Şematik Ticari İşletme Hukuku Prof. Dr. Ömer Korkut, Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Cengil, Arş. Gör. Mehmet Durdu, Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz Gökberk, Arş. Gör. M. Zahid Doğanay  - Kitap
5. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
136
Barkod:
9789750288968
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
140,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1 ila 123'ncü maddeleri arasında düzenlenen başlangıç hükümleri ile ticari işletmeye ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, ticari işletme hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.
Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, ticaret hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.
Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca ticari işletme hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ticaret Hukukunun Düzenlenmesinde Sistemler
.
Ticaret Hukukunu Düzenleyen Temel Kanunlar
.
Ticari İşletme
.
Ticari İşletmenin Rehni
.
Ticari İş ve Tabi Olduğu Hükümler
.
Ticari Yargı
.
Tacir Kavramı ve Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
.
Ticaret Sicili
.
Ticaret Unvanı ve İşletme Adı
.
Marka
.
Haksız Rekabet
.
Ticari Defterler
.
Cari Hesap
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar Cetveli 
13
I. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNDE SİSTEMLER 
15
II. TİCARET HUKUKUNU DÜZENLEYEN TEMEL KANUNLAR 
15
III. TİCARİ İŞLETME 
17
A. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 
17
B. TİCARİ İŞLETMENİN UNSURLARI 
17
C. TİCARİ İŞLETMENİN YAPISI 
18
D. TİCARİ İŞLETMENİN ORGANİZASYON NİTELİĞİ 
18
E. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
19
F. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ–ŞUBE 
19
G. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 
20
H. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 
22
1. Uygulanacak Hükümler 
22
2. Rehnin Konusu 
23
3. Rehnin Kurulması 
23
4. Rehnin Kapsamı 
24
5. Rehnin Diğer Sicillere Bildirilmesi 
25
6. Rehin Verenin Yükümlülükleri 
25
7. Rehin Alanın Hakları 
26
8. Rehnin Sona Ermesi 
26
9. Rehin İlişkisinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme 
26
IV. TİCARİ İŞ VE TÂBİ OLDUĞU HÜKÜMLER 
27
A. TİCARİ İŞ 
27
B. TİCARİ İŞ KARİNESİ 
27
C. TİCARİ İŞ SAYILMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 
28
1. Ticari İşlerde Müteselsil Sorumluluk 
28
2. Ticari İşlerde Faiz 
29
3. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Hukuki Akıbeti 
30
4. Ticari İşlerde Zamanaşımı 
30
D. TİCARİ HÜKÜMLER 
30
V. TİCARİ YARGI 
33
A. TİCARİ DAVALAR 
33
1. Mutlak Ticari Davalar 
33
a. TTK m. 4’te Öngörülen Mutlak Ticari Davalar 
33
b. Özel Kanunlarda Düzenlenen Mutlak Ticari Davalar 
34
2. Havale, Vedia ve Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Haklardan Doğan ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren Davalar 
35
3. Nispi Ticari Davalar (Her İki Tarafın da Ticari İşletmesiyle İlgili Hususlardan Doğan Davalar) 
35
B. TİCARİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME 
35
C. TİCARİ DAVALARA İLİŞKİN GÖREV KONUSUNDA TARTIŞMALI HUSUSLAR 
36
1. Kira Sözleşmesi Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme 
36
2. Tüketici Mahkemesi – Ticaret Mahkemesi Ayrımı 
36
a. Tüketici, Tüketici İşlemi, Tüketici Mahkemesi Görevi 
36
b. Özel Haller 
37
3. Hizmet Sözleşmesinde Rekabet Yasağı Uyuşmazlıklarında Görevli Mahkeme 
38
4. Sigorta Rücu Davalarında Görevli Mahkeme 
38
D. TİCARİ DAVALARDA DELİLLER VE UYGULANACAK USUL 
39
E. TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
39
VI. TACİR KAVRAMI VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 
41
A. TACİR 
41
1. Tacir Sıfatı 
41
a. Gerçek Kişi Tacir 
41
aa. Ticari İşletmenin Mevcut Olması 
42
ab. Ticari İşletmenin Faaliyette Olması 
42
ac. Ticari İşletmenin Kendi Adına Faaliyette Olması 
43
b. Tüzel Kişi Tacirler 
44
ba. Ticaret Şirketleri 
44
bb. Ticari İşletme İşleten Dernekler 
45
bc. Ticari İşletme İşleten Vakıflar 
45
bd. Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Kurulan İşletmeler 
46
c. Özel Durumlar 
47
2. Tacir Sıfatının Kaybı 
48
a. Gerçek Kişi Tacirlerde 
48
b. Tüzel Kişi Tacirlerde 
48
c. Özel Durumlar 
49
B. TACİR OLMANIN SONUÇLARI 
49
1. İflâsa Tâbi Olma 
49
2. Ticaret Siciline Kaydolma 
50
3. Odalara Kaydolma 
51
4. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma 
51
5. Ticari İş Karinesine Tâbi Olma 
51
6. Ticari Örf ve Âdete Tâbi Olma 
52
7. Ticari Defter Tutma 
52
8. Basiretli İş Adamı Gibi Davranma 
53
9. Ücret ve Faiz İsteme Hakkı 
54
10. Ücret ve Cezanın İndirilmesini İsteyememe 
54
11. Fatura Düzenleme 
55
12. Faturaya İtiraz 
56
13. Teyit Mektubuna İtiraz 
58
14. İhbar ve İhtarların Belli Şekillerde Yapılması 
58
15. Hapis Hakkında Sağlanan Kolaylıklar 
60
16. Ticari Satış ve Trampa Hakkındaki Özel Hükümlerden Faydalanma veya Bunlara Tâbi Olma 
61
a. Kısmi İfa Durumu 
61
b. Alacaklı Temerrüdü Durumu 
62
c. Ayıplı Mal Teslimi Hâli 
62
C. ESNAFLARA UYGULANABİLECEK TİCARİ HÜKÜMLER 
63
VII. TACİR YARDIMCILARI 
65
A. BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI 
65
1. Ticari Temsilci 
65
a. Atanması 
65
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
66
c. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılabileceği Hâller 
66
d. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
66
2. Ticari Vekil 
67
a. Atanması 
67
b. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 
67
c. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
68
3. Pazarlamacı 
69
a. Atanması 
69
b. Sözleşmenin Sona Ermesinin Sonuçları 
70
B. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI 
70
1. Simsar (Tellal) 
70
a. Simsarın Borçları 
71
b. Simsarın Hakları 
72
c. Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi 
73
2. Acente 
73
a. Unsurları 
73
b. Acentenin Yetkileri 
75
c. Acentenin Hak ve Borçları 
75
ca. Acentenin Hakları 
75
cb. Acentenin Borçları 
76
d. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 
77
e. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları 
78
ea. Denkleştirme Talebi 
78
eb. Tek Satıcılık ve Franchise Sözleşmelerinde Denkleştirme Talebi 
78
ec. Denkleştirme Bedelinin Hesaplanması 
79
f. Zamanaşımı 
80
3. Komisyoncu 
80
a. Borçları 
81
b. Hakları 
82
4. Taşıma İşleri Komisyoncusu 
83
a. Unsurları 
84
b. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Borçları 
84
c. Gönderenin Borçları 
85
d. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Hakları 
85
e. Taşıma İşleri Komisyoncusunun Sorumluluğu 
86
f. Zamanaşımı 
86
VIII. TİCARET SİCİLİ 
87
A. TİCARET SİCİLİ TEŞKİLATI 
87
1. Ticaret Sicil Müdürlüğünün Kuruluşu 
87
2. Teşkilat 
87
B. SİCİL İŞLEMLERİ 
88
1. Sicil İşlemlerinin Yapılışı 
88
2. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi 
89
3. Red Kararına İtiraz 
89
4. Geçici Kayıt 
90
C. ALENİYET (AÇIKLIK) 
90
D. TESCİL VE İLANIN ETKİSİ 
91
1. İşleme İlişkin Etkisi 
91
2. Üçüncü Kişiler Bakımından Etkisi 
91
E. SİCİLE GÜVEN İLKESİ 
91
IX. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 
93
A. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 
94
1. Çekirdek 
94
a. Gerçek Kişi Tacirler (TTK m. 41) 
94
b. Adi Şirket 
94
c. Kollektif Şirket (TTK m. 42/1) 
94
d. Komandit Şirket (TTK m. 42/2) 
95
e. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler (TTK m. 43) 
95
f. Dernek, Vakıf ve Diğer Tüzel Kişiler (TTK m. 44/1) 
95
g. Donatma İştiraki (TTK m. 44/2) 
96
2. Ek 
96
B. İŞLETME ADININ OLUŞTURULMASI 
97
X. MARKA 
99
A. KAVRAM 
99
B. İŞLEVİ 
99
C. TÜRLERİ 
100
D. TESCİLİ 
100
1. Tescilin Yapılışı 
102
2. Marka Sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 
103
3. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 
103
4. Marka Hakkının Sona Ermesi 
104
5. Marka Hakkının Korunması 
104
XI. HAKSIZ REKABET 
107
A. TANIM VE UNSURLAR 
107
B. BAŞLICA HAKSIZ REKABET ÖRNEKLERİ (TTK m. 55) 
107
C. HAKSIZ REKABETİN YAPTIRIMLARI 
109
1. Cezai Yaptırımlar 
109
2. Hukuki Yaptırımlar 
110
a. Açılabilecek Davalar 
110
b. Davacı Sıfatı 
111
c. Davalı Sıfatı 
111
d. Hükmün Üçüncü Kişilere Karşı İcrası 
111
e. Zamanaşımı (TTK m. 60) 
111
XII. TİCARİ DEFTERLER 
113
A. TİCARİ DEFTER TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLANLAR 
113
B. TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER 
114
C. DEFTER TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
116
1. Tutulması Sırasındaki Usul 
116
2. Saklama Yükümlülüğü 
117
3. Defterlerin Zayi Olma Durumu 
117
D. TİCARİ DEFTERLERİN ONAYI 
118
E. TİCARİ DEFTERLERİN İNCELENMESİ 
119
F. TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLARAK KULLANILMASI 
120
1. Sahibi Lehine Delil Olarak Kullanılması 
120
2. Sahibi Aleyhine Delil Olarak Kullanılması 
122
XIII. CARİ HESAP 
125
A. GENEL OLARAK 
125
B. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLEN VEYA GEÇİRİLEMEYEN ALACAKLAR 
126
1. Cari Hesaba Geçirilebilen Alacaklar 
126
2. Cari Hesaba Geçirilemeyen Alacaklar 
127
C. CARİ HESAPTA SÜRELER 
128
1. Sözleşme Süresi 
128
2. Hesap Devresi 
128
D. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİ 
129
1. Alacağın Yenilenmesi 
129
2. Tarafların Alacaklı ve Borçlu Sıfatı 
129
3. Faiz 
130
E. BAKİYENİN KABULÜ 
130
F. BAKİYENİN HACZİ 
131
G. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
132
H. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNDE ZAMANAŞIMI 
132
Kaynaklar 
133
Kavramlar Dizini 
135