THEMIS – Anayasa Hukuku Prof. Dr. Zehra Odyakmaz, Ümit Kaymak  - Kitap

THEMIS – Anayasa Hukuku

28. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
232
Barkod:
9789750292743
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
325,00
İndirimli (%20):
260,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
27. baskı
Haziran 2023
320,00
160,00 (%50)
26. baskı
Şubat 2022
140,00
35,00 (%75)
24. baskı
Temmuz 2020
135,00
15,00 (%89)
Kitabın Açıklaması
Eser, Themis Dizisinin ilk kitabıdır ve yirmi yıldan beri okuyucularıyla buluşmaya devam etmektedir.
Bu çalışma, hem akademik düzeyde kaynak teşkil etmek hem de başta hakim yardımcılığı olmak üzere kariyer sınavlarına hazırlıkta okuyucularına yeterli desteği sağlamak amaçlarıyla hazırlanmaktadır.
Eserde, sözü edilen amaçlar çerçevesinde genel ve teorik konulara gerektiği kadar değinilmekte, mevzuat hükümleri işlenmekte, öne çıkan bilgiler belirginleştirilmekte ve karşılaştırmalı tablolara yer verilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Anayasa Hukukuna Giriş
.
Türk Anayasa Tarihi
.
1982 Anayasası
.
Yasama
.
Yürütme
.
Yargı
.
Anayasanın Değiştirilmesi
.
Hükümet Sistemleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Ön Söz 
V
1. Bölüm
ANAYASA HUKUKUNA GİRİŞ
I. ANAYASA HUKUKU 
1
II. ANAYASA KAVRAMI 
1
III. ANAYASACILIK DÜŞÜNCESİ VE DOĞUŞU 
1
IV. ANAYASA TÜRLERİ 
2
A. Yazılı Anayasa – Yazısız Anayasa Ayrımı 
2
B. Yumuşak Anayasa – Sert Anayasa Ayrımı 
2
C. Kazuistik Anayasa – Çerçeve Anayasa 
3
V. ANAYASAL DEVLET – ANAYASALI DEVLET 
3
2. Bölüm
TÜRK ANAYASA TARİHİ
I. OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİ 
5
A. Meşrutiyet Öncesi Dönem 
5
1. Sened–i İttifak 
5
2. Tanzimat ve Islahat Fermanları 
6
B. 1876 Anayasası (Birinci Meşrutiyet) 
7
1. Anayasanın Hazırlanışı 
7
2. Temel Hükümleri 
7
3. Anayasanın Uygulanması ve Yürürlüğünün Sona Ermesi 
9
C. Anayasada 1909 Yılı Değişiklikleri (İkinci Meşrutiyet) 
10
1. İkinci Meşrutiyetin Başlaması 
10
2. 1909 Yılı Anayasa Değişiklikleri 
10
3. Anayasa Değişikliklerinin Uygulanması 
11
II. MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 
11
A. Milli Mücadele Döneminin Başlaması ve TBMM 
11
B. 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) ve Özellikleri 
11
C. Saltanatın Kaldırılması 
12
D. Anayasada 1923 Yılında Yapılan Değişiklikler 
12
E. Halifeliğin Kaldırılması 
13
III. 1924 ANAYASASI 
13
A. Kabulü 
13
B. Hükümet Sistemi 
13
C. 1924 Anayasasının Uygulanması 
14
IV. 1961 ANAYASASI 
14
A. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ve Milli Birlik Komitesi 
14
B. Kurucu Meclis 
15
1. Milli Birlik Komitesi 
15
2. Temsilciler Meclisi 
15
C. 1961 Anayasasının Temel Özellikleri 
15
D. 1961 Anayasasının Uygulanması 
17
1. 12 Mart Muhtırası 
17
2. Anayasa Değişiklikleri 
17
3. Bölüm
1982 ANAYASASI
I. ANAYASANIN HAZIRLANMASI 
19
A. Askeri Müdahale (12 Eylül Darbesi) 
19
B. Kurucu Meclis 
19
C. Anayasanın Kabulü 
19
II. 1982 ANAYASASININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
20
A. Kazuistik Yöntemle Hazırlanmıştır. 
20
B. Sert (Katı) Bir Anayasadır. 
20
C. Devlet Otoritesini Güçlendirmiştir. 
20
D. Az Katılımcı Demokrasi Modelini Benimsemiştir. 
20
E. Siyasal Tıkanıklıkları Giderici Çözümler Benimsemiştir. 
21
III. KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 1924, 1961 ve 1982 ANAYASALARI 
21
IV. 1982 ANAYASASININ TEMEL İLKELERİ 
28
A. Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri 
28
B. Cumhuriyetçilik 
29
C. Başlangıç Kısmında Belirtilen Temel İlkeler 
29
D. Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Devlet 
30
E. Demokratik Devlet 
30
1. Genel Olarak 
30
2. Seçim İlkeleri 
31
1) Genel Oy 
31
2) Seçimlerin Serbestliği 
32
3) Eşit Oy 
32
4) Tek Dereceli Seçim 
32
5) Gizli Oy ve Açık Sayım ve Döküm 
32
6) Seçimlerin Yargı Organlarının Yönetim ve Denetiminde Yapılması 
32
(1) Genel Olarak 
32
(2) Yüksek Seçim Kurulu 
32
(3) İl ve İlçe Seçim Kurulları 
34
(4) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu 
35
F. Laiklik 
35
G. Hukuk Devleti 
35
1. Kuvvetler Ayrılığı 
35
2. Temel Hakların Güvence Altına Alınması 
36
3. Yasama İşlemlerinin Yargısal Denetimi 
36
4. İdari İşlemlerin Yargısal Denetimi ve İdarenin Mali Sorumluluğu 
36
5. Yargı Bağımsızlığı 
36
6. Kanuni Hâkim Güvencesi 
37
7. Hukukun Genel İlkelerine ve Ceza Hukukunun Evrensel İlkelerine Bağlılık 
37
H. Sosyal Devlet 
37
I. Eşitlik İlkesi 
38
V. ANAYASADA TEMEL HAKLAR VE HÜRRİYETLER (İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEVLET) 
39
A. 1982 Anayasasının Genel Yaklaşımı 
39
1. Hak ve Ödev Niteliği 
39
2. Pozitif Hak Anlayışı 
40
3. Temel Hak ve Ödevlerin Türleri 
40
B. Temel Hakların Sınırlanması 
40
1. Anayasanın Doğrudan Sınırlaması 
41
2. Kanunla Sınırlama 
41
C. Temel Hakların Kötüye Kullanılamaması 
42
D. Temel Hakların Kullanılmasının Durdurulması 
43
E. Temel Hakların Türleri 
44
VI. TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLERDE İÇERİK 
45
A. Kişinin Hakları ve Ödevleri 
45
1. Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı 
45
2. Zorla Çalıştırma Yasağı 
46
3. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği 
46
4. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması 
48
1) Özel Hayatın Gizliliği 
48
2) Konut Dokunulmazlığı 
49
3) Haberleşme Hürriyeti 
50
5. Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti 
50
6. Din ve Vicdan Hürriyeti 
51
7. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti 
51
8. Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti 
51
9. Bilim ve Sanat Hürriyeti 
52
10. Basın ve Yayımla İlgili Hükümler 
52
1) Basın Hürriyeti 
52
2) Süreli ve Süresiz Yayın Hakkı 
53
3) Basın Araçlarının Korunması 
53
5) Düzeltme ve Cevap Hakkı 
53
11. Toplantı Hak ve Hürriyetleri 
54
1) Dernek Kurma Hürriyeti 
54
2) Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı 
55
12. Mülkiyet Hakkı 
55
13. Hakların Korunması ile İlgili Hükümler 
55
1) Hak Arama Hürriyeti 
55
2) Kanuni Hâkim Güvencesi 
55
3) Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar 
55
14. İspat Hakkı 
56
15. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 
56
B. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler 
57
1. Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları 
57
2. Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi 
57
3. Kamu Yararı 
57
1) Kıyılardan Yararlanma 
57
2) Toprak Mülkiyeti 
57
3) Kamulaştırma 
57
4) Devletleştirme ve Özelleştirme 
58
4. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti 
58
5. Çalışma ile İlgili Hükümler 
58
1) Çalışma Hakkı ve Ödevi 
58
2) Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı 
58
3) Sendika Kurma Hakkı 
59
6. Toplu İş Sözleşmesi, Grev Hakkı ve Lokavt 
59
1) Toplu İş Sözleşmesi ve Toplu Sözleşme Hakkı 
59
2) Grev Hakkı ve Lokavt 
60
7. Ücrette Adalet Sağlanması 
60
8. Sağlık, Çevre ve Konut 
60
1) Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması 
60
2) Konut Hakkı 
60
9. Gençlik ve Spor 
60
1) Gençliğin Korunması 
60
2) Sporun Geliştirilmesi ve Tahkim 
60
10. Sosyal Güvenlik Hakları 
61
1) Sosyal Güvenlik Hakkı 
61
2) Sosyal Güvenlik Bakımından Özel Olarak Korunması Gerekenler 
61
3) Yabancı Ülkelerde Çalışan Türk Vatandaşları 
61
11. Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması 
61
12. Sanatın ve Sanatçının Korunması 
61
13. Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırları 
61
C. Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları – Katılma Hakları) 
61
1. Türk Vatandaşlığı 
61
2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakları 
62
3. Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Çıkma ve Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar 
63
1) Siyasi Partilerin Kuruluşu 
63
2) Siyasi Partilere Üyelik 
63
3) Siyasi Partilerin Seçime Katılması 
64
4) Siyasi Partilere Getirilen Yasaklar 
64
5) Siyasi Partilerin Tüzel Kişiliklerinin Sona Ermesi 
65
(1) Siyasi Partilerin Kapanma Kararı 
65
(2) Siyasi Partilerin Kapatılması 
65
6) Siyasi Partilere İlişkin 2001 ve 2010 Yılı Anayasa Değişiklikleri 
66
7) Siyasi Partilere Devlet Yardımı 
67
8) Siyasi Partilerin Mali Denetimi 
67
4. Kamu Hizmetine Girme Hakkı ve Mal Bildirimi 
67
1) Hizmete Girme 
67
2) Mal Bildirimi 
67
5. Vatan Hizmeti 
67
6. Vergi Ödevi 
68
7. Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı 
68
4. Bölüm
YASAMA
I. YASAMA FONKSİYONU VE YASAMA ALANI 
71
A. Yasama Fonksiyonu ve Niteliği Yönünden Yasama İşlemleri 
71
1. Kanun 
72
1) Maddi Kanun 
72
2) Şekli Kanun 
72
B. Yasama Fonksiyonunun Genelliği ve İlkelliği 
72
1. Yasama Yetkisinin Genelliği (Sınırsızlığı) 
72
2. Yasama Yetkisinin İlkelliği (Asliliği) 
74
C. Yasama Yetkisinin Devredilemezliği 
75
II. YASAMA İŞLEMLERİNDE USUL 
75
A. Kanunlar 
75
1. Teklif 
75
2. Görüşme 
76
3. Kabul 
77
4. Yayım 
77
5. Geri Gönderme ve Yeniden Kabul 
77
6. Yürürlük 
80
B. Parlamento Kararları ve Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması 
80
1. Genel Olarak 
80
2. Parlamento Kararlarının Şekli Kanunlardan Ayrılması 
80
C. TBMM İçtüzüğü 
82
III. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN KURULUŞU 
83
IV. TBMM SEÇİMLERİ 
83
A. Seçim Dönemi 
84
B. TBMM Seçimlerinin Yenilenmesi 
84
1. Cumhurbaşkanı Tarafından 
84
2. TBMM Tarafından 
84
3. Otomatik Olarak 
85
C. Seçimlerin Başlangıç Tarihleri ve Oy Verme Günleri 
85
D. Seçimlerin Geriye Bırakılması 
85
E. Ara Seçim 
86
V. SEÇİM SİSTEMLERİ 
88
A. Genel Olarak 
88
B. Seçim Sistemleri 
88
1. Çoğunluk Sistemleri 
88
2. Nispi (Orantılı) Temsil Sistemi 
89
1) Genel Olarak 
89
2) Nispi Sistemde Artık Oylar Sorunu 
89
C. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemi 
90
1. Sistem Olarak 
90
2. Diğer Seçim Hükümleri 
90
1) Anayasal Hükümler 
90
2) Yasal Hükümler 
90
D. Seçim Sisteminde Yeni Düzenlemeler 
92
E. Türkiye’de Uygulanan Seçim Sistemine İlişkin Pratik Örnekler 
92
VI. TBMM ÜYELERİ (MİLLETVEKİLLERİ) 
94
A. Milletvekili Seçilme Yeterliliği 
94
1. Türk Vatandaşı Olmak 
94
2. On Sekiz Yaşını Doldurmuş Olmak 
94
3. En Az İlkokul Mezunu Olmak 
94
4. Askerlik Hizmetiyle İlişiği Bulunmamak 
94
5. Kısıtlı Olmamak 
95
6. Kamu Hizmetinden Yasaklı Olmamak 
95
7. Taksirli Suçlar Hariç Toplam Bir Yıl veya Daha Fazla Hapis Cezası Almamış Olmak 
95
8. Ağır Hapisle Mahkûm Olmamak 
95
9. Belli Suçlardan Hüküm Giymemiş Olmak 
95
1) Genel Olarak 
95
2) İlgili Hükümler 
96
(1) Yasaklı Hakların Geri Verilmesi 
96
(2) Tutukluluk Hali 
96
10. Görevlerinden Çekilmesi Gerekenler 
96
B. Milletvekillik Sıfatının Kazanılması ve Andiçme 
97
C. Milletin Temsili İlkesi 
97
D. Milletvekilliğiyle Bağdaşmayan İşler 
98
E. Parlamenter Muafiyetler (Yasama Bağışıklığı) 
98
1. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık) 
99
1) Tanım ve Kapsam 
99
2) Anayasa Hükmü 
99
3) Diğer Hüküm ve Sonuçlar 
99
2. Yasama Dokunulmazlığı (Nispi Dokunulmazlık) 
100
1) Genel Olarak 
100
2) Anayasa Hükmü 
100
3) Yasama Dokunulmazlığının Geçerli Olmadığı Durumlar 
101
(1) Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali 
101
4) Yasama Dokunulmazlığının Diğer Sonuçları 
101
5) Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
102
F. Milletvekilliğinin Düşmesi 
103
1. Genel Olarak 
103
2. Milletvekilliğinin Düşmesi Sebepleri ve İzlenen Usul 
103
3. Kaldırılan Anayasal Hükümler 
105
4. Kararlara İtiraz 
105
G. Milletvekillerinin Disiplin Sorumluluğu 
106
1. Disiplin Suç ve Cezaları 
106
1) Uyarma 
106
2) Kınama 
106
3) Meclisten Geçici Çıkarma 
106
2. Savunma, Özür Dileme ve Kesinti 
107
H. Milletvekillerinin Mali Statüsü 
107
VII. TBMM’NİN İÇ YAPISI VE ÇALIŞMA DÜZENİ 
107
A. Türkiye Büyük Millet Meclisinin İç Yapısı 
107
1. Başkanlık Divanı 
107
1) Kuruluşu ve Görev Süresi 
107
2) TBMM Başkanının Seçimi 
108
3) TBMM Başkanının Görev ve Yetkileri 
109
2. Meclis Siyasi Parti Grupları 
109
1) Siyasi Parti Grubu 
109
2) Yetkileri 
109
3) Yasak İşler 
109
3. Danışma Kurulu 
110
4. Komisyonlar 
110
1) Mevcut Komisyonlar 
110
2) Seçimi 
111
3) Çalışma Usulleri 
111
B. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni 
111
1. Meclisin Olağan Toplanması, Tatili ve Ara Verme 
111
2. Yasama Dönemi, Yasama Yılı, Birleşim ve Oturum 
112
3. Olağanüstü Toplantı 
112
4. Toplantı ve Karar Yeter Sayıları 
112
1) Toplantı Yeter Sayısı 
112
2) Karar Yeter Sayısı 
113
3) Asgari Karar Yeter Sayısı 
113
4) Özel Çoğunluklar 
114
5. Mecliste Oylama Usulleri 
115
1) İşaretle Oylama 
115
2) Açık oylama 
115
3) Gizli oylama 
115
4) Oylamalarda İzlenecek Usul 
116
VIII. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN GÖREV ve YETKİLERİ 
116
A. Genel Olarak 
116
B. Milletlerarası Antlaşmalara İlişkin Hükümler 
117
C. Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına İzin Verme Yetkisi 
118
D. Bütçe ve Kesin Hesap Kanun Tekliflerinin Kabulü 
118
1. Bütçenin Hazırlanması 
118
2. Bütçenin Görüşülmesi 
118
3. Bütçelerde Değişiklik Yapılabilme Esasları 
119
4. Kesinhesap 
119
E. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 
119
1. Yazılı Soru 
120
2. Genel Görüşme 
120
3. Meclis Araştırması 
121
4. Meclis Soruşturması 
121
1) Soruşturma Açılmasını İsteme 
121
2) Soruşturma Açılmasına Karar Verme 
122
3) Soruşturmanın Yürütülmesi 
122
4) Genel Kurulda Görüşme ve Yüce Divana Sevk 
122
5) Görevin Sona Ermesi 
122
5. Bölüm
YÜRÜTME
I. YÜRÜTME FONKSİYONUNUN NİTELİĞİ 
123
A. Genel Olarak 
123
B. Anayasal Hükümler 
123
II. İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİ 
124
A. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
124
1. Genel Olarak 
124
2. Düzenleme Alanı 
125
3. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Düzenlenecek Özel Konular 
126
4. Yayım ve Yürürlük 
126
5. Yargısal Denetim 
127
B. Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
127
1. Genel Olarak 
127
2. Düzenleme Alanı 
127
3. Yayım ve Yürürlük 
127
4. Yargısal Denetim 
128
C. Yönetmelik 
128
III. YÜRÜTME ORGANLARI 
129
A. Cumhurbaşkanı 
129
1. Seçilme Yeterliliğine İlişkin Hükümler ve Adaylık 
129
2. Seçilme Usulü 
130
3. Seçimin Diğer Hükümleri 
131
4. Tarafsızlığı 
132
5. Sorumsuzluk ve Sorumsuzluk Durumu 
132
1) Siyasal Sorumsuzluk 
132
2) Cezai Sorumluluk (Cumhurbaşkanı Hakkında Meclis Tarafından Yapılan Ceza Soruşturması) 
132
(1) Soruşturma Açılmasını İsteme 
132
(2) Soruşturma Açılmasına Karar Verme 
133
(3) Soruşturmanın Yürütülmesi 
133
(4) Genel Kurulda Görüşme ve Yüce Divana Sevk 
133
(5) Görevin Sona Ermesi 
133
(6) Diğer Hükümler 
133
6. Görev ve Yetkileri 
133
7. Cumhurbaşkanına Vekâlet 
136
1) Makamın Boşalması 
136
2) Geçici Olarak 
136
8. Cumhurbaşkanı Yardımcıları 
136
9. Bakanlar 
136
10. Cumhurbaşkanlığına Bağlı Diğer Anayasal Örgütler 
137
1) Devlet Denetleme Kurulu 
137
2) Milli Güvenlik Kurulu 
138
IV. YÜRÜTMEYE İLİŞKİN DİĞER TEMEL KONULAR VE 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ 
138
A. Yürütmeye İlişkin 2017 Yılı Temel Anayasa Değişiklikleri 
138
B. Olağanüstü Hal Yönetimi 
139
1. Genel Olarak 
139
2. Olağanüstü Hal 
139
1) İdari Aşama 
140
2) Yasama Aşaması 
140
C. Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı 
140
6. Bölüm
YARGI
I. YARGI YETKİSİ VE TARİHÇE 
143
II. MAHKEMELERİN KURULUŞU 
144
III. MAHKEMELERİN BAĞIMSIZLIĞI VE HÂKİMLİK GÜVENCESİ 
144
IV. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU 
144
A. Kuruluş 
145
B. Üyelik 
146
C. Organları 
146
1. Başkanlık 
146
2. Genel Kurul 
147
3. Daireler 
147
4. Genel Sekreterlik 
148
5. Teftiş Kurulu 
148
D. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun Görevleri 
148
E. 2017 Yılı Anayasa Değişiklikleriyle Getirilen Yenilikler 
149
F. Kararlara Karşı Yeniden İnceleme, İtiraz ve Yargı Yolu 
150
V. ANAYASADA YARGIYA İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER 
150
VI. YÜKSEK MAHKEMELER 
151
A. Anayasa Mahkemesi 
151
B. Yargıtay 
152
C. Danıştay 
152
D. Uyuşmazlık Mahkemesi 
152
VII. ASKERİ YARGI 
153
A. Askeri Yargılama Kural Olarak Kaldırılmıştır. 
153
B. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay Kapatılmıştır. 
154
VIII. SAYIŞTAY 
154
IX. ANAYASA MAHKEMESİ 
154
A. Kuruluş 
155
B. Başkan ve Üyelik 
156
C. Organlar, Çalışma ve Yargılama Usulü 
157
D. Anayasa Mahkemesinin Görevleri 
158
E. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Gerekli Çoğunluklar 
161
X. ANAYASA YARGISI 
161
A. Genel Olarak 
161
B. Tarihçe 
162
C. Anayasal Denetimde Ölçü Normlar (Anayasallık Bloku) 
162
D. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Konusu 
162
1. Kanunlar 
162
2. Cumhurbaşkanı Kararnameleri 
163
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 
163
4. Anayasa Değişiklikleri 
163
E. Anayasa Yargılamasına Tabi Olmayan Normlar 
163
F. Anayasaya Uygunluk Denetiminin Kapsamı 
164
1. Esas Bakımından Denetim 
164
2. Şekil Bakımından Denetim 
164
G. Anayasa Yargısında İlk İnceleme 
166
1. Genel Olarak 
166
2. İptal Davasında Dilekçede Bulunması Gereken Hususlar 
166
3. İtiraz Başvurusu Kararında Bulunması Gereken Hususlar 
167
H. Anayasaya Uygunluk Denetiminde Başvuru Yolları 
167
1. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi) 
167
2. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi) 
169
3. İptal Davası ile İtiraz Yolunun Karşılaştırılması 
171
XI. ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 
172
A. Genel Olarak 
172
B. Başvurunun Temel Koşulları 
172
1. Kapsam 
172
2. İdari ve Yargısal Başvuru Yollarının Tüketilmesi 
172
3. Başvuru Konusu Olmayan İşlemler 
173
4. Başvuru Hakkına Sahip Olanlar 
173
5. Başvuru Usulü 
173
6. Başvuruların İncelenmesi ve Kabulü 
174
1) Kabul Edilebilirlik Kararı 
174
2) Kabul Edilemezlik Kararı 
174
7. Esas Hakkındaki İnceleme 
174
8. İnceleme Sonunda Verilen Kararlar 
174
1) Hakkın İhlal Edilmediği Kararı 
174
2) Hakkın İhlal Edildiği Kararı 
175
3) Düşme Kararı 
175
4) Disiplin Para Cezası 
175
XII. ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ ÖZELLİKLERİ 
175
A. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları İçin Geçerli Olan Özellikler 
175
1. Anayasa Mahkemesi Kararları Bağlayıcılığı ve Kesinliği 
175
2. Anayasa Mahkemesi Kararları Herkese Karşı Etkilidir. 
176
3. Anayasa Mahkemesinin Bütün Kararları Gerekçeli Olmak Zorundadır. 
177
4. Anayasa Mahkemesi ile Diğer Mahkemeler Arasında Bir Uyuşmazlık Ortaya Çıkarsa Anayasa Mahkemesi Kararları Esas Alınır. 
177
B. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararlarının Özellikleri 
177
XIII. ANAYASA MAHKEMESİ İÇTİHATLARIYLA OLUŞTURULAN KURUMLAR 
178
A. İptali İstenen Normun Yürürlüğünün Durdurulması 
178
B. Dava Konusu İşlemin Adı ve Hukuksal Nitelemesiyle Bağlı Olmadan İnceleme Yapma 
179
7. Bölüm
ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ
I. ANAYASANIN DEĞİŞTİRİLMESİ 
181
A. Teklif 
181
B. Görüşme Usulü, Kabul ve Yayım 
181
C. Geri Gönderme, Yeniden Kabul ve Yayım 
183
D. Anayasa Değişiklikleri ile Kanunların Karşılaştırılması 
184
II. ANAYASA VE İKTİDAR TİPLERİ 
185
A. Asli Kurucu İktidar 
185
B. Tali (Türev) Kurucu İktidar 
185
C. Kurulmuş İktidar 
185
III. EGEMENLİĞİN KULLANILIŞ BİÇİMİNE GÖRE DEMOKRASİ TÜRLERİ 
185
A. Doğrudan Demokrasi 
185
B. Yarı Doğrudan Demokrasi 
185
1. Halkoylaması (Referandum) 
186
2. Halk Vetosu 
186
3. Halk Girişimi 
186
C. Temsili Demokrasi 
186
8. Bölüm
HÜKÜMET SİSTEMLERİ
I. GENEL OLARAK 
187
II. ERKLER (KUVVETLER) BİRLİĞİ SİSTEMLERİ 
187
A. Kuvvetlerin Yürütmede Birleşmesi 
187
1. Mutlak Monarşi 
187
2. Diktatörlük 
187
1) Totaliter Diktatörlük 
187
2) Otoriter Diktatörlük 
187
B. Kuvvetlerin Yasama Organında Birleşmesi 
188
1. Genel Olarak 
188
2. Uygulama Alanı 
188
3. Temel Özellikleri 
188
III. KUVVETLER AYRILIĞI SİSTEMLERİ 
188
A. Parlamenter Sistem 
188
1. Genel Olarak 
188
2. Uygulama Alanı 
189
3. Temel Özellikleri 
189
4. Rasyonelleştirilmiş Parlamentarizm 
189
B. Başkanlık Sistemi 
190
1. Genel Olarak 
190
2. Uygulandığı Ülkeler 
190
3. Temel Özellikleri 
190
C. Yarı Başkanlık Sistemi 
191
1. Genel Olarak 
191
2. Uygulama Alanı 
191
3. Temel Özellikleri 
191
EK 1 2017 YILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ 
193
EK 2 6271 SAYILI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU’NUN DİĞER HÜKÜMLERİ 
201
EK 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇTÜZÜĞÜ 
205
Kaynakça 
213