Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler Mustafa Özen  - Kitap

Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler

8. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
525
Barkod:
9786052647660
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
360,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu baskıda 2/3/2024 tarih ve 7499 sayılı Kanun ile TCK m. 52, 63 ve 75'te değişiklikler yapılmıştır. Kitaba bu değişikliler işlenmiştir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
SEKİZİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
BİRİNCİ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNDA KAVRAMLAR, CEZA HUKUKUNUN AMACI,
GÖREVİ, KAYNAKLARI, YORUM
I. TANIMLAR 
47
A. Ceza Hukuku Teriminin Tanımı 
47
B. Suç Teriminin Tanımı 
48
C. Ceza Normu (Ceza Kuralı) 
48
1. Bağımsız – Bağımlı Ceza Normları 
48
2. Tam Ceza Normu – Eksik Ceza Normu – Açık Ceza
Normu 
49
D. Davranış Normları (Davranış Kuralları) 
49
E. Ceza Teriminin Tanımı 
50
II. CEZA HUKUKUNUN GÖREVİ (İŞLEVİ) VE AMACI 
51
III. TÜRK CEZA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ 
51
A. Genel Olarak 
51
1. Osmanlı Devleti Dönemi 
52
2. Cumhuriyet Dönemi 
52
IV. CEZA HUKUKUNDA KAYNAKLAR 
53
A. Asli Kaynaklar 
53
1. Anayasa 
53
2. Kanun 
53
3. Uluslar arası Sözleşmeler 
53
B. Ceza Hukukunun Tamamlayıcı Kaynakları 
54
1. Gelenek (Örf ve Adet) Kuralları 
54
2. Ahlak Kuralları 
55
3. Din Kuralları 
55
4. Mahkeme İçtihatları 
55
5. Öğreti 
56
6. Hukukun Genel İlkeleri 
56
V. CEZA HUKUKU KAYNAKLARININ YORUMU 
56
A. Yorum Yöntemleri 
56
1. Lâfzî Yorum / Sözel Yorum / Gramatik Yorum Yöntemi 
57
2. Mantıki Yorum Yöntemi 
57
3. Sistematik Yorum Yöntemi 
57
4. Kanun Hükmünün Konulma Nedenini Belirleme
Yöntemi 
58
5. Amaçsal Yorum Yöntemi 
58
a) Kanunun Amacının Esas Alınması Gerektiği Görüşü
(Objektif) 
58
b) Kanun Koyucunun Amacının Esas Alınması Gerektiği
Görüşü (Sübjektif): 
58
c) Birleştirici Görüş: 
58
6. Tarihsel Yorum Yöntemi 
59
7. Hukukun Genel İlkeleri 
59
8. Karşılaştırmalı Hukuk 
59
B. Yorum Çeşitleri 
60
1. Yapana Göre Yorum Çeşitleri 
60
a) Yasama Yorumu 
60
b) Yargı Yorumu 
60
c) Öğreti Yorumu 
60
2. Niteliğine Göre Yorum Çeşitleri 
61
a) Daraltıcı Yorum 
61
b) Genişletici Yorum 
61
c) İlerletici Yorum 
63
d) Düzeltici Yorum 
63
VI. CEZA HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 
63
A. Anayasa Hukuku 
63
B. Devletler Hukuku 
64
C. Ceza Muhakemesi Hukuku 
64
D. İnfaz Hukuku 
64
E. Kriminoloji 
65
F. İdare Hukuku 
65
G. Ticaret Hukuku 
65
H. Disiplin Hukuku 
65
İKİNCİ BÖLÜM
TEMEL İLKELER VE CEZAİ SORUMLULUK
VII. CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ VE SORUMLULUĞUN ESASI 
69
A. Ceza Hukukunun Temel İlkeleri 
69
1. Hukuk Devleti İlkesi 
69
2. İnsanilik İlkesi 
69
3. Kusur İlkesi 
69
4. Kanunilik İlkesi (Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi
/Ceza Hukukunun Güvence İşlevi) 
71
a) İlkenin Anlamı 
71
b) İlkenin Tarihçesi 
73
c) Kanunilik İlkesinin Sonuçları 
73
(1) Suç ve Cezaların Kanun ile Konulması 
73
(2) Kıyas Yasağı 
74
(3) Aleyhte Kanunun Geçmişe Etkili
Olmaması/Geçmişe Yürüme Yasağı (Lex Pravia) 
75
(4) Lehe Hükmün geçmişe yürümesi ilkesi 
76
(5) Suçta ve Cezada Belirlilik İlkesi (Lex Certa) 
76
(6) Örf ve Adet Kuralları İle Suç ve Ceza
Oluşturulamaması 
77
(7) Kanunilik İlkesi ve İdarenin Düzenleyici
İşlemleriyle Suç Oluşturması 
79
d) Orantılılık İlkesi 
79
e) Kanun Önünde Eşitlik İlkesi 
79
f) Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği İlkesi 
80
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI
VIII. CEZA KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 
81
A. Genel Olarak 
81
B. Kanunların Yürürlüğe Girmesi ve Yürürlükten Kalkması 
81
C. Yürürlülük Süreleri Bakımından Ceza Kanunları 
83
D. Ceza Kanununun Zaman Bakımından Uygulanması 
83
1. Zaman Bakımından Uygulanmaya İlişkin İlkeler 
83
a) Derhal Uygulanma (Hemen Uygulanma) İlkesi 
83
b) Aleyhe Hükmün Geriye Yürümemesi İlkesi 
85
c) Lehe Hükmün Geriye Yürümesi İlkesi 
86
d) İnfaz Hükümleri ve Lehe Kanun Uygulaması 
88
e) Güvenlik Tedbirleri ve Lehe Kanun Uygulaması 
89
2. Kanunların İleriye Yürümesi 
89
3. Suçun İşlendiği Zaman 
90
a) Hareket Görüşü 
91
b) Netice Görüşü 
91
c) Karma Görüş 
91
4. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi Bakımından Suç
Türleri 
92
a) Ani Suçlar 
92
b) Sırf Hareket Suçları 
92
c) Neticeli Suçlar 
92
d) İhmali Suçlar 
93
e) Kesintisiz Suçlar 
93
f) Zincirleme Suçlar 
93
g) İtiyadi Suçlar 
94
h) Teşebbüs Aşamasında Kalan Hareketler 
94
i) İştirak Halinde İşlenen Suçlar 
94
IX. CEZA KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 
95
A. Suçun İşlendiği Yerin Tespitine İlişki Görüşler 
95
1. Hareket Görüşü 
96
2. Netice Görüşü 
97
3. Karma Görüş 
97
4. Türk Hukukunda Kabul Edilen Görüş 
98
B. Suç Türleri Bakımından Suçun İşlendiği Yer 
98
1. Ani Suçlar 
98
2. Mesafeli/Neticesi Hareketten Ayrılabilen Suçlarda
Suçun İşlendiği Yer 
99
3. Kesintisiz Suç 
99
4. İtiyadi Suç 
99
5. İştirak Halinde İşlenen Suçlar 
99
6. Zincirleme Suç 
100
7. Teşebbüs Aşamasında Kalan Suç 
100
8. Sınır Aşan (Transit) Suç 
100
9. Bilişim Suçları 
100
10. Objektif Cezalandırılma Koşulu Olan Suç 
101
11. Seçimlik Hareketli Suç 
101
C. TCK’nın Suçun İşlendiği Yere İlişkin Kabul Ettiği İlkeler 
101
1. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi (TCK m. 8, 9). 
102
2. Şahsilik (Kişisellik) İlkesi 
104
a) Faile Göre Şahsilik İlkesi (TCK m. 10, 11) 
105
(1) Türkiye Cumhuriyeti Adına Belirli Görevlere
Sahip Türk Vatandaşlarının Yurt Dışındaki
İşledikleri Suçlar (Görev Suçları) 
105
(a) Bu Fıkranın Uygulama Koşulları 
105
(b) TCK m. 11’da Düzenlenen Faile Göre
Şahsilik İlkesinin Koşulları 
106
(i) TCK m. 11/1’in Uygulama Koşulları 
107
(ii) (TCK m. 11/2’in Uygulama Koşulları 
107
b) Mağdura Göre Şahsilik İlkesi (TCK m. 12/1–2) 
108
3. Koruma (Gerçeklik) İlkesi (TCK m. 13/1–b) 
110
4. Evrensellik (Adalet) İlkesi (TCK m. 12/3 / TCK m. 13/1–a
/ TCK m. 13/1–c,d,e,f,g,ı) 
111
a) TCK m. 12/3’e Göre Evrensellik İlkesi 
112
(1) TCK m. 12/3’e Göre Evrensellik İlkesinin
Uygulanma Koşulları 
112
b) TCK m. 13/1–a’ya Göre Evrensellik İlkesi 
113
(1) TCK m. 13/1–a’ya Göre Evrensellik İlkesinin
Uygulanma Koşulları 
113
c) TCK m. 13/1–c,d,e,f,g,h,ı’ya Göre Evrensellik İlkesi 
114
(1) TCK m. 13/1 – c,d,e,f,g,ı’ya Göre Evrensellik
İlkesinin Uygulanma Koşulları 
114
D. Faile ve Mağdura Göre Şahsilik İlkesi Kapsamında Suçların
Seçimlik Ceza Gerektirmesi Durumunda Soruşturma 
115
E. Yabancı Ülkede İşlenen Suçların Türkiye’de Yargılanması
İçin Soruşturma Koşulu Olan Cezanın Hesaplanması 
115
F. Yabancı Ülkede Geçirilen Hürriyetten Yoksunluk Hallerinin
Türkiye’deki Yargılama Sonucu Verilen Mahkûmiyet
Hükmünden Mahsup Edilmesi 
115
G. Yabancı Ülkede Verilen Mahkeme Kararlarının TCK’daki Hak
Yoksunluklarına Etkisi 
115
X. SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ 
117
A. Genel Olarak 
117
B. Geri Vermenin Sınır Dışı Etmeden Farkları 
118
C. Geri Verme Kurumunun Kaynakları 
119
D. Geri Vermeye Neden Olan Suçların Belirlenmesi
Bakımından Kabul Edilen Sistemler 
120
E. Geri Vermenin Koşulları 
120
1. 6706 sayılı Kanuna Göre Geri Vermenin Koşulları 
120
a) Yabancı Bir Ülkede Yabancı Ülke Vatandaşı Hakkında
Ceza Soruşturması veya Kovuşturması Başlatılmış ya
da Mahkûmiyet Kararı Verilmiş Olmalıdır 
120
b) Geri Vermeye Konu Suçun Cezasının Üst Sınırı, Bir
Yıl veya Daha Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Cezayı
Gerektirmeli 
121
c) Mahkûmiyetin İnfazı Bakımından Hükmolunan
Cezanın En Az Dört Ay Hürriyeti Bağlayıcı Ceza
Olmalıdır 
121
d) Geri Vermeye Konu Fiilin Her İki Devletin (Talep
Eden Devlet ile Türkiye’nin) Kanunlarına Göre De
Suç Olmalıdır 
121
2. 6706 Sayılı Kanuna Göre Geri Vermemenin Koşulları 
122
a) Yabancı Bir Ülkede İşlenen Suçun Düşünce Suçu,
Siyasî Suç veya Siyasî Suçla Bağlantılı Bir Suç
Niteliğinde Olması 
122
(1) Düşünce Suçu 
123
(2) Siyasi Suç 
123
(a) Siyasi Suçu Tanımlayan Kuramlar 
123
aa) Nesnel (Objektif) Kuram 
123
bb) Öznel (Sübjektif) Kuram 
124
cc) Üstünlük Kuramı 
124
(b) Siyasi Suçun İstisnaları 
124
aa) Belçika Kuralı 
124
bb) Terör Suçu 
125
cc) Uluslararası Suçlar 
125
(c) Siyasi Suç Çeşitleri 
125
aa) Tam siyasi suç 
125
bb) Nisbi siyasi suç 
126
b) Sırf Askerî Suç Niteliğinde Olması 
127
c) Türkiye Devletinin Güvenliğine Karşı, Türkiye
Devletinin veya Bir Türk Vatandaşının Ya Da Türk
Kanunlarına Göre Kurulmuş Bir Tüzel Kişinin
Zararına İşlenmesi 
128
d) Türkiye’nin Yargılama Yetkisine Giren Bir Suç Olması 
128
e) Zamanaşımına veya Affa Uğramış Olması 
128
f) İadesi Talep Edilen Kişinin Türk Vatandaşı Olması 
130
g) İadesi Talep Edilen Kişinin Kanunda Belirtilen
Nedenlere Dayalı Olarak Soruşturma Veya
Kovuşturmaya Maruz Bırakılacağına Veya
Cezalandırılacağına ya da İşkence veya Kötü
Muameleye Maruz Kalacağına Dair Kuvvetli Şüphe
Sebeplerinin Bulunması 
130
h) İadesi Talep Edilen Kişi Hakkında, Talebe Konu Fiil
Nedeniyle Daha Önce Türkiye’de Beraat veya
Mahkûmiyet Kararı Verilmiş Olması 
131
i) İade Talebinin, Ölüm Cezası veya İnsan Onuru ile
Bağdaşmayan Bir Ceza Gerektiren Suçlara İlişkin
Olması 
132
(1) 6706 sayılı Kanunda Açıkça Düzenlenmeyen ve
Fakat Geri Vermeme Kapsamı Dışında Tutulan
Diğer Suçlar (Geri Vermeye Tabi Suçlar) 
132
(a) Uçak Kaçırma Suçları 
132
(b) Diplomatlara ve Uluslararası Korunan
Kişilere Karşı İşlenen Suçlar 
132
(c) Terörün Finansmanı 
132
(d) Mali Suçlar 
133
3. Geri Vermenin Takdire Bağlı Olduğu Durum 
133
F. Geri Vermede Özellik Kuralı = İadede Hususilik İlkesi 
133
1. Geri Vermede Özellik İlkesinin İstisnaları 
135
G. Geri Vermede Görev ve Yetki (Usul) 
135
H. Aynı Kişi Hakkında Birden Fazla Devlet Tarafından İade
Talebinde Bulunulmasında Usul 
136
İ. Geri Verme Sürecinde Tutuklama İşlemleri 
137
J. Yabancı Kanunun Göz Önünde Bulundurulması (Yabancı
Ülke Ceza Kanunun Değeri) 
137
XI. CEZA KANUNUNUN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULANMASI 
139
A. Genel Olarak 
139
B. Türk Ceza Kanunu’nun İç Hukuk Bakımından
Uygulanmasında İstisnalar 
139
1. Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu 
139
a) Cumhurbaşkanının Kişisel Suçlarından Dolayı
Sorumluluğu 
140
b) Cumhurbaşkanının Görevi ile İlgili İşlediği Suçlardan
Sorumluluğu 
140
2. Yasama Sorumsuzluğu 
142
a) Sorumsuzluk (Mutlak Dokunulmazlık) 
142
(1) Anayasa m. 83/1’e Göre Sorumsuzluğun
Koşulları 
143
(2) Yasama Sorumsuzluğunun Sonuçları 
143
b) Geçici Dokunulmazlık (Kovuşturma Yasağı) 
144
(1) Kovuşturma Yasağının İstisnaları 
145
(2) Sorumsuzluk İle Dokunulmazlık Arasındaki
Farklar 
146
(3) Dokunulmazlık Kapsamındaki Suçlarda
Zamanaşımı Sorunu 
146
C. Ceza Kanunun Devletler Hukuku Bakımından
Uygulanmasında İstisnalar 
146
1. Diplomatlar 
146
a) Dokunulmazlığın Kabul Edildiği Durumlar 
147
b) Diplomat Dokunulmazlığı ile Konsolosların
Dokunulmazlığı Farklıdır 
147
2. Yabancı Askerler 
148
a) Sözleşme Kapsamına Giren Kişiler 
148
b) Yargı Yetkisi 
149
(1) Mutlak (Kesin) Yargı Yetkisi 
149
(2) Öncelikli Yargı Yetkisi 
149
c) Gönderen Devletin Yargı Yetkisi 
149
(1) Gönderen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi 
149
(2) Gönderen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi 
149
d) Gönderilen (Kabul eden) Devletin Yargı Yetkisi 
150
(1) Gönderilen Devletin Mutlak Yargı Yetkisi 
150
(2) Gönderilen Devletin Öncelikli Yargı Yetkisi 
150
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SUÇ KAVRAMI VE SUÇUN UNSURLARI
XII. SUÇ KURAMI 
151
XIII. SUÇUN UNSURLARI 
151
A. Genel Olarak 
151
B. Tipiklik (Suçun Yasallık Unsuru) 
152
1. Tipiklik ve Hukuka Aykırılık 
154
2. Tipiklik ve Hukuki Hata 
154
3. Tipiklik ve Hayal (Mefruz/Varsayılan/Sözde) Suç 
155
4. Tipiklik ve Kuruntu Suç 
155
5. Tipiklik ve İşlenemez Suç 
156
C. Tipiklikte Yer Alan Unsurlar 
156
1. Tipikliğin Maddi Unsurları 
157
a) Hareket 
159
(1) Ceza Hukuku Bakımından Hareket Sayılmayan
Durumlar 
161
(2) Hareketin Sayısına Göre Suçların Sınıflandırılması 
163
(a) Tek Hareketli Suçlar 
163
(b) Birden Çok Hareketli Suçlar 
163
aa) Birleşmiş Hareketli Suçlar 
163
bb) Bölünebilen veya Kesintili
Suçlar/Amaç Suç–Araç Suç 
164
cc) Seçimlik Hareketli Suçlar 
164
dd) İtiyadi Suçlar 
165
(c) Geçitli Suçlar 
166
(3) Hareketin Şekline Göre Suçların Sınıflandırılması 
166
(a) İcrai (Etken Hareketle İşlenen) Suçlar 
166
(b) İhmali (Edilgen hareketle işlenen suçlar) Suçlar 
167
(4) Hareketin Önemine Göre Suçlar 
172
(a) Serbest Hareketli Suçlar 
172
(b) Bağlı Hareketli Suçlar 
172
(5) Hareketin Devamının Gerekip Gerekmediğine
Göre Suçların Sınıflandırılması 
173
(a) Ani Suç 
173
(b) Kesintisiz (Mütemadi) Suçlar 
174
(6) Hareketin Aşamasına Göre Suçların
Sınıflandırılması 
177
(a) Kalkışma Suçları 
177
2. Netice 
177
a) Neticeye Göre Suçların Tasnifi 
178
(1) Neticesi harekete bitişik suçlar (Neticesiz
suçlar, Şekli suçlar, Sırf Hareket Suçları) –
Neticeli suçlar (Maddi neticeli suçlar) 
178
(a) Neticesi Harekete Bitişik Suçlar (Neticesiz
Suçlar/Sırf Hareket Suçları/Soyut Neticeli
Suçlar) 
178
(b) Neticeli Suçlar (Maddi neticeli suçlar) 
179
(c) Seçimlik Neticeli Suçlar – Tek Neticeli Suçlar 
181
3. Nedensellik Bağı 
181
a) Koşul Kuramı (Şart Teorisi) = Tabii Nedensellik
Düşüncesi = Eşdeğerlik Kuramı = Koşulların Eşitliği 
182
b) Uygun Sebep Kuramı 
182
c) Etkin Sebep Kuramı 
183
d) En Etkin Sebep Kuramı 
183
e) Son Koşul Kuramı (Son Şart Teorisi) 
184
f) Beşeri Nedensellik Kuramı 
184
g) Objektif Yüklenebilirlilik (İsnadiyet) Kuramı 
184
h) Bazı Nedensellik Durumları 
185
(1) Normal Nedensellik (Tek Hareket, Tek Netice) 
185
(2) Çifte Nedensellik (Birden Çok Hareket, Tek
Netice) 
185
(3) Tamamlayan (Atipik/Toplam) Nedensellik 
187
(4) Hareketten Önce Var Olan Nedenin Eklenmesi 
187
(5) Hareketten Sonra Meydana Gelen Bir Nedenin
Eklenmesi 
188
(6) Hareketten Sonra Meydana Gelen ve
Mağdurun Kusuru İle Bir Nedenin Eklenmesi 
189
(7) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Durumlar 
189
(8) Sollayan Nedensellik (Öne Geçen Nedensellik/
Nedensellik Bağının Kesilmesi) 
190
(9) Varsayılan Nedensellik 
190
(10) Kişinin Kendisini Tehlikeye Atması 
191
(11) Neticenin Kişinin Egemenlik Alanı Dışında
Olması 
191
(12) Sosyal Nedensellik 
191
(13) Risk Azalması 
192
(14) Normun Koruma Alanı İçinde Olmaması 
192
(15) Rücu Yasağı 
192
(16) Kişinin Üzerine Düşen Dikkat ve Özen
Yükümlülüğüne Uymasına Rağmen Neticenin
Gerçekleşmesi 
194
(17) İhmali Hareketle İşlenen Suçlarda Nedensellik 
194
4. Fail 
195
a) Özgü Suç 
195
b) Tüzel Kişilerin Suçun Faili Olup Olamayacağı Sorunu 
197
(1) Tüzel Kişilik Kavramı 
197
(2) Tüzel Kişiliğin Esasını Açıklayan Kuramlar 
198
(a) Farazilik Kuramı 
198
(b) Gerçeklik Kuramı 
198
(c) Karma Kuram 
198
(3) TCK Açısından Tüzel Kişilerin Cezai
Sorumluluğu ve Faillik Durumu 
198
(4) Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Yaptırım 
198
5. Mağdur 
199
6. Suçun Konusu 
202
a) Suçun Maddi Konusu 
202
b) Suçun Hukuki Konusu 
203
c) Suçun Konusuna Göre Suçların Sınıflandırılması 
203
(1) Zarar Suçu – Tehlike Suçu Ayrımı 
203
(a) Zarar Suçu 
204
(b) Tehlike Suçu 
204
(i) Somut Tehlike Suçu 
205
(ii) Soyut Tehlike Suçu 
206
D. Tipikliğin Manevi (Sübjektif) Unsurları 
207
1. Genel Olarak 
207
a) Suçun Manevi Unsuru, Kusurluluk ve Kusur
Kavramları Arasındaki İlişki 
207
b) Hareket Yeteneği İle Kusur Yeteneği Kavramları
Arasındaki İlişki 
207
c) Suçun Manevi Unsuru İle Kast ve Taksir Kelimeleri 
208
2. Kast 
208
a) Kastı Açıklayan Kuramlar 
209
(1) Tasavvur Kuramı 
209
(2) Bilinç ve İrade Kuramı 
209
b) Kastın Unsurları 
209
(1) Kastın Bilme Unsuru 
209
(2) Kastın İsteme Unsuru 
212
(a) Doğrudan Kast (Birinci Dereceden Kast) 
212
(b) Doğrudan Kast (İkinci Dereceden Kast) 
212
(c) Olası Kast 
213
(i) Olası Kastı Belirlemek İçin Ortaya
Atılan Kuramlar 
214
(ii) Olası Kastta Kusurluluğun Derecesi
veya Yoğunluğu 
214
(iii) Olası Kastta Sorumluluk 
215
(3) Kastın Aranacağı Zaman 
216
(a) Başlangıç kastı 
216
(b) Eş zamanlı Kast 
216
(c) Eklenen Kast 
216
(4) Kastın Türleri 
217
(a) Genel Kast (Doğrudan Kast/Dolus
Directus) 
217
(b) Doğrudan Kast (Dolus Directus) 
217
(c) Olası Kast (Dolus Eventualis) 
217
(d) Özel Kast 
217
(e) Ani Kast 
218
(f) Tasarlama (Taammüt) Kastı 
218
3. Taksir 
219
a) Genel Olarak 
219
b) Taksirin Unsurları 
220
(1) Hareketin Taksirle İşlenebilen Bir Suç Olması 
220
(2) Hareketin İradiliği 
221
(3) Dikkat ve Özen Yükümlülüğüne Aykırılık 
221
(4) Neticenin Öngörülebilir Olması 
222
(5) Neticenin İstenmemiş Olması 
223
(6) Hareket İle Netice Arasında Nedensellik
Bağının Bulunması 
224
C) Taksirli Suçlarda Kişilerin Cezai Sorumluluğu 
224
(1) Üçüncü Kişinin Hareketi 
224
(a) Üçüncü kişinin hareketi kusursuzdur. 
224
(b) Üçüncü kişinin hareketi kusurludur 
224
(i) Üçüncü kişi kasten kusurludur 
224
(ii) Üçüncü Kişi Taksirle Kusurludur 
225
(c) Üçüncü Kişi Tamamen Kusurludur. 
225
(2) Mağdurun Hareketi 
225
(a) Mağdurun Hareketi Kusurlu Değildir 
225
(b) Mağdurun Hareketi Normal Değil Ancak
Kusurlu ve Hukuka Aykırı da Değildir 
226
(c) Mağdurun Hareketi Kusurludur. 
226
(i) Meydana Gelen Netice Tamamen
Mağdurun Kusurlu Hareketinden
Meydana Gelmiştir. 
226
(ii) Meydana Gelen Netice Bakımından
Hem Fail Hem de Mağdur Kusurludur. 
226
d) Taksirin Gerçekleştirilme Şekilleri (Taksir Kalıpları/
Taksirin Görünüş şekilleri) 
227
(1) Dikkatsizlik 
227
(2) Özensizlik (Tedbirsizlik) 
227
e) Taksirin Derecelendirilmesi 
227
f) Taksir Türleri (Çeşitleri) 
228
(1) Bilinçsiz Taksir (Basit Taksir/Tam Taksir)=Niteliksiz
Taksir 
228
(2) Bilinçli Taksir (Öngörülü/Şuurlu
Taksir)=Nitelikli Taksir 
228
(3) Bilinçsiz Taksir – Bilinçli Taksir Ayrımı 
229
(4) Bilinçsiz Taksir – Bilinçli Taksir Ayrımının Hukuki
Sonuçları 
229
g) Olası Kast/ Bilinçli Taksir Ayrımı 
230
h) Taksirli Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi Olarak ve
Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep 
231
i) Taksirli Suçlarda Verilecek Cezanın Belirlenmesi 
231
j) Taksir ve Teşebbüs 
231
k) Taksir ve İştirak 
232
l) Taksir ve Hata 
232
m) Taksir ve Kabahat 
232
n) Taksir ve Kusur 
232
o) Taksir ve Kusursuz Sorumluluk 
233
4. Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç 
233
(1) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçun Oluşum
Şekilleri 
234
(2) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç Şekilleri 
234
(a) Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç 
235
(b) Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice
Sebebiyle Ağırlaşan Suç 
235
(3) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda
Kast/Taksir Bileşimi (Kombinasyonu) 
236
(4) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Teşebbüs 
237
(5) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak 
238
(6) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suç ve Kusursuz
Sorumluluk 
238
E. Hukuka Aykırılığın Bulunması/Hukuka Uygunluk
Nedenlerinin Bulunmaması 
238
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri 
241
G. Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin
Sınıflandırılması Sorunu 
243
H. Türk Ceza Kanununda Hukuka Uygunluk Nedenleri 
243
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme/Görevi İfa 
243
a) Kanun Teriminin Anlamı 
244
b) Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 
245
(1) Zor ve Silah Kullanma Yetkisinin Kapsamı 
246
(2) Zor Kullanma Yetkisinin Aşamaları 
246
(a) İhtar 
246
(b) Bedeni Kuvvet Kullanma 
246
(c) Maddi Güç Kullanma 
246
(d) Silah Kullanma 
246
(3) Zor ve Silah Kullanma Yetkisinde Orantılılık
İlkesi 
248
(4) Zor Kullanma Yetkisinde Takdir Yetkisi 
248
c) Müdafilik Görevinin Yerine Getirilmesi 
249
2. Meşru Savunma 
249
a) Meşru Savunmanın Hukuki Niteliği 
249
b) Meşru Savunmanın Koşulları 
250
(1) Saldırıya İlişkin Koşullar 
250
(a) Bir Saldırı Olmalıdır 
250
(b) Bu Saldırı Haksız Olmalıdır 
251
(c) Bu Saldırı Gerçekleşmiş veya Gerçekleşmesi
veya Tekrarı Muhakkak Olmalıdır 
252
(d) Saldırı Herhangi Bir Hakka Yönelmiş
Olmalıdır 
253
(e) Saldırı, Meşru Savunmada Bulunana Karşı
Olabileceği Gibi, Üçüncü Bir Kişiye De
Yönelebilir 
254
(f) Saldırı Mutlaka Bir İnsandan
Kaynaklanmalıdır 
254
(2) Savunmaya İlişkin Koşullar 
255
(a) Savunmada Zorunluluk Olmalıdır 
255
(b) Savunma İle Haksız Saldırı Arasında Oran
Bulunmalıdır 
255
(i) Konu Bakımından Orantı/Haklar
Arasında Orantı 
256
(ii) Araç Bakımından Orantı 
256
(c) Savunma, Mutlaka Haksız Saldırıda
Bulunan Kişiye Karşı Yapılmalıdır 
257
c) Üçüncü Kişi Lehine Meşru Savunma 
257
d) Haksız Saldırı Başlamadan Önce Alınan ve
Kendiliğinden Harekete Geçen Önlem/Offendicula 
258
e) Meşru Savunmada Sınırın Aşılması 
258
(1) Meşru Savunmada Sınırın Aşılması Mazur
Görülebilecek Bir Heyecan, Korku veya Telaş
ile Aşılması 
259
(2) Meşru savunmada Oranın/Sınırın Kast
Olmaksızın Aşılması (Taksir ile Aşılması) 
259
(3) Meşru Savunmada Sınırın Kast (Doğrudan veya
Olası Kast) ile Aşılması 
259
(4) Meşru Savunmada Sınırın Kusursuz Olarak
Aşılması 
260
f) Meşru Savunma Halinde Üçüncü Kişilerin Zarar
Görmesi 
260
g) Meşru Savunma – Haksız Tahrik ilişkisi 
260
3. Hakkın Kullanılması 
260
a) Hakların Çatışması ve Neminem Laedere İlkesi 
261
b) Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Bazı Önemli Hakkın
Kullanılması Durumları 
261
(1) Hekimlik Mesleğinin İcrası/Tıbbi Müdahale 
262
(a) Hekimlik Mesleğini İcra Edecek Kişinin
Yetkili Kişi Olması Gerekir 
263
(b) Hastanın Tıbbi Müdahalenin İçeriği ve
Muhtemel Sonuçları Bakımından
Aydınlatılmış Olması Gerekir 
263
(c) Hastanın Rızasının
Bulunması/Aydınlatılmış veya
Bilgilendirilmiş Onam–Hastanın Hukuken
Geçerli Rızası 
264
(d) Tıbbi Müdahalenin Zorunluluğu
(Endikasyon) 
265
(e) Hekimlik Mesleğinin Mesleğin Gereklerine
Uygun İcra Edilmiş Olması/Hekimlik
Mesleğinin (Tıbbi Müdahalenin) Kanunda
Öngörülen Usullere Uygun Bir şekilde İcra
Edilmiş Olunması Gerekir 
265
(f) Tıbbi Müdahalenin Teşhis ve Tedavi Amacı
İle Yapılmış Olması 
266
(2) Düşünce Özgürlüğü ve Eleştiri Hakkı 
266
(3) Bir İş, Meslek, Sanat veya Bilimin İcrası 
266
(4) Ticari ve Sınaî Faaliyetlerin İcrası 
267
(5) Haber Verme ve Haberleşme Hakkının
İcrası/Gazetecilik Mesleğinin İcrası 
267
(6) İddia ve Savunma Hakkının Kullanılması 
267
(7) Spor Faaliyetleri 
268
(8) Tedip Hakkı 
268
(9) İhbar ve Şikâyet Hakkı 
268
(10) Organ ve Doku Nakli 
269
4. İlgilinin Rızası 
270
(1) Tipikliği Kaldıran Rıza 
271
(2) Hukuka Aykırılığı Kaldıran Rıza 
271
b) Rızanın Hukuki Esası 
272
c) Rızanın Hukuka Uygunluk Nedeni Sayılabilmesi İçin
Gereken Koşullar 
273
(1) Kişinin Üzerinde Mutlak Surette Tasarrufta
Bulunabileceği Bir Hakkın Bulunması 
273
(a) Kişilere Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 80 – 169) 
273
(i) Hayata Karşı Suçlar (TCK m. 81 – 85) 
274
(ii) Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
(TCK m. 86 – 96) 
274
(iii) Çocuk Düşürtme, Düşürme veya
Kısırlaştırma (TCK m. 99 – 101) 
275
(iv) Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
(TCK m. 102 – 105) 
275
(v) Hürriyete Karşı Suçlar (TCK m. 106 –
124) 
275
(vi) Şerefe Karşı Suçlar (TCK m. 115 – 131) 
275
(vii) Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına
Karşı Suçlar (TCK m. 131 – 140) 
276
(viii)Malvarlığına Karşı Suçlar (TCK m. 141
– 169) 
276
(2) Rızaya Ehliyet 
276
(3) Rıza Açıklaması 
277
5. TCK’da Yer Almayan Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak
Yükümlülüklerin Çatışması 
278
a) Yükümlülüklerin Çatışmasının Gerçekleşebileceği
Şekiller 
278
(1) İki Eşit Değerin Korunması Aşamasında
Yükümlülüklerin Çatışması 
279
b) Eşit Olmayan İki Değerin Korunması Aşamasında
Yükümlülüklerin Çatışması 
279
İ. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması 
279
1. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Kasten Aşılması 
280
2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Taksir ile
Aşılması 
280
3. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Korku, Panik
veya Heyecan ile Aşılması 
281
4. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Kusursuz Olarak
Aşılması 
281
XIV. KUSURLULUK 
282
A. Haksızlık ve Kusurluluk Kavramları Arasındaki İlişki 
282
B. Kusurluluk ile Kusur Kavramları Arasındaki İlişki 
283
C. Kusurluluğu Açıklayan Kuramlar 
283
1. Psikolojik Kuram 
283
2. Normatif Kuram 
284
D. Kusurluluğun Kapsamı 
284
1. Fiil Kusuru 
284
2. Fail Kusuru 
284
E. Kusurluluk ile Kast ve Taksir Kavramları Arasındaki İlişki 
285
F. Taksir ile Kusursuz Sorumluluk Kavramları Arasındaki İlişki 
285
G. Kusurluluğun Unsurları 
285
1. Kusur Yeteneğine Sahip Olmak 
285
a) Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman 
286
Kavramları Arasındaki İlişki 
287
2. Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerden Birinin
Bulunmaması 
287
a) Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller 
288
(1) Yaş Küçüklüğü 
288
(a) 0 – 12 Yaş Arasında Olan Çocuklar=(TCK
m. 31/1) 
288
(b) 13 – 15 Yaş Arasında Olan Çocuklar=(TCK
m. 31/2) 
289
(c) 16 – 18 Yaş Arasında Olan Çocuklar=(TCK m.
31/3) 
289
(d) Kusur Yeteneği Bulunmayan Çocuklara
Uygulanacak Hükümler 
290
(e) Kusur Yeteneği Bulunan Yaş Sınıfında Olan
Çocuklara İlişkin TCK ve CMK’da
Öngörülen Özel Düzenlemeler 
290
(2) Sağır – Dilsizlik=(TCK m. 33) 
292
(3) Akıl Hastalığı=(TCK m. 32) 
292
(a) Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi
Bakımından Kabul Gören Sistemler 
292
(i) Biyolojik Sistem 
292
(ii) Psikolojik Sistem 
292
(iii) Karma Sistem 
292
(b) Akıl Hastalığının Kişinin Kusur Yeteneğine
Etki Eden Durumları 
293
(4) Geçici (Arızi) Nedenler, Alkol veya Uyuşturucu
Madde Etkisinde Olma (TCK m. 34) 
294
(a) Geçici Nedenler 
294
(b) Alkol veya Uyuşturucu Madde Alma 
295
(i) İstemeyerek (İrade Dışı) Alkol veya
Uyuşturucu Madde Alma 
295
(ii) İsteyerek (İrade İle) Alkol veya
Uyuşturucu Madde Alma 
296
H. Kusurluluğu Kaldıran Haller (Nedenler) 
298
1. Yetkili Amirin Emrini İfa 
298
a) Yetkili Amirin Emrini İfasının Uygulanma Koşulları 
299
(1) Bir Emir Bulunmalıdır 
299
(2) Emir Hukuka Uygun (Meşru) Olmalıdır 
299
(a) Şekli Anlamda Hukuka Uygunluk 
299
(i) Emri Verenin Hukuken Emir Vermeye
Yetkili Olması 
299
(ii) Emri Yerine Getirenin Hukuken Emri
Yerine Getirme Yükümlülüğü İçinde
Olması 
300
(iii) Emrin Kanunun Öngördüğü Bütün
Şekil Kurallarına Uygun Olması 
300
(b) Maddi Anlamda Hukuka Uygunluk 
300
(i) Emrin Konusu Hukuka Uygundur 
300
(ii) Emrin Konusu Hukuka Aykırıdır 
301
(iii) Emrin Konusu Suçtur 
302
(3) Emri Veren Emri Vermeye Yetkili Olmalıdır 
302
(4) Emrin Yerine Getirilmesi Zorunlu Olmalıdır
(Emir Bağlayıcı Olmalıdır) 
303
2. Zorunluluk Hali 
303
a) Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği 
303
(1) Zorunluluk Halinin Hukuki Niteliği Açıklayan
Kuramlar 
303
(a) Koruma İçgüdüsü Kuramı 
303
(b) Manevi Cebir Kuramı 
303
(c) Saiklerin Sosyalliği Kuramı 
304
(d) Amaç Kuramı 
304
(e) Hakların Çatışması Kuramı 
304
(2) Zorunluluk Halinin Sınıflandırılmasına İlişkin
Kuramlar 
304
(a) Zorunluluk Halinin Hukuka Uygunluk
Sebebi Olduğu Kuramı 
304
(b) Zorunluluk Halinin Mazeret Sebebi
(Kusurluluğu Kaldıran) Olduğu Kuramı 
305
(c) Fark Gözetme Kuramı 
305
(3) TCK Bakımından Zorunluluk Halinin Hukuki
Niteliği 
306
(4) Zorunluluk Halinin Kusurluluğu Kaldıran Bir
Neden Olması Nedeniyle Hukuka Uygunluk
Sebebi ile Kusurluluğu Kaldıran Sebep
Arasındaki Farklar 
306
b) Zorunluluk Halinin Koşulları 
307
(1) Tehlikeye İlişkin Koşullar 
307
(a) Bir Tehlike Bulunmalıdır 
307
(b) Bu Tehlike Ağır ve Muhakkak Olmalıdır 
307
(c) Tehlike Bir Hakka Yönelmiş Olmalıdır 
308
(d) Tehlikeye Bilerek Sebebiyet Verilmemiş
Olunmalıdır 
308
(2) Korunmaya İlişkin Koşullar 
309
(a) Tehlikeden Başka Türlü Korunma
İmkânının Bulunmaması 
309
(b) Tehlike İle Korunmaya Yönelik
Gerçekleştirilen Hareket Arasında
Nedensellik Bağının Bulunması 
310
(c) Tehlike İle Korunmaya Yönelik
Gerçekleştirilen Hareket Arasında Orantı
Bulunması 
310
(d) Tehlikeye Karşı Koyma Yükümlülüğünün
Bulunmaması 
311
c) Zorunluluk Hali İle Meşru Savunmanın
Karşılaştırılması 
312
3. Cebir ve Şiddet 
313
4. Korkutma veya Tehdit 
314
5. Hata (Yanılma) 
316
a) Hata Kavramı 
316
b) Suçun Maddi Unsurlarında Hata: (Fiili/Maddi
Hata/Unsur Yanılgısı) 
317
(1) Suçun Konusunda Hata 
319
(2) Şahısta Hata (Mağdurda Hata) 
320
(3) Nedensellik Bağında Hata 
322
(4) Hedefte Sapma 
322
c) Suçun Nitelikli Unsurlarında/Hallerinde Hata 
324
(1) Cezayı Artıran Nitelikli Unsurlarda Hata 
324
(2) Cezayı Azaltan Nitelikli Unsurlarda Hata 
325
(3) Şahsa, Fiile ve Mağdurun Sıfatına Bağlı Nitelikli
Haller ve Bu Hallerde Hata 
326
(a) Failin Şahsına Bağlı (Failin Şahsından
Kaynaklanan) Nitelikli Haller 
326
(b) Fiilin İşlenişine Bağlı Nitelikli Haller 
327
(c) Mağdurun Sıfatına Bağlı Nitelikli Haller 
327
d) Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenlere
Ait Koşulların Gerçekleştiği Hususunda Hata 
328
(1) Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Hata 
328
(2) Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Nedenlerde
Hata 
328
e) Hukuki Hata (Haksızlık Bilincinde Hata, Yasaklık
Hatası, Tipiklik Hatası) 
330
6. Kaza ve Tesadüf (Öngörememe/Beklenememe) 
332
7. Mücbir Sebep (Kaçınamama/Karşı koyamama) 
333
İ. Kusurluluğu Azaltan Haller 
334
1. Haksız Tahrik 
334
a) Genel Olarak 
335
b) Haksız Tahrik Durumlarında Daha Az Ceza
Verilmesinin Hukuki Sebebi / Haksız Tahrik
Kurumunun Hukuki Niteliği 
335
(1) Öznel (Sübjektif) Görüş 
335
(2) Nesnel (Objektif) Görüş 
336
(3) Karma Görüş 
336
c) Haksız Tahrik Kurumunun Düzenlenişi Bakımından
ETCK ile TCK Arasındaki Farklar 
336
d) Haksız Tahrikin Koşulları 
336
(1) Tahrik Oluşturan Bir Hareket Bulunmalıdır 
336
(2) Hareket Haksız Olmalıdır 
338
(3) Haksız Hareket Sonucunda Failde Sinirlenme,
Acı Duyma, Öfkelenme (Hiddet veya Şiddetli
Elem) Meydana Gelmelidir 
338
(4) Suç, Haksız Hareketin Doğurduğu Sinirlenme,
Acı Duyma, Öfkelenmenin Etkisiyle İşlenmelidir
(Nedensellik Bağı) 
339
(5) Karşı Hareket Mutlaka Haksız Hareketin
Kaynağına Yönelmiş Olmalıdır 
339
e) Haksız Tahrik İle Bazı Ceza Hukuku Kurumları
Arasındaki İlişki 
340
(1) Haksız Tahrik İle Tasarlama Arasındaki İlişki 
340
(2) Haksız Tahrik İle Taksirli Suç Arasındaki ilişki 
340
(3) Haksız Tahrik İle Kan Gütme Saiki/Özel Kast
Arasındaki İlişki 
341
(4) Haksız Tahrik İle Meşru Savunma Arasındaki
ilişki 
341
(5) Haksız Tahrik İle Hata Arasındaki İlişki 
341
Arasındaki İlişki 
342
(7) Haksız Tahrik İle İştirak Arasındaki ilişki 
342
XV. SUÇUN NİTELİKLİ HALLERİ 
343
A. Nitelikli Hallerin Sınıflandırılması 
343
1. Cezayı Artıran ve Azaltan Nitelikli Haller 
343
2. Şahsa, Fiile ve Suçun Konusuna Bağlı Nitelikli Haller 
344
a) Şahsa Bağlı Nitelikli Haller 
344
(1) Failin Sıfatı Bakımından Nitelikli Haller 
344
(2) Mağdurun Sıfatı Bakımından Nitelikli Haller 
344
(3) Fail İle Mağdur Arasındaki İlişki Bakımından
Nitelikli Haller 
344
(4) Failin Amaç ve Saiki Bakımından Nitelikli Haller 
344
b) Fiile Bağlı Nitelikli Haller 
345
(1) Fiilin İşleniş Şekline Göre Nitelikli Haller 
345
(2) Fiilin İşlendiği Yer ve Zaman Bakımından
Nitelikli Haller 
345
c) Suçun Konusuna Bağlı Nitelikli Haller 
345
XVI. SUÇUN UNSURLARI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR 
346
A. Nesnel (Objektif) Cezalandırılma Koşulları 
346
B. Ön Koşullar 
348
C. Ceza Muhakemesi Koşulları 
349
D. Şahsi Cezasızlık Sebepleri 
350
1. TCK’daki Şahsi Cezasızlık Sebepleri: 
351
2. TCK’daki Cezada Şahsi İndirim Nedenleri: 
352
3. TCK’daki Hem Şahsi Cezasızlık Hem De Cezada Şahsi
İndirim Nedenleri 
352
E. Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler/Cezayı Azaltan veya Kaldıran
Şahsi Sebep Olarak Etkin Pişmanlık 
352
BEŞİNCİ BÖLÜM
SUÇUN ÖZEL ŞEKİLLERİ
XVII. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜŞ ŞEKİLLERİ 
353
A. TEŞEBBÜS 
353
1. Kavram 
353
2. ETCK İle TCK’nın Karşılaştırılması 
353
3. Teşebbüsün Cezalandırılma Sebebi 
354
a) Öznel (Sübjektif) Görüş 
354
b) Nesnel (Objektif) Görüş 
354
c) Etki Görüşü 
355
d) Karma Görüş 
355
4. Teşebbüsün Hukuki Niteliği 
355
5. Teşebbüsün Koşulları/Unsurları 
356
a) Suç İşleme Kastının Varlığı Bulunmalıdır 
356
b) İşlenmek İstenen Suç Ancak Kasten İşlenebilen Bir
Suç Olmalıdır 
357
c) Suçun İcrasına Elverişli Hareketlerle Doğrudan
Doğruya Başlamak 
358
(1) Elverişli Hareketin Anlamı 
358
(2) Doğrudan Doğruya İcraya Başlama 
359
d) Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcra
Hareketinin Tamamlanamaması veya Neticenin
Gerçekleştirilememesi 
361
(1) Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Suçun İcra
Hareketinin Tamamlanamaması 
361
(2) Failin Elinde Olmayan Nedenlerle Neticenin
Gerçekleştirilememesi 
362
6. Gönüllü Vazgeçme 
362
a) Gönüllü Vazgeçmenin Hukuki Niteliği 
363
b) Gönüllü Vazgeçmenin Uygulanma Aşamaları 
363
c) Gönüllü Vazgeçmenin Tespiti 
364
d) İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
ve Şeriklere Etkisi 
365
e) Gönüllü Vazgeçme ile Teşebbüs Arasındaki İlişki 
366
7. Gönüllü Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık 
367
8. İşlenemez Suç/Elverişsiz Teşebbüs 
368
9. Teşebbüs Bakımından Bazı Özel Durumlar 
369
a) Ceza Hukukunda Bazı Suçlarda Teşebbüsün
Mümkün Olup Olmadığı Tartışmalıdır. Bu Nedenle,
Teşebbüs Bu Suçlarda Özellik Göstermektedir.
Burada, Bu Durumlara Değinilecektir. 
369
10. Teşebbüs Halinde Verilecek Cezanın Belirlenmesi 
371
XVIII. İŞTİRAK 
372
A. Genel Olarak 
372
B. İştirakın Hukuki Esası 
374
C. İştirake Suç Sayısı 
374
1. Suç Birliği Görüşü 
374
2. Suç Ayrılığı Görüşü 
375
D. İştirakın Hukuki Niteliği 
375
E. İştirakte Suça Katılanların Cezai Sorumluluğu Konusunda
Kabul Edilen Sistemler 
375
1. Eşitlik (Teklik) Sistemi 
375
2. İkilik Sistemi 
376
3. Cezanın Faile Göre Belirlenmesi Sistemi 
376
F. İştirak Şekilleri/Türleri 
376
1. Faillik 
377
a) Müstakil (Tek Başına Faillik/Doğrudan Faillik) 
378
b) Müşterek Faillik 
378
(1) Müşterek Failliğin Unsurları 
378
(a) Suçun İşlenişi Üzerinde Müşterek
Hâkimiyet Kurma/Hareketin Birlikte İcra
Edilmesi 
378
(b) Birlikte Suç İşleme Kararının Bulunması 
380
(2) Özgü Suçlarda Müşterek Faillik 
381
(3) İhmali Suçlarda Müşterek Faillik 
381
(4) Taksirli Suçlarda Müşterek Faillik 
381
(5) Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda Müşterek
Faillik 
382
c) Dolaylı Faillik 
382
2. Şeriklik (Suç Ortaklığı/Suça İştirak Şekilleri) 
387
3. Suça İştirakın (Suç Ortaklığı/İştirak/Şerikliğin) Koşulları 
387
a) Birden Çok Failin Birden Çok Hareketinin Bulunması 
387
b) Her Bir Failin Suça Katılma (İştirak İradesi) Kastının
Bulunması 
388
c) İşlenmek İstenen Ortak Suçun En Azından Teşebbüs
Aşamasına Varmış Olması (İcra Hareketlerine
Başlanmış Olunması) 
390
d) İşlenen Suçun Bütün Şerikler İçin Aynı Olması 
391
e) Hareketlerin Nedensel Değerinin Bulunması 
393
4. Şeriklik Şekilleri 
394
a) Müşterek Faillik 
394
b) Azmettirme 
394
c) Yardım etme 
398
(1) Yardım Etme Şekilleri 
399
5. Cezayı Artıran veya Azaltan Nedenlerin Şeriklere
Yansıması (Sirayeti) 
401
a) Cezayı Artıran Nedenlerin Şeriklere Yansıması 
401
(1) Cezayı Artıran Şahsi Nedenler 
401
(2) Cezayı Artıran Fiili Nedenler 
401
b) Cezayı Azaltan Nedenlerin Şeriklere Yansıması 
402
c) Cezayı Kaldıran Nedenlerin Şeriklere Uygulanması 
402
6. Gönüllü Vazgeçme 
402
XIX. SUÇLARIN İÇTİMAI 
406
A. Genel Olarak 
406
B. Bileşik Suç 
407
1. Genel Olarak 
407
2. Bileşik Suçun Oluşum Şekilleri 
407
a) Tam (Gerçek) Bileşik Suç 
407
b) Görünüşte (Şekli/Eksik) Bileşik Suç 
407
3. Bileşik Suçta Manevi Unsur 
408
4. Bileşik Suçta Zamanaşımı 
408
5. Bileşik Suçta İştirak 
408
6. Bileşik Suçta Uzlaştırma 
408
7. Bileşik Suçta Teşebbüs 
409
8. Bileşik Suçta Gönüllü Vazgeçme 
409
9. Bileşik Suçun Bölünmezliği İlkesi 
410
C. Zincirleme Suç (Müteselsil Suç) 
410
1. Genel Olarak 
410
2. Zincirleme Suçun Hukuki Esasını/Niteliğini Açıklayan
Görüşler 
411
a) Tek Suçun Varlığı Görüşü 
411
b) Çok Suçun Varlığı Görüşü 
411
3. Zincirleme Suçun Koşulları 
411
a) Suç İşleme Kararında Birlik 
412
b) Aynı Olan Birden Çok Suçun İşlenmesi 
413
c) Suçların Farklı Zamanlarda İşlenmesi 
416
d) Mağdurun Aynı Olması 
417
4. Zincirleme Suçta Yaptırım 
417
D. Fikri İçtima 
418
1. Fikri İçtimanın Hukuki Esasını Açıklayan Görüşler 
419
a) Suç Tekliği Görüşü 
419
b) Suç Çokluğu Görüşü 
420
2. Fikri İçtimanın Koşulları 
420
a) Tek Fiilin Bulunması 
420
(1) Fiil Kelimesinden Hareket Anlayan Görüş 
420
(2) Fiil Kelimesinden Netice Anlayan Görüş 
421
b) Birden Fazla Farklı Suçun İşlenmesi 
422
3. Fikri İçtimada Uygulanacak Cezanın Belirlenmesi 
422
4. Fikri İçtima İle İlgili Bazı Özel Durumlar 
423
a) Maddi Unsur 
423
b) Manevi Unsur 
423
c) Teşebbüs 
423
d) İştirak 
424
e) Zamanaşımı, Af, Şikâyet, Uzlaşma, Dava ve Ceza
İlişkisini Düşüren Nedenler 
424
f) Non Bis İn İdem İlkesi ve Fikri İçtima 
424
XXX. GÖRÜNÜŞTE İÇTİMA (KANUNLARIN İÇTİMAI/YASALARIN
TEKLİĞİ) 
425
A. Normların Görünüşte İçtimaı Şekilleri ve Bu Durumlarda
Tek Bir Normun Uygulanmasının Gerekçeleri 
425
1. Özel Norm – Genel Norm İlişkisi 
425
2. Asli Norm – Tali (İkincil) Norm İlişkisi / Asli Normun
Önceliği – Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi 
426
3. Tüketen Norm – Tüketilen Norm İlişkisi 
427
ALTINCI BÖLÜM
CEZA HUKUKUNDA YAPTIRIM VE TÜRLERİ
XXXI. YAPTIRIM KURAMI 
429
A. Genel Olarak 
429
B. TCK’da Öngörülen Yaptırım Şekilleri 
429
1. Ceza 
429
a) Cezanın Amaçları 
429
(1) Mutlak Görüşler 
430
aa) Cezanın Ödetme/Kefaret Amacı 
430
bb) Cezanın Adalet Amacı 
430
(2) Nisbi Görüşler 
430
aa) Özel Önleme 
431
bb) Genel Önleme 
431
(3) Karma/Uzlaştırıcı/Birleştirici Görüş 
431
2. Cezanın Özellikleri/Nitelikleri 
432
3. Cezanın Türleri 
433
a) Hapis Cezası 
433
(1) Müebbet Hapis Cezası 
433
(2) Süreli Hapis Cezası 
433
b) Süreli Hapis Cezalarına İlişkin Öngörülen Seçenek
İmkânlar 
434
(1) Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar 
434
(a) Hukuki Nitelik 
434
(b) Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek
Yaptırımların Uygulanma Koşulları 
434
aa) Nesnel (Objektif) Koşullar 
434
bb) Öznel (Sübjektif) Koşul: 
435
(c) TCK m. 50/1’de Öngörülen Seçenek
Yaptırımlar 
435
(d) Suç Tanımında Hapis Cezası İle Adlî Para
Cezasının Seçenek Olarak Öngörüldüğü
Hâllerde, Hapis Cezasına Hükmedilmişse;
Bu Ceza Artık Adlî Para Cezasına
Çevrilmez. (TCK m. 50/2) 
437
(e) Daha Önce Hapis Cezasına Mahkûm
Edilmemiş Olmak Koşuluyla, Mahkûm
Olunan Otuz Gün ve Daha Az Süreli Hapis
Cezası ile Fiili İşlediği Tarihte Onsekiz
Yaşını Doldurmamış veya Altmışbeş Yaşını
Bitirmiş Bulunanların Mahkûm Edildiği Bir
Yıl veya Daha Az Süreli Hapis Cezası,
Birinci Fıkrada Yazılı Seçenek
Yaptırımlardan Birine Çevrilir. (TCK m.
50/3). 
438
(f) Taksirli Suçlardan Dolayı Hükmolunan
Hapis Cezası Uzun Süreli De Olsa; Bu Ceza,
Diğer Koşulların Varlığı Hâlinde, Birinci
Fıkranın (A) Bendine Göre Adlî Para
Cezasına Çevrilebilir. Ancak, Bu Hüküm,
Bilinçli Taksir Hâlinde Uygulanmaz. (TCK
m. 50/4). 
439
(g) Uygulamada Asıl Mahkûmiyet, Bu Madde
Hükümlerine Göre Çevrilen Adlî Para
Cezası veya Tedbirdir. (TCK m. 50/5) 
439
(h) Hüküm kesinleştikten sonra Cumhuriyet
savcılığınca yapılan tebligata rağmen otuz
gün içinde seçenek tedbirin gereklerinin
yerine getirilmesine başlanmaması veya
başlanıp da devam edilmemesi halinde,
infaz hâkimliği (14/4/2020 tarihli ve 7242
sayılı Kanun) kısa süreli hapis cezasının
tamamen veya kısmen infazına karar verir
ve bu karar derhal infaz edilir. Bu
durumda, beşinci fıkra hükmü
uygulanmaz. (TCK m. 50/6). 
440
(i) Hükmedilen Seçenek Tedbirin
Hükümlünün Elinde Olmayan Nedenlerle
Yerine Getirilememesi Durumunda,
Hükmü Veren infaz hâkimliğince Tedbir
Değiştirilir 
440
(2) Hapis Cezasının İnfazının Ertelenmesi 
440
(a) Genel Olarak 
440
(b) Ertelemenin Hukuki Niteliği 
441
(c) Ertelemenin Koşulları 
441
aa) Nesnel/Objektif) Koşul (TCK m. 51/1) 
441
bb) Öznel/Sübjektif Koşul (TCK m. 51/1–b)
Mahkûmun Suçu İşledikten Sonra
Yargılama Sürecinde Gösterdiği
Pişmanlık Dolayısıyla Tekrar Suç
İşlemeyeceği Konusunda Mahkemede
Bir Kanaatin Oluşması 
444
cc) Erteleme kararı verilebilmesi için ek
seçimlik koşullar Erteleme Kararının
Mağdurun veya Kamunun Uğradığı
Zararların Giderilmesi Koşuluna
Bağlanması (TCK m. 51/2) 
445
(d) Erteleme Kararı 
446
(e) Denetim Süresi (TCK m. 51/3). 
446
(f) Erteleme Süresi İçinde Mahkûmun
Yükümlülükleri 
446
(g) Denetim Süresi İçinde Hükümlünün
Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi 
447
(h) Denetim Süresinin İyi Halli Geçirilmesi,
Kasıtlı Bir Suç İşlenmemesi veya
Yükümlülüklere Uyulması 
448
c) Adli Para Cezası 
448
(1) Adli Para Cezasının Belirlenmesi Bakımından
Kabul Edilen Sistemler 
449
(a) Klasik Sistem 
449
(b) Gün Para Cezası Sistemi 
449
(c) TCK m. 52’de Öngörülen Adli Para Cezası
Sistemi 
450
(i) Gün Para Cezasının Belirlenmesi 
450
(ii) Belirlenen Adli Para Cezasının
Uygulanması 
452
(iii) Belirlenen Adli Para Cezasının Yerine
Getirilmemesi 
452
(iv) Adli Para Cezasında Erteleme,
Zamanaşımı 
453
4. Güvenlik Tedbirleri 
453
a) Genel Olarak 
453
b) Güvenlik Tedbirinin Uygulanabilmesi İçin Gerekli
Olan Koşullar 
453
c) Güvenlik Tedbirinin Hukuki Niteliği 
454
d) Güvenlik Tedbirinin Amacı 
454
e) Güvenlik Tedbiri İle Ceza Yaptırımı Arasındaki
Farklar 
454
f) Güvenlik Tedbiri İle Ceza Yaptırımı Arasındaki Ortak
Noktalar 
455
g) TCK’da Öngörülen Güvenlik Tedbiri Türleri 
456
(1) Belli Haklardan Yoksun Bırakılma 
456
(a) Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma
Güvenlik Tedbirinin Uygulanma Koşulları 
456
(b) Belirli Haklardan Yoksun Bırakılma
Güvenlik Tedbirinin Uygulanma Süresi 
457
(c) Hak Yoksunluğunun İnfaz Süresinden
Sonra Belirli Bir Süre Devam Edeceği
Durum 
458
(d) TCK m. 53/1’de Yer Alan Hak Yoksunlukları 
458
(e) TCK m. 53/6’da Yer Alan Hak Yoksunlukları 
459
(2) Müsadere 
459
(a) Genel Olarak 
459
(b) Müsaderenin Hukuki Niteliği 
459
(c) Müsadere Türleri 
460
i) Eşya Müsaderesi 
460
ii) Kazanç Müsaderesi 
463
(3) Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri 
465
(4) Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri 
465
Hakkında Uygulanacak Güvenlik Tedbirleri 
466
(6) Sınır Dışı Etme Güvenlik Tedbiri 
466
(7) Tüzel Kişiler Hakkında Uygulanacak Güvenlik
Tedbirleri 
466
(a) TCK m. 60’ta Yer Alan Güvenlik
Tedbirlerinin Uygulanma Koşulları 
467
(i) Bir Kamu Kurumunun Verdiği İzne
Dayalı Olarak Faaliyette Bulunan Bir
Özel Hukuk Tüzel Kişisi Bulunmalıdır 
467
(ii) Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Organ veya
Temsilcilerinin İştirakiyle ve Bu İznin
Verdiği Yetkinin Kötüye Kullanılması
Suretiyle Kasten Bir Suç İşlenmelidir. 
467
(iii) Kasten İşlenen Bu Suç Özel Hukuk
Tüzel Kişisinin Yararına İşlenmelidir 
467
(iv) Kanunda İlgili Suç Tipine İlişkin Olarak
Güvenlik Tedbirinin Uygulanacağına
Yönelik Açık Hüküm Bulunmalıdır 
468
(b) Hâkim veya Mahkemenin Takdir
Yetkisi/Orantılılık İlkesi 
468
(c) Uygulanacak Tedbirler 
468
(i) İznin iptali, 2) Müsadere 
468
XXXII. SUÇ İŞLEMEDE TEKERRÜR 
469
A. Genel Olarak 
469
B. Tekerrürün Hukuki Niteliği 
469
C. Tekerrür Türleri 
470
D. Tekerrüre İlişkin Hükümlerin Uygulanma Koşulları 
472
1. Daha Önce Bir Suç İşlenmiş ve Bu Suçtan Dolayı Verilen
Mahkûmiyet Kararı Kesinleşmiş Olmalı 
472
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi 
473
3. Tekerrür Süresi 
474
E. Tekerrür yasakları 
475
F. Tekerrürün Sonuçları 
475
YEDİNCİ BÖLÜM
CEZANIN BELİRLENMESİ, MAHSUP, SANIĞIN VE
HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ, AF, ZAMANAŞIMI, ŞİKÂYET, ÖNÖDEME
XXXIII. CEZANIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ 
477
A. Genel Olarak 
477
B. Temel Cezanın Belirlenmesi ve Bu Belirleme Yapılırken Esas
Alınan Ölçütler 
478
C. Suçun Olası Kast veya Bilinçli Taksirle İşlenmesi 
479
D. Mükerrer (Çifte) Değerlendirme Yasağı 
479
E. Suçun Nitelikli Unsurlarının Cezanın Belirlenmesinde
Uygulanması 
480
1. Cezayı Artıran Nitelikli Haller 
480
2. Cezayı Azaltan Nitelikli Haller 
481
F. Sonuç Cezanın Belirlenmesi ve Bu belirlemede Uyulacak
Usuller 
481
1. Takdiri İndirim Nedenleri 
482
a) TCK’da Öngörülen Takdir İndirim Nedenleri 
482
b) TCK m. 62/2’de Öngörülen Takdiri İndirim Nedenleri 
484
G. Cezanın hesaplanması 
484
1. Hapis Cezasının Hesaplanması 
484
2. Adli Para Cezasının Hesaplanması 
484
3. Cezaların İçtimaı 
486
H. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırının Aşılmaması 
486
İ. Mahsup 
487
1. Mahsubun Uygulanma Koşulları 
487
a) Kişi Yargılanmakta Olduğu Suçtan Mahkûm Olmalıdır 
487
b) Kişi Yargılanmakta Olduğu Suçtan Dolayı Hüküm
Kesinleşmeden Önce Hürriyetinden Yoksun Kalmış
Olmalıdır 
488
c) Mahsup İçin Hükümlünün Talebi Gerekmemektedir 
488
d) Mahsup Kararını Yargılamayı Yapan Mahkeme
Vermelidir 
488
SEKİZİNCİ BÖLÜM
DAVA VE CEZA İLİŞKİSİNİ SONA ERDİREN NEDENLER
XXXIV. GENEL OLARAK 
489
XXXV. SANIĞIN ÖLÜMÜ 
489
XXXVI. HÜKÜMLÜNÜN ÖLÜMÜ 
490
XXXVII. AF 
491
A. Genel Olarak 
491
B. Affın Türleri 
491
1. Genel Af 
491
2. Özel Af 
492
XXXVIII. ZAMANAŞIMI 
494
A. Genel Olarak 
494
B. Dava Zamanaşımı 
494
1. Dava Zamanaşımı ile Benzerlik Gösteren Kurumlar 
494
2. Dava Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar 
496
3. Dava Zamanaşımına Tabi Olan Suçlar 
496
a) Dava Zamanaşımının Kabul Edildiği Suçlarda Süre 
496
(1) Yaş Küçüklüğü İçinde Olanlar Bakımından Dava
Zamanaşımı Süresi 
496
b) Dava Zamanaşımı Sürelerinin Özel Hukuktaki Etkisi 
497
c) Dava Zamanaşımının Süresinin Belirlenmesinde Esas
Alınacak Ceza 
497
(1) Seçimlik Cezayı Gerektiren Suçlarda Dava
Zamanaşımının Belirlenmesi 
497
d) Dava Zamanaşımında Sürenin İşlemeye Başladığı
Anın Tespiti 
498
(1) Aynı Fiilden Dolayı Tekrar Yargılamayı
Gerektiren Haller Bakımından 
498
(2) Bazı Suç Türleri, Suçun Özel Görünüş Şekilleri
ve Mağdurun Yaşı Bakımından 
498
(a) Tamamlanmış Suç 
498
(b) Teşebbüs Halinde Kalan Suç 
498
(c) Kesintisiz Suç 
499
(d) Zincirleme Suç 
499
(e) Çocuklara Karşı İşlenen Suç 
499
(f) İştirak Halinde İşlenen Suç 
499
e) Dava Zamanaşımın Durması ve Kesilmesi 
499
(1) Dava Zamanaşımın Durması 
499
(a) İzin 
500
(b) Karar 
500
(c) Bekletici Meselenin Çözümü 
501
(d) Kaçak Kararı 
501
(2) Dava Zamanaşımın Kesilmesi 
502
(a) Dava zamanaşımının kesilme nedenleri: 
502
(i) Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı
Huzurunda İfadesinin Alınması veya
Sorguya Çekilmesi 
502
(ii) Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında
Tutuklama Kararının Verilmesi 
503
(iii) Suçla İlgili Olarak İddianame
Düzenlenmesi 
504
(iv) Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında Da
Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi 
504
(b) Dava Zamanaşımının Kesilmesi Üzerine
Dava Zamanaşımının Uzaması 
505
C. Ceza Zamanaşımı 
505
1. Ceza Zamanaşımında Öngörülen Süreler 
505
a) Yaş Küçükleri Bakımından Sürenin Kısaltılması 
506
2. Ceza Zamanaşımında Sürenin Başlama Anı 
506
3. Ceza Zamanaşımının Durması 
507
a) Ceza Zamanaşımının Kesilmesi 
507
4. Ceza Zamanaşımının Kesilmesinin Etkisi 
508
5. Ceza Zamanaşımının Sonuçları 
509
6. Ceza Zamanaşımının Hak Yoksunluklarına (Güvenlik
Tedbirlerine) Etkisi 
509
7. Müsaderede Zamanaşımı 
509
8. Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması 
509
XXXIX. ŞİKÂYET 
510
A. Tanım 
510
B. Şikâyet Kurumunun Hukuki Niteliği 
510
C. Şikâyetin Koşulları 
510
1. Şikâyete Tabi Bir Suçun İşlenmiş Olması Gerekir 
510
2. Şikâyet Hakkına Sahip Olan Kişi veya Kişilerin Şikâyet
Hakkını Kullanması Gerekir 
511
3. Şikâyet hakkının Kanunda Öngörülen Süre İçinde
Yapılmış Olması Gerekir 
511
4. Şikâyet Hakkının İlgili Mercilere Yapılması Gerekir 
511
5. Şikâyet Yazılı veya Sözlü Olarak Yapılması Gerekir 
512
D. Şikâyet İle İlgili Bazı Özel Durumlar 
512
1. Şikâyet Hakkının Kullanılmasından Feragat (Vazgeçme) 
512
2. Yapılan Şikâyetin Geri Alınması 
512
3. Şikâyette Sirayet 
513
a) Şikâyetin Hakkının Kullanılmasında Sirayet 
513
b) Şikâyetin Geri Alınmasında Sirayet 
513
XL. ÖNÖDEME 
515
A. Koşulları 
515
1. Önödeme Kapsamına Giren Bir Suç İşlenmiş Olmalıdır 
515
a) Hapis Cezası İle Adli Para Cezası Seçimlik Olarak
Öngörülmüş Olabilir 
515
b) Hapis Cezası İle Adli Para Cezası Birlikte Öngörülmüş
Olabilir. 
516
2. Belli Bir Miktar Paranın Devlet Hazinesine Ödenmesi 
516
a) Ödenmesi Gereken Miktar Adli Para Cezasıdır 
516
b) Ödenmesi Gereken Miktar Hapis Cezasıdır 
516
c) Ödenmesi Gereken Hapis ve Adli Para Cezasıdır 
516
3. Önödeme Usulü ve Sonuçları 
517
a) Soruşturma Evresi Bakımından 
517
b) Kovuşturma Evresi Bakımından 
517
4. Önödeme Kabul Edilmeyen Suçlar 
518
5. Önödemenin Sonuçları 
518
6. Önödemenin Etkileri 
518
KAYNAKÇA 
521