Şematik Avukatlık Hukuku Dr. Cenk Akil  - Kitap

Şematik Avukatlık Hukuku

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
243
Barkod:
9789750288814
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
210,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Şematik Avukatlık Hukuku isimli bu kitap ile başta öğrenciler olmak üzere okuyuculara avukatlık hukukunun temellerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Bunu sağlayabilmek için bir yandan şemalardan yararlanılmış diğer yandan kuralların uygulamada nasıl tatbik edildiğini gösterebilmek adına yargı kararları ile Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararlarından örneklere de yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avukatın Hak ve Yükümlülükleri
.
Avukatlık Sözleşmesi
.
Baro Teşkilatı
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
Birinci Bölüm
GENEL HATLARIYLA AVUKATLIK MESLEĞİ,
AVUKATLIK HUKUKUN KAYNAKLARI, AVUKATLIK STAJI VE
AVUKATIN BAŞLICA HAK VE YETKİLERİ
I. GENEL HATLARIYLA AVUKATLIK MESLEĞİ 
17
A. “Avukat” Kavramı 
17
B. Hukukumuzda Avukatlığın Kısa Tarihçesi 
20
C. Avukat Yardımına Neden İhtiyaç Duyulur? 
21
D. Avukatlık Mesleğinin Temel Özellikleri 
22
II. AVUKATLIK HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
24
A. Ulusal Kaynakları 
24
B. Uluslararası Kaynakları 
25
III. AVUKATLIK STAJI 
26
A. Avukatlık Stajı Yapılabilmesi İçin Gerekli Koşullar 
26
B. Başvurunun İncelenmesi ve Karar 
26
C. Staj Süreci 
27
D. Staj Eğitimi 
30
IV. AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL 
33
A. Mesleğe Kabul Koşulları 
33
B. Avukatlığa Kabulde Engeller 
34
C. Baro Levhasına Yazılma İstemi 
34
D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul veya Reddi, İtiraz 
35
E. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği 
36
V. AVUKATIN BAŞLICA HAK VE YETKİLERİ 
37
A. Uzlaşma Sağlama Yetkisi 
37
B. İşi Reddedebilme Hakkı 
38
C. Avans İsteme Hakkı 
38
Ç. Hapis Hakkı 
38
D. Vekillikten Çekilme Hakkı 
39
E. İşlerin Stajyer veya Sekreterle Takibi Hakkı 
40
F. Bilgi, Belge Temini ve Dosya İnceleme Yetkisi 
40
G. Örnek ve Müzekkere Alma Yetkisi 
40
Ğ. Sicil Cüzdanını Görme Hakkı 
40
H. Vekâletname Örneği Çıkarabilme ve Örnek Onaylama Yetkisi 
41
I. Tebligat Yapabilme Yetkisi 
41
İ. Yetki Belgesi Düzenleme Yetkisi 
41
J. Tanıklıktan Çekinme Hakkı 
42
İkinci Bölüm
AVUKATIN VE MÜVEKKİLİN
BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. AVUKATIN BAŞLICA YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
43
A. Avukatlık Kanunu’ndan Kaynaklanan Yükümlülükler 
43
1. Özen Yükümlülüğü 
44
2. Dosya Tutma Yükümlülüğü 
47
3. Dosya Saklama Yükümlülüğü 
47
4. Görüşmelere Ait Tutanak Tutma Yükümlülüğü 
48
5. Avukatlık Unvanının Gerektirdiği Saygı ve Güvene Uygun Biçimde Davranma Yükümlülüğü 
48
6. Sır Saklama Yükümlülüğü 
49
7. Hukukun Üstünlüğünü ve İnsan Haklarını Koruma Yükümlülüğü 
50
8. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü 
50
9. İşin Reddedildiğini Bildirme Yükümlülüğü 
50
10. İşin Reddi Yükümlülüğü 
51
11. Büro Edinme Yükümlülüğü 
52
12. Levhaya Yazılma Yükümlülüğü 
54
13. Levhasında Yazılı Bulunduğu Baro Bölgesi Dışında Sürekli Olarak Avukatlık Etmeme Yükümlülüğü 
54
14. Baro Keseneği Ödeme Yükümlülüğü 
55
B. Türk Borçlar Kanunu’ndan Kaynaklanan Yükümlülükler 
55
1. Şahsen İfa Yükümlülüğü 
55
2. Talimatlara Uygun İfa Yükümlülüğü 
56
3. Sadakat Yükümlülüğü 
58
4. Hesap Verme Yükümlülüğü 
58
C. Diğer Bazı Kanunlardan Doğan Mesleki Yükümlülükler 
60
Ç. TBB Meslek Kurallarından Kaynaklanan Yükümlülükler 
61
1. Bağımsızlığını Koruma Yükümlülüğü 
62
2. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri Kabul Yükümlülüğü 
62
3. Baroyu Bilgilendirme Yükümlülüğü 
63
4. Gerek Mesleki, Gerekse Özel Yaşantısında Mesleğin İtibarını Zedeleyecek Her Türlü Tutum ve Davranıştan Kaçınma ve Mesleğin Onur ve Ağırbaşlılığına Uygun Davranma Yükümlülüğü 
64
5. Yazarken De, Konuşurken De Düşüncelerini Olgun ve Objektif Bir Biçimde Açıklama ve Mesleki Çalışmasında Hukukla ve Yasalarla İlgisiz Açıklamalardan Kaçınma Yükümlülüğü 
66
6. İddia ve Savunmanın Hukuki Yönü İle Alakalı Olma ve Taraflar Arasında Anlaşmazlığın Doğurduğu Düşmanlıkların Dışında Kalma Yükümlülüğü 
67
7. Salt Ün Kazandırmaya Yönelen Her Türlü Gereksiz Davranıştan Titizlikle Kaçınma Yükümlülüğü 
67
9. Kanunen Bulunduğu Başkaca Mevki ve Olanaklarının Mesleki Çalışmalarına Etkili Olmamasına Dikkat Etme Yükümlülüğü 
68
10. Aynı Dava İçin Birbirine Karşıt (Zıt) İsteklerde Bulunmama Yükümlülüğü 
68
11. TBB Tarafından Kabul Olunan Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Davranma Yükümlülüğü 
69
12. Hâkim ve Savcılarla İlişkilerinde Hizmetin Özelliklerinden Gelen Ölçülere Uygun Davranma Yükümlülüğü 
69
13. Mesleğe Yaraşır Bir Kılık ve Kıyafetle Mahkemelerde Görev Yapmak, Duruşmalara Türkiye Barolar Birliği Tarafından Şekli Saptanmış Cübbe İle ve Temiz Bir Kıyafetle Çıkma Yükümlülüğü 
69
14. Savunma İçin Zorunlu Olmadıkça Davanın Uzaması Sonucuna Varacak İsteklerden Kaçınma Yükümlülüğü 
70
15. Tanıkları Etkilememe Yükümlülüğü 
70
16. Kesin Olarak Zorunlu Bulunmadıkça Müvekkili Adına Basın Açıklamasında Bulunmama ve Açıklamalarında Adalete Etkili Olma Amacı Gütmeme Yükümlülüğü 
70
17. Baktığı Davalarda Görevini Savsayarak Ya Da Kötüye Kullanarak İş Sahibi Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamama Yükümlülüğü 
70
18. Meslektaşlarına Karşı Yükümlülükler 
71
a) Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamama Yükümlülüğü 
72
b) Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilme Yükümlülüğü 
72
c) Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmeme Yükümlülüğü 
72
ç) Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatlar, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Gösterme Yükümlülüğü 
73
d) Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe Yükümlülüğü 
74
e) Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukatın, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme Yükümlülüğü 
74
f) Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama Yükümlülüğü 
74
g) Hasım Tarafın Ancak Avukatı ile Görüşme Yükümlülüğü 
74
ğ) Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese de Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Verme Yükümlülüğü 
75
h) İşi Kabul Etmeden Önce İlk Vekile Yazılı Bilgi Verme Yükümlülüğü 
75
ı) Bir Avukat Aleyhinde Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirme Yükümlülüğü 
75
II. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
76
Üçüncü Bölüm
BARO LEVHASI VE AVUKATIN YASAKLILIK HÂLLERİ
I. BARO LEVHASI 
77
II. AVUKATIN YASAKLILIK HÂLLERİ 
80
A. Avukatlıkla Birleşmeyen İşlerle Uğraşmak 
80
1. Avukatlıkla Süresiz (Mutlak) Olarak Birleşmeyen İşler 
80
2. Avukatlıkla Belli Bir Süre Birleşmeyen İşler 
81
3. Avukatlıkla Birleşebilen İşler 
81
B. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI 
82
C. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMA YASAĞI 
83
Ç. BÜRO DIŞINDA DANIŞMANLIK YAPMA VE İŞ KABUL ETME YASAĞI 
84
D. REKLAM YAPMA YASAĞI 
84
III. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 
89
A. Tanımı ve Niteliği 
89
B. Avukatlık Sözleşmesinin Temel Özellikleri 
91
C. Vekâlet Ücreti 
93
D. Vekâlet Ücretinin Güvenceleri 
104
E. Avukatlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 
106
IV. VEKÂLET İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
108
V. AVUKATIN SORUMLULUĞU 
109
A. Disiplin Sorumluluğu 
109
B. Cezai Sorumluluğu 
114
C. Hukuki Sorumluluğu 
118
Dördüncü Bölüm
MESLEK ÖRGÜTLERİ
I. GENEL OLARAK 
121
II. BAROLARIN ORGANLARI 
123
A. Genel Kurul 
123
B. Yönetim Kurulu 
125
C. Baro Başkanlığı 
127
Ç. Baro Başkanlık Divanı 
129
D. Baro Disiplin Kurulu 
130
E. Denetleme Kurulu 
131
III. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
131
A. TBB Genel Kurulu 
133
B. TBB Yönetim Kurulu 
134
E. TBB Başkanlığı 
136
Ç. TBB Başkanlık Divanı 
136
F. TBB Disiplin Kurulu 
138
G. TBB Denetleme Kurulu 
138
IV. ULUSLARARASI MESLEK ÖRGÜTLERİ 
138
EKLER 
141
EK 1: AVUKATLIK KANUNU 
141
EK 2: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 
233
Kaynakça 
239
Kavram Dizini 
241