THEMIS – Medeni Usul Hukuku Konu Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Usul Hukuku Konu Kitabı

20. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
320
Barkod:
9789750291944
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
432,00
İndirimli (%20):
345,60
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
19. baskı
Mayıs 2023
432,00
216,00 (%50)
18. baskı
Şubat 2022
420,00
125,00 (%70)
17. baskı
Mayıs 2021
410,00
55,00 (%87)
16. baskı
Eylül 2020
400,00
35,00 (%91)
Kitabın Açıklaması
"Medeni Usul Hukuku" adlı kitabımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir.
Bu baskıda 8. yargı paketi ve diğer mevzuat değişiklikleri ile güncel parasal sınırlar kitaba işlenmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası'nda itiraz yolu ile istinaf ve temyiz yasa yollarına başvuru süreleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Yasa'da yer alan itiraz yoluna başvuru süresi hakkında 8. yargı paketi ile yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecek (7499 sayılı Y. m. 40/1-b) ve 01.06.2024 tarihinde ve sonrasında verilen kararlar hakkında uygulanacaktır (7499 sayılı Y. geçici m. 1).
Kitabın Konu Başlıkları
.
Güncel Mevzuat Değişiklikleri
.
Öğrenme Odaklı Anlatım ve İpuçları
.
Unutmama Odaklı Hap Bilgiler
.
Seçme Örnekler
.
Karşılaştırma Tabloları ve Bilgi Köşeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
1. Kısım
USUL HUKUKUNA GİRİŞ
1. Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
I. GENEL OLARAK 
1
II. USUL HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
1
III. USUL KURALLARININ UYGULANMA ALANI 
2
A. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
2
B. Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 
2
IV. USUL HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ 
3
A. Tasarruf İlkesi 
3
B. Taraflarca Getirilme İlkesi 
3
C. İstemle Bağlılık İlkesi 
4
D. Hukuksal Dinlenilme Hakkı 
4
E. Aleniyet İlkesi 
4
F. Dürüst Davranma ve Doğruyu Söyleme Yükümlülüğü 
5
G. Usul Ekonomisi İlkesi 
6
H. Teksif İlkesi 
6
I. Yargıcın Davayı Aydınlatma Ödevi 
6
İ. Yargıcın Yargılamayı Sevk ve İdare Etmesi İlkesi 
6
J. Yargıcın Hukuku Re’sen Uygulaması İlkesi 
7
V. ÇEKİŞMELİ YARGI − ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI 
7
A. Kavram ve Ölçütler 
7
B. Usul 
8
2. Bölüm
YARGI ÖRGÜTÜ VE YARGI GÖREVLİLERİ
I. GENEL OLARAK 
10
II. HUKUK MAHKEMELERİNİN ÖRGÜTLENMESİ 
11
A. İlk Derece Mahkemeleri 
11
B. İkinci Derece Mahkemeleri − Bölge Adliye Mahkemeleri 
11
C. Yargıtay 
12
III. YARGI GÖREVLİLERİ 
12
A. Yargıç (Hâkim) 
12
1. Yargıçlık Statüsü 
12
2. Yargıcın Yasaklılığı (Çekinmesi) 
12
3. Yargıcın Reddi 
14
4. Yargıcın Hukuksal Sorumluluğu 
20
B. Avukat 
23
C. Yazı İşleri Personeli 
23
2. Kısım
USULİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GÖREV UYUŞMAZLIKLARI 
25
A. Genel Olarak 
25
B. Görevli Mahkemenin Belirlenmesi 
26
1. Asliye Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 
26
2. Sulh Hukuk Mahkemesinin Görev Alanı 
27
C. Görevsizlik Kararı 
29
1. Genel Olarak 
29
2. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
29
II. YETKİ UYUŞMAZLIKLARI 
30
A. Genel Olarak 
30
B. Yetki Kuralları 
31
1. Genel Yetki 
31
2. Özel Yetki 
32
C. Yetki Kurallarının Niteliği 
36
1. Kesin Yetki Kuralları 
36
2. Kesin Olmayan Yetki Kuralları 
36
D. Yetki Sözleşmesi 
36
1. Genel Olarak 
36
2. Koşulları 
37
E. Yetki İtirazı 
38
F. Yetkisizlik Kararı 
38
1. Genel Olarak 
38
2. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler 
39
III. İŞ DAĞILIMI UYUŞMAZLIKLARI 
40
IV. YARGI YERİ BELİRTİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI 
41
A. Genel Olarak 
41
B. Usul 
42
3. Kısım
USULİ İŞLEMLER
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
43
A. Taraf Usul İşlemleri 
43
1. Kavram 
43
2. Özellikleri 
43
3. Usul İşlemlerinde Eksiklikler ve Sonuçları 
44
B. Mahkeme Usul İşlemleri 
44
II. SÜRELER 
44
A. Yasal Süreler 
44
B. Takdiri Süreler 
45
C. Sürelerin Hesaplanması 
45
III. ADLİ TATİL 
46
IV. ESKİ HALE GETİRME 
47
A. Genel Olarak 
47
B. Usul 
48
V. TEBLİGAT 
49
A. Temel Kavramlar 
49
B. Türleri 
49
C. Tebligat Yapılabilecek Kişiler 
51
1. Muhatap 
51
2. Muhatap Adına Tebligatı Kabule Yetkili Kişiler 
51
D. Tebligatın Yapılabileceği Yer ve Zaman 
52
E. Yabancı Ülkedeki Türk Vatandaşlarına Tebligat 
53
F. Tebligatın Usulsüzlüğü 
54
4. Kısım
DAVA
1. Bölüm
DAVANIN TARAFLARI VE DAVAYA KATILAN
ÜÇÜNCÜ KİŞİLER
I. TARAFLARIN EHLİYETLERİ 
55
A. Taraf Ehliyeti 
55
1. Gerçek Kişiler 
55
2. Tüzel Kişiler 
56
3. Tüzel Kişiliği Olmayan Topluluklar 
57
B. Dava Ehliyeti 
57
1. Genel Olarak 
57
2. Gerçek Kişiler 
57
3. Tüzel Kişiler 
59
4. Sonuçları 
59
C. Davaya Vekâlet Ehliyeti 
60
1. Genel Olarak 
60
2. Vekâletname 
61
3. Vekâletnamenin Mahkemeye Verilmesi 
63
4. Davaya Vekâletin İçeriği (Kapsamı) 
63
5. Davaya Vekâletin Son Bulması 
65
D. Sıfat (Husumet) 
67
1. Genel Olarak 
67
2. Husumet İtirazı 
68
3. Hasımda Yanılma 
68
4. Taraf Değişikliği 
69
E. Dava Takip Yetkisi 
69
F. Tarafların Temsili 
70
1. Genel Olarak 
70
2. Temsilde Yanılma 
70
II. DAVA ARKADAŞLIĞI 
70
A. Genel Olarak 
70
B. Türleri 
71
1. İhtiyari Dava Arkadaşlığı 
71
2. Zorunlu Dava Arkadaşlığı 
72
III. DAVAYA KATILMA (MÜDAHALE) 
75
A. Genel Olarak 
75
B. Türleri 
75
1. Fer’i Müdahale 
75
2. Asli Müdahale 
78
IV. DAVANIN İHBARI 
80
2. Bölüm
DAVA KOŞULLARI
I. GENEL OLARAK 
82
II. TÜRLERİ 
83
A. Genel Dava Koşulları 
83
B. Özel Dava Koşulları 
86
3. Bölüm
DAVA TÜRLERİ
I. İSTENEN HUKUKSAL KORUNMAYA GÖRE 
87
A. Edim Davaları 
87
B. Tespit Davaları 
87
C. Yenilik Doğuran Davalar 
88
D. Belirsiz Alacak Davası 
89
II. İSTEM (TALEP) SONUCUNUN NİCELİĞİNE GÖRE 
91
A. Objektif Dava Birleşmesi 
91
B. Terditli Davalar 
91
C. Seçimlik Davalar 
92
D. Kısmi Dava 
93
E. Mütelahik Davalar 
94
F. Topluluk Davaları 
94
III. DAVA KONUSU HAKKIN NİTELİĞİNE GÖRE 
95
4. Bölüm
DAVANIN AÇILMASI
I. DAVANIN AÇILMASI USULÜ 
96
A. Genel Olarak 
96
B. Davanın Açıldığı Tarih 
96
C. Tensip Tutanağı 
97
II. DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI 
97
A. Maddi Hukuka İlişkin Sonuçlar 
97
B. Usul Hukukuna İlişkin Sonuçlar 
98
C. Davayı Geri Alma Yasağı 
98
III. DAVAYA YANIT (CEVAP) 
99
A. Genel Olarak 
99
B. Savunma Nedenleri 
99
1. Maddi Hukuka Dayanan Savunma Nedenleri 
99
2. Usul Hukukuna Dayanan Savunma Nedenleri 
100
C. Yanıt Süresi 
101
IV. KARŞI DAVA 
102
5. Bölüm
DAVANIN AŞAMALARI
I. DİLEKÇELER AŞAMASI 
104
A. Dava Dilekçesi 
104
B. Yanıt (Cevap) Dilekçesi 
106
C. Yanıta Yanıt ve İkinci Yanıt Dilekçeleri 
108
D. Davanın ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
108
1. Davanın (İddianın) Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
108
2. Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
110
II. ÖN İNCELEME AŞAMASI 
111
A. Genel Olarak 
111
B. Duruşmasız Ön İnceleme 
112
C. Duruşmalı Ön İnceleme 
112
1. Duruşma Hazırlığı 
112
2. Ön İnceleme Duruşması 
113
3. Süreler Hakkında Karar 
113
III. TAHKİKAT (İNCELEME) AŞAMASI 
114
A. Kavram 
114
B. Duruşma 
114
1. Genel Olarak 
114
2. Fiziki Duruşma 
115
3. E–Duruşma 
116
4. Duruşma Tutanağı 
117
C. Tahkikat Usulü 
118
1. Duruşmaya Davet 
118
2. Tahkikatın Yürütülmesi 
118
D. Tahkikatın Sona Ermesi 
120
IV. SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASI 
121
V. KARAR AŞAMASI 
121
6. Bölüm
DAVA SIRASINDAKİ ÖZEL DURUMLAR
I. DAVANIN ISLAHI 
122
A. Kavram 
122
B. Islahın Konusu 
122
1. Islah Yoluyla Yapılabilecek İşlemler 
122
2. Islahla Yapılmamış Sayılamayacak İşlemler 
123
3. Islah Yoluyla Yapılamayacak İşlemler 
123
4. Islah Yoluna Başvurulmasına Gerek Olmayan Durumlar 
124
C. Koşulları 
124
D. Türleri 
125
1. Davanın Tamamen Islahı 
126
2. Davanın Kısmen Islahı 
127
E. Kötü Niyetli Islah 
127
II. DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 
127
A. Davaların Birleştirilmesi 
127
B. Davaların Ayrılması 
129
III. DAVADAKİ ARA SORUNLAR 
129
A. Ön Sorun (Hadise) 
129
B. Bekletici Sorun 
130
1. Genel Olarak 
130
2. Türleri 
130
3. Usul ve Sonuçları 
131
IV. DAVADA HUKUKSAL YARDIM (İSTİNABE) 
132
V. DAVA DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILMASI 
133
VI. DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 
135
5. Kısım
İSPAT
1. Bölüm
GENEL İSPAT KURAMI
I. KAVRAM 
137
II. İSPAT ZORUNLULUĞU OLMAYAN DURUMLAR 
137
A. İkrar 
137
1. Genel Olarak 
137
2. Hukuksal Niteliği 
138
3. Türleri 
138
B. Herkesçe Bilinen veya Çekişmesiz Olaylar, Hukuk Kuralları 
140
C. Karine ve Varsayım 
141
1. Karine 
141
2. Varsayım 
142
III. İSPAT YÜKÜ 
142
IV. İSPAT ÖLÇÜSÜ 
143
V. İSPAT TÜRLERİ 
143
A. Asıl İspat – Karşı İspat – Aksini İspat 
143
B. Doğrudan İspat – Dolaylı İspat 
144
2. Bölüm
KANITLAR
I. KAVRAM 
145
II. SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ 
145
III. TÜRLERİ 
145
A. Kesin Kanıtlar 
145
1. Senet 
146
2. Yemin (Ant) 
157
3. Kesin Hüküm 
161
B. Takdiri Kanıtlar 
161
1. Tanık 
161
2. Keşif 
167
3. Bilirkişi 
169
4. Uzman Görüşü (Taraf Bilirkişi, Uzman Tanık) 
174
C. Yasada Düzenlenmemiş Kanıtlar 
174
IV. KANIT SÖZLEŞMESİ 
175
A. Genel Olarak 
175
V. İSTİCVAP (SORGUYA ÇEKİLME) 
176
A. Kavram 
176
B. İsticvap Edilecek Kişi 
176
C. Usul ve Sonuçları 
177
VI. YASAK KANITLAR 
178
6. Kısım
GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMA
I. İHTİYATİ TEDBİR 
179
A. Genel Olarak 
179
B. Koşulları 
179
C. Usul 
180
1. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
180
2. Yargılama 
181
D. İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 
181
E. İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması 
182
1. Karara İtiraz ve Yasa Yoluna Başvurma 
182
2. Teminat Gösterme 
184
F. İhtiyati Tedbirin Sona Ermesi 
184
G. İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası 
184
II. KANITLARIN TESPİTİ 
185
A. Genel Olarak 
185
B. Koşulları 
185
C. Usul 
186
III. DİĞER GEÇİCİ HUKUKSAL KORUMALAR 
187
7. Kısım
DAVAYA SON VEREN İŞLEMLER
I. KARAR 
189
A. Kavram ve Türleri 
189
B. Kararların Verilmesi Yöntemi 
191
1. Müzakere ve Tefhim 
191
2. Gerekçe 
192
3. Hükmün Kapsamı 
193
4. Hükmün Tebliğe Çıkarılması ve Kesinleştirilmesi 
193
5. Hükmün Sonuçları 
193
II. HÜKÜM VERİLMEKSİZİN DAVANIN SONA ERMESİ 
194
A. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
194
1. Davadan Feragat 
194
2. Davayı Kabul 
196
3. Sulh 
198
B. Davanın Konusuz Kalması 
200
8. Kısım
YARGILAMA GİDERLERİ VE
ADLİ YARDIM
I. GENEL OLARAK 
201
II. TÜRLERİ 
201
A. Harçlar 
202
1. Türleri 
202
2. Harçtan İstisna veya Bağışıklık (Muafiyet) 
204
B. Vekâlet Ücreti 
205
1. Vekil ile Müvekkil Arasındaki Vekâlet Ücreti (Avukatlık Ücreti) 
205
2. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti 
206
C. Gider ve Kanıt Avansı 
206
1. Gider Avansı 
206
2. Kanıt Avansı 
207
III. ÖDENMESİ 
207
IV. YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
207
V. ADLİ YARDIM 
209
A. Genel Olarak 
209
B. Usul 
209
C. Adli Yardım Kararının Etkileri 
210
9. Kısım
YASA (KANUN) YOLLARI
I. KAVRAM 
213
II. İSTİNAF 
213
A. Genel Olarak 
213
B. Koşulları 
215
C. Başvurunun Sonuçları 
217
D. İstinaf Yolunun İşleyişi 
218
1. Genel Olarak 
218
2. İstinafın Aşamaları 
218
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararı ve Kararın Tebliği 
222
4. Yapılamayacak İşlemler 
223
III. TEMYİZ 
224
A. Genel Olarak 
224
B. Koşulları 
224
C. Temyiz Nedenleri 
226
D. Temyiz Yoluna Başvurabilecek Olanlar 
227
E. Usul 
227
1. Temyiz Dilekçesinin Kararı Veren Mahkemede İncelenmesi 
227
2. Dosyanın Yargıtay’daki Aşamaları 
227
3. Temyiz İncelemesi ve Duruşma 
228
F. Temyiz İncelemesi Sonucunda Yargıtay’ın Vereceği Kararlar 
228
1. Onama Kararı 
228
2. Bozma Kararı 
229
G. Yargıtay Kararlarının Tebliği 
229
H. Bozmaya Uyma veya Direnme 
230
1. Dosyanın İlk Derece Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı 
230
2. Dosyanın Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesini Gerektiren Bozma Kararı 
231
I. Usuli Kazanılmış Hak 
231
1. Genel Olarak 
231
2. İstisnaları 
232
J. Yasa Yararına Bozma (Kanun Yararına Temyiz) 
232
IV. YARGILAMANIN YENİLENMESİ 
233
A. Genel Olarak 
233
B. Nedenleri 
233
C. Usul 
236
10. Kısım
HÜKMÜN AÇIKLANMASI,
DÜZELTİLMESİ VE KESİNLEŞMESİ
1. Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLANMASI (TAVZİH),
DÜZELTİLMESİ (TASHİH) VE TAMAMLANMASI
I. TAVZİH 
239
A. Genel Olarak 
239
B. Usul 
240
C. Etkisi 
240
II. TASHİH 
240
A. Genel Olarak 
240
B. Usul 
241
III. HÜKMÜN TAMAMLANMASI 
241
2. Bölüm
KESİN HÜKÜM
I. KAVRAM 
242
II. TÜRLERİ 
242
A. Şekli Anlamda Kesin Hüküm 
242
B. Maddi Anlamda Kesin Hüküm 
243
1. Genel Olarak 
243
2. Koşulları 
244
3. Sona Ermesi 
245
11. Kısım
ÖZEL YARGILAMA USULLERİ VE
ÖZEL MAHKEMELER
I. ÖZEL YARGILAMA USULLERİ 
247
A. Sistem 
247
B. Basit Yargılama Usulü 
247
1. Genel Olarak 
247
2. Aşamaları 
248
II. ÖZEL MAHKEMELER 
250
A. Aile Mahkemeleri 
250
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
250
2 Görevleri 
251
3. Yargılama Usulü 
251
B. Asliye Ticaret Mahkemeleri 
252
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
252
2. Görevleri 
253
3. Yargılama Usulü 
253
C. İş Mahkemeleri 
254
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
254
2. Görevleri 
254
3. Yargılama Usulü 
255
D. Kadastro Mahkemeleri 
258
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
258
2. Görevleri 
258
3. Yargılama Usulü 
259
E. Tüketici Mahkemeleri 
260
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
260
2. Görevleri 
261
3. Yargılama Usulü 
261
F. İcra Mahkemeleri 
263
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
263
2. Görevleri 
263
3. Yargılama Usulü 
263
G. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemeleri 
263
1. Kuruluşu ve Oluşumu 
263
2. Görevleri 
264
3. Yargılama Usulü 
264
12. Kısım
TAHKİM
I. KAVRAM 
265
II. TAHKİMİN KONUSU 
265
III. HAKEM SÖZLEŞMESİ 
266
A. Genel Olarak 
266
B. Hakemlik Statüsü 
266
C. Hakemlerin Reddi ve Çekinmesi 
267
IV. TAHKİM SÖZLEŞMESİ 
268
A. Genel Olarak 
268
B. Türleri 
268
1. Tahkim Koşulu 
268
2. Tahkimname 
268
C. Koşulları 
269
D. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi 
269
E. Sona Ermesi 
270
V. TAHKİM USULÜ 
271
A. Hakemlerin Seçimi 
271
B. Tahkim Yargılamasında Usuli İlkeler 
272
C. Dava Açılması ve Yargılama 
272
D. Karar 
276
E. Hakem Kararının İcra Edilmesi, Tavzihi, Düzeltilmesi ve Tamamlanması 
277
F. Karara Karşı Yasa Yolları 
277
1. İptal Davası 
277
2. Yargılamanın Yenilenmesi 
279
13. Kısım
MAHKEME KARARLARININ
BİRBİRİNE ETKİSİ
I. HUKUK VE CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİ 
281
A. Genel Olarak 
281
B. Hukuk Mahkemesi Kararının Ceza Mahkemesine Etkisi 
281
C. Ceza Mahkemesi Kararının Hukuk Mahkemesine Etkisi 
281
II. YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYE’DE ETKİSİ 
282
A. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi 
282
B. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması 
283
14. Kısım
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK
ÇÖZÜM YOLLARI
I. GENEL OLARAK 
285
II. ARABULUCULUK 
285
A. Genel Olarak 
285
B. Koşulları 
285
C. Arabuluculuğa İlişkin Temel İlkeler 
286
D. Arabulucuların Bağlı Oldukları Hukuksal Rejim 
286
E. Usul 
287
1. Başvuru ve Arabulucunun Seçilmesi 
287
2. Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi 
287
F. Arabuluculuğun Sona Ermesi 
289
G. Dava Koşulu Olarak Arabuluculuk 
290
1. Yasal Süreç 
290
2. Arabuluculuğun Dava Koşulu Olarak Arandığı Dava ve İşler 
290
3. Başvuru 
291
4. Arabulucunun İnceleme Yöntemi 
292
5. Arabuluculuk Ücreti 
292
6. Sonuçları 
293
EK–1: Çekişmesiz Yargı İşleri Kataloğu 
295
Kaynakça 
299