Türk Borçlar Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu Hükümlerine Göre Kira Hukuku Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap
Türk Borçlar Kanunu ile İcra ve İflas Kanunu Hükümlerine Göre

Kira Hukuku

5. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1272
Barkod:
9789750290442
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.440,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Eylül 2023
1.250,00
850,00 (%32)
3. baskı
Kasım 2022
990,00
650,00 (%34)
Kitabın Açıklaması
İki ana bölümden oluşan kitabın ilk bölümünde; Türk Borçlar Kanunu'na göre kira hukuku, ikinci bölümünde ise İcra ve İflas Kanunu'na kira ve tahliye davaları ele alınmıştır.
Kitapta, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için arabulucuya müracaat dava şartı ile konut kira artışındaki % 25 sınırlaması kitaba işlenmiştir.
En son bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına yer verilerek; her bir karar özet halinde sunulmuş, böylece okuyucunun zamandan tasarruf etmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra kitabın son kısmında, uygulamada kullanılan dilekçe örneklerine yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kira Sözleşmesi
.
Kira Tespiti
.
Kiranın Uyarlanması
.
Kira Alacağı
.
Kira Tazminatı
.
Kira Tahliye Davası
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Birinci Kitap
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KİRA HUKUKU
Birinci Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
I. KİRA SÖZLEŞMESİNDE DİKKAT EDİLECEK OLAN HUSUSLAR 
19
A. Kira Sözleşmesini Yazılı Olarak Yapınız 
19
B. Kira Sözleşmesine Kira Bedelini ve Ödeme Zamanını Açıkça Yazınız 
19
C. Elden Yapılan Ödemeler İle İlgili Muhakkak Makbuz (İmzalı Ödeme Belgesi) Alınız 
20
D. Kira Sözleşmesine Kira Artış Oranını Belirtiniz 
20
E. Ortak Giderlerin Kiracıya Ait Olduğunu Belirtiniz 
21
F. Kiralananın ve Demirbaşların Sağlam Olarak Teslim Edildiğini Belirtiniz 
21
G. Kira Sözleşmesi Tapuya Şerh Verilecek İse Bunu Belirtiniz 
21
H. Kefil İstenmelidir 
22
I. Alt Kiranın Yazılı İzne Tabi Olduğu Belirtilmelidir 
22
İ. Vergi Ödemelerinin Kim Tarafından Yapılacağını Yazınız 
22
J. Tadilat ile İlgili Düzenlemeye Yer Verilmelidir 
22
K. Depozito Bedelini Belirtiniz 
23
L. Taşınmazın Teslimi Belirtilmelidir 
23
M. Taşınmazın Kira Dönemi Bitmeden Teslim Edilmesi Halinde Ödenecek Olan Tazminat Miktarı Belirtilmelidir 
23
N. Tahliye Taahhüdünün Noterde Yapılmasını Temin Ediniz 
23
O. Önemli Hususları İhtarname İle Karşı Tarafa Bildiriniz 
23
Ö. İbra Sözleşmesi Yapınız 
24
II. ARABULUCULUK 
24
A. Mevzuat 
24
B. Açıklamalar 
25
III. KİRA SÖZLEŞMESİ’NİN TÜRK BORÇLAR KANUNU’NDA DÜZENLENMESİ 
27
IV. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KİRA SÖZLEŞMESİNİ DÜZENLEYEN HÜKÜMLERİNİN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
29
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
31
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
32
VII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
33
A. Kira Konusu 
33
B. Kira Bedeli 
34
1. Kira Bedelinin Belirlenmesi 
34
2. Kira Artışı 
35
C. Tarafların Anlaşması 
37
VIII. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
38
A. Taşınır Kirası 
38
B. Taşınmaz Kirası 
38
C. Ürün Kirası 
38
IX. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
39
A. Kiraya Veren 
39
B. Kiracı 
40
X. KİRA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
41
XI. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SÜRESİ 
42
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmesi 
42
B. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesi 
43
XII. KİRA HUKUKU İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR 
45
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
67
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
119
İkinci Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI
I. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 
191
A. Kiralananı Teslim Borcu 
191
B. Vergi ve Benzeri Yükümlülüklere Katlanma Borcu 
192
C. Yan Giderlere Katlanma Borcu 
193
D. Kiralananın Ayıplarından Sorumluluk 
194
1. Kiralananın Teslim Anındaki Ayıplarından Sorumluluk 
194
a. Genel Olarak 
194
b. Kiraya Verenin Kiralananın Ayıplarından Sorumluluğunun Şartları 
196
aa. Maddi Şartlar 
196
aaa. Kiralanın Ayıplı Olması 
196
bbb. Kiraya Verenin Sorumluluğunun Kaldırılması veya Sınırlandırılması 
196
bb. Kiracının Kiralanın Ayıplarından Sorumlu Olmaması 
197
cc. Kiracının İhbar Yükümlülüğü 
197
2. Kiralananın Sonradan Ayıplı Hâle Gelmesinden Sorumluluk 
197
a. Genel Olarak 
197
b. Ayıbın Giderilmesini İsteme ve Fesih 
198
aa. Genel Olarak 
198
bb. Kiracıya Tanınan Seçimlik Haklar 
199
aaa. Kiraya Veren Hesabına Kiralanandaki Ayıbı Gidermesi 
199
bbb. Sözleşmeyi Fesih Hakkı 
200
ccc. Kiralananın Ayıpsız Benzeri ile Değiştirilmesini İsteme Hakkı 
200
cc. Kiraya Verene Tanınan Haklar 
201
aaa. Kiralananı Ayıpsız Benzeri ile Değiştirme 
201
bbb. Kiracının Seçimlik Haklarını Kullanmasının Önlenmesi 
201
c. Kira Bedelinin İndirilmesi 
201
d. Zararın Giderimi 
202
E. Üçüncü Kişinin İleri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumluluk 
203
1. Zapttan Sorumluluk 
203
a. Genel Olarak 
203
b. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğunun Şartları 
203
aa. Üçüncü Kişinin Kiralanan Üzerinde Bir Hak İleri Sürmesi 
203
bb. Üçüncü Kişi Tarafından İleri Sürülen Hakkın Kiracının Hakkı ile Bağdaşmayan Bir Hak Olması 
203
cc. Üçüncü Kişinin Hakkını Dava Yoluyla İleri Sürmesi ve Kiracının Kiraya Verene İhbarda Bulunması 
204
c. Kiraya Verenin Zapttan Sorumluluğunun Sonuçları 
204
2. Üçüncü Kişinin Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Üstün Hak Sahibi Olması 
204
a. Kiralananın El Değiştirmesi 
204
b. Üçüncü Kişinin Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması 
205
c. Tapu Siciline Şerh 
205
II. KİRACININ BORÇLARI 
206
A. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
206
1. Genel Olarak 
206
2. Kira Bedelinin Kapsamı 
207
3. Kira Bedelinin Ödenmesi 
208
a. İfa Zamanı 
208
b. Kiracının Temerrüde Düşmesi 
210
B. Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
215
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
218
D. Ayıpları Kiraya Verene Bildirme Borcu 
218
E. Ayıpların Giderilmesine ve Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu 
218
III. ÖZEL DURUMLAR 
220
A. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılması 
220
1. Yenilik ve Değişikliğin Kiraya Veren Tarafından Yapılması 
220
2. Yenilik ve Değişikliğin Kiracı Tarafından Yapılması 
221
B. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri 
223
C. Kira İlişkisinin Devri 
224
D. Kiralananın Kullanılmaması 
226
1. Genel Olarak 
226
2. Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi 
226
E. Takastan Feragat Yasağı 
228
BÖLGE ADLİYE MAHKEME KARARLARI 
228
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
260
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU 
343
Üçüncü Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ, KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ VE
HAPİS HAKKI
I. GENEL OLARAK 
355
II. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
356
A. Belirli Süreli Kira Sözleşmelerinde Sürenin Geçmesi 
356
B. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmelerinde Fesih Bildirimi 
357
1. Genel Olarak 
357
2. Taşınmaz ve Taşınır Yapı Kiralarında Fesih Bildirimi ile Sona Erme 
358
3. Taşınır Kiralarında Fesih Bildirimi ile Sona Erme 
358
C. Olağanüstü Fesih ile Sona Erme 
359
1. Önemli Sebeplerle Fesih 
359
2. Kiracının İflası Nedeniyle Fesih 
361
3. Kiracının Ölümü Nedeniyle Fesih 
362
III. KİRALANANIN GERİ VERİLMESİ 
362
A. Genel Olarak 
362
B. Kiralananın Gözden Geçirilmesi ve Kiracıya Bildirme 
363
IV. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI 
364
A. Hapis Hakkının Konusu 
364
B. Üçüncü Kişilere Ait Olan Eşyalarda Durum 
366
C. Hapis Hakkının Kullanılması 
367
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
369
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
386
Dördüncü Bölüm
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
I. GENEL OLARAK 
433
II. ÇEŞİTLİ KAVRAM VE TANIMLAR 
433
A. Konut Kavramı 
433
B. İşyeri Kavramı 
434
III. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARININ UYGULANMA ALANI 
434
IV. KİRAYLA BAĞLANTILI SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ 
435
V. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KULLANIM GİDERLERİNDEN SORUMLULUK 
437
VI. DEPOZİTO (GÜVENCE) BEDELİ 
437
VII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA BEDELİ 
440
A. Genel Olarak 
440
B. Kira Bedelinin Belirlenmesi 
440
C. Kira Bedelinin Belirlenmesi Davası 
446
D. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı 
447
VIII. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
448
A. Bildirim Yoluyla Sona Erme 
448
1. Genel Olarak 
448
2. Bildirimin Geçerlilik Koşulları 
451
a. Şekil Açısından 
451
b. Aile Konutu Açısından 
451
B. Dava Yoluyla Sona Erme 
453
1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Dava Açılması Halleri 
453
a. Gereksinim Nedeniyle 
453
aa. Kiraya Verenin Konut Gereksinimi 
453
bb. Yeni Malikin Gereksinimi Nedeniyle 
456
cc. İşyeri Gereksinimi Nedeniyle 
458
b. Kiralananın Yeniden İnşa veya İmarı Nedeniyle Tahliye 
460
2. Kiracıdan Kaynaklanan Nedenlerle Sona Erme ve Tahliye 
462
a. İlgili Mevzuat 
462
b. Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye 
462
c. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye 
463
d. Kiracının veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Oturmaya Elverişli Bir Konutunun Bulunması Nedeniyle Tahliye 
464
3. Dava Sebeplerinin Sınırlılığı 
465
4. Yeniden Kiralama Yasağı 
466
5. Kiracının Ölümü Halinde Sözleşmenin Sürdürülmesi 
468
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
469
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
532
Beşinci Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
I. KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ NEDENLERİ 
661
A. Genel Olarak 
661
B. Kira Sözleşmesini Düzenleyen Genel Hükümlere Göre Sona Erme Nedenleri 
662
C. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde Sona Erme Nedenleri 
662
1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası 
662
D. Ürün Kirası Sözleşmesine Özgü Sona Erme Nedenleri 
663
II. TAHLİYE DAVALARI 
663
A. Genel Olarak 
663
B. Görev ve Yetki Kuralları 
664
1. Görevli Mahkeme 
664
a. Genel Olarak 
664
b. Tahliye Davalarında Görev 
665
2. Yetkili Mahkeme 
667
a. Genel Olarak 
667
b. Tahliye Davalarında Yetki 
669
C. Tahliye Davalarında Taraf Ehliyeti ve Husumet 
670
D. Tahliye Davalarında Tebligat 
671
E. Tahliye Davalarında Derdestlik İtirazı 
672
F. Tahliye Davalarında Davadan Feragat 
673
G. Tahliye Davalarında Yargılama Usulü ve Diğer Usul Kuralları 
674
H. Tahliye Davalarında Vekâlet Ücreti ile Yargılama Harç ve Giderleri 
675
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN İSPATI 
677
IV. KİRA SÖZLEŞMESİNDE KEFİLİN SORUMLULUĞU 
677
V. KIRA İLİŞKİSİNDEN DOĞAN DAVALARDA KANUN YOLLARI 
680
VI. KİRA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN VERGİ BORCU 
682
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
683
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
747
Altıncı Bölüm
KİRA TESPİT VE UYARLAMA DAVASI
I. KİRA TESPİT DAVALARI 
873
A. Mevzuat 
873
B. Açıklamalar 
874
II. KİRA UYARLAMA DAVALARI 
877
A. Mevzuat 
877
B. Açıklamalar 
877
III. COVID–19 SALGINININ İFA ENGELLERİ ARASINDAKİ KONUMU 
879
A. Covid–19 Salgını ve Mücbir Sebep Kavramı 
879
B. Covid–19 Salgını ve Aşırı İfa Güçlüğü 
882
IV. ÇEŞİTLİ SÖZLEŞMELERE VE ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNE COVID–19 SALGINININ ETKİSİ 
884
A. Kira Sözleşmelerine Etkisi 
884
B. Aidat Ödeme Yükümlülüğüne Etkisi 
885
C. Basiretli Tacir Gibi Hareket Etme İlkesi Bağlamında Konunun Değerlendirilmesi 
886
V. COVID 19 SALGINININ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ 
888
A. Sözleşmeye Bağlılık İlkesi (Ahde Vefa–Pacta Sund Servanda) 
888
B. Aşırı İfa Güçlüğü 
888
C. Dürüstlük Kuralı 
889
D. Uyarlama Davası 
890
E. İhtiyati Tedbir 
892
F. Covid 19 Salgınının Kira Sözleşmesine Etkisi 
893
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
895
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
906
İkinci Kitap
İCRA VE İFLAS KANUNU’NA GÖRE KİRA VE
TAHLİYE DAVALARI
I. GENEL OLARAK 
919
II. İCRA VE İFLAS KANUNUNDAKİ DÜZENLEME 
920
A. Genel Olarak 
920
B. İlamlı İcra Yoluyla Tahliye 
920
C. İlamsız İcra Yoluyla Tahliye 
923
1. Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle (İİK. 269 – 269/d arasında düzenlenmiştir) İlamsız İcra Takibi 
923
a. Genel Olarak 
923
b. Takip Talebi 
926
c. Ödeme Emri 
928
d. Borçlunun Başvurabileceği Yollar 
930
aa. Borca İtiraz Edilmemesi 
930
bb. Borca İtiraz Edilmesi 
931
e. İtirazın Kaldırılması ve Tahliye 
934
f. Kiraya Verenin Hapis Hakkı 
939
aa. Genel Olarak 
939
bb. Kavram ve Genel Hapis Hakkı ile Karşılaştırılması 
940
cc. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Konusu 
940
dd. Kiraya Verenin Hapis Hakkının Kapsamı 
941
ee. Kiraya Verenin Hapis Hakkını Kullanması 
942
g. Kiralanandan Gizlice veya Zorla Götürülen Eşyanın Geri Getirilmesi 
944
2. Kira Süresinin Dolması Nedeniyle İlamsız İcra Takibi (İİK. md. 272 – 275) 
945
a. Genel Olarak 
945
b. Takibin Aşamaları 
945
aa. Takip Talebi 
945
bb. Tahliye emri 
946
c. Takibe İtiraz Edilmesi ve İtirazın Kaldırılması (İİK. md. 274–275) 
948
3. Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Şahsın Bulunması (İİK. md. 276) 
950
4. Taşınmaz Malların Tahliye ve Teslimi 
952
5. Tahliye ve Teslim Nedeniyle Yapılacak Masraflar 
952
a. Takip Açılışında Ödenmesi Gereken Masraflar 
952
b. Tahliye İşlemleri İçin Ödenmesi Gereken Masraflar 
953
c. Tahliye Esnasında Ödenmesi Gereken Masraflar 
953
D. İcra Yoluyla Satışı Yapılan Taşınmazların Tahliyesi 
953
1. İhale Edilen Taşınmazın Tapuya Alıcı Adına Tescili 
953
2. Taşınmazı İşgal Eden Kişinin Tahliye Edilmesi 
954
3. Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası 
954
4. Taşınmazdan Cebri ile Yolu ile Tahliye Edilen Kişinin Tekrar Taşınmazı İşgal Etmesi 
955
5. Ortaklığın Giderilmesi Davasındaki Uygulama Alanı 
955
E. İcra Mahkemesinin Kararlarına Karşı Kanun Yolu 
955
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI 
956
YARGITAY DAİRE KARARLARI 
1134
KİRA HUKUKU İLE İLGİLİ ÖRNEKLER 
1235
Kavram Dizini 
1269