THEMIS – Türk Hukuk Tarihi Konu Anlatımı Dr. Müge Vatansever Öztürk  - Kitap

THEMIS – Türk Hukuk Tarihi Konu Anlatımı

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
128
Barkod:
9789750291258
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
210,00
İndirimli (%20):
168,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın amacı hem Türk hukuk tarihi ile ilgili akademik düzeyde kaynak teşkil etmek hem de sınavlara hazırlananlara yardımcı olmak için derli toplu, anlaşılabilir ama aynı zamanda ihtiyaç duyulacak bilgileri de kapsamlı sunmaktır. Bu amaçlar çerçevesinde kitabın içeriği şekillendirilmeye çalışılmış, Türk hukuk tarihi açısından büyük önem taşıyan konulara ağırlık verilmiştir.
Çalışmada Türk hukuk tarihini öğrenmek isteyenlere öz ve net bilgiler verilmesi, arada yer alan notlarla da konuların pekiştirilmesi hedeflenmiştir.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
Giriş 
1
BİRİNCİ KISIM
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKU
I. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNE GENEL BİR BAKIŞ 
3
II. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNİN DİNİ İNANÇLARI 
3
III. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK HUKUKU 
4
A. İslamiyet Öncesi Türk Hukuk Tarihinin Kaynakları 
4
1. Çin Kaynakları 
4
2. Epigrafik ve Arkeolojik Kaynaklar 
4
3. Kanunnameler 
5
4. Dil ve Dil Üzerine Yapılan Çalışmalar 
5
5. Tarihi–Edebi Eserler 
5
B. Türk Devletlerinin Yapısı ve İşleyişi 
5
1. Hakan 
5
2. Kurultay 
6
3. Vezirler 
6
4. Töre 
6
C. Ceza Hukuku 
6
D. Adli Yapı ve Yargılama Hukuku 
7
E. Aile Hukuku 
7
1. Genel Olarak Türk Ailesi 
7
2. Evlenme 
7
3. Boşanma 
8
4. Evlat Edinme 
8
5. Miras Hukuku 
8
6. Borçlar Hukuku 
8
İKİNCİ KISIM
Birinci Bölüm
İSLAMİYET'İN KABULÜNDEN SONRA TÜRK HUKUKU
I. TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABUL ETMELERİ 
11
II. İSLAMİYET'İN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK HUKUK TARİHİNİN KAYNAKLARI 
11
III. İSLAM HUKUKU VE ÖZELLİKLERİ 
12
IV. İSLAM HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
12
A. Asli Kaynaklar 
12
1. Kitap (Kur’an ı Kerim) 
12
2. Sünnet 
12
3. İcma 
13
4. Kıyas 
13
B. Tali Kaynaklar 
13
1. İstihsan 
14
2. Maslahat (Mesâlih–i Mürsele) 
14
3. Örf 
14
4. Sahabe Fetvası 
14
V. İSLAM HUKUKUNUN TEŞEKKÜLÜ 
14
A. Hz. Peygamber Dönemi 
14
B. Dört Halife ve Sahabeler Dönemi 
15
C. Tâbiin Dönemi 
15
D. Mezheplerin Teşekkül Dönemi (Müçtehid İmamlar Devri) 
15
1. Hanefi Mezhebi 
16
2. Maliki Mezhebi 
16
3. Şafii Mezhebi 
16
4. Hanbeli Mezhebi 
16
E. Taklid Dönemi 
17
F. Kanunlaştırma ve Yeni İçtihat Dönemi 
17
İkinci Bölüm
OSMANLI HUKUKU
I. OSMANLI HUKUKUNUN GENEL YAPISI 
19
II. OSMANLI HUKUKUNUN ŞER’İ VE ÖRFİ KARAKTERİ 
19
III. RESMİ MEZHEP UYGULAMASI 
20
Üçüncü Bölüm
DEVLETİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
I. İSLAM VE TÜRK HUKUK TARİHİNDE YAZILI ANAYASA UYGULAMASI 
21
A. İslam Hukuk Tarihinde Medine Anayasası 
21
B. Türk Hukuk Tarihinde 
21
1. Fatih’in Teşkilat Kanunnamesi (Kanunname–i Âl–i Osman) 
21
2. Kanun–i Esasi (1876) 
21
II. DEVLETİN YAPISI 
21
A. Devlet Başkanlığı (Hilafet) 
21
1. Belirlenmesi 
22
2. Devlet Başkanında Aranan Nitelikler 
22
3. Görevleri 
22
B. Vezirlik (Vezaret) 
22
C. Divan 
22
III. DEVLETİN FONKSİYONLARI 
23
IV. DEVLETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
23
Dördüncü Bölüm
OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI
I. PADİŞAH 
25
A. Belirlenmesi 
25
B. Görev ve Yetkileri 
26
II. VEZİRİÂZAM 
27
III. DİVAN I HÜMAYUN 
27
A. Üyeleri 
27
1. Veziriâzam/Sadrazam 
27
2. Kubbealtı Vezirleri 
27
3. Kazaskerler 
28
4. Nişancı 
28
5. Defterdar 
28
6. Rumeli Beylerbeyi 
28
7. Kaptan ı Deryâ 
29
8. Yeniçeri Ağası 
29
B. Gördüğü İşler 
29
C. Çalışma Esasları 
29
1. Toplantı Zamanı ve Yeri 
29
2. Arza Çıkma 
29
IV. OSMANLI TAŞRA TEŞKİLATI 
30
Beşinci Bölüm
OSMANLI HUKUKUNDA REAYA (VATANDAŞ)
I. ASKERİ VE REAYA 
31
II. GAYRİMÜSLİMLER 
31
A. Zimmiler 
32
B. Müste’menler 
32
C. Millet Sistemi 
33
Altıncı Bölüm
KLASİK DÖNEMDE OSMANLI YARGI KURUMLARI
I. MAHKEMELER 
35
A. Şeriyye Mahkemeleri 
35
B. Divan ı Hümayun 
35
C. Cuma Divanı 
35
D. Cemaat Mahkemeleri 
35
E. Konsolosluk Mahkemeleri 
35
II. MAHKEME GÖREVLİLERİ 
36
A. Kadı 
36
B. Kadı Yardımcıları 
37
1. Naib 
37
2. Muhzır 
37
3. Subaşı 
37
4. Asesbaşı 
38
5. Çavuş 
38
6. Tercümanlar 
38
7. Müşavirler 
38
8. Mübaşirler 
38
9. Katipler 
39
10. Kassamlar 
39
11. Şühudül–hâl 
39
Yedinci Bölüm
CEZA HUKUKU
I. SUÇ 
41
A. Kısımları 
41
1. Had–Kısas–Tazir Suçları 
41
2. Allah (İslam Kamu) Haklarına Yönelik Suçlar – Kul (Şahıs) Haklarına Yönelik Suçlar 
41
B. Unsurları 
42
1. Kanuni Unsur 
42
2. Maddi Unsur 
42
3. Hukuka Aykırılık 
42
4. Manevi Unsur (Kusurluluk) 
42
II. CEZA 
43
A. Özellikleri 
43
B. Cezayı Düşüren veya Azaltan Sebepler 
43
III. SUÇLAR 
43
A. Had Suçları 
43
1. Hırsızlık 
43
2. Yol Kesme – Silahlı Gasp – Soygun (Hırâbe) 
44
3. Zina 
44
4. Zina İftirası (Kazf) 
45
5. Şarap İçme – Sarhoşluk Suçu 
45
6. İsyan (Bağy) 
45
7. İrtidat 
45
B. Kısas ve Diyet Suçları 
46
1. Adam Öldürme 
46
2. Müessir Fiiller 
46
3. Diyet ve Akile 
47
C. Tazir Suçları 
47
Sekizinci Bölüm
KİŞİLER HUKUKU
I. GERÇEK KİŞİLER 
49
A. Kişiliğin Başlangıcı 
49
B. Kişiliğin Sona Ermesi 
49
C. Ehliyet 
49
1. Tanım 
49
2. Vücub Ehliyeti 
49
3. Eda Ehliyeti 
50
4. Ehliyet Açısından İnsan Hayatının Devreleri 
50
a. Cenin Devresi 
50
b. Çocukluk Devresi 
50
c. Temyiz Devresi 
50
d. Büluğ Devresi 
51
e. Rüşt Devresi 
51
5. Ehliyeti Daraltan veya Ortadan Kaldıran Sebepler (Ehliyet Arızaları) 
51
a. Akıl Hastalığı 
51
b. Akıl Zayıflığı–Bunama (Ateh) 
51
c. Uyku ve Bayılma 
51
d. Ölümle Sonuçlanan Hastalık (Marazu’l Mevt) 
51
e. Sarhoşluk 
52
f. Sefahet 
52
g. Borçluluk ve İflas 
52
h. Kölelik 
52
D. Hukuki Temsil 
52
II. TÜZEL KİŞİLER 
52
Dokuzuncu Bölüm
KÖLELİK
KÖLELİK 
55
Onuncu Bölüm
VAKIFLAR
I. TANIMI 
57
II. VAKFIN UNSURLARI 
57
A. Vakfeden Kimse (Vâkıf) 
57
B. İrade Beyanı 
57
C. Vakfedilen Mal (Mevkûf) 
58
D. Vakıftan Yararlananlar (Mevkûfun Aleyh) 
58
III. KURULUŞU 
58
IV. İDARESİ 
59
V. DEĞİŞMESİ (İSTİBDAL) 
59
VI. ÇEŞİTLERİ 
59
A. Gayelerine Göre 
59
1. Hayrî Vakıflar 
59
2. Aile Vakıfları (Zürrî Vakıflar) 
59
B. Gerçek Anlamda Vakıf Olup Olmamasına Göre 
60
1. Sahih Vakıflar 
60
2. Gayrisahih Vakıflar 
60
C. Vakfa Gelir Getiren Malların Tabi Olduğu Statüye Göre 
60
1. Tek Kiralı Vakıflar (İcâre–i Vâhideli Vakıflar) 
60
2. İcareteynli Vakıflar (İki Kiralı Vakıflar) 
60
3. Mukataalı Vakıflar 
61
D. İdaresine Göre 
61
1. Mazbut Vakıflar 
61
2. Mülhak Vakıflar 
61
On Birinci Bölüm
AİLE HUKUKU
I. EVLENME 
63
A. Tanımı 
63
B. Evlenmenin Unsurları (Rükünleri) 
63
1. Taraflar 
63
2. İrade Beyanı 
63
C. Evlenmenin Şartları 
63
1. İnikat (Kuruluş) Şartları 
63
2. Sıhhat (Geçerlilik) Şartları 
63
3. Nefaz (Yürürlük) Şartları 
63
4. Lüzum (Bağlayıcılık) Şartları 
64
D. Velâyet 
64
E. Evlenme Engelleri (Evlenmesi Yasak Olan Kadınlar) 
64
1. Daimi Evlenme Engelleri 
64
2. Geçici Evlenme Engelleri 
64
F. Evliliğin Çeşitleri 
64
1. Geçerlilik Bakımından 
64
2. Bağlayıcılık (Lüzum) Bakımından 
65
3. İşlerlik (Nefâz) Bakımından 
65
G. Osmanlı Devleti’nde Nikah Akitlerinin Yapılışı 
65
H. Evliliğin Sonuçları 
66
1. Mehir 
66
2. Nafaka 
66
II. EVLİLİĞİN SONA ERMESİ 
66
A. Talak 
66
1. Tanımı 
66
2. Talakın Şartları 
67
3. Talakın Kısımları 
67
a. Ric’î Talak (Dönülebilir Boşama) 
67
b. Bâin Talak (Ayırıcı Boşanma) 
67
4. Talakın Şarta ve Vadeye Bağlanması 
67
B. Muhâlaa (Hul) 
67
C. Tefrik (Kazai Boşanma) 
68
1. Hastalık ve Kusur 
68
2. Nafakanın Temin Edilmemesi 
68
3. Gâiplik 
68
4. Fena Muamele ve Geçimsizlik 
68
D. Evliliğin Sona Ermesinin Sonuçları 
69
1. İddet 
69
2. İddet Nafakası 
69
III. DOĞUM VE SONUÇLARI 
69
A. Nesep 
69
B. Evlat Edinme 
69
C. Hidâne (Çocuğun Bakım ve Terbiyesi) 
70
On İkinci Bölüm
MİRAS HUKUKU
Birinci Ayrım
ŞER’İ MİRAS HUKUKU
I. GENEL OLARAK 
71
II. MİRASÇILIKLA İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER 
71
A. Mirasın Unsurları 
71
B. Mirasçılık Sebepleri 
71
C. Mirasın Şartları 
71
D. Miras Engelleri 
71
III. TEREKE 
72
IV. MİRASÇILAR VE TEREKENİN TAKSİMİ 
72
A. Belirli Pay Sahipleri (Ashâbü’l–Feraiz) 
72
B. Asabe 
75
C. Zevi’l–Erhâm 
76
V. HACB (MİRASTAN MAHRUMİYET) 
76
VI. SULH VE TEHARÜC (KARŞILIKLI RIZAYLA TEREKEDEN ÇIKMA) 
76
VII. REDDİYE VE AVLİYE 
77
İkinci Ayrım
ÖRFİ MİRAS HUKUKU
I. MİRİ ARAZİDE VE GAYRİSAHİH VAKIFLARDA İNTİKAL 
79
II. İCARETEYNLİ VAKIFLARDA İNTİKAL 
82
III. MUKATAALI VAKIFLARDA İNTİKAL 
82
On Üçüncü Bölüm
EŞYA HUKUKU
I. EŞYA VE MAL KAVRAMI 
85
II. MAL ÇEŞİTLERİ 
85
A. Mütekavvim Mal – Gayrimütekavvim Mal 
85
B. Misli Mal – Gayrimisli (Kıyemî) Mal 
85
C. Menkul Mal – Gayrimenkul Mal 
85
III. MÜLKİYET HAKKI 
85
A. Mülkiyetin Çeşitleri 
86
B. Mülkiyetin Kazanılması (İktisabı) 
86
IV. HAKLAR 
87
A. Sınırlı Ayni Haklar 
87
1. İrtifak Hakları 
87
2. İntifa Hakkı 
87
B. Fer’i Ayni Haklar (Teminat Hukuku) 
88
1. Rehin 
88
2. Vefaen Satım ve İstiğlalen Satım (Bey’ bi’l–vefa–Bey’ bi’l–istiğlal) 
88
V. ZİLYEDLİK 
88
On Dördüncü Bölüm
ARAZİ HUKUKU
I. GENEL OLARAK 
89
II. ARAZİ TÜRLERİ 
89
A. Mülk Arazi 
89
B. Miri Arazi 
89
C. Metruk Arazi 
89
D. Mevat Arazi 
90
E. Vakıf Arazisi 
90
III. MİRİ ARAZİ 
90
IV. MİRİ ARAZİ VE TIMAR SİSTEMİ 
91
On Beşinci Bölüm
BORÇLAR HUKUKU
I. GENEL OLARAK 
93
II. AKİT 
93
III. HAKSIZ FİİLLER 
94
IV. BORCUN SONA ERMESİ 
94
On Altıncı Bölüm
ŞİRKETLER HUKUKU
I. ŞİRKET AKDİ 
95
II. ŞİRKET ÇEŞİTLERİ 
95
A. Mufâvada Şirketi 
95
B. İnan Şirketi 
95
C. Mudârebe (Emek–Sermaye Şirketi) 
95
On Yedinci Bölüm
TANZİMAT SONRASI OSMANLI HUKUKU
I. TANZİMAT DÖNEMİNDE HUKUKİ GELİŞMELER 
97
II. TANZİMAT DÖNEMİNDEKİ HUKUK HAREKETLERİNİ DOĞURAN SEBEPLER 
97
A. Islahata Duyulan İhtiyaç 
97
B. Hukuki Sebepler 
97
C. Ticari Gelişmeler 
98
D. Dış Baskılar 
99
III. ADLİ TEŞKİLAT ALANINDAKİ GELİŞMELER 
100
A. Meclis–i Vâlâ–yı Ahkâm ı Adliye 
100
B. Ticaret Mahkemeleri 
100
C. Nizamiye Mahkemeleri 
101
D. Nizamiye Mahkemelerinin Üst Organı (Divan ı Ahkâm ı Adliye) 
102
E. Şurâ–yı Devlet 
102
F. Şeriyye Mahkemeleri 
103
IV. KANUNLAŞTIRMALAR 
103
A. Milli Kanunlar 
103
1. 1840 Ceza Kanunu 
103
2. 1851 Ceza Kanunu 
103
3. Arazi Kanunnamesi (1858) 
104
4. Mecelle–i Ahkâm ı Adliye (1868–1876) 
104
5. Hukuk ı Aile Kararnamesi (1917) 
105
B. Batı Menşeli Kanunlar 
106
1. Ticaret Kanunnâmesi (1850) 
106
2. Ceza Kanunnâmesi (1858) 
106
3. Usûl–i Muhâkeme–i Ticaret Nizamnâmesi (1861) 
106
4. Ticaret–i Bahriye Kanunnâmesi (1863) 
106
5. Usûl–i Muhâkemât ı Cezaiye Kanunu (1879) 
107
6. Usûl–i Muhâkemât ı Hukukiye Kanunu (1879) 
107
Kaynakça 
109