THEMIS – Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Konu Kitabı Doç. Dr. H. Tolunay Ozanemre Yayla  - Kitap

THEMIS – Borçlar Hukuku Genel Hükümler – Konu Kitabı

5. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
280
Barkod:
9789750291456
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
385,00
İndirimli (%20):
308,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Mart 2023
385,00
192,50 (%50)
Kitabın Açıklaması
Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programında yer aldığı tüm fakültelerde öğrencilerin öğrenmekte ve daha doğru ifadeyle içselleştirmekte en çok zorlandığı derslerden birini oluşturmaktadır. Bunda öncelikle bu hukuk dalının, kökleri çok eski zamanlara uzanan ve ortak aklın süzgecinden geçerek oluşturulmuş kurallarının, bu tarihsel bağlamdan kopuk şekilde aktarılması mecburiyetinin yarattığı soyutluk vardır. Öte yandan Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersinin sadece özel hukukun değil, esasen tüm hukukun kavramsal ve düşünsel özünü bünyesinde barındıran bir ders olarak hukukun genel teorisini içermesinden ve hatta hukukun genel teorisini oluşturmasından kaynaklı bir şekilde son derece teorik bir ders olması da öğrenci bakımından dersi kavrama zorluğu yaratan bir diğer husustur. Ancak son tahlilde bu son derece soyut ve teorik ders, hayatın içinden hukukî sorunların çözümünde temel oluşturması nedeniyle hukuk uygulamasının da en önemli ve en yoğun alanlarından biridir.
Bu çerçevede bu kitabın, Borçlar Hukuku Genel Hükümler dersi kapsamında çoktan seçmeli sınavlara hazırlanan mezun ve öğrenciler için olduğu kadar, bu dersi öğrenmek isteyen Hukuk Fakültesi öğrencileri için yardımcı kaynak ve İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi öğrencileri için de başvuru kaynağı olarak tüm mezun ve öğrencilere faydalı olması umudunu taşımaktayım.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Bilgiler
.
Borcun Kaynakları
.
Borç İlişkisinin Hükümleri
.
Borcun ve Borç İlişkisinin
.
Sona Ermesi ve Zamanaşımı
.
Borç İlişkisinde Özel Durumlar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
3’üncü Basıya Önsöz 
VI
Giriş 
1
1. Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. BORÇLAR HUKUKU’NA EGEMEN OLAN TEMEL İLKELER 
3
A) İrade Özerkliği (Serbestîsi) İlkesi 
3
B) Dürüstlük İlkesi 
4
C) Kusur İlkesi 
4
D) İvazlılık İlkesi 
4
E) Üçüncü Kişi Aleyhine Borç Kurulamaması İlkesi 
4
F) Rızaîlik İlkesi 
4
G) Nispilik İlkesi 
4
II. BORÇ İLİŞKİSİ VE BORÇ KAVRAMLARI İLE BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI 
5
A) Borç İlişkisi ve Borç Kavramları 
5
1. Borç İlişkisi Kavramı 
5
2. Borç Kavramı 
6
B) Borç İlişkisinin Unsurları 
6
1. Geniş Anlamda Borç İlişkisinin Unsurları 
6
a) Sözleşmenin Tarafları 
6
b) Yükümlülükler ve Haklar 
7
aa) Edim Yükümlülükleri ve Diğer Yükümler 
7
aaa) Edim Yükümlülükleri 
7
i. Aslî Edim Yükümlülükleri 
7
ii. Yan Edim Yükümlülükleri 
7
iii. Talî Edim Yükümlülükleri 
7
iv. Fer’i Edim Yükümlülükleri 
8
bbb) Yan Yükümler 
8
bb) Geniş Anlamda Borç İlişkisinden Doğan Haklar 
8
aaa) Geniş Anlamda Borç İlişkisinden Doğan Birincil Haklar 
8
bbb) Geniş Anlamda Borç İlişkisinden Doğan İkincil Haklar (Düzenleme Hakları) 
9
i. Yenilik Doğuran Haklar 
9
ii. Borç İlişkisinden Doğan Def’iler 
9
2. Dar Anlamda Borç İlişkisinin Unsurları 
11
a) Genel Olarak 
11
b) Alacaklı 
11
aa) Genel Olarak 
11
bb) Alacaklının Borç İlişkisinden Doğan Hakları 
11
c) Borçlu 
12
d) Dar Anlamda Borcun Konusu: Edim 
12
aa) Verme–Yapma–Yapmama Edimi Ayrımı 
12
bb) Ani–Dönemli–Sürekli Edim Ayrımı 
12
cc) Bölünebilir–Bölünemez Edim Ayrımı 
12
dd) Maddi–Şahsi Edim Ayrımı 
12
III. BORÇ VE SORUMLULUK 
13
IV. EKSİK BORÇLAR 
14
2. Bölüm
BORCUN KAYNAKLARI
1. Kısım
SÖZLEŞME
I. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ: HUKUKİ İŞLEM 
17
A) Genel Olarak 
17
B) Unsurları 
18
C) Türleri 
18
1. Özel Hukukun Farklı Alanlarına İlişkin Olmalarına Göre 
18
2. Etkilerini Sağlararasında veya Ölümden Sonra Meydana Getirmelerine Göre 
19
3. Malvarlığı Üzerinde Yaptıkları Etkiye Göre 
19
4. Sebebe Bağlı Olup Olmamalarına Göre 
20
5. Kazandırıcı Olup Olmamasına Göre 
21
6. Sebebin Gösterilmiş Olup Olmamasına Göre 
21
7. Taraf Sayısına Göre 
22
II. SÖZLEŞMENİN MEYDANA GELMESİ 
23
A) Genel Olarak 
23
B) Öneri (İcap) 
24
1. Kavram ve Unsurları 
24
2. Önerinin Hükmü: Önerinin Bağlayıcılığı 
24
a) Genel Olarak Öneriyle Bağlılık 
24
b) Önerinin Geri Alınması (Öneriden Dönme) 
25
c) Ölüm veya Ehliyetin Kaybının Önerenin Öneriyle Bağlılığına Etkisi 
25
C) Kabul 
26
1. Kavram ve Unsurları 
26
2. Kabulün Geri Alınması (Kabulden Dönme) 
26
3. Kabul Beyanının Yapılış Tarzı ve Susmanın Kabul Anlamına Gelip Gelmediği 
27
D) Sözleşmenin Tamamlandığı ve Hüküm İfade Ettiği An 
28
1. Genel Olarak 
28
2. Hazırlar (Karşı Karşıya Bulunan Şahıslar) Arasında Sözleşme 
28
3. Hazır Olmayan (Uzakta Bulunan Şahıslar, Gaipler) Arasında 
28
4. Açık Bir Kabul Beyanına Gerek Olmayan Hallerde 
28
III. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
29
A) Uyulmaması Halinde Sözleşmenin Kesin Hükümsüzlüğüne Neden Olan Geçerlilik Şartları 
29
1. Tarafların Hukuki İşlem Ehliyetine Sahip Olması 
29
2. Sözleşmenin Emredici Hükümlere, Genel Ahlaka, Kişilik Haklarına, Kamu Düzenine Aykırı Olmaması ve Sözleşmenin Konusunun İmkânsız Olmaması 
31
a) Genel Olarak 
31
b) Emredici Hükümlere Aykırılık 
31
c) Ahlaka Aykırılık 
32
d) Kişilik Haklarına Aykırılık 
32
e) Kamu Düzenine Aykırılık 
32
f) Sözleşmenin Konusunun Başlangıçtan İtibaren İmkânsız Olması 
32
3. Sözleşmenin Muvazaalı Olmaması 
33
a) Genel Olarak 
33
b) Tanım 
33
c) Türleri 
34
aa) Genel Olarak Muvazaanın Türleri 
34
bb) Mutlak Muvazaa ve Nispi Muvazaa Kavramları 
34
d) Sözleşmenin Niteliğinde Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları 
34
e) Bedel Muvazaası ve Hükmü 
36
aa) Bedel Muvazaası Kavramı 
36
bb) Bedel Muvazaasının Hükmü 
36
f) Muvazaanın İspatı 
36
g) Muvazaada Üçüncü Kişilerin Korunması 
37
h) Muvazaanın İnançlı İşlemden Farkı 
37
4. Belli Bir Geçerlilik Şekli Öngörülmüşse Sözleşmenin Bu Şekle Uyularak Yapılmış Olması 
37
a) Genel Olarak 
37
b) Kanuni Şekil 
38
aa) Kanuni Şekle Tabi Tutmanın Sebepleri 
38
bb) Kanuni Şeklin Türleri 
38
aaa) Yazılı Şekil 
39
i. Yazılı Şeklin Unsurları 
39
ii. Beyaza İmza 
40
iii. Yazılı Şekle Tabi İşlemin Değiştirilmesi 
41
bbb) Resmi Şekil 
41
cc) Tahvil (Çevirme) 
42
c) İradi Şekil 
42
d) Şekle Uyulmamasının Sonuçları 
43
aa) Kesin Hükümsüzlük Görüşü ve Diğer Görüşler 
43
bb) Şekle Aykırılığın İleri Sürülmesinde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
43
5. Genel İşlem Koşullarına Getirilen Sınırlara Uyulmuş Olması 
44
a) Genel Olarak 
44
b) Genel İşlem Koşulu Kavramı ve Unsurları 
45
c) Genel İşlem Koşulu Olarak Nitelendirilmenin Sonuçları 
45
aa) Yazılmamış Sayılma 
45
bb) Kesin Hükümsüzlük 
46
cc) Dayatılan Tarafın Lehine Yorumlanma 
46
B) Uyulmaması Halinde Sözleşmenin İptalle Sakat Olmasına Neden Olan Geçerlilik Şartları 
46
1. İrade Beyanlarının Sağlıklı Olması 
46
a) Genel Olarak 
46
b) Yanılma (Hata) 
47
aa) Esaslı Yanılma Halleri 
47
bb) Yanılmada Karşı Tarafın İyiniyetinin Rolü 
49
cc) Esaslı Yanılmanın Sonuçları 
50
aaa) İptal Hakkı 
50
bbb) İptal Hakkının İleri Sürülmesinde Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı 
50
ccc) Tazminat 
51
c) Aldatma (Hile) 
51
aa) Şartları 
51
bb) Aldatmanın Sonuçları 
52
aaa) İptal Hakkı 
52
bbb) Tazminat 
53
d) Korkutma 
53
aa) Şartları 
53
bb) Korkutmanın Sonuçları 
54
aaa) İptal Hakkı 
54
bbb) Tazminat 
55
i. Korkutulanın Talep Edeceği Tazminat 
55
ii. Korkutulanın Ödemekle Yükümlü Tutulabileceği Tazminat 
55
2. Aşırı Yararlanmanın Bulunmaması 
56
a) Genel Olarak 
56
b) Şartları 
56
c) Aşırı Yararlanmanın Sonuçları 
58
aa) Sömürülenin Sahip Olduğu Haklar 
58
bb) Tazminat 
58
C) Bazı Sözleşmeler Bakımından Sözleşmenin Hüküm İfade Etmesi İçin Tamamlayıcı Unsurlar 
58
IV. SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ 
60
A) Genel Olarak Geçersizlik Kavramı ve Sözleşmenin Yokluğundan Farkı 
60
B) Kesin Hükümsüzlük Yaptırımı 
61
1. Genel Olarak 
61
2. Kesin Hükümsüzlük Yaptırımının Özellikleri 
61
3. Kesin Hükümsüzlüğün İleri Sürülmesinin Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesi 
61
C) İptal Yaptırımı 
62
1. Genel Olarak 
62
2. İptal Yaptırımının Özellikleri 
62
3. İptal Hakkının Hakkın Kötüye Kullanılması Teşkil Etmesi 
63
4. Kesin Hükümsüzlük Yaptırımı İle İptal Yaptırımı Arasındaki Farklar ve Bu Yaptırımların Ortak Özellikleri 
63
D) Eksiklik (Noksanlık) 
63
E) Kısmi Geçersizlik 
64
V. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI, TAMAMLANMASI VE SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 
64
A) Genel Olarak 
64
B) Sözleşmenin Yorumlanması 
64
1. Genel Olarak 
64
2. Sözleşmenin Yorumlanmasında Teoriler 
65
3. Sözleşmelerin Yorumlanmasında Başvurulacak Kurallar 
65
4. İrade İle Beyan Arasında Uygunsuzluk Bulunması Durumu 
66
C) Sözleşmenin Tamamlanması 
67
D) Sözleşmede Değişiklik Yapılması (Sözleşmenin Uyarlanması) 
67
VI. SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU 
69
A) Genel Olarak 
69
B) Kanundan Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu 
69
1. Kanundan Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Bulunduğu Başlıca Haller 
69
2. Hukuki Sonuçları 
69
C) Dürüstlük Kuralından Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu 
69
1. Dürüstlük Kuralından Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Bulunduğu Hal 
69
2. Hukuki Sonuçları 
70
D) Sözleşme Yapma Vaadinden Doğan Sözleşme Yapma Zorunluluğu 
70
1. Sözleşme Yapma Vaadi Kavramı ve Özellikleri 
70
2. Hukuki Sonuçları 
71
VII. İLAN YOLU İLE ÖDÜL SÖZÜ VERME 
72
A) Genel Olarak 
72
B) İlân Yolu İle Ödül Sözü Vermenin Türleri 
72
1. İlân Yolu ile Ödül Vaadi 
72
2. Ödüllü Yarışma 
73
C) İlân Yoluyla Ödül Sözü Vermeden Dönme 
73
VIII. BORCUN (KAZANDIRMANIN) SEBEBİ VE SEBEBİ GÖSTERİLMEKSİZİN YAZILI BORÇ KABULLENMESİ 
74
A) Borcun (Kazandırmanın) Sebebi 
74
B) Sebebi Gösterilmeden Yazılı Borç Kabullenmesi (İkrarı) 
74
IX. TEMSİL 
76
A) Genel Olarak 
76
B) Temsilin Unsurları ve Özellikleri 
77
1. Unsurları 
77
2. Özellikleri 
78
C) Temsil İlişkisinin Kurulması ve Benzer Hukuki İlişkilerden Farkı 
79
1. Kurulması 
79
2. Benzer Hukuki İlişkilerden Farkı 
81
a) Genel Olarak 
81
b) Vekâletten Farkı 
81
3. Acentelikten Farkı 
82
D) Temsil Yetkisinin Kapsamı 
83
1. Genel Olarak 
83
2. Yetkinin Kapsamına İlişkin Çeşitli Ayrımlar 
83
a) Genel Yetki – Sınırlı Yetki – Özel Yetki Ayrımı 
83
b) Aktif Yetki – Pasif Yetki Ayrımı 
84
c) Tek Başına Yetki – Müteselsil Yetki – Birlikte Yetki Ayrımı 
85
3. Temsilcinin Kendi Kendisiyle İşlem Yapması ve Çifte Temsil 
85
a) Temsilcinin Kendi Kendisiyle İşlem Yapması 
85
b) Çifte Temsil 
86
E) Temsilcinin Yetkisini Kötüye Kullanması 
86
F) Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
87
1. Temsil Yetkisini Sona Erdiren Sebepler 
87
2. Temsil Yetkisinin Sona Ermesinde İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunması 
89
a) Temsilcinin Yetkinin Sona Erdiğini Bilmiyor Olması Halinde 
89
b) Temsilcinin Yetkinin Sona Erdiğini Biliyor Olması Halinde 
89
aa) Temsil Yetkisinin, Temsil Edilen Tarafından Geri Alma Beyanıyla Sona Erdirildiği Durumlarda 
89
bb) Temsil Yetkisinin Kendiliğinden Sona Erdiği Durumlarda 
90
3. Yetkisiz Temsil 
91
a) Genel Olarak 
91
b) Sonuçları 
91
aa) Genel Olarak 
91
bb) Yetkisiz Olarak Temsil Edilenin Yapılan İşleme Açık veya Örtülü Olarak İcazet Vermesi Durumunda 
92
cc) Yetkisiz Olarak Temsil Edilenin Yapılan İşleme İcazet Vermeyi Reddetmesi veya Verilen Sürede Susarak İcazet Vermeyi Reddetmiş Sayılması Durumunda 
92
2. Kısım
HAKSIZ FİİLLER
I. KUSURA DAYANAN SORUMLULUK 
95
A) Genel Olarak 
95
B) Kusura Dayanan Sorumluluğun Şartları 
95
1. Fiil 
95
2. Fiilin Hukuka Aykırı Olması 
96
a) Hukuka Aykırılık Kavramı 
96
b) Hukuka Uygunluk Sebepleri 
96
aa) Genel Olarak 
96
bb) Zarar Görenin Rızası 
96
cc) Kamu Hukukuna Dayanan Yetki 
97
dd) Özel Hukuka Dayanan Yetki 
97
ee) Üstün Nitelikli Kamu Yararı 
98
ff) Üstün Nitelikli Özel Yarar 
98
gg) Haklı Savunma 
98
hh) Zorunluluk Hali 
99
ii) Hakkını Korumak İçin Kuvvet Kullanma 
100
3. Zarar 
100
a) Genel Olarak 
100
b) Türleri 
101
aa) Malvarlığı Zararı – Şahısvarlığı Zararı 
101
bb) Maddi Zarar – Manevi Zarar 
101
cc) Doğrudan Zarar – Dolaylı Zarar 
101
dd) Yansıma Zarar 
101
ee) Mevcut Zarar – Müstakbel Zarar – Muhtemel Zarar 
102
ff) Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr 
102
gg) Normatif Zarar 
102
4. Nedensellik Bağı 
102
a) Genel Olarak 
102
b) Nedensellik Bağına İlişkin Teoriler 
102
c) Birden Çok Sebebin Varlığında Nedensellik Bağı 
103
aa) Ortak Nedensellik (Ortak İlliyet) 
103
bb) Yarışan Nedensellik (Yarışan İlliyet) 
103
cc) Alternatif (Seçimlik) Nedensellik (İlliyet) 
104
dd) Önüne Geçilen (Farazi) Nedensellik (İlliyet) 
104
d) Nedensellik Bağının Kesilmesi 
104
5. Kusur 
105
a) Genel Olarak 
105
b) Kusurun Çeşitleri 
105
c) Kusur Ehliyeti 
106
aa) Genel Olarak 
106
bb) Ayırt Etme Gücünden Yoksun Kişilerin Hakkaniyet Sorumluluğu 
106
cc) Geçici Olarak Ayırt Etme Gücünü Kaybedenlerin Verdikleri Zararlar Bakımından Durum 
107
C) Ahlâka Aykırı Fiillerden Sorumluluk 
107
II. KUSURA DAYANMAYAN SORUMLULUK 
108
A) Genel Olarak 
108
B) Kusura Dayanamayan Sorumluluğun Dayandığı Esas 
109
C) Kusura Dayanmayan Sorumlulukta Ek (Munzam) Kusur 
109
D) Kusura Dayanmayan Sorumluluk Halleri 
110
1. Genel Olarak 
110
2. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
110
a) Genel Olarak 
110
b) Sorumluluğun Uygulama Alanı 
111
c) Sorumluluğun Şartları 
111
d) Rücu Hakkı 
113
3. Ev Başkanının Sorumluluğu 
113
a) Genel Olarak 
113
b) Sorumluluğun Uygulama Alanı 
113
c) Sorumluluğun Şartları 
113
d) Rücu Hakkı 
115
4. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu 
115
a) Genel Olarak 
115
b) Sorumluluğun Uygulama Alanı 
116
c) Sorumluluğun Şartları 
116
d) Rücu Hakkı 
117
e) İdare Edilen Hayvanın Bir Taşınmaza Zarar Vermesi Durumunda Taşınmaz Zilyedine Tanınan Haklar ve Yükümlülükler 
117
5. Araç İşletenin Sorumluluğu 
118
a) Genel Olarak 
118
aa) Yasal Düzenleme 
118
bb) Sorumluluğun Dayandığı Esas ve Sorumluluğun Uygulama Alanı 
118
cc) Sorumluluğun Şartları ve Rücu Hakkı 
119
dd) Sorumlu Kişi 
120
c) İşletilme Halinde Olmayan Motorlu Aracın Sebep Olduğu Zarardan Sorumluluk 
121
d) Gerçekleşen Trafik Kazasında Zarar Görenlere Yardım Edenlerin Uğradıkları Zararlardan Sorumluluk 
121
e) Birden Fazla Motorlu Aracın Katıldığı Kazalarda Araç İşletenlerin Birbirlerine Karşı Sorumlulukları 
122
f) Çalıntı veya Gasp Edilmiş Bir Aracın Neden Olduğu Zararlardan Sorumluluk 
122
g) Sorumsuzluk Anlaşması 
123
h) Zamanaşımı 
123
6. Yapı Malikinin Sorumluluğu 
123
a) Genel Olarak 
123
b) Sorumluluğun Uygulama Alanı 
124
c) Sorumluluğun Şartları 
124
d) Sorumlu Kişi 
125
e) Rücu Hakkı 
126
f) Bina veya Yapı Eserinin Arz Ettiği Tehlikeyi Bertaraf Etme Yükümlülüğü 
126
7. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 
127
a) Genel Olarak 
127
b) Uygulama Alanı 
127
c) Tazminat Sorumluluğunun Şartları ve Rücu Hakkı 
127
d) Tehlikenin Bertaraf Edilmesi Talebi 
129
8. Devletin Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Olarak Tutulmasından Doğan Sorumluluğu 
129
a) Genel Olarak 
129
b) Sorumluluğun Uygulama Alanı 
129
c) Sorumluluğun Şartları 
130
d) Rücu Hakkı 
130
III. MADDİ ZARARIN TAZMİNİ 
131
A) Zararın Belirlenmesi 
131
1. Genel Olarak 
131
2. Yararların Denkleştirilmesi (Mahsubu) 
131
3. Bedensel Zarar ve Ölüm Halinde Maddi Tazminatın Kapsamı 
132
a) Genel Olarak 
132
b) Bedensel Zarar Halinde 
132
c) Ölüm Halinde 
133
B) Tazminatın Belirlenmesi 
134
1. Genel Olarak 
134
2. Tazminatın Şekli 
135
3. Tazminatın Miktarının Belirlenmesi 
135
a) Genel Olarak 
135
b) İndirim Sebepleri 
136
aa) Failin Hafif Kusurlu Olması 
136
bb) Zarar Görenin Rızası 
136
cc) Zarar Görenin Birlikte (Ortak, Müterafik) Kusuru 
136
dd) Failin Yoksulluğa Düşecek Olması 
136
ee) Diğer İndirim Sebepleri 
137
C) Haksız Rekabet Halinde Maddi Zararın Tazmini 
137
D) Maddi Tazminat Davası 
137
1. Davanın Tarafları 
137
a) Davacı 
137
b) Davalı 
138
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme 
138
3. Zamanaşımı 
138
a) Zarar Görenin Açacağı Davada Zamanaşımı 
138
aa) Genel Olarak 
138
bb) Faile Karşı 
138
cc) Kusursuz Sorumlu Kişiye Karşı 
139
b) Rücu Davasında Zamanaşımı 
139
c) Daimi Def’i 
139
4. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi ve Geçici Ödemeler 
140
a) Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi 
140
b) Geçici Ödemeler 
140
IV. MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ 
140
A) Genel Olarak 
140
B) Şartları 
140
1. Genel Olarak 
140
2. Bir Kimsenin Kişilik Haklarına Yönelik Hukuka Aykırı Bir Saldırı Bulunmalıdır 
141
3. Bu Saldırı Neticesinde Manevi Zarar Doğmuş Olmalıdır 
141
4. Sorumlu Kişinin Sorumluluğuna Neden Olan Kusuru veya Kusuru Olmasa da Sorumlu Olmasına Neden Olan Bir Kusursuz Sorumluluk Normu Bulunmalıdır 
141
C) Manevi Tazminat Davası 
141
1. Taraflar 
141
a) Davacı 
141
b) Davalı 
142
2. Yetkili ve Görevli Mahkeme ile Zamanaşımı 
142
3. Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi 
142
V. CEZA HÂKİMİNİN KARARININ HUKUK DAVASINA ETKİSİ 
143
VI. BİRDEN ÇOK SORUMLULUK SEBEBİ VEYA BİRDEN ÇOK SORUMLU BULUNMASI 
143
A) Bir Kişi Bakımından Birden Çok Sorumluluk Sebebinin Bulunması 
143
1. Bir Davranışın Hem Borca Aykırı Davranış Hem de Haksız Fiil Oluşturması 
143
2. Bir Kişinin Kusura Dayanmayan Sorumlulukta Kusurunun Bulunması 
143
3. Bir Kişinin Birden Fazla Kusura Dayanmayan Sorumluluk Hükmü Çerçevesinde Sorumlu Olması 
143
B) Bir Zarardan Birden Çok Kişinin Sorumluluğu 
144
3. Kısım
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇLAR
I. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME KAVRAMI, İŞLEVİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 
145
II. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMENİN ŞARTLARI 
145
A) Genel Olarak 
145
B) Zenginleşme 
146
C) Fakirleşme 
146
D) Nedensellik Bağı 
146
E) Haklı Sebebin Bulunmaması 
147
1. Genel Olarak 
147
2. İfa Yoluyla Zenginleşmeler 
147
a) Genel Olarak 
147
b) İfa Sebebinin Hiç Bulunmaması 
147
c) İfa Sebebinin Geçersiz Olması 
147
d) İfa Sebebinin Gerçekleşmemiş Olması 
148
e) İfa Sebebinin Sona Ermesi (Ortadan Kalkması) 
148
3. İfa Dışı Zenginleşmeler 
149
III. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TALEBİNİN ÇEŞİTLİ TALEPLER KARŞISINDAKİ DURUMU VE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME TALEBİNİN İLERİ SÜRÜLEMEYECEĞİ HALLER 
149
A) Sebepsiz Zenginleşme Talebinin Çeşitli Talepler Karşısındaki Durumu 
149
1. Genel Olarak 
149
2. Sebepsiz Zenginleşme Talebini Bertaraf Eden Talepler 
149
a) İstihkak Davasına İlişkin Talep 
149
b) Zilyetlik Davalarına İlişkin Talepler 
149
c) Gerçek Vekâletsiz İş Görme Talebi 
150
d) Sözleşmeye Dayanan Talep 
150
3. Sebepsiz Zenginleşme Talebiyle Yarışan Talepler 
150
a) Haksız Fiilden Doğan Talep 
150
b) Gerçek Olmayan (Caiz Olmayan) Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Talep 
150
B) Sebepsiz Zenginleşme Talebinin (veya Başka Bir Talebin) Bulunmadığı Durumlar 
151
1. Genel Olarak 
151
2. Hukuka veya Ahlâka Aykırı Amaç Güdülerek Verilen Şeyler 
151
3. Eksik Borcun İfasında 
151
4. Borç Olmayan Şeyin Borçlu Olunmadığı Bilinerek İfasında 
151
IV. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDE İADE BORCU 
152
A) Genel Olarak 
152
B) İade Borcunun Kapsamı 
153
1. Sebepsiz Zenginleşenin İyiniyetli Olması Halinde 
153
2. Sebepsiz Zenginleşenin Kötüniyetli Olması Halinde 
153
3. Zenginleşenin İade Sırasında İleri Sürebileceği Talepler 
154
V. ZAMANAŞIMI 
154
3. Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
1. Kısım
BORCUN İFASI
I. İFANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ, İFADA FİİL EHLİYETİ VE TASARRUF YETKİSİ, İFANIN UNSURLARI 
157
A) Genel Olarak 
157
B) İfanın Hukukî Niteliği 
157
C) İfada Fiil Ehliyeti ve Tasarruf Yetkisi 
158
1. İfada Fiil Ehliyeti 
158
2. İfada Tasarruf Yetkisi 
159
D) İfanın Unsurları 
160
1. Genel Olarak 
160
2. İfanın Tarafları 
160
a) Borcu İfa Edecek Kişi ve Üçüncü Kişinin İfası 
160
aa) Genel Olarak 
160
bb) Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilmesinin Sonuçları 
160
aaa) Genel Kural: Borcun Sona Ermesi ve Rücu 
160
bbb) İstisna: Borcun Sona Ermemesi ve Üçüncü Kişinin Alacaklıya Halef Olması 
160
b) Borcun İfa Edileceği Kişi ve Üçüncü Kişiye İfa 
161
3. İfanın Konusu 
162
II. ÇEŞİTLİ EDİMLERİN İFASI 
163
A) Bölünebilir Edimlerde İfa (Kısmî İfa) 
163
B) Bölünemeyen Edimlerin İfası 
164
C) Çeşit (Cins) ve Parça Borçlarında İfa 
164
1. Çeşit Borcu – Parça Borcu Ayrımı ve Mislî Eşya – Gayrımislî Eşya Ayrımı ile İlişkisi 
164
2. Çeşit Borçlarında ve Parça Borçlarında İfa 
165
a) Çeşit Borçlarında İfa 
165
b) Parça Borçlarında İfa 
165
3. Sınırlı Çeşit Borcu Kavramı ve Bu Borçların İfası 
165
D) Seçimlik Borçlarda İfa 
165
E) Para Borçlarında İfa 
166
1. Genel Olarak 
166
2. Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Yasal Olduğu Durumlar Bakımından Yabancı Para Borçlarında İfa 
166
a) Genel Kural ve İstisnası 
166
b) Yabancı Para Borcunun Vadesinde Ödenmemesi 
167
3. Para Borçlarında Faiz 
167
4. Para Borçlarında Mahsup 
169
a) Genel Olarak 
169
b) Tek Bir Borcun Bulunduğu Hallerde Mahsup 
169
c) Birden Fazla Borcun Bulunduğu Hallerde Mahsup 
169
5. Para Borçlarında Ödemenin İspatı 
169
III. İFA YERİ VE İFA ZAMANI 
170
A) İfa Yeri 
170
B) İfa Zamanı 
171
1. Genel Olarak 
171
2. İfa Zamanının Belirlenmesi 
171
a) Muaccel Borç – Müeccel Borç 
171
b) Özel Olarak Vadeye Bağlı Borçlar 
171
aa) Genel Olarak 
171
bb) Vadeye Bağlı Borçlarda Sürenin Hesaplanması 
172
3. Zamanından Önce İfa 
172
IV. KARŞILIKLI (TAM İKİ TARAFA) BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDE İFA 
173
A) Genel Olarak 
173
B) Aynı Anda İfa Kuralı ve Ödemezlik Def’i 
173
C) Bir Tarafın Ödeme Güçsüzlüğü Halinde Diğer Tarafın Def’i ve Fesih Hakkı 
174
V. ALACAKLI TEMERRÜDÜ VE BORCUN İFASINI ENGELLEYEN ALACAKLIYA İLİŞKİN DİĞER SEBEPLER 
174
A) Alacaklı Temerrüdü 
174
1. Genel Olarak 
174
2. Şartları 
175
3. Sonuçları 
175
a) Borçtan Kurtulma İmkânı 
175
aa) Genel Olarak 
175
bb) Verme Borçlarında Borçtan Kurtulma İmkânı 
175
aaa) Malı Tevdi Hakkı 
175
i. Genel Olarak 
175
ii. Tevdi Yeri 
176
iii. Tevdiyle Borcun Sona Ermesi ve İstisnası 
176
iv. Tevdinin İfadan Farkı 
176
bbb) Malı Sattırarak Bedeli Tevdi Hakkı 
176
i. Genel Olarak 
176
ii. Tevdiye Elverişsizlik 
177
iii. Malı Sattırarak Bedelin Tevdiinde Usûl 
177
cc) Yapma Borçlarında Borçtan Kurtulma İmkânı 
177
b) Diğer İmkânlar 
177
B) Borcun İfasını Engelleyen Alacaklıya İlişkin Diğer Sebepler 
178
2. Kısım
BORCUN İFA EDİLMEMESİ
(BORCA AYKIRI DAVRANIŞ)
I. GENEL OLARAK 
179
II. BORCA AYKIRI DAVRANIŞ İLE CULPA IN CONTRAHENDO ARASINDAKİ İLİŞKİ 
180
III. İFA DAVASI VE CEBRİ İCRA 
180
A) Genel Olarak 
180
B) Verme Tipi Borçlarda İfa Davası ve Cebri İcra 
180
C) Yapma ve Yapmama Tipi Borçlarda İfa Davası ve Cebri İcra 
181
IV. BORCA AYKIRI DAVRANIŞIN TÜRLERİ VE HÜKÜMLERİ 
181
A) Kusurlu İfa İmkânsızlığı ve Hükümleri 
181
1. Kavram 
181
2. Hükümleri 
181
B) Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa) ve Hükümleri 
182
1. Kavram 
182
2. Hükümleri 
182
C) Temerrüt ve Hükümleri 
182
1. Kavram 
182
2. Şartları 
182
3. Hükümleri (Hukukî Sonuçları) 
184
a) Genel Olarak 
184
b) Temerrüdün Genel Sonuçları 
185
aa) Gecikme Tazminatı 
185
bb) Beklenmedik Hâlden (Kazadan) Sorumluluk (Beklenmedik Hâl Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararları Tazmin Sorumluluğu) 
186
c) Temerrüdün Para Borçlarına Özgü Sonuçları 
186
aa) Temerrüt Faizi 
186
bb) Aşkın (Ek, Munzam) Zarar 
188
d) Temerrüdün Tam İki Tarafa Borç Yükleyen (Synallagmatik) Sözleşmelerdeki Sonuçları 
188
aa) Genel Olarak 
188
bb) Alacaklının Sahip Olduğu Haklar 
188
cc) Hakların Kullanılması 
189
aaa) Genel Olarak 
189
bbb) Seçimlik Hakların Kullanılmasına İlişkin Genel Özellik 
189
ccc) Süre (Mehil) Verilmesine ilişkin Özellikler ve Süre Verilmesi Gerekmeyen Haller 
190
ddd) Seçimlik Hakların Kullanılmasında Zararın İspatı 
191
eee) Seçimlik Hakların Kullanılmasında Kusurun Rolü 
191
4. Sona Ermesi 
192
5. Kısmî Temerrüt ve Hukukî Sonuçları 
192
V. BORCA AYKIRI DAVRANIŞTA ZARAR VE ZARARIN HESAPLANMASI 
193
A) Borca Aykırı Davranışta Zarar Kavramı 
193
B) Zararın Hesaplanması 
194
1. Genel Olarak 
194
2. Aynen İfadan Vazgeçerek Müspet Zararın Tazmininin Talep Edilmesi Halinde Zararın Hesaplanması 
194
a) Genel Olarak 
194
b) Temerrüde Düşülen Edimin Alacaklısı Kendi Edimini İfa Etmişse 
194
c) Temerrüde Düşülen Edimin Alacaklısı Kendi Edimini İfa Etmemişse 
194
3. Sözleşmeden Dönme ve Menfî Zararın Tazminin Talep Edilmesi Halinde Zararın Hesaplanması 
195
C) Borca Aykırı Davranışta Tazminatın Kapsamının ve Şeklinin Belirlenmesi 
195
VI. SORUMSUZLUK ANLAŞMASI 
196
A) Kavram 
196
B) Sorumluluğa Neden Olabilecek Davranışı Gerçekleştiren Kişiye Göre Sorumsuzluk Anlaşmasının Türleri ve Bu Türlere Göre Anlaşmanın Geçerliliği 
197
1. Genel Olarak 
197
2. Borçlunun Kendi Borca Aykırı Davranışından Sorumlu Olmayacağına İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması ve Geçerliliği 
197
3. Borçlunun Alacaklıya Karşı Yardımcı Kişinin Verdiği Zarardan Sorumlu Olmayacağına İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması ve Geçerliliği 
197
VII. BORÇLUNUN İFA YARDIMCILARININ FİİLİNDEN (EYLEMLERİNDEN/BORCA AYKIRI DAVRANIŞINDAN) SORUMLULUĞU 
198
A) Genel Olarak 
198
B) Sorumluluğun Şartları 
198
C) Borçlunun İfa Yardımcılarının Eylemlerinden Sorumluluğunun Adam Çalıştıranın Sorumluluğuyla Karşılaştırılması 
200
1. Genel Olarak 
200
2. Farkları 
200
3. Borçlunun Yanında Çalışan Kişinin Borcun İfası veya Borçtan Doğan Hakkın Kullanılmasında Alacaklıya Zarar Vermesi Durumu 
201
3. Kısım
BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ
I. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ ÜSTLENME (ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT) 
203
A) Kavram 
203
B) Hükümleri 
203
C) Üçüncü Kişinin Edimini Taahhüt ile Kefalet Arasındaki Farklar 
204
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİ YARARINA (LEHİNE) SÖZLEŞME 
204
A) Genel Olarak 
204
B) Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Türleri ve Hükümleri 
204
1. Türleri 
204
2. Hükümleri 
205
a) Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Hükümleri 
205
b) Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşmenin Hükümleri 
205
C) Çalışana Gerçekleştirilecek Zararlara İlişkin Sorumluluk Sigortalarında Durum 
206
4. Bölüm
BORCUN VE BORÇ İLİŞKİSİNİN
SONA ERMESİ VE ZAMANAŞIMI
1. Kısım
BORCUN VE BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
I. BORCUN VE BORÇ İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ KAVRAMLARI 
207
II. BORÇ İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN SEBEPLER 
208
A) Genel Olarak 
208
B) İkâle (Bozma Sözleşmesi) 
208
C) Fesih 
208
D) Sözleşmeden Dönme 
208
E) Özel Olarak Aşırı İfa Güçlüğüne Dayanan Dönme veya Fesih 
209
1. Genel Olarak 
209
2. Şartları 
209
3. Hükümleri 
210
F) İptal 
210
G) Borç İlişkisinin Yenilenmesi 
210
III. BORCU SONA ERDİREN SEBEPLER 
211
A) Genel Olarak 
211
B) İbra 
211
1. Kavram 
211
2. Özellikleri 
212
3. Kurulması ve Şekli 
212
a) Kurulması 
212
b) Şekli 
212
C) Birleşme (Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi) 
212
1. Kavram 
212
2. Hükümleri 
213
D) Yenileme 
213
1. Kavram 
213
2. Şartları 
213
3. Türleri 
214
4. Cari Hesap Sözleşmesinde Durum 
214
5. Yenilemenin Sonuçları 
214
E) İfa İmkânsızlığı 
215
1. Kavram 
215
2. Hükümleri 
215
a) Borcun Tamamına İlişkin Kusursuz İfa İmkânsızlığının Hükümleri 
215
b) Kısmî İfa İmkânsızlığının Hükümleri (Borcun Bir Kısmına İlişkin Kusursuz İfa İmkânsızlığının Hükümleri) 
215
F) Takas (Ödeşme) 
215
1. Kavram 
215
2. Şartları 
216
a) Genel Olarak 
216
b) Karşılıklı Borçluluk 
216
aa) Temel Kural 
216
bb) Özel Durumlar 
216
aaa) Karşılıklı Borçluluk Bulunmadığından Takasın Mümkün Olmadığı Bazı Özel Durumlar 
216
bbb) Karşılıklı Borçluluk Bulunmamasına Rağmen Takasın Mümkün Olduğu İstisnai Hâl 
217
c) Borçlarda Özdeşlik 
217
d) Takası İleri Sürecek Olanın Alacağının Muaccel Olması 
217
aa) Temel Kural 
217
bb) Bazı Özel Durumlarda Takas 
217
aaa) Karşılıklı Borçlardan Birinin Eksik Borç Olması Durumu 
217
bbb) Karşılıklı Borçlardan Birinin Müeccel Olması Durumu 
217
ccc) Karşılıklı Borçlardan Birinin Zamanaşımına Uğramış Olması Durumu 
218
i. Duruma İlişkin Temel Kural 
218
ii. Zamanaşımında Uğramış Borçlarda Özel Durum 
218
3. Ancak Karşı Tarafın Rızasıyla Takas Edilebilecek Borçlar 
218
4. Takasın Sonuçları 
219
2. Kısım
ZAMANAŞIMI
I. ZAMANAŞIMI KAVRAMI 
221
A) Genel Olarak 
221
B) Hak Düşürücü Süreden Farkı 
221
II. ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BORCUN ÖZELLİKLERİ 
222
III. REHİNLE TEMİN EDİLEN ALACAKLARDA ZAMANAŞIMI 
222
IV. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ, ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAŞLANGICI VE ZAMANAŞIMININ HESAPLANMASI 
222
A) Zamanaşımı Süreleri 
222
B) Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı 
223
C) Zamanaşımının Hesaplanması 
223
V. ZAMANAŞIMININ DURMASI VE KESİLMESİ 
224
A) Genel Olarak 
224
B) Zamanaşımının Durması 
224
C) Zamanaşımının Kesilmesi 
225
1. Genel Olarak 
225
2. Zamanaşımını Kesen Haller 
225
a) Zamanaşımının Borçlunun Bir Fiiliyle Kesilmesi 
225
b) Zamanaşımının Alacaklının Bir Fiiliyle Kesilmesi 
225
c) Zamanaşımının Yargılama veya Takibe İlişkin Bir İşlemle veya Yargıcın Kararıyla Kesilmesi 
225
3. Zamanaşımının Kesilmesinin Hükümleri 
226
a) Zamanaşımının Kesilmeden Sonra İşleyecek Yeni Süre Bakımından 
226
b) Zamanaşımının Kesilmesinin Borçlu Dışında Kalan Diğer Kişilere Etkisi Bakımından 
226
VI. ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN KESİNLİĞİ 
226
VII. ZAMANAŞIMINDAN VAZGEÇME 
226
VIII. ZAMANAŞIMININ DOLMASININ HÜKÜMLERİ 
227
5. Bölüm
BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR
1. Kısım
TESELSÜL
(MÜTESELSİL BORÇLULUK VE MÜTESELSİL ALACAKLILIK)
I. GENEL OLARAK 
229
II. BORÇLULAR ARASINDA TESELSÜL (MÜTESELSİL BORÇLULUK) 
229
A) Genel Olarak 
229
B) Özellikleri 
230
C) Müteselsil Borçlulukta İlişkiler 
231
1. Dış İlişki (Alacaklı ile Müteselsil Borçlular Arasındaki İlişki) 
231
a) Müteselsil Borçlulardan Her Birinin Borcun Tamamı Ödeninceye Kadar Alacaklıya Karşı Sorumlu Olması 
231
b) Müteselsil Borçlulardan Birinin Kişisel Eylemiyle Diğerlerinin Durumunu Ağırlaştıramaması 
231
c) Def’i ve İtirazlar 
231
aa) Ortak Def’i ve İtirazlar 
231
bb) Kişisel Def’i ve İtirazlar 
232
2. İç İlişki (Müteselsil Borçlular Arasındaki İç İlişki) 
232
a) Rücu Hakkı 
232
b) Alacaklının Haklarına Halef Olma 
232
III. ALACAKLILAR ARASINDA TESELSÜL (MÜTESELSİL ALACAKLILIK) 
232
A) Genel Olarak 
232
B) Hükümleri 
233
2. Kısım
KOŞULA (ŞARTA) BAĞLI BORÇLAR
I. GENEL OLARAK 
235
II. KOŞULUN TÜRLERİ, KOŞULA BAĞLANAMAYAN İŞLEMLER, YASAK KOŞULLAR VE ANLAMSIZ VEYA RAHATSIZ EDİCİ KOŞULLAR 
235
A) Koşulun Türleri 
235
1. Geciktirici Koşul – Bozucu Koşul 
235
2. Tesadüfi Koşul – İradi Koşul – Karma Koşul 
235
3. Olumlu (Müspet) Koşul – Olumsuz (Menfî) Koşul 
235
B) Koşula Bağlanamayan İşlemler 
236
C) Yasak Koşullar 
236
D) Anlamsız veya Rahatsız Edici Koşullar 
236
III. GECİKTİRİCİ KOŞUL 
236
A) Genel Olarak 
236
B) Geciktirici Koşulun Hüküm ve Sonuçları 
236
IV. BOZUCU KOŞUL 
237
3. Kısım
BAĞLANMA PARASI, CAYMA PARASI, CEZA KOŞULU
I. BAĞLANMA PARASI (PEY AKÇESİ) 
239
II. CAYMA PARASI (CAYMA AKÇESİ) 
239
III. CEZA KOŞULU 
239
A) Genel Olarak 
239
B) Ceza ile İfa Arasındaki İlişki 
240
1. Genel Olarak 
240
2. Seçimlik Ceza Koşulu ile İfaya Eklenen Ceza Koşulu 
240
3. Dönme veya Fesih Cezası Bulunduğunun Kanıtlanması İmkânı 
240
a) Genel Olarak Dönme veya Fesih Cezası ve Bu Cezanın Ceza Koşulu ile Cayma Parasından Farkı 
240
aa) Genel Olarak Dönme veya Fesih Cezası 
240
bb) Dönme/Fesih Cezasının Ceza Koşulu ile Cayma Parasından Farkı 
240
b) Borçlunun Cezanın Dönme/Fesih Cezası Olduğunu Kanıtlayabilme İmkânı 
241
C) Ceza ile Zarar Arasındaki İlişki 
241
D) Cezanın Miktarı ve İndirilmesi 
241
4. Kısım
DAR VE GENİŞ ANLAMDA BORÇ İLİŞKİSİNDE
TARAF DEĞİŞİKLİKLERİ
I. DAR ANLAMDA BORÇ İLİŞKİSİNDE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 
243
A) Alacağın Devri 
243
1. Genel Olarak 
243
2. Alacağın Devri Kavramı, Devrin Hukukî Niteliği ve Devrin Kaynağı 
244
a) Alacağın Devri Kavramı 
244
b) Alacağın Devrinin Hukukî Niteliği 
244
c) Alacağın Devrinin Kaynağı 
245
3. Alacağın Devrinin Geçerlilik Şartları 
245
4. Alacağın Devrinin Hükümleri ve Devredenin Devralana Karşı Sorumluluğu (Garanti Sorumluluğu) 
246
a) Alacağın Devrinin Hükümleri 
246
b) Alacağı Devredenin Devralana Karşı Sorumluluğu 
247
aa) Çeşitli Durumlarda Sorumluluk 
247
bb) Sorumluluğun Kapsamı 
247
5. Alacağın Devrinde Borçlunun Savunma İmkânları 
247
a) Genel Olarak 
247
b) Alacağın Devri İşleminden Doğan Def’i ve İtirazlar 
248
c) Borçlu ile Alacaklı Arasındaki Sözleşmeden Doğan Def’i ve İtirazlar 
248
d) Borçlunun Önceki Alacaklının Şahsına Karşı Sahip Olduğu Def’iler 
248
B) Borcun Nakli (Borcun Üstlenilmesi) 
248
1. Genel Olarak 
248
2. İç Yüklenme Sözleşmesi ile Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfasından Farkı 
248
a) İç Yüklenme Sözleşmesinden Farklı 
248
b) Borcun Üçüncü Kişi Tarafından İfasından Farkı 
249
3. Borcun Nakli Sözleşmesinin Kurulması 
249
a) Genel Olarak 
249
b) Üstlenen ve Alacaklının Karşılıklı İrade Beyanlarıyla Kurulması 
250
aa) Borcu Üstlenenin Süreli Olarak Öneride Bulunması Durumunda 
250
bb) Borcu Üstlenenin Süresi Olarak Öneride Bulunması Durumunda 
250
c) İç Yüklenme Sözleşmesinin Borçlu Tarafından Bildirilmesi Üzerine Alacaklının Bu Bildirime Rıza Göstermesiyle Kurulması 
250
4. Borcun Nakli Sözleşmesinin Hükümleri 
251
5. Borcun Naklinde Borcu Üstlenen Kişinin Savunma İmkânları 
251
6. Borcun Naklinde Alacaklının Rızasının Aranmadığı Özel Durumlar 
251
a) Bir Malvarlığının veya İşletmenin Aktif ve Pasifleri ile Devri 
251
b) İşletmelerin Birleşmesi 
252
C) Borca Katılma 
252
II. GENİŞ ANLAMDA BORÇ İLİŞKİSİNDE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ 
252
A) Genel Olarak 
252
B) Sözleşmenin Devri 
252
C) Sözleşmeye Katılma 
252
Kaynakça 
255