Şematik Şirketler Hukuku Prof. Dr. Ömer Korkut, Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Cengil, Arş. Gör. Mehmet Durdu, Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz Gökberk, Arş. Gör. M. Zahid Doğanay  - Kitap
4. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
176
Barkod:
9789750292132
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
240,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Ocak 2023
235,00
135,00 (%43)
Kitabın Açıklaması
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 620 ila 645'nci maddelerinde düzenlenen adi şirket ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 124 ila 644'ncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret şirketleri genel hükümler, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket ve limited şirkete ilişkin hükümler bu kitapta incelenmiştir. Bu kitap, şirketler hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.
Klasik ders kitaplarından farklı olarak, tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, şirketler hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların, şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.
Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca şirketler hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandıracak, konular arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olacak niteliktedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Şirket Kavramı ve Türleri
.
Adi Şirket
.
Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümleri
.
Ticaret Şirketleri Yapısal Değişiklikler (Birleşme–Bölünme–Tür Değiştirme)
.
Şirketler Topluluğu
.
Kollektif Şirket
.
Adi Komandit Şirket
.
Anonim Şirket, Tanımı, Unsurları ve Kuruluşu
.
Anonim Şirket, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim
.
Limited Şirket
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
§1. ŞİRKET KAVRAMI VE TÜRLERİ 
21
§2. ADİ ŞİRKET 
23
I. ADİ ŞİRKETİN UNSURLARI 
23
A. Kişi 
23
B. Sermaye 
23
C. Sözleşme 
23
D. Ortak Amaç 
24
E. Affectio Societatis (Ortak Çalışma İradesi/Aktif Katılım) 
24
II. ADİ ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 
24
A. Ortakların Hak ve Borçları 
24
1. Ortakların Katılım Payı Koyma Borcu 
24
2. Kâr ve Zarara Katılma 
25
3. Ortakların İnceleme (Denetleme) Hakkı 
25
4. Rekabet Yasağı 
25
5. Ortakların Yaptıkları Masrafları (Gider, Faiz ve Ücret) İsteme Hakkı 
26
B. Şirketin Kararları 
26
1. Toplantıya Çağrı ve Karar Alma Usulü 
26
2. Kararların Nisabı 
26
C. Şirketin Yönetimi 
26
D. Ortaklar Arasında Değişiklikler 
28
III. ADİ ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 
28
A. Temsil 
28
B. Sorumluluk 
29
IV. ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 
29
A. Sona Erme Sebepleri 
30
1. İnfisah Sebepleri 
30
2. Fesih Sebepleri 
31
B. Tasfiye 
31
1. Tasfiye Görevlisi 
31
2. Tasfiyenin Aşamaları 
32
V. ZAMANAŞIMI 
32
§3. TİCARET ŞİRKETLERİNİN GENEL HÜKÜMLERİ 
33
I. ADİ ŞİRKET VE TİCARET ŞİRKETİ AYIRIMI 
33
II. TİCARET ŞİRKETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
33
III. TİCARET ŞİRKETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
33
A. Şahıs Şirketi – Sermaye Şirketi Ayrımı 
33
B. Sınırlı–Sınırsız Sorumluluk Doğuran Şirket Ayırımı 
33
IV. TİCARET ŞİRKETLERİNİN UNSURLARI 
34
A. Kişi 
34
B. Sermaye 
34
1. Sermaye Koyma Borcunun İfa Edilmemesinin Sonuçları 
35
C. Sözleşme 
35
D. Ortak Amaç 
35
E. Aktif Katılım 
35
V. YARGILAMA USULÜ VE ZAMANAŞIMI 
36
§4. TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER (BİRLEŞME–BÖLÜNME–TÜR DEĞİŞTİRME) 
37
I. GENEL OLARAK 
37
II. BİRLEŞME 
37
A. Tanım 
37
B. Temel Amaç 
37
C. Birleşme Türleri 
37
D. Birleşmeye Hâkim Olan İlkeler 
38
E. Geçerli Birleşmeler 
38
F. Birleşme Prosedürü 
38
G. Birleşmenin Temel Sonuçları 
40
H. Birleşmede Alacaklıların Korunması 
40
1. Teminat Gösterilmesi 
40
I. Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Birleşmesi 
41
III. BÖLÜNME 
41
A. Tanım 
41
B. Temel Amaç 
41
C. Bölünmeye Hâkim Olan İlkeler 
41
D. Geçerli Bölünmeler 
41
E. Bölünme Türleri 
42
F. Bölünme Prosedürü 
43
G. Bölünmenin Temel Sonuçları 
44
H. Bölünmede Alacaklıların Korunması 
44
1. Teminat Gösterilmesi 
44
I. Borçlardan Sorumluluk 
45
J. İş İlişkilerinin Durumu 
46
IV. TÜR DEĞİŞTİRME 
46
A. Kavram 
46
B. Geçerli Tür Değiştirmeler 
47
C. Tür Değiştirme İşlemleri: 
47
D. Alacaklıların ve Çalışanların Korunması 
48
V. BİRLEŞME BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRMEYE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
48
A. Denkleştirme Akçesinin İstenmesi 
48
B. Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları 
49
1. Bu Yapısal Değişiklik Kararlarına İlişkin İptal Davası Açılabilmesi 
49
a. Genel Olarak 
49
b. Davaya İlişkin Mahkemenin Olası Kararları 
49
2. Yapısal Değişiklik İşlemleri Nedeniyle Sorumluluk 
49
VI. TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ BİRLEŞME VE TÜR DEĞİŞTİRME 
49
A. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından Devralınması 
49
B. Bir Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketine Dönüşmesi 
49
C. Bir Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeye Dönüşmesi 
50
§5. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 
51
I. KAVRAM 
51
II. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER 
51
III. HAKİMİYETİN TESPİTİ 
51
IV. PAY VE OY ORANLARININ HESAPLANMASI 
52
V. KARŞILIKLI İŞTİRAK DURUMU 
52
VI. HÂKİM ŞİRKET ORTAĞININ BAĞLI ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİ ALMA HAKKI 
52
VII. OY HAKKININ DONMASI 
53
VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK 
53
A. Tam Hâkimiyetin Bulunmadığı Hâllerde Hukuki Sorumluluk 
53
1. Hâkimiyetin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Doğan Sorumluluk 
53
2. Yapısal Değişiklikler, Bazı Önemli İşlemler ve Önemli Esas Sözleşme Değişiklikleri Nedeniyle Doğan Sorumluluk 
54
3. Sözleşme İle Sorumluluğun Üstlenilmesi Talebi 
54
B. Tam Hâkimiyet Hâlinde Hukuki Sorumluluk 
55
1. Sorumluluğun Kaynağı ve Sınırları 
55
2. Şirket Alacaklılarının Dava Hakkı 
55
IX. ÖZEL HÜKÜMLER 
55
A. Bağlı Şirket Ortağının Özel Denetçi Atanmasını Talep Etme Hakkı 
55
B. Satın Alma Hakkı Vasıtasıyla Azlığın Çıkarılması (Squeeze Out) 
56
C. Güvenden Doğan Sorumluluk 
56
§6. KOLLEKTİF ŞİRKET 
57
I. KOLLEKTİF ŞİRKETİN UNSURLARI 
57
II. KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 
57
A. Sözleşmede Yer Alan Kayıtlar 
58
B. Tescil ve İlan 
58
C. Kuruluştaki Eksiklikler 
58
III. KOLLEKTİF ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 
59
A. Şirketin Yönetimi 
59
1. Yönetim Yetkisinin Kapsamı 
59
2. Yönetimin Yetkisinin Sınırlandırılması ve Geri Alınması 
59
3. İtiraz Hakkı 
60
B. Ortakların Hak ve Borçları 
60
IV. KOLLEKTİF ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 
61
A. Temsil 
61
1. Temsil Yetkisinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 
61
2. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
61
3. Temsilin Hükmü 
62
B. Şirket Borçlarından Dolayı Ortakların Sorumluluğu 
62
V. KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
63
A. Sona Erme Sebepleri 
63
B. Sona Ermenin Sonuçları 
63
§7. ADİ KOMANDİT ŞİRKET 
65
I. KOMANDİT ŞİRKETİN UNSURLARI 
65
II. KOMANDİT ŞİRKETİN KURULUŞU 
65
III. KOMANDİT ŞİRKETTE İÇ İLİŞKİLER 
66
A. Şirketin Yönetimi 
66
B. Ortakların Hak ve Borçları 
66
IV. KOMANDİT ŞİRKETTE DIŞ İLİŞKİLER 
66
A. Temsil 
66
B. Şirket Borçlardan Dolayı Ortakların Sorumluluğu 
67
1. Komanditer Ortağın Komandite Ortak Gibi Sorumlu Olduğu Durumlar 
67
2. Komanditer Ortağın Sorumluluğunun Genişlediği Hâller 
67
V. KOMANDİT ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
67
§8. ANONİM ŞİRKET, TANIMI, UNSURLARI VE KURULUŞU 
69
I. ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ 
69
A. Kavram ve Unsurları 
69
1. Anonim Şirketin Tanımı 
69
2. Unsurları 
69
a. Sermaye Unsuru 
69
aa. Sermaye Sistemleri 
70
ab. Sermayenin Özellikleri 
71
aba. Nakit ile İfade Edilme 
71
abb. Önceden Belirlenmiş ve Sabit Olması 
72
abc. Paylara Bölünmüş Olma 
72
abd. Tamamen Taahhüt Edilmiş Olması 
72
b. Malvarlığı ile Sorumluluk 
73
c. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 
73
d. Konu 
74
B. Anonim Şirket Türleri 
74
1. Özel Hükümlere Bağlı Olup Olmama Açısından Anonim Şirketler 
74
a. Özel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler 
75
aa. Özel Kanunla Düzenlenmiş Anonim Şirketler 
75
ab. Faaliyet Alanlarına İlişkin Özel Düzenlemelere Tâbi Anonim Şirketler 
75
ac. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
75
b. Genel Hükümlere Bağlı Anonim Şirketler 
76
2. Halka Açık Olup Olmama Açısından 
76
C. Anonim Şirketlerde Egemen Olan İlkeler 
77
1. Çoğunlukçu Yönetim İlkesi 
77
2. Sınırlı Sorumluluk İlkesi 
77
3. Devlet Denetimi İlkesi 
77
4. Kamuyu Aydınlatma İlkesi 
78
5. Eşitlik İlkesi 
78
D. Anonim Şirketin Kuruluşu 
78
1. Kuruluş Sistemleri 
79
2. Kuruluş Türleri 
79
3. Kurucu Sıfatı ve Nitelikleri 
79
4. Kuruluş Belgeleri 
80
5. Kuruluş İşlemleri 
80
a. Esas Sözleşmenin Hazırlanması 
80
b. Kurucu İmzaları ve Onay 
81
c. Pay Bedellerinin Ödenmesi 
82
d. Bakanlık İzni 
83
e. Tescil ve İlan 
84
E. Şirketin Kanuna Aykırı Kuruluşu Nedeniyle Feshi 
84
F. Kuruluştan Önceki İşlemlerden Doğan Sorumluluk 
86
§9. ANONİM ŞİRKET, GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU VE DENETİM 
89
I. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 
89
A. Genel Kurul 
89
1. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 
89
a. Devredilmez Görevler ve Yetkiler (TTK m. 408/2) 
89
b. Diğer Görevleri ve Yetkileri (TTK’nın çeşitli maddeleri) 
90
c. Genel Kurulun Yetkilerinin Sınırı 
90
2. Genel Kurul Toplantısı Türleri 
91
a. Yapılış Zamanı Bakımından (TTK m. 409) 
91
b. Katılmak İsteyen Pay Sahiplerinin Fiziken Toplanıp Toplanmaması Bakımından 
91
c. Çağrı Yapılıp Yapılmaması Bakımından (TTK m. 410–416) 
92
d. Tek Ortaklı AŞ’de Genel Kurul 
92
3. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 
92
a. Toplantıya Çağırmaya Yetkili Kişi ve Organlar 
92
b. Toplantıya Çağırma Usulü 
93
c. Toplantı Yeri ve Gündemi 
93
d. Genel Kurulun Çalışması 
94
da. Oy Hakkının Kullanılması (TTK m. 425/1) 
94
db. Karar Alınması 
94
dc. Toplantının Yapılması ve İdaresi 
95
4. Genel Kurul Kararlarının Geçersı̇zlı̇ği 
96
B. Yönetı̇m Kurulu 
97
1. Kurul–Organ Olarak Yönetı̇m Kurulu 
97
2. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nde Aranacak Özellı̇kler 
98
a. Üyelı̇k Koşulları 
98
b. Yönetı̇m Kurulu Asgari Üye Sayısı ve Görev Süresi 
98
c. Tescı̇l ve İlân 
98
3. Yönetim Kurulunun Oluşturulması 
99
4. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇ ile Şı̇rket Arasındakı̇ İlı̇şkı̇nı̇n Hukukı̇ Nı̇telı̇ğı̇ 
99
5. Yönetı̇m Kurulunun Yönetı̇m ve Temsı̇l Yetkı̇sı̇ 
99
6. Yönetim Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri (TTK m. 375) 
100
7. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Hakları 
100
8. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Yükümlülüklerı̇ 
101
9. Yönetı̇m Kurulu Üyelerı̇nı̇n Tâbı̇ Oldukları Yasaklar 
102
10. Yönetı̇m Kurulu Toplantıları ve Karar Alınması 
102
a. Karar Alınması, Toplantıya Katılma ve Oy Kullanma 
102
b. Toplantı ve Karar Nisapları 
103
c. Kararların Geçersı̇zlı̇ğı̇ 
104
11. Yönetı̇m Kurulu Üyelı̇ğı̇nı̇n Sona Ermesı̇ 
104
C. Denetı̇m 
105
1. Genel Olarak 
105
2. Bağımsız Denetime Tabi Şirketler 
105
3. Anonı̇m Şı̇rketlerı̇n Denetı̇mı̇ 
106
a. Bağımsız Denetı̇m 
106
aa. Denetçi 
106
aaa. Koşulları 
106
aab. Seçimi 
107
ab. Denetçinin Görevleri 
107
aba. Denetimin Konusu ve Kapsamı (TTK m. 398) 
107
abb. Görev Süresi (TTK m. 400/2) 
107
abc. Denetim Raporu 
107
abd. Görüş Yazıları (TTK m. 403) 
108
ac. Denetim Sözleşmesi Taraflarının Yükümlülükleri 
108
ad. Denetim İlişkisinin Sona Ermesi 
109
b. Özel Denetı̇m 
109
ba. Özel Denetçi 
109
baa. Niteliği 
109
bab. Seçimi 
109
baba. Mahkeme Tarafından Özel Denetçinin Atanması 
110
babb. Özel Denetim Raporu 
111
IV. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ 
111
A. Pay Kavramı ve Pay Çeşitleri 
111
1. Kavram 
111
2. Pay Türleri 
112
a. Oy Hakkı Olan– Oydan Yoksun Pay 
112
b. İmtiyazlı Pay– Adi Pay 
112
c. Bedelli Pay– Bedelsiz Pay 
113
B. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ, PAY SAHİBİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 
113
1. Pay Sahipliği 
113
a. Pay Sahipliği Kavramı 
113
b. Pay Sahipliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi 
113
c. Pay Devri 
114
2. Pay Sahibinin Borçları 
114
a. Sermaye Koyma Borcu 
114
aa. Primli (Agiolu) Paylar 
116
ab. İkincil Yükümlülükler 
116
3. Pay Sahibinin Hakları 
117
a. İdari Haklar 
117
aa. Genel Kurula Katılma Hakkı 
117
ab. Oy Hakkı 
118
ac. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 
119
aca. Genel Kuruldan Önce İnceleme Hakkı 
119
acb. Genel Kurul Sırasında Bilgi İsteme 
120
acc. Ticari Defterleri İnceleme Hakkı 
120
acd. Bilgi Alma ve İnceleme Davası 
121
ad. Denetleme Hakkı (Özel Denetçi Atanmasını İsteme Hakkı) 
121
ae. Çıkma Hakkı 
122
af. Dava Açma Hakkı 
122
b. Mali Haklar 
122
ba. Kâr Payı Hakkı 
122
baa. Yedek Akçe 
123
bb. Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı) 
124
bc. Hazırlık Devresi Faizi 
124
bd. Tasfiye Payı Hakkı 
124
4. Azınlık Hakları 
124
a. Olumsuz Azınlık Hakları 
125
aa. Sulh ve İbraya Engel Olma: 
125
ab. Ağırlaştırılmış Çoğunluk Hâllerinin Varlığı 
125
b. Olumlu Azınlık Hakları 
126
VI. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ 
126
A. Kavram 
126
B. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği Prosedürü 
127
1. Değişiklik Talebi 
127
2. Değişiklik Metninin Hazırlanması 
127
3. Ticaret Bakanlığının İzni 
127
4. Genel Kurul Kararı 
127
a. Genel Olarak 
127
b. Esas Sözleşme Değişikliklerinde Toplantı ve Karar Yetersayıları 
128
5. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Onayının Gerekliliği 
128
6. Tescil ve İlan 
128
7. Sonuçları 
129
C. Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri 
129
1. Genel Olarak 
129
2. Esas Sermayenin Artırılması 
129
a. Kavram 
129
b. Esas Sermaye Artırımı Bakımından Ortak Hükümler 
129
c. Sermaye Taahhüdü Yoluyla Artırım 
130
ca. Kavram 
130
cb. Esas Sermaye Sisteminde 
130
cc. Kayıtlı Sermaye Sisteminde 
130
cd. Rüçhan Hakkı 
131
d. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı 
132
e. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 
132
ea. Kavram ve Temel Prensipler 
132
eb. Şartlı Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme İçeriği 
133
ec. Şartlı Sermaye Artırımında Koruma 
133
ed. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi 
134
ee. Esas Sözleşmeden İlgili Hükümlerin Çıkarılması 
134
3. Esas Sermayenin Azaltılması 
134
a. Kavram 
134
b. Genel Kurul Kararı 
135
c. Alacaklılara Çağrı 
135
d. İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Onaylarının Alınması 
135
e. Sermaye Azaltılması Kararının Yerine Getirilmesi 
135
VIII. ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ 
136
A. Sona Erme Nedenleri 
136
1. İnfisah Sebepleri 
136
2. Fesih Nedenleri 
137
a. Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Nedeniyle Fesih 
137
b. Genel Kurul Kararı İle Fesih 
137
c. Organ Eksikliğine Dayalı Fesih 
137
d. Ana Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebeplerinden Birinin Gerçekleşmesi Hâlinde Fesih 
137
e. Haklı Sebeple Fesih 
138
f. Kamu Düzenine veya İşletme Konusuna Aykırı Faaliyet ve İşlemlerde Bulunulduğu Gerekçesiyle Fesih 
138
B. Anonim Şirketin Tasfiyesi 
139
1. Tasfiyenin Tanımı ve Genel Sonuçları 
139
2. Tasfiye İşlerinin Yürütülmesi 
139
a. Tasfiye Memurları 
139
aa. Atanma 
139
ab. Görevden Alınması 
140
ac. Tasfiye Memurlarının Özellikleri ve Nitelikleri 
140
ad. Tasfiye Memurlarının Yetkileri ve Sınırları 
140
b. Tasfiye İşleri 
141
ba. İlk Envanter ve Bilanço (TTK m. 540) 
141
bb. Alacaklıların Çağrılması ve Korunması (TTK m. 541) 
142
bc. Tasfiye Artığının Dağıtılması (TTK m. 543) 
142
bd. Şirket Unvanın Sicilden Silinmesi (TTK m. 545) 
142
be. Diğer Tasfiye İşleri (TTK m. 542) 
143
3. Ek Tasfiye (İhya Davası) 
143
4. Tasfiyeden Dönme 
145
IX. ANONİM ŞİRKETTE HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK 
145
A. Sorumluluğun Niteliği 
146
B. Sorumluluk Nedenleri 
146
C. Sorumluluk Davası 
146
1. Davacı Sıfatı 
147
2. Sorumluluğun Ortadan Kalkması, İbra ve Etkisi 
147
D. Kamu Borçlarından Sorumluluk 
148
E. Cezai Sorumluluk 
148
§10. LİMİTED ŞİRKET 
149
I. LİMİTED ŞİRKET VE KURULUŞU 
149
A. Tanım ve Unsurları 
149
1. Kavram 
149
B. Unsurları 
149
1. Ortak Sayısı 
149
2. Şirket Borçlarından Sorumluluk 
150
3. İşletme Konusu 
150
4. Asgari Esas Sermaye ve Pay 
150
C. Limited Şirketin Kuruluş Aşamaları 
151
1. Şirket Sözleşmesinin Hazırlanması 
151
2. Şirket Sözleşmesinin İmzalanması 
152
3. Pay Bedellerinin Ödenmesi 
152
4. Tescil ve İlan 
153
5. Kuruluş Giderleri ve Sorumluluk 
153
III. LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ 
153
A. Genel Kurul 
153
1. Genel Kurulun Yetkileri 
153
2. Genel Kurul Toplantıları 
154
a. Toplantı ve Karar Yetersayıları 
156
b. Oy Hakkı ve Hesaplanması (TTK m. 618) 
157
c. Oy Hakkından Yoksunluk (TTK m. 619) 
157
3. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 
158
B. Müdürler 
158
1. Seçilmesi 
158
2. Nitelikleri 
159
3. Birden Fazla Müdürün Varlığı (TTK m. 624) 
159
4. Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler (TTK m. 625) 
159
5. Müdürlerı̇n Yükümlülüklerı̇ 
160
6. Müdürlerin Temsil Yetkisi 
160
7. Müdürlük Sıfatının Kaybı 
161
8. Müdürlerin Sorumluluğu 
161
9. Ticari Temsilciler ve Vekiller 
161
C. Denetı̇m 
161
IV. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
162
A. Ortak Sıfatının Kazanılması 
162
B. Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 
162
V. ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
163
A. Ortakların Hakları 
163
B. Ortakların Yükümlülükleri 
163
VI. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİĞİ 
164
A. Genel Şirket Sözleşmesi Değişikliği 
164
1. Genel Olarak 
164
2. Genel Kurul Yeter Sayıları 
164
a. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Genel Yetersayı 
164
b. Şirket Sözleşmesi Değişikliği Bakımından Özel Yetersayılar 
164
B. Özel Şirket Sözleşmesi Değişiklikleri 
164
1. Esas Sermayenin Artırılması 
164
2. Esas Sermayenin Azaltılması 
165
VII. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ 
165
A. Kavram 
165
B. Sona Erme Hâlleri 
165
1. İnfisah Hâlleri 
166
a. Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Sona Erme Sebeplerinin Birinin Gerçekleşmesi 
166
b. İflâsın Açılması 
166
c. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Hâllerinden Birinin Gerçekleşmesi 
166
2. Fesih Hâlleri 
167
a. Genel Kurulun Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı 
167
b. Mahkemenin Şirketin Sona Ermesine İlişkin Kararı 
167
ba. Kuruluşta Sakatlıkların Bulunması Hâlinde 
167
bb. TTK m. 210/3’te Öngörülen Durumların Bulunmasında Hâlinde 
167
bc. Organ Eksikliği Hâlinde 
168
bd. Haklı Sebeplerin Bulunması Hâlinde 
168
C. Hukuki Sonuçları 
168
VIII. ANONİM ŞİRKET İLE LİMİTED ŞİRKETİN KARŞILAŞTIRILMASI 
169
Kaynakça 
171
Kavramlar Dizini 
173