Temel Hukuk Dizisi Ceza Genel Hukuku (THD) Prof. Dr. İzzet Özgenç, Prof. Dr. İlhan Üzülmez  - Kitap
Temel Hukuk Dizisi

Ceza Genel Hukuku (THD)

5. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
248
Barkod:
9789750280535
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
170,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Hukuk Fakülteleri, IİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır.
Dizinin "Ceza Genel Hukuku" ismiyle yayımlanan bu kitabında; ceza hukukundaki teorik tartışmalara girilmemesine ve özellikle Türk Ceza Kanunu hükümlerinin anlaşılırlığının sağlanmasına özen gösterilmiş, bu amaçla, açıklamalar kapsamında örneklere ve her bölüm sonunda özet açıklamalara yer verilmiştir. Yine, her bir bölüm sonuna, bölüm konularıyla ilgili olarak hazırlanmış örnek test soruları eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri
.
Suçun Yapısal Unsurları
.
Kusurluluk ve Kusurluluğu Etkileyen Haller
.
Teşebbüs, İştirak ve İçtima (Suçun Özel Görünüm Biçimleri)
.
Yaptırım Teorisi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Beşinci Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
Birinci Ünite
CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ, KAYNAKLARI VE TEMEL İLKELERİ
I. GENEL OLARAK 
17
II. CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ 
19
III. SUÇ VE CEZA KAVRAMLARI 
20
IV. CEZA HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇERİSİNDEKİ YERİ VE BÖLÜMLERİ 
22
V. CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
23
A. Doğrudan Kaynaklar 
23
1. Anayasa 
23
2. Kanunlar 
24
3. Milletlerarası Sözleşmeler 
26
B. Dolaylı Kaynaklar 
27
1. Yüksek Mahkeme Kararları 
27
2. Doktrin 
28
VI. CEZA HUKUKUNA HÂKİM TEMEL İLKELER 
28
A. Kusur İlkesi 
29
B. Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi 
30
C. Belirlilik İlkesi 
31
D. Kıyas Yasağı 
32
E. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması 
33
ÖZET 
37
ÜNİTE SONU SORULARI 
39
İkinci Ünite
SUÇUN YAPISAL UNSURLARI
I. GENEL AÇIKLAMALAR 
43
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI 
45
A. Fiil 
45
1. Genel Olarak 
45
2. Fiilin Kanuni Tanımda Düzenleniş Biçimine Göre Suçlar 
46
B. Netice 
49
C. Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet 
49
D. Suçun Konusu 
50
E. Fail 
52
F. Mağdur 
53
G. Suçun Nitelikli Unsurları 
53
H. İhmali Suçlar 
55
III. SUÇUN MANEVİ UNSURLARI 
57
A. Genel Olarak 
57
B. Kast ve Taksir 
58
C. Kast 
58
1. Kastın Türleri 
60
a. Doğrudan Kast 
60
b. Olası Kast 
60
D. Taksir 
61
1. Bir Haksızlık Şekli Olarak Taksir 
61
2. Taksirin Türleri 
62
3. Taksirli Hareketlerin Birleşmesi ve Sorumluluk 
63
4. Taksirle İşlenen Suç Dolayısıyla Failin Yakınlarının Mağdur Olması ya da Kendisinin Zarar Görmesi 
64
E. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç 
65
F. Amaç veya Saik 
66
IV. HUKUKA AYKIRILIK UNSURU 
66
A. Hukuka Aykırılık Kavramı 
66
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri 
68
1. Genel Olarak 
68
2. Görevin İfası 
69
3. Meşru Savunma 
71
a. Genel Olarak 
71
b. Saldırıya İlişkin Şartlar 
72
c. Savunmaya İlişkin Şartlar 
73
4. Hakkın Kullanılması 
75
5. İlgilinin Rızası 
76
ÖZET 
78
ÜNİTE SONU SORULARI 
82
Üçüncü Ünite
KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HÂLLER
I. KUSURLULUK VE KUSUR YETENEĞİ 
85
A. Kusur Kavramı 
85
B. Algılama Yeteneği 
87
C. İrade Yeteneği 
87
II. KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER 
89
A. Genel Olarak 
89
B. Yaş Küçüklüğü 
90
1. Birinci Grup Yaş Küçükleri 
90
2. İkinci Grup Yaş Küçükleri 
91
3. Üçüncü Grup Yaş Küçükleri 
93
C. Akıl Hastalığı 
93
D. Sağır ve Dilsizlik 
95
E. Geçici Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma 
96
1. Geçici Nedenler 
96
2. İstemeyerek Sarhoşluk 
96
3. İsteyerek Sarhoşluk 
97
F. Cebir veya Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
97
G. Zorunluluk Hâli Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi 
99
H. Hukuka Aykırı Fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi 
101
I. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması 
103
İ. Haksız Tahrik 
105
J. Kusurluluğu Etkileyen Hata Hâlleri 
106
1. Genel Olarak 
106
2. Suçun Maddi Unsurlarında Hata 
107
3. Suçun Nitelikli Hâllerinde Hata 
109
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata 
110
5. Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Bir Nedenin Maddi Şartlarında Hata 
111
6. İşlenen Fiilin Haksızlık Oluşturduğu Hususunda Hata 
112
ÖZET 
114
ÜNİTE SONU SORULARI 
117
Dördüncü Ünite
TEŞEBBÜS, İŞTİRAK VE İÇTİMA
(SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ)
I. GENEL OLARAK 
121
II. SUÇA TEŞEBBÜS 
122
A. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 
122
B. Kasten İşlenen Bir Suçun Varlığı 
124
C. Hazırlık ve İcra Hareketleri 
125
D. Elverişlilik Sorunu 
127
E. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Tamamlanamaması veya Neticenin Gerçekleşmemesi 
128
F. Suça Teşebbüs ve Teşebbüs Suçu 
129
G. Kesintisiz (Mütemadi) Suçlara ve İhmali Suçlara Teşebbüs Sorunu 
130
H. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi 
131
I. Gönüllü Vazgeçme 
131
III. SUÇA İŞTİRAK 
133
A. Faillik 
133
1. Genel Olarak 
133
2. Çok Failli Suçlar 
134
3. Suça İştirakin Hukuki Esası (Fail–Şerik Ayrımı) 
134
4. Müşterek Faillik 
136
5. Dolaylı Faillik 
137
B. Şeriklik 
138
1. Azmettirme 
138
2. Yardım Etme 
139
3. İştirak Hâlinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme 
140
IV. SUÇLARIN İÇTİMAI 
141
A. Genel Olarak 
141
B. Kural: Gerçek İçtima 
142
C. Bileşik Suç 
143
D. Zincirleme Suç 
144
E. Fikrî İçtima 
146
1. Aynı Nev’iden Fikrî İçtima 
146
2. Farklı Nev’iden Fikrî İçtima 
147
3. Hedefte Sapma 
148
ÖZET 
152
ÜNİTE SONU SORULARI 
154
Beşinci Ünite
YAPTIRIM TEORİSİ
I. GENEL OLARAK 
159
II. CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRİ 
159
A. Cezalar 
159
1. Hapis Cezaları 
160
2. Hapis Cezasının Sakıncalarını Gidermeye Yönelik Kurumlar 
161
a. Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi 
162
b. Hapis Cezasının Ertelenmesi 
164
aa. Ertelemenin Şartları 
164
bb. Erteleme Kararı 
164
cc. Ertelemenin Sonuçları 
165
c. Koşullu Salıverilme 
165
aa. Koşullu Salıverilmenin Tanımı 
165
bb. Koşullu Salıverilmenin Koşulları 
166
cc. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları 
166
d. Özel İnfaz Şekilleri 
167
3. Adli Para Cezası 
168
B. Güvenlik Tedbirleri 
170
1. Genel Bilgiler 
170
2. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma 
172
3. Müsadere 
174
a. Eşya Müsaderesi 
174
b. Kazanç Müsaderesi 
175
4. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
177
5. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
178
6. Suçta Tekerrür ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri 
178
7. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri 
180
III. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
182
A. Genel Olarak 
182
B. Cezanın Türünün Belirlenmesi 
182
C. Cezanın Belirlenmesinde İzlenecek Yöntem 
183
D. Cezanın Bireyselleştirilmesi Enstrümanı Olarak Takdiri İndirim Nedenlerinin Uygulanması 
188
E. Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
189
1. Hapis Cezasının Seçeneğini Oluşturan Adli Para Cezasının Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
189
2. Hapis Cezasının Yanı Sıra Adli Para Cezasının Belirlenmesi 
191
IV. CEZA SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ VE MAHSUP 
192
V. DAVANIN VE CEZANIN DÜŞMESİ 
194
A. Dava Zamanaşımı 
194
B. Ceza Zamanaşımı 
195
C. Şikâyetten Vazgeçme 
196
D. Şüphelinin, Sanığın veya Hükümlünün Ölümü 
197
E. Af 
197
F. Davanın ve Cezanın Düşmesinin Etkisi 
197
ÖZET 
199
ÜNİTE SONU SORULARI 
200
Altıncı Ünite
MİLLETLERARASI CEZA HUKUKU
I. TÜRK CEZA KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI 
205
A. Genel Olarak 
205
B. Yer Bakımından Uygulama Alanı 
205
1. Genel Olarak 
205
2. Mülkilik İlkesi 
206
3. Şahsilik İlkesi 
208
a. Faile Göre Şahsilik İlkesi 
208
aa. Görev Suçlarına İlişkin İlke 
208
bb. Vatandaş Tarafından İşlenen Suç 
209
b. Mağdura Göre Şahsilik İlkesi 
211
4. Koruma ve Evrensellik İlkeleri 
214
5. Yurt Dışında Verilmiş Mahkumiyete Bağlı Hak Yoksunlukları 
217
6. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması 
218
II. İADE 
219
A. İade, Sığınma ve Sınır Dışı Etme Kavramları 
219
B. İadenin Kaynakları ve Bunlar Arasındaki İlişki 
222
C. İadenin Koşulları 
223
1. Türkiye’den Yabancı Devlete İade 
223
a. Şartları 
223
b. İade Usulü 
228
2. Türkiye’nin İade Talepleri ve Şartları 
233
D. İadede Hususilik Kuralı 
234
ÖZET 
237
ÜNİTE SONU SORULARI 
241
Yararlanılan Kaynaklar 
245
Kavramlar Dizini 
247