Şematik Borçlar Hukuku Genel Hükümler Doç. Dr. Betül Tiryaki Özlük  - Kitap

Şematik Borçlar Hukuku Genel Hükümler

4. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
144
Barkod:
9789750292446
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
198,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 1 ila 206. maddeleri arasında düzenlenen borçlar hukuku genel hükümleri bu kitapta ele alınmış; borçlar hukukuna hâkim olan ilkeler, borçlar hukukunun temel kavramları, borç ilişkisinin kaynakları ve borç ilişkisinin hükümleri şemalar ve tablolarla anlatılmıştır.
Kitap, klasik ders kitaplarından farklı olarak borçlar hukuku dersine çalışmayı kolaylaştırmayı, temel bilgilerin öğrenilmesini ve konular arasında bağlantının basitçe kurulmasını sağlamayı hedeflemektedir.
Tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşıyan çalışma, hukuk fakültesi öğrencileri yanında, borçlar hukukunun temel kavramlarını ve ilkelerini öğrenmek isteyen tüm okurlara katkı sağlayacak niteliktedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Borçlar Hukukunun Konusu ve Kaynakları
.
Borç İlişkisinin Kaynakları
.
Borç İlişkisinin Hükümleri
Kitabın İçindekileri
4. Baskıya Önsöz 
5
2. Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
17
GİRİŞ
§1. BORÇLAR HUKUKUNUN KONUSU VE KAYNAKLARI 
19
I. Borçlar Hukukunun Konusu 
19
II. Borçlar Hukukunun Kaynakları 
19
§2. BORÇLAR HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
21
I. İrade Özerkliği 
21
II. Nispîlik 
23
III. Dürüstlük İlkesi 
23
IV. Kusurlu Sorumluluk İlkesi 
23
V. Borç İlişkilerinin Geçici Olması 
23
BİRİNCİ KISIM
BORÇLAR HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§3. BORÇ VE BORÇ İLİŞKİSİ 
25
I. Borç Kavramı 
25
II. Borç İlişkisi Kavramı 
26
A. Borç İlişkisinin Unsurları 
26
1. Alacaklı 
26
2. Borçlu 
27
3. Edim 
28
a. Davranış Biçimine Göre 
29
b. Edimin Belirlenmesine Göre 
29
c. İfa Süresine Göre 
30
ç. Niteliğine göre 
30
d. Doğurduğu Sonuca Göre 
31
e. Borçlunun Malvarlığıyla İfa Edilip Edilmemesine Göre 
31
B. Borç İlişkisinin Unsurlarında Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler 
31
C. Borç İlişkisinin Kaynakları 
32
§4. BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
34
I. Borç İlişkisinden Doğan Haklar 
34
A. Asli Haklar (Birincil Haklar) 
35
B. Yan Haklar (Bağlı/Fer’i Haklar) 
36
C. Tali Haklar 
36
1. Yenilik Doğuran Haklar 
36
2. Def’i Hakları 
36
II. Borç İlişkisinden Doğan Yükümlülükler 
37
A. Edim Yükümlülükleri ve Yan Yükümlülükler 
37
B. Sözleşmeden Doğan İlk Yükümlülükler–İkincil Yükümlülükler 
38
§5. SORUMLULUK 
38
İKİNCİ KISIM
BORÇ İLİŞKİSİNİN KAYNAKLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki İşlemden Doğan Borç İlişkileri
§6. GENEL OLARAK HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİLERİ 
41
I. Hukuki İşlemin Kurucu Unsurları 
42
A. İrade Beyanının Unsurları 
42
1. İrade 
42
2. Beyan 
43
B. İrade Beyanı Türleri 
43
1. Açık İrade Beyanı–Örtülü İrade Beyanı 
43
2. Hazırlar Arası Beyan–Hazır Olmayanlar Arası Beyan 
43
3. Varması Gerekli Olan Beyan–Varması Gerekli Olmayan Beyan 
44
C. İrade Beyanının Yorumu 
44
II. Hukuki işlemin Geçerlilik ve Etkinlik Unsurları 
46
III. Hukuki İşlem Türleri 
46
§7. SÖZLEŞMELER 
50
I. Sözleşmelerin Kurulması 
50
A. Karşılıklı İrade Açıklamaları 
50
1. Öneri 
50
a. Tanımı ve Unsurları 
50
b. Önerinin Bağlayıcılığı 
51
2. Kabul 
52
3. Önerinin ve Kabulün Geri Alınması 
52
B. Karşılıklı İrade Açıklamalarının Birbirine Uygunluğu 
53
1. Uygunluk Kavramı ve Türleri 
53
2. Uygunluğun Kapsamı 
53
3. Uyuşmazlık 
53
C. Sözleşmenin Kurulduğu, Hüküm ve Sonuç Doğurduğu An 
54
D. Genel İşlem Koşulları 
54
1. Kavram ve Özellikleri 
54
2. Genel İşlem Koşulları Karşısında Koruma 
55
a. Yürürlük Denetimi 
55
b. Şaşırtıcı Şart Denetimi 
56
c. İçerik Denetimi 
56
d. Yorum Denetimi 
56
II. Sözleşmelerin Geçerliliği 
56
A. Genel Olarak Sözleşmenin Geçerlilik Şartları 
56
B. Sözleşmelerde Şekil 
59
C. İrade ve Beyan Arasında Uyumsuzluk 
60
1. Bilerek veya İsteyerek Yaratılan Uyumsuzluk 
60
a. Tek Taraflı 
61
b. İki taraflı 
61
2. Bilmeden veya İstemeden Yaratılan Uyumsuzluk 
62
a. İrade Bozukluğu 
62
aa. Yanılma 
63
bb. Aldatma 
64
cc. Korkutma 
64
b. Aşırı Yararlanma (Gabin) 
65
§8. SÖZLEŞMELERDE TEMSİL 
66
I. Kavram 
66
II. Temsilin Benzer Kurumlardan Farkı 
67
III. Temsil Türleri 
67
A. Doğrudan Doğruya Temsil İlişkisi 
68
B. Temsil Yetkisinin Kapsamı 
69
IV. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 
70
A. Sona Erme Sebepleri 
70
B. Sona Ermenin Sonuçları 
70
V. Yetkisiz Temsil 
70
§9. SÖZLEŞMELERİN YORUMU, TAMAMLANMASI VE UYARLANMASI 
71
I. Sözleşmelerin Yorumlanması 
71
A. Şartları 
71
B. Yorum Araçları 
71
C. Yorum Kuralları 
71
II. Sözleşmelerin Tamamlanması 
72
III. Sözleşmelerin Uyarlanması 
72
A. İradi Uyarlama 
72
B. Kanuni Uyarlama 
72
İKİNCİ BÖLÜM
Haksız Fiilden Doğan Borç İlişkileri
§10. HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI 
75
I. Haksız Fiil Sorumluluğu 
75
A. Kusur Sorumluluğu 
76
1. Fiil 
76
2. Hukuka Aykırılık 
76
a. Hukuka Aykırılık Kavramı 
76
b. Hukuka Uygunluk Nedenleri (Hukuka Aykırılığı Kaldıran Durumlar) 
78
aa. Haklı Savunma 
78
bb. Zorunluluk Hali 
78
cc. Kendi Hakkını Kuvvet Kullanarak Koruma 
79
dd. Zarar Görenin Rızası 
79
ee. Üstün Nitelikte Özel Yarar veya Kamu Yararı 
80
ff. Kanundan Doğan Yetkinin Kullanılması 
80
3. Kusur 
80
4. Zarar 
82
5. İlliyet Bağı 
85
B. Kusursuz Sorumluluk (Sebep Sorumluluğu) 
87
1. Hakkaniyet Sorumluluğu 
87
2. Özen Sorumluluğu (Olağan Sebep Sorumluluğu) 
88
a. Adam Çalıştıranın Sorumluluğu 
88
b. Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu 
89
c. Ev Başkanının Sorumluluğu 
90
d. Yapı Malikinin Sorumluluğu 
91
e. Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu 
91
3. Tehlike Sorumluluğu 
92
a. Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu 
92
aa. Tehlike Sorumluluğu 
93
bb. Olağan Sebep Sorumluluğu 
94
cc. Kusur Sorumluluğu 
95
II. Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları 
95
A. Maddi Tazminat 
95
1. Maddi Zararın Hesaplanması 
95
2. Maddi Tazminatın Belirlenmesi 
97
3. Maddi Tazminatın Türleri 
98
4. Maddi Tazminata İlişkin Mahkeme Kararı 
98
B. Manevi Tazminat 
98
III. Birden Çok Sorumluluk Sebebi Bulunması 
99
IV. Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Davasına Etkisi 
101
V. Zamanaşımı 
102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borç İlişkileri
§11. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞMEDEN DOĞAN BORÇ İLİŞKİSİ KAVRAMI 
103
I. Tanım 
103
II. Şartları 
104
III. Hüküm ve Sonuçları 
106
IV. Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayan Haller 
106
V. Zamanaşımı 
107
ÜÇÜNCÜ KISIM
BORÇ İLİŞKİSİNİN HÜKÜMLERİ
§12. BORÇLARIN İFASI 
109
I. İfanın Tam Olarak Yerine Getirilmesi 
109
II. İfanın Doğru Olarak Yerine Getirilmesi 
110
A. İfanın Konusu 
110
B. İfanın Tarafları 
113
C. İfa Yeri 
115
D. İfa Zamanı 
115
III. İfanın İspatı 
117
IV. Alacaklının Temerrüdü 
117
§13. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ (BORCA AYKIRILIK) VE SONUÇLARI 
119
I. Borçların İfa Edilmemesi 
119
A. Kusurlu İmkansızlık 
120
1. İmkansızlık Kavramı 
120
2. İmkansızlık Sonuçları 
120
B. Borçlunun Temerrüdü 
122
1. Borçlunun Temerrüdünün Şartları 
122
2. Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları 
122
C. Kötü İfa 
124
II. Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları 
124
§14. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ 
125
§15. BORÇ İLİŞKİSİNDE ÖZEL DURUMLAR 
125
I. Teselsül 
125
II. Koşula (Şarta) Bağlı Borçlar 
125
III. Ceza Koşulu (Cezai Şart) 
126
A. Özellikleri 
126
B. Türleri 
127
IV. Bağlanma Parası (Pey Akçesi) 
127
V. Cayma Parası (Pişmanlık Akçesi) 
127
VI. Alacağın Devri 
128
A. Özellikleri 
128
B. Türleri 
128
C. Devrin Hüküm ve Sonuçları 
128
VII. Borcun Üstlenilmesi (Borcun Nakli) 
129
§16. BORCUN SONA ERMESİ 
129
I. İbra 
131
II. Takas 
131
A. Özellikleri 
131
B. Şartları 
131
C. Hükümleri 
132
III. Yenileme (Tecdit) 
132
A. Şartları 
132
B. Hükümleri 
132
C. Türleri 
133
IV. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
133
V. Zamanaşımı 
133
A. Zamanaşımı Şartları 
134
B. Zamanaşımı Süresinin Hesaplanması 
134
Kaynakça 
137
Kavramlar Dizini 
139