THEMIS –  İcra ve İflas Hukuku İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – İcra ve İflas Hukuku

21. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
320
Barkod:
9789750292217
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
400,00
İndirimli (%20):
320,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
20. baskı
Mayıs 2023
400,00
200,00 (%50)
19. baskı
Şubat 2022
195,00
95,00 (%51)
18. baskı
Eylül 2021
190,00
45,00 (%76)
17. baskı
Nisan 2021
185,00
25,00 (%86)
16. baskı
Ağustos 2020
180,00
15,00 (%92)
Kitabın Açıklaması
"İcra ve İflas Hukuku" adlı kitabımızın bu basısında, kitap gözden geçirilmiş ve güncel parasal sınırlar kitaba işlenmiştir.
Bu baskıda 8. yargı paketi ve diğer mevzuat değişiklikleri ile güncel parasal sınırlar kitaba işlenmiştir. İcra ve İflas Yasası'nda 8. yargı paketi ile yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek (7499 sayılı Y. m. 40/1-b) ve 01.06.2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır (7499 sayılı Y. geçici m. 1).
Kitabın Konu Başlıkları
.
İcra Hukuku
.
İflas Hukuku
.
Yeni Konkordato Hukuku
.
Yeniden Yapılandırma Hukuku
.
Alacaklıları Koruyucu Diğer Kurumlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
VII
Kısaltmalar 
XVII
GİRİŞ
I. KAVRAM 
1
II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR 
1
A. Taraf Ehliyeti 
2
1. Gerçek Kişiler 
2
2. Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 
3
B. Takip Ehliyeti 
3
C. Sıfat (Husumet) 
4
D. Temsil 
4
E. Takip Arkadaşlığı 
4
F. Takip Sırasında Tarafların Değişmesi 
5
III. TAKİP İŞLEMLERİ 
5
IV. TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 
6
A. Genel Kurallar 
6
B. Tatil ve Talikler (Erteleme) 
7
1. Tatil Gün ve Saatleri 
7
2. Talik (Erteleme) Durumları 
7
V. TAKİP HUKUKUNDA TEBLİGAT 
9
1. Kitap
İCRA HUKUKU
1. Kısım
GİRİŞ
I. İCRA ORGANLARI (ÖRGÜTÜ) 
11
A. Asıl İcra Organları 
11
1. İcra Dairesi 
11
2. İcra Daireleri Başkanlığı 
16
3. İcra Mahkemesi 
16
4. Bölge Adliye Mahkemeleri 
20
5. Yargıtay’ın İcra ve İflas İşleriyle Görevli Daireleri 
21
B. Yardımcı İcra Organları 
21
1. Genel Mahkemeler 
21
2. Savcı ve Adalet Müfettişleri 
22
II. İCRA ORGANLARININ İŞLEMLERİNİ ŞİKÂYET 
22
A. Tanımı, Hukuksal Niteliği ve Konusu 
22
B. Başvuru Nedenleri 
23
C. Usul 
23
1. Taraflar 
23
2. Süre 
24
3. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
26
4. Başvuru Şekli 
27
5. Yargılama 
27
D. Sonuçları 
28
III. İCRA HARÇ VE GİDERLERİ 
28
A. İcra Harçları 
28
1. İcra Takiplerinde Alınan Harçlar 
28
2. İcra Mahkemesinde Alınan Harçlar 
30
3. Harçtan Bağışık (Muaf) İcra İşlemleri 
31
B. İcra Giderleri 
31
IV. TAKİP YOLLARI 
32
2. Kısım
HACİZ YOLUYLA TAKİP
1. Bölüm
İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 
33
II. GÖREV 
33
III. YETKİ 
34
A. Yetkili İcra Dairesi 
34
1. Yetki Kuralları 
34
2. Yetki İtirazı 
35
B. Yetkili İcra Mahkemesi 
38
C. Genel Mahkemelerin Yetkisi 
38
1. Ayrım
GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 
39
II. TAKİBİN AŞAMALARI 
40
A. Takip Talebi 
40
1. Genel Olarak 
40
2. İçeriği 
40
3. Takip Talebinin İcra Dairesine Verilmesi 
41
4. Sonuçları 
42
B. Ödeme Emri 
43
1. Genel Olarak 
43
2. İçeriği 
43
3. Ödeme Emrinin Düzenlenmesi ve Tebliği 
44
4. Ödeme Emrine İtiraz 
44
C. Takibin Kesinleşmesi 
51
1. Genel Olarak 
51
2. İtirazın İptali Davası 
51
3. İtirazın Kaldırılması 
56
4. Olumsuz Tespit Davası 
63
5. İstirdat Davası 
67
6. Mal Beyanı 
69
7. İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi 
70
D. Haciz 
72
1. Genel Olarak 
72
2. Haciz İsteminin Koşulları 
73
3. Haciz İsteminin Geri Alınması 
75
4. Usul 
75
5. Haczin Konusu 
78
6. Haczin Sonuçları 
93
7. Hacze Katılma (İştirak) 
93
8. Haczin Düşmesi 
96
9. Hacizde İstihkak İddiası 
96
10. İstihkak Davaları 
99
11. Borcun Taksitle Ödenmesi 
104
E. Satış (Paraya Çevirme) 
105
1. Genel Olarak 
105
2. Satış İsteme Süreleri 
107
3. Taşınır Malların Satılması 
109
4. Taşınmaz Malların Satılması 
114
5. Alacakların Paraya Çevrilmesi 
126
6. Diğer Hak ve Payların Paraya Çevrilmesi 
126
7. Borçluya Satış Yetkisi Verilmesi 
126
8. İhalenin Feshi 
128
F. Paraların Ödenmesi veya Paylaştırılması 
132
1. Genel Olarak 
132
2. Sıra Cetveli 
133
3. Aciz Belgesi 
136
4. Gemilere İlişkin Hükümler 
138
2. Ayrım
KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİP
I. GENEL OLARAK 
139
II. YETKİ 
139
III. TAKİBİN AŞAMALARI 
140
A. Takip Talebi 
140
B. Ödeme Emri 
141
C. Takibin Kesinleşmesi 
141
1. Ödeme Emrine İtiraz 
141
2. Kambiyo Şikâyeti 
144
3. Ayrım
KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ
I. GENEL OLARAK 
147
II. TÜRLERİ 
147
A. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 
147
1. Genel Olarak 
147
2. Takibin Aşamaları 
147
B. Kira Süresinin Sona Ermesi Nedeniyle İlamsız Tahliye 
149
1. Genel Olarak 
149
2. Takibin Aşamaları 
150
III. TAŞINMAZDA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN BULUNMASI 
151
IV. KİRALAYANIN HAPİS HAKKININ KORUNMASI 
151
4. Ayrım
ABONELİK SÖZLEŞMESİNE DAYANAN
HACİZ YOLUYLA İLAMSIZ TAKİP
I. GENEL OLARAK 
152
II. MERKEZİ TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN YAPILABİLECEK İLAMSIZ İCRA TAKİBİNİN AŞAMALARI 
152
A. Takip Talebi 
152
B. Ödeme Emri 
153
C. Takibin Kesinleşmesi 
153
D. Haciz 
154
2. Bölüm
İLAMLI TAKİP
I. GİRİŞ 
155
A. Genel Olarak 
155
B. Koşulları 
155
1. İlam veya İlam Niteliğinde Bir Belge Bulunması 
155
3. İcra Edilebilmesi İçin Kesinleşmesi Gereken Bir İlam Söz Konusuysa İlamın Kesinleşmiş Olması 
158
II. YETKİ 
160
III. TAKİBİN AŞAMALARI 
161
A. Takip Talebi 
161
B. İcra Emri 
161
IV. İCRANIN DURDURULMASI (TEHİRİ İCRA) 
162
A. Tanımı ve Koşulları 
162
B. Teminatın Geri Verilmesi 
164
V. İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 
165
A. Genel Olarak 
165
B. İcra Emrinin Tebliğinden Önceki Nedenlere Dayanma 
165
C. İcra Emrinin Tebliğinden Sonraki Nedenlere Dayanma 
166
VI. İCRANIN İADESİ 
167
A. Genel Olarak 
167
B. İşleyiş Süreci 
167
1. İcrası Durdurulmamış Bir İlamın BAM’da Kaldırılması ya da Yargıtay’ca Bozulması 
167
2. Mahkemenin Bozma Kararına Uyması ve Kararın Kesinleşmesi 
168
3. Alacaklıya Verilen Para veya Malların Geri Alınması 
168
VII. İLAMLARIN İCRASI 
168
A. Para ve Teminat Verilmesi Hakkındaki İlamların İcrası 
168
B. Öteki İlamların İcrası 
169
3. Kısım
REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP
I. GİRİŞ 
171
II. ÖNCE REHNE BAŞVURMA KURALI 
171
III. TAKİP TÜRLERİ 
172
A. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi 
172
1. Genel Olarak 
172
2. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 
172
3. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 
173
B. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi 
173
1. Genel Olarak 
173
2. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip 
174
3. Taşınmaz Rehninin (İpoteğin) Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip 
175
IV. ORTAK HÜKÜMLER 
178
A. Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması 
178
B. Rehin Açığı Belgesi 
178
1. Genel Olarak 
178
2. Türleri 
178
V. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI VEYA BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI 
180
VI. GEMİLER HAKKINDAKİ HÜKÜMLER 
180
2. Kitap
İFLAS, KONKORDATO VE
YENİDEN YAPILANDIRMA
1. Kısım
İFLAS HUKUKU
I. GENEL OLARAK 
181
II. İFLAS ORGANLARI 
182
A. Resmî İflas Organları 
182
1. Asıl İflas Organları 
182
2. Yardımcı İflas Organları 
185
B. Özel İflas Organları 
186
1. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
186
2. İflas Bürosu 
186
3. İflas İdaresi 
187
4. İkinci Alacaklılar Toplantısı 
189
III. İFLASTA YETKİ 
190
IV. İFLAS HARÇ VE GİDERLERİ 
191
V. İFLASIN KOŞULLARI 
191
A. Borç: Para veya Teminat Gösterme Borcunun Varlığı 
191
B. Borçlu: İflasa Tabi Bir Kişi Bulunması 
192
1. Tacirler 
192
2. Tacir Gibi Sorumlu Olanlar 
194
3. Tacir Olmamalarına Karşın Özel Yasa Hükümlerine Göre İflasa Tabi Olan Kişiler 
194
C. Neden: İflas Nedenlerinin Oluşması 
196
1. Genel İflas Nedeni 
196
2. Özel İflas Nedenleri 
197
VI. İFLAS YOLLARI 
197
A. Takipli İflas 
197
1. Genel (Adi) İflas Yolu 
197
2. Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu 
201
B. Takipsiz (Doğrudan) İflas 
203
1. Alacaklının İstemine Dayanan Takipsiz (Doğrudan) İflas 
204
2. Borçlunun İstemine Dayanan Takipsiz (Doğrudan) İflas 
206
C. Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiyesi 
207
VII. İFLASIN HUKUKSAL SONUÇLARI 
208
A. Borçlu (Müflis) Açısından Sonuçları 
208
1. Özel Hukuk Bakımından 
208
2. Kamu Hukuku Bakımından 
212
B. Alacaklılar Açısından Sonuçları 
214
1. Vadesi Gelmemiş Alacaklara Etkisi 
214
2. Bazı Alacak Türleri ve Faizlere Etkisi 
214
3. Sözleşmelere Etkisi 
215
4. Takas Hakkına Etkisi 
215
5. Borçluları Aynı Zamanda İflas Eden Alacaklılara Etkisi 
216
VIII. İFLAS TASFİYESİ 
217
A. Masanın Oluşması 
217
1. Masa Nedir? 
217
2. İflas Masasının Mevcudu 
217
B. Defter Tutulması ve Tedbir Alınması 
220
C. Tasfiye Türünün Belirlenmesi 
221
D. Basit Tasfiye 
221
E. Adi Tasfiye 
222
1. İlan 
223
2. Masaya Alacak Kaydı Yapılması 
223
3. Birinci Alacaklılar Toplantısı 
224
4. İflas İdaresi 
224
5. İflasta İstihkak Davaları 
225
6. Masa Alacaklarının Tahsili ve Acele Durumlarda Satış 
227
7. İflas Alacaklarının İncelenmesi 
228
8. Sıra Cetvelinin Düzenlenmesi 
228
9. İkinci Alacaklılar Toplantısı 
234
10. Masa Mallarının Satışı 
234
11. Paraların Paylaştırılması 
235
12. Borç Ödemeden Aciz Belgesi 
236
13. İflasın Kapanması 
237
IX. İFLAS YASAKLILIKLARINDAN KURTULMA YOLLARI 
238
A. İflasın Kaldırılması 
238
B. İtibarın Yerine Gelmesi 
240
2. Kısım
KONKORDATO HUKUKU
I. GENEL İLKELER 
241
A. Kavram 
241
B. Türleri 
242
1. Oluşum Biçimine Göre 
242
2. Etkisine Göre 
243
II. ADİ KONKORDATO 
243
A. İflas Dışı Konkordato 
243
1. Genel Olarak 
243
2. İşleyiş Süreci 
243
B. İflas İçi (İflastan Sonra) Konkordato 
269
1. Genel Olarak 
269
2. İşleyiş Usulü 
270
III. MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO 
271
A. Genel Olarak 
271
B. Yetkili Organlar 
271
1. Tasfiye Memurları 
271
2. Alacaklılar Kurulu 
272
C. İşleyiş Usulü 
272
1. Konkordato Masasının Oluşması 
272
2. Tasfiyeye Katılacak Alacaklıların Belirlenmesi ve Sıra Cetveli Yapılması 
272
3. Paraya Çevirme 
273
4. Paraların Paylaştırılması 
273
5. Faaliyet Raporu ve Tasfiyenin Sona Ermesi 
273
3. Kısım
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU
YENİDEN YAPILANDIRMA HUKUKU 
274
3. Kitap
ALACAKLILARI KORUYUCU DİĞER KURUMLAR
1. Kısım
İHTİYATİ HACİZ
I. GENEL ÖZELLİKLERİ 
277
II. KOŞULLARI 
278
III. YARGILAMA USULÜ VE KARAR 
279
IV. KARARIN YERİNE GETİRİLMESİ 
280
V. SONUÇLARI 
281
VI. ORTADAN KALDIRILMASI 
281
A. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz 
281
B. Teminat Karşılığı İhtiyati Haczin Kaldırılması 
283
VII. KESİNLEŞMESİ (TAMAMLAYICI MERASİM) 
283
A. Genel Olarak 
283
B. İhtiyati Haczin Kesin Hacze Dönüştüğü An 
284
VIII. İHTİYATİ HACİZDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVASI 
284
A. Genel Olarak 
284
B. Yargılama Usulü 
285
2. Kısım
TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
286
II. HUKUKSAL NİTELİĞİ 
286
A. Kişisel Nitelikte Bir Edim Davası Olması 
286
B. İşlemin Hukuken Geçerli Olması ve Dava Sonucunda Geçersiz Kılınamaması 
286
III. KONUSU 
287
IV. KOŞULLARI 
288
A. Esasa İlişkin Koşullar 
288
1. Davacının Gerçek Bir Alacağının Bulunması 
288
2. İptale Tabi Bir İşlemin Bulunması 
288
3. İşlemin Borcun Doğumundan Sonra Yapılmış Olması 
290
B. Usule İlişkin Koşullar 
290
1. Dava Koşulları 
290
2. Süre 
291
V. USUL 
291
A. Genel Olarak 
291
B. Taraflar 
291
1. Davacı 
291
2. Davalı 
292
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
292
VI. SONUÇLARI 
292
EK: TAKİP HUKUKUNDA SÜRELER 
294
Kaynakça 
299