Şematik Kıymetli Evrak Hukuku Prof. Dr. Ömer Korkut, Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Cengil, Dr. Mehmet Durdu, Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz Gökberk, Arş. Gör. M. Zahid Doğanay  - Kitap
2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
128
Barkod:
9789750292460
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
180,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun üçüncü kitabını kıymetli evrak oluşturmaktadır. Kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel hükümler TTK'nın 645 ila 849'uncu maddeleri arasında düzenlenmiştir. Çalışmamızda bu temel hükümler ile mevzuattaki diğer ilgili hükümler incelenerek kıymetli evrak hukuku bir bütün olarak ele alınmıştır. Bu kitap, kıymetli evrak hukuku dersini, öğrenciler için kolaylaştırmak ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için hazırlanmıştır.
Klasik ders kitaplarından farklı olarak tamamen öğrencinin zihninde kavramları ve konu akışını canlandırmayı amaçlayan şemalar ve tablolarla oluşturulan bu kitap, kıymetli evrak hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmakta hatta eğlenceli hale getirmektedir. Konuların şemalar, tablolar ve kısa cümlelerle ele alındığı bu kitap, konuların ayrıntılarına girilmeden, en can alıcı bilgilerin akılda tutulmasını hedeflemektedir.
Bu kitap hukuk fakültesi öğrencileri için tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşımaktadır. Ayrıca kıymetli evrak hukuku konularını içeren sınavlara girenlerin, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenmelerine yardımcı olacak niteliktedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Esaslar
.
Kambiyo Senetleri
.
Poliçe
.
Bono
.
Çek
.
Emtia Senetleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Birinci Bölüm
GENEL ESASLAR
§ 1. GİRİŞ 
15
I. KIYMETLİ EVRAKIN DOĞUŞU VE İKTİSADİ FONKSİYONU 
15
II. MEVZUAT 
15
§ 2. SENET VE KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI 
17
I. KIYMETLİ EVRAK TANIMI 
17
A. Senet 
17
B. Devredilebilir Nitelikte Bir Hak 
18
C. Hak ve Senet Birlikteliği 
18
D. Tedavül Yeteneği 
19
II. KIYMETLİ EVRAKIN SINIRLI SAYIDA OLMAMASI 
20
III. KIYMETLİ EVRAKIN BENZER SENETLERDEN AYRILMASI 
20
IV. KIYMETLİ EVRAK İLE BORÇLANMA 
21
V. KIYMETLİ EVRAKIN DOĞUŞUNA İLİŞKİN TEMEL TEORİLER 
21
VI. KIYMETLİ EVRAK TÜRLERİ 
22
A. Düzenlendiği Mevzuata Göre 
22
B. Evraksız Kıymetli Evrak 
22
§ 3. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 
23
I. SENETTE İFADE BULAN HAKKIN TÜRÜ BAKIMINDAN 
23
A. Alacak Senetleri 
23
B. Emtia Senetleri 
23
C. Ortaklık Senetleri 
23
II. HAKKIN SENETLE BİRLİKTE DOĞUP DOĞMAMASI BAKIMINDAN 
24
III. DEVİR ŞEKLİ BAKIMINDAN 
24
A. Nama Yazılı Senetler 
24
1. Nama Yazılı Senet Kavramı ve Oluşturulması 
24
2. Tüketici Senetlerinin Nama Yazılı Düzenlenmesi Zorunluluğu 
25
3. Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Devri 
26
4. Hak Sahibinin Tespiti ve Ödeme 
26
5. Eksik Nama Yazılı Senetler 
27
B. Emre Yazılı Senetler 
27
1. Emre Yazılı Senet Kavramı ve Oluşturulması 
27
2. Devir 
28
3. Hak Sahibinin Tespiti ve Ödeme 
28
C. Hamiline/Hamile Yazılı Senetler 
28
1. Hamiline Yazılı Senet Kavramı ve Oluşturulması 
28
2. Devri 
29
3. Hak Sahipliğinin Tespiti ve Ödeme 
29
IV. TEMEL İLİŞKİYLE BAĞLILIK BAKIMINDAN 
30
A. Soyut Kıymetli Evrak 
30
B. Sebebe Bağlı (İlli) Kıymetli Evrak 
30
V. KAMU GÜVENLİĞİNİ HAİZ OLUP OLMAMASI BAKIMINDAN 
31
A. Kamu Güvenliğini Haiz Kıymetli Evrak 
31
B. Kamu Güvenliğini Haiz Olmayan Kıymetli Evrak 
31
VI. KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İLER 
32
A. Def’i Kavramı ve Türleri 
32
B. Mutlak Def’iler 
33
1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler 
33
2. Senetteki Taahhüdün Geçersizliğine İlişkin Def’iler 
33
C. Nispi Def’iler 
33
1. Şahsi Def’iler 
33
2. Şahsi Olmayan Nispi Def’iler 
34
D. Nama Yazılı Kıymetli Evrakta Def’iler 
34
E. Emre Yazılı Kıymetli Evrakta Def’iler 
34
F. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakta Def’iler 
35
VII. KIYMETLİ EVRAKIN TÜRÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ (TAHVİLİ) 
35
A. Kanuni Tahvil 
36
B. İradi Tahvil 
36
VIII. KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 
37
A. İptal 
38
1. İptalin Şartları 
38
2. İptal Prosedürü 
38
B. Emre Yazılı Senetlerin İptali 
38
C. Hamiline Yazılı Senetlerin İptali 
39
D. Nama Yazılı Senetlerin İptali 
40
E. Kıymetli Evrakın İptalinin Sonuçları 
41
İkinci Bölüm
KAMBİYO SENETLERİ
§ 4. KAMBİYO SENETLERİ 
43
I. KAVRAM VE TÜRLERİ 
43
II. TEMEL İLİŞKİ İLE KAMBİYO İLİŞKİSİ 
43
A. İlişkiler ve Kambiyo Senedinin Doğumu 
43
B. Temel İlişki İle Kambiyo İlişkisinin Karşılıklı Durumları 
44
III. KAMBİYO SENETLERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ 
46
IV. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET 
47
V. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL 
47
VI. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZALARIN BAĞIMSIZLIĞI İLKESİ 
49
VII. KAMBİYO SENETLERİNİN İŞLEVLERİ 
49
Üçüncü Bölüm
POLİÇE
§ 5. POLİÇE 
51
I. KAVRAM 
51
II. UNSURLARI 
52
A. Poliçe Kelimesi 
53
B. Belirli Bir Bedelin Ödenmesi Hususunda Kayıtsız ve Şartsız Havale 
53
C. Ödeyecek Olan Kişinin, “Muhatabın” Adı 
54
D. Vade 
54
1. Görüldüğünde 
55
2. Görüldükten Belli Bir Süre Sonra 
55
3. Belirli Bir Günde 
56
4. Düzenlendikten Belli Bir Süre Sonra 
56
E. Ödeme Yeri 
56
F. Lehtar 
57
G. Düzenleme Tarihi ve Yeri 
58
H. Düzenleyenin İmzası 
58
III. KABUL 
59
A. Tanım 
59
B. Kabulün Şekli 
60
C. Kabul İçin İbraz 
60
1. Genel Olarak İbraz 
60
2. Kabul İçin İbraz Yapılmasının İhtiyari Olması Kuralı 
61
3. Kabul Etmeme Durumunda Sorumsuzluk 
62
4. Kabule Arzın Sonuçları 
62
IV. POLİÇEDE CİRO VE AVAL 
64
A. Ciro 
64
B. Aval 
65
V. POLİÇEDE ÖDEME 
66
A. Ödeme İle İlgili Genel Bilgiler 
66
B. Poliçenin Ödenmemesi 
67
1. Ödememeden Sorumlu Olanlar 
67
2. Başvurma Hakkı 
68
a. Kullanım Şartları 
68
b. Başvurma Hakkının Kapsamı 
68
c. Başvurma Hakkının Kaybedilmesi 
69
VI. ZAMANAŞIMI 
69
A. Süreler 
69
B. Zamanaşımının Kesilmesi 
70
VII. KARŞILIĞIN GEÇİŞİ 
70
Dördüncü Bölüm
BONO
§ 6. BONO (EMRE YAZILI SENET) 
73
I. BONOYA İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER 
73
II. BONONUN UNSURLARI (TTK m. 776) 
73
A. Kanuni Unsurlar (TTK m. 776) 
74
1. “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” Kelimesi 
74
2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız ve Şartsız Ödenmesi Vaadi 
74
3. Vade 
75
4. Ödeme Yeri 
75
5. Kime veya Kimin Emrine Ödenecekse Onun Adı (Lehtar) 
75
6. Düzenlenme Tarihi ve Yeri 
76
7. Düzenleyenin İmzası 
76
B. Bonoya Konulabilecek İhtiyari Kayıtlar 
77
III. BONO UNSURLARINDA EKSİKLİK BULUNMAMASI 
79
IV. BONODA NÜSHA YASAĞI VE SURET 
79
V. BONONUN DEVRİ 
80
VI. AVAL 
83
VII. BONONUN ÖDENMESİ 
84
A. İbraz 
84
1. İbraz Yeri 
85
2. İbraz Zamanı 
85
B. İbrazın Sonuçları 
85
C. Ödemenin Yapılması 
85
VIII. BONONUN ÖDENMEMESİ 
86
A. Müracaat (Başvurma) Hakkı 
87
B. Müracaat (Başvurma) Hakkının Düşmesi 
88
C. Bonoya Dayalı Taleplerde Zamanaşımı 
88
D. Sebepsiz Zenginleşme ve Temel İlişkiye Dayanabilme İmkânı 
89
Beşinci Bölüm
ÇEK
§ 7. ÇEK 
91
I. ÇEKİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
91
II. ÇEKİN TÜRLERİ 
92
A. Çizgili Çek 
92
1. Genel Olarak 
92
2. Hukuki Sonuçları 
93
B. Mahsup Çeki 
93
C. Teyitli (Bloke) Çek 
94
1. Teyit İşlemin Yapılışı 
94
2. Kabul ve Teyit Arasındaki Farklar 
94
3. Teyit İşleminin Sonuçları 
95
D. Garantili Çek 
95
1. Düzenlenişi 
95
2. Hukukî Sonuçları 
95
E. Banka Çeki 
95
III. ÇEKİN DÜZENLENME ŞARTLARI 
96
A. Ön Şartlar 
96
B. Şekil Şartları 
96
1. Mutlak Zorunlu Şartlar 
97
2. Alternatif Zorunlu Şartlar 
98
C. Çeke Yazılabilecek İhtiyarî Kayıtlar 
98
D. Çeke Yazılmasına İzin Verilmeyen Kayıtlar 
99
IV. ÇEKİN DEVRİ (TEDAVÜLÜ) 
99
A. Genel Olarak 
99
B. Nama Yazılı Çekin Devri 
100
C. Emre Yazılı Çekin Devri 
100
D. Hamiline Yazılı Çekin Devri 
100
V. ÇEKİN ÖDENMESİ 
101
A. Çekin İbrazı 
101
1. İbraz Yeri 
101
2. İbraz Süresi 
102
B. Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü 
104
C. Çek Bedelinin Ödenmesi 
105
1. Muhatabın İnceleme Yükümlülüğü 
105
2. Ödenme Şekilleri 
106
3. Karşılığı Bulunmayan Çekin Ödenmesi 
106
4. Sahte veya Tahrif Edilmiş Çekin Ödenmesi 
106
VI. ÇEKTEN CAYMA 
107
A. Çekten Cayılabilmesinin Şartları 
107
B. Çekten Cayılmasının Mümkün Olmadığı Hâller 
107
C. Sonuçları 
107
VII. ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE SONUÇLARI 
108
A. Çekin Ödenmeme Sebepleri 
108
B. Çekin Karşılıksızlık Sebebiyle Ödenmemesi Hâlinde Muhatabın Yapacağı İşlemler 
108
C. Çekin Karşılıksız Kalmasının Sonuçları 
109
1. Başvurma Hakkı 
109
a. Başvurma Hakkının Şartları 
109
b. Başvurma Borçluları 
110
c. Başvurma Hakkının Kapsamı 
110
d. Zamanaşımı 
111
2. Başvurma Hakkını Kaybeden Hâmile Tanınan Diğer Hukukî İmkânlar 
111
a. Sebepsiz Zenginleşme 
111
b. Karşılığın Devri 
112
c. Temel Borç İlişkisine Dayanma 
112
3. Çekin Karşılıksız Bırakılması Suçu 
113
a. Suçun Oluşabilmesi İçin Gereken Şartlar 
113
b. Suçun Faili 
113
c. Yargılama Usûlü 
114
aa. Şikâyet 
114
bb. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
114
cc. Yargılama Usûlüne İlişkin Diğer Hükümler 
114
dd. Etkin Pişmanlık 
114
d. Cezaî Müeyyide 
115
e. Koruma ve Güvenlik Tedbiri Olarak “Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı” 
115
aa. Genel Olarak 
115
bb. Yasağın Sonuçları 
115
cc. Yasaklılık Kararına İtiraz ve Kararın Kaldırılması 
116
dd. Yasağın İhlâl Edilmesi Hâlinde Uygulanacak Müeyyide 
116
Altıncı Bölüm
EMTİA SENETLERİ
§ 8. EMTİA SENETLERİ 
117
I. GENEL OLARAK EMTİA SENETLERİ 
117
II. MAKBUZ SENEDİ VE VARANT 
117
A. Düzenlemeye Yetkili Kuruluş 
117
B. Makbuz Senedi ve Varantın Hukukî Niteliği 
118
C. Makbuz Senedi ve Varantın Şekli 
118
D. Makbuz Senedi ve Varantın Devri 
119
1. Genel Olarak 
119
2. Devrin Hukukî Sonuçları 
119
E. Makbuz Senedi ve Varantın Temsil Ettiği Mallar Üzerinde Tasarruf 
120
1. Malların Geri Alınması 
120
2. Malların Sattırılması 
120
F. Başvurma Hakkı 
121
G. Zamanaşımı 
121
H. Makbuz Senedi ve Varantın Zıyaı 
121
III. ÜRÜN SENEDİ 
122
IV. KONŞİMENTO 
122
Kaynakça 
125
Kavram Dizini 
127