaye Miktarı (Esas veya Kayıtlı Sermaye) 
56
IV. ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER 
57
A. Çoğunluk İlkesi 
57
B. Sınırlı Sorumluluk ve Malvarlığının Korunması İlkesi 
57
C. Devletin İlgilenmesi ve Denetlemesi İlkesi 
57
D. Kamuyu Aydınlatma İlkesi 
58
E. Eşit İşlem İlkesi 
58
F. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı 
58
G. Pay Devrinin Serbestliği İlkesi 
58
H. Emredici Hükümler İlkesi 
59
§ 13. KURULUŞ 
59
I. ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU 
59
A. Genel Olarak ve Türleri 
59
B. Kurucular, Kurucuların Sayısı ve Nitelikleri 
60
C. Kuruluş İşlemleri 
60
1. Esas Sözleşme ve İçeriği 
60
2. Noter Onayı veya Ticaret Sicili Aşaması ve Ön–Anonim Şirket 
62
3. Sermaye Taahhüdü ile İlgili Bazı Özellikler 
62
a) Aynî Sermaye 
62
b) Nakdî Sermaye 
63
4. Gerekiyorsa Bakanlık İzni 
63
5. Tescil ve İlân ile Tescilin Sonuçları 
64
II. KURULUŞTAKİ SAKATLIKLAR VE FESİH DAVASI 
64
III. KURULUŞTAN ÖNCEKİ İŞLEMLERDEN DOĞAN SORUMLULUK VE MASRAFLAR 
64
IV. KURULUŞ FORMALİTELERİNİN ARKADAN DOLANILMASI VE KANUNA KARŞI HİLE 
65
A. Genel Olarak 
65
B. Koşulları 
65
C. Yaptırım 
66
7. Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE İŞLEYİŞ VE ORGANLAR
§ 14. GENEL OLARAK 
67
§ 15. YÖNETİM KURULU (YK) 
68
I. GENEL OLARAK 
68
II. SEÇİM, ATAMA VE GÖREVİN SONA ERMESİ 
69
A. Genel Olarak, Süre, Seçilme Koşulları, Ehliyet ve Belli Pay Gruplarının Temsili 
69
B. Üyelik Sıfatının Kazanılma Yolları–Kural: Genel Kurul Seçimi (GK) 
70
1. Ana Kural 
70
2. İstisnalar 
70
C. Üyelik Sıfatının Kaybedilmesi ve Yapılması Gereken İşlemler 
71
1. Kendiliğinden Kaybetme 
71
2. İradî Kaybetme 
72
3. Yapılması Gereken İşlemler 
72
III. YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI 
72
A. Toplantı ve Karar Yetersayısı ile Çalışma Esasları 
72
B. Yönetim Kurulu Kararlarının Sakatlığı 
73
1. Genel Olarak ve Yokluk 
73
2. İptal 
74
3. Butlan 
74
IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
74
A. İdare Hak ve Yetkisi 
74
1. Genel Olarak 
74
2. Yönetimin Devri 
75
B. Temsil Yetkisi 
76
1. Genel Olarak ve Temsil Yetkisinin Kullanılması 
76
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 
76
a) Genel Olarak ve Kapsam 
76
b) Sınırlamalar 
77
3. Temsil Yetkisinin Devredilmesi ve Murahhaslara Bırakılması 
77
4. Temsil Yetkisinin Kullanımının Sonuçları 
78
V. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
78
A. Hakları (İdarî ve Malî Haklar) 
78
B. Yükümlülükleri 
79
1. Özen ve Sadakat Yükümlülüğü 
79
2. Müzakereye Katılmama Yükümlülüğü 
79
3. Ortaklıkla İşlem Yapma ve Şirkete Borçlanma Yasağı 
80
a) Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağı 
80
b) Şirkete Borçlanma Yasağı 
80
4. Rekabet Yasağı 
81
§ 16. MÜDÜRLER 
82
§ 17. ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM 
82
I. GENEL OLARAK 
82
II. HESAP DENETÇİSİ 
83
A. Denetçi Olma Koşulları ve Denetçi Olmaya Engel Durumlar 
83
B. Denetçinin Seçimi, Görevden Alınması Sözleşmeyi Feshi 
83
1. Seçimi 
83
a) Genel Kural: Genel Kurul 
83
b) Mahkeme Tarafından Atama 
84
c) Denetçinin Denetim Sözleşmesini Feshetmesi– Yönetim Kurulunun Geçici Olarak Denetçi Ataması 
84
2. Görevden Alınması 
84
C. Denetçinin Görevleri, Hak ve Yükümlülükleri 
85
1. İbraz Yükümü–Bilgi Alma 
85
2. Denetim Raporu Verme ve Görüş Yazıları 
85
a) Genel Olarak 
85
b) Mahkemeye Başvuru 
86
3. Tarafsızlık ve Sır Saklama Yükümü–Sorumluluk 
86
§ 18. GENEL KURUL (GK) 
86
I. GENEL OLARAK 
86
II. GENEL KURULUN TOPLANMASI (OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ) 
87
A. Davetin Şekli ve İçeriği 
89
1. Genel Olarak 
89
2. Şekil, İçerik ve Gündem 
89
a) Şekil ve İçerik 
89
b) Gündeme Bağlılık İlkesi ve İstisnaları 
89
III. GENEL KURUL TOPLANTISININ YÜRÜTÜLMESİ 
92
A. Toplantı Yeri, Toplantıya Katılım, Oy Hakkının Sahibi ve Hazır Bulunanlar Listesinin Oluşturulması 
92
B. Toplantı ve Karar Yetersayısı 
92
1. Basit Nisap (Oran) 
92
2. Ağırlaştırılmış Nisaplar (Oranlar) 
93
a) Payları Borsada İşlem Görmeyen Anonim Şirketlerde 
93
C. Genel Kurulda Görüşmelerin Yapılması, Sonuçlanması ve Yapılması Gereken Usulî İşlemler–Kararların Etkisi 
95
IV. PAY SAHİPLERİNİN GENEL KURULDA KİŞİSEL HAKLARINI KULLANMASI 
95
A. Genel Olarak ve Sıfatın Kanıtlanması 
95
B. Oy Hakkı 
95
1. Kazanılması ve Doğumu 
95
2. Kullanılması 
96
a) Bizzat 
96
b) Temsilci Aracılığıyla 
96
3. Oy Hakkından Yoksunluk Hâlleri 
97
C. Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesini İsteme Hakkı 
97
V. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 
98
A. Genel Olarak 
98
B. Sakatlık Durumları 
98
1. Yokluk 
98
2. Butlan 
98
3. İptal Edilebilirlik 
99
C. İptal Davasının Dayanakları 
99
1. Kanuna Aykırılık 
99
2. Esas Sözleşmeye Aykırılık 
99
3. Objektif İyiniyet Kurallarına Aykırılık 
100
D. İptal Davasının Tarafları 
100
1. Davacı Olabilecekler 
100
2. Davalı 
101
E. Dava ile İlgili Usul 
101
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
101
2. Süre 
101
3. Davaların Birleştirilmesi ve Diğer Usul Sorunları 
102
F. Davanın Sonuçları 
102
§ 19. ANONİM ORTAKLIKTA PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN BAZI HAKLAR 
102
I. ÇOĞUNLUK HAKLARI– BİREYSEL HAKLAR 
102
II. AZINLIK HAKLARI 
102
A. Genel Olarak 
102
B. Olumsuz Azınlık Hakkı 
103
C. Olumlu Azınlık Hakları 
103
III. MÜKTESEP VE VAZGEÇİLMEZ HAKLAR 
103
8. Bölüm
ANONİM ŞİRKETTE PAY, PAY SAHİPLİĞİ VE
MENKUL KIYMETLER
§ 20. PAY 
105
I. GENEL OLARAK PAY 
105
II. PAY KAVRAMININ İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR 
105
III. KAZANMA VE KAYBETME 
106
IV. ANONİM ŞİRKETLERİN KENDİ HİSSE/HİSSE SENETLERİNİ KAZANIM–REHİN İLE KENDİ PAYLARINI TAAHHÜT YASAĞI 
106
A. Şirketin Kendi Paylarını Edinme veya Rehin Olarak Kabul Etme Yasağı ve İstisnaları 
106
1. Genel Olarak ve Koşullar 
106
2. İstisnalar 
107
3. Sonuçlar 
107
V. PAY SAHİBİNİN HAK VE BORÇLARI 
108
A. Haklar 
108
1. Kâr Payı 
108
2. Tasfiye Payı 
108
3. Oy Hakkı 
108
4. Rüçhan (Öncelik) Hakkı 
108
a) Genel Olarak ve Kullanılması 
108
b) Sınırlandırılması veya Kaldırılması 
109
c) Rüçhan Hakkı ile Bağlam Arasındaki İlişki 
110
5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
110
a) Bilgi Alma Hakkı 
110
b) İnceleme Hakkı 
111
c) Her İki Hak ile İlgili Ortak Noktalar 
111
6. Özel Denetim İsteme Hakkı 
111
B. Yükümlülük (Sermaye Koyma ve Taahhüt Edilen Sermayeyi İfa) 
113
1. Sermaye Koyma Borcunun Sınırı 
113
a) Tek Borç İlkesi 
113
b) İstisnalar 
113
2. Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesi ve Iskat 
114
§ 21. ANONİM ŞİRKETTE MENKUL KIYMETLER 
116
I. GENEL OLARAK 
116
II. PAY SENETLERİ VE PAY DEVRİ 
116
A. Türleri: Anonim şirkette pay ya nama ya da hamiline yazılıdır. 
116
B. Anonim Şirkette Pay Devri 
117
1. Çıplak (Senede Bağlı Olmayan) Payların Devri 
117
2. Senede Bağlanmış Payların Devri 
117
a) Hâmiline Yazılı Pay Senetlerinin Devri 
117
b) Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri 
117
aa) Genel Olarak 
117
bb) Nama Yazılı Pay/Pay Senetlerinin Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam–Bağlı Nama Yazılı Pay/Pay Senetleri) 
118
aaa) Genel Olarak ve Temel İlkeler 
118
bbb) Yasal Bağlam 
118
ccc) Esas Sözleşmesel (Statüsel) Bağlam 
119
i. Borsada İşlem Görmeyen Bağlı Nama Yazılı Pay/Pay Senetlerinde 
119
ii. Borsada işlem Gören Nama Yazılı Paylarda 
121
D. Pay Defteri 
123
E. İmtiyazlı Pay/Pay Senetleri ve İmtiyaz Sistemi 
123
1. Genel Olarak ve Koşullar 
123
2. Oyda İmtiyaz 
124
3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu 
125
III. İLMÜHABERLER 
125
IV. İNTİFA SENETLERİ 
125
V. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 
126
9. Bölüm
ANONİM ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN
DEĞİŞTİRİLMESİ İLE SERMAYE ARTIRIMI–AZALTIMI–
FİNANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER
§ 22. ESAS SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE SERMAYE ARTIRIMI–AZALTIMI 
127
I. GENEL OLARAK 
127
II. SERMAYENİN ARTIRILMASI/AZALTILMASI 
127
A. Sermayenin Artırılması (Klasik Sermaye Artırımı) 
127
B. Sermayenin Azaltılması 
128
§ 23. FİNANSAL TABLOLAR VE YEDEK AKÇELER 
129
I. KANUNÎ (GENEL) YEDEK AKÇE 
129
II. İHTİYARÎ YEDEK AKÇELER 
129
10. Bölüm
ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKÎ SORUMLULUK
§ 24. ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLULUK 
131
I. GENEL OLARAK 
131
II. SORUMLU OLANLAR 
131
A. Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Tasfiye Memurları 
131
B. Denetçinin Sorumluluğu 
133
III. TESELSÜL VE BAŞVURU 
133
IV. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER VE DAVA İLE İLGİLİ USUL KURALLARI 
134
A. Sorumluluğu Kaldıran Nedenler 
134
1. İbra 
134
2. Zamanaşımı 
135
B. Usul 
135
11. Bölüm
ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ
§ 25. ANONİM ŞİRKETİN SON BULMASI 
137
I. GENEL OLARAK VE SONA ERME NEDENLERİ 
137
A. Genel Nedenler: Anonim Şirket 
137
B. Özel Nedenler 
137
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
138
III. TASFİYE 
138
A. Tasfiye Memurları 
138
1. Atanma, Görevden Alınması ve Aktifleri Satma Yetkisi 
138
2. Yetkilerin Kapsamı, Devri, Kullanım Şekli ve Sonuçları 
139
B. Tasfiyenin Yürütülmesi 
139
C. Ek Tasfiye ve Tasfiyeden Dönülmesi 
140
12. Bölüm
LİMİTED ŞİRKET
§ 26. GENEL OLARAK LİMİTED ŞİRKET 
141
I. GENEL OLARAK 
141
II. TANIM VE UNSURLAR 
141
A. Tanım 
141
B. Unsurlar 
141
1. Kişi Unsuru 
141
2. Ticaret Unvanı 
142
3. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 
142
4. Sermaye Sistemi (Esas Sermaye) 
142
5. Konu Unsuru 
143
III. ŞİRKETİN KURULUŞU 
143
§ 27. LİMİTED ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ VE ORGANLAR 
144
I. GENEL OLARAK 
144
II. GENEL KURUL 
145
A. Genel Olarak ve Yetkileri 
145
B. Çağrı ve Toplantı ile İlgili Özel Düzenlemeler 
145
1. Genel Olarak 
145
2. Genel Kurulda Yetersayılar 
146
a) Genel Kural (Basit Çoğunluk) 
146
b) Ağırlaştırılmış Yetersayı [Önemli Kararlar] 
146
aa) Genel Ağırlaştırılmış Yetersayılar 
146
bb) Özel Nisaplar 
146
III. MÜDÜR/MÜDÜRLER 
147
A. Genel Olarak 
147
B. Müdür Sıfatını Kazanma, Birden Fazla Müdürün Durumu 
147
C. Müdürlerin Görevleri, Yetkileri ve Yükümlülükleri 
147
1. Genel Olarak 
147
2. Özen ve Sadakat Borcu, Rekabet Yasağı ile Eşit İşlem Yükümü 
148
3. Temsil Yetkisi (Kapsam, Sınırlandırma, Görevden Alma) 
148
4. Diğer Görev ve Yetkiler 
148
D. Sorumluluk ve Denetim 
149
§ 28. LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK SIFATI, ORTAKLARIN HAK, BORÇ VE SORUMLULUKLARI 
149
I. ESAS SERMAYE PAYLARI VE PAY DEFTERİ 
149
A. Genel Olarak 
149
B. Kazanma 
149
C. Pay Defteri 
149
II. PAY SAHİPLİĞİ KONUSUNDA DEĞİŞİK OLASILIKLAR 
150
A. Esas Sermaye Payının Geçiş Hâlleri (İradi Devir– Yasal Geçişler) 
150
1. Hukukî İşlemle Devir ve Devir Sınırlamaları (Bağlam) 
150
2. Yasal Geçiş Hâlleri 
150
B. Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı 
151
C. Esas Sermaye Payının İadesi ve Ortağın İbrası Yasağı 
151
III. ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 
151
A. Esas Sermaye Payının Devri 
151
B. Çıkma 
152
C. Çıkarılma 
152
1. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Nedenlerle 
152
2. Mahkeme Kararı İle 
152
3. Ayrılma Akçesi 
152
IV. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 
153
A. Haklar 
153
1. Kâr Payı (ve Yedek Akçe ile İlişkisi) ve Hazırlık Dönemi Faizi 
153
2. Tasfiye Payı ve Yeni Payları Alma Hakkı 
153
3. Genel Kurula Katılma ve Oy Hakkı 
153
a) Genel Olarak 
153
b) Oy Hakkından Yoksunluk 
154
4. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
154
5. İptal Davası Açma Hakkı 
154
6. Şirketin Feshini İsteme 
154
B. Borçlar 
154
V. ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
155
VI. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI EDİNMESİ 
156
§ 29. LİMİTED ŞİRKETTE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 
156
I. GENEL OLARAK 
156
II. SERMAYE ARTIRIMI VEYA AZALTMA 
156
§ 30. ANONİM ŞİRKETE YAPILAN ATIFLAR 
157
§ 31. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
158
I. SONA ERME NEDENLERİ 
158
II. SONA ERMENİN SONUÇLARI 
158
13. Bölüm
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER
(BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME)
§ 32. GENEL OLARAK 
159
§ 33. BİRLEŞME 
160
I. İLKELER, BİRLEŞME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BİRLEŞMELER 
160
A. Türleri ve İlkeler 
160
B. Geçerli Birleşmeler 
160
II. BİRLEŞMEDE ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 
161
A. Genel Olarak ve Pay Sahipliği Haklarının Devamlılığı İlkesi 
161
1. Genel Olarak 
161
2. Devrolunan Şirket Ortaklarının Talep Hakları 
161
B. Pay Sahipliği Haklarının Devamlılığı İlkesinin İstisnası: Ayrılma Akçesi 
162
III. BİRLEŞME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 
162
A. Genel Olarak, Birleşme Sözleşmesi ve Sözleşmenin İçeriği 
162
B. Devralma Yoluyla Birleşmede Sermaye Artırımı, Bilânço Hazırlanması, Birleşme Raporu 
162
C. İnceleme Hakkı 
163
D. Birleşme Kararı 
163
E. Birleşmenin Kesinleşmesi 
163
IV. ALACAKLILARIN, ÇALIŞANLARIN KORUNMASI VE ORTAKLARIN SORUMLULUĞU 
165
A. Alacaklıların Korunması 
165
B. Ortakların Sorumluluğu, İş İlişkilerinin Geçmesi 
165
§ 34. BÖLÜNME 
166
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 
166
II. İLKELER, BÖLÜNME TÜRLERİ VE GEÇERLİ BÖLÜNMELER 
166
A. Türleri 
166
B. İlkeler 
169
C. Geçerli Bölünmeler 
169
III. BÖLÜNMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 
169
IV. BÖLÜNME İŞLEMLERİ VE SÜRECİ 
170
A. Genel Olarak, Bölünme Sözleşmesi– Bölünme Plânı Ayırımı 
170
B. Bölünmenin Dışında Kalan Malvarlığı Değerleri (ve Borçlar) 
170
C. Bölünme Raporu ve İnceleme Hakkı 
170
D. Bölünme Kararı 
170
V. BÖLÜNMEYE KATILAN ŞİRKETLERLE ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUĞU VE İŞ İLİŞKİLERİNİN GEÇMESİ 
171
A. Bölünmeye Katılan Şirketlerin Sorumluluğu 
171
B. Ortakların Kişisel Sorumluluğu 
171
VI. BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ 
171
§ 35. TÜR DEĞİŞTİRME 
172
I. GENEL OLARAK, KAVRAM VE AMAÇLAR 
172
II. İLKELER VE GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRME ŞEKİLLERİ 
172
A. İlkeler 
172
B. Geçerli Tür Değiştirme Şekilleri 
172
III. ŞİRKET PAYLARI VE HAKLARININ KORUNMASI 
173
IV. TÜR DEĞİŞTİRMENİN UYGULANMASI VE SÜREÇ 
174
A. Kuruluş ve Ara Bilânço 
174
B. Süreç 
174
1. Tür Değiştirme Plânı ve İçerik 
174
2. İnceleme Hakkı 
174
3. Tür Değiştirme Kararı ve Tescil 
174
C. Alacaklılar ve Çalışanların Korunması 
175
§ 36. BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER 
175
I. ORTAKLIK PAYLARI VE HAKLARININ İNCELENMESİ 
175
II. BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ VE EKSİKLİKLERİN SONUÇLARI 
176
III. SORUMLULUK 
176
Kaynakça 
177