Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi Dr. Burcu Sırataş  - Kitap

Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

2. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
206
Barkod:
9789750289750
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
315,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ağustos 2021
215,00
125,00 (%42)
Kitabın Açıklaması
Günümüzde en fazla akdedilen sözleşme türlerinden biri olan kira sözleşmeleriyle ilgili uygulamada en fazla karşılaşılan sorun, sona erme halleriyle ilgilidir. Kitapta genel hatlarıyla akademik açıklamalara ve bunlara ilişkin Yargıtay görüşünü yansıtan emsal kararlara yer verilmiştir.
Birinci bölümde TBK'daki yeni düzenlemeler uyarınca kira sözleşmesinin tanımı, unsurları, tarafları, süresi, hukuki niteliği, şekli ve tarafların genel olarak hak ve borçları üzerinde durulmuştur.
İkinci bölümde TBK'ya göre kira sözleşmesinin sona erme nedenleri üzerinde durulmuş, TBK'daki sıraya uygun olarak önce genel hükümlere tabi kira sözleşmesinin sona erme nedenleri irdelenmiş, genel hükümlere tabi kira sözleşmesinin sona erme nedenleri de kendi içinde olağan ve olağanüstü sona erme nedenleri olarak tasnif edilmiştir. Aynı bölümde konut ve çatılı işyeri kirasının sona erme nedenleri de incelenerek, bildirim ve dava yoluyla sona erme olarak ayrı ayrı açıklanmıştır. Ayrıca ürün kirasının sona erme nedenlerine de genel olarak değinilmiştir.
Üçüncü bölümde ise kira sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları açıklanmış, kiracının iade borcunun kapsamı, ifa zamanı, ifa şekli ve bu borca aykırı davranışın sonuçları üzerinde durulmuştur.
05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 28.03.2023 tarih ve 7445 sayılı Kanunla, kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklar bakımından zorunlu arabuluculuk şartı getirilmiş olup, yeni baskı bu doğrultuda güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Borçlar Kanunu'nun Kiraya İlişkin Genel Hükümlerine (TBK m. 299–338) Göre Sona Ermesi
.
Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Sona Erme
.
Bildirim Yoluyla Sona Erme
.
Dava Yoluyla Sona Erme
.
Ürün Kirasının Sona Ermesi
.
Sona Ermenin Sonuçları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİ
I. GENEL OLARAK 
17
II. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE UNSURLARI 
17
A. Tanımı 
17
B. Hukuki Niteliği 
19
1. Rızai, Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir 
19
2. İvazlı Bir Sözleşmedir 
20
3. Kira Sözleşmesi Sürekli Borç İlişkisi Doğurur 
20
C. Konusu 
21
D. Unsurları 
22
1. Tarafların Anlaşması 
22
2. Kira Konusu Şey 
23
3. Kira Bedeli 
24
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, ŞEKLİ VE SÜRESİ 
32
A. Kira Sözleşmesinin Tarafları 
32
1. Kiraya Veren 
32
2. Kiracı 
35
B. Kira Sözleşmesinin Şekli 
36
C. Kira Sözleşmesinin Süresi 
37
1. Genel Hükümlere Tabi Kiralarda 
38
2. Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında 
39
IV. KİRAYA VERENİN BORÇLARI 
40
A. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Biçimde Teslim ve Bu Halde Bulundurma Borcu 
40
B. Ayıptan Doğan Sorumluluk 
44
C. Kiraya Verenin Üçüncü Kişinin ileri Sürdüğü Haklar Sebebiyle Sorumlu Olması (Dar Anlamda Zapta Karşı Tekeffül) 
50
1. Zapttan Sorumluluk 
50
2. Kiralananın Kira Sözleşmesi Kurulduktan Sonra Temliki (TBK m. 310) 
52
D. Vergi ve Yan Giderleri Ödeme Borcu 
53
V. KİRACININ BORÇLARI 
55
A. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Olarak Özenle Kullanma Borcu 
55
B. Komşulara Saygı Gösterme Borcu 
56
C. Temizlik ve Bakım Giderlerini Ödeme Borcu 
57
D. Kiracının Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kullanım Giderlerini Ödeme Borcu 
58
E. Kira Bedelini Ödeme Borcu 
58
F. Kiralananı Geri Verme Borcu 
59
İkinci Bölüm
TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
§ 2. TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN KİRAYA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLERİNE (TBK m. 299–338) GÖRE SONA ERME SEBEPLERİ 
62
I. GENEL OLARAK 
62
A. Olağan Sebeplerle Sona Erme 
63
1. Belirli Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
63
2. Belirsiz Süreli Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi 
70
a. Genel Olarak 
70
b. Fesih Bildiriminin Şartları 
73
aa. Belirsiz Süreli Sözleşme Olmalıdır 
73
bb. Fesih Beyanında Bulunulmalıdır 
73
cc. Fesih Bildirim Sürelerine Uyulmalıdır 
74
aaa. Taşınmazlarda ve Taşınır Yapılarda 
74
bbb. Taşınırlarda 
75
c. Sonuçları 
76
B. Olağanüstü Sebeplerle Sona Erme 
77
1. Genel Olarak 
77
2. Kiraya Verenin Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcunu İhlal Etmesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmesi 
78
a. Genel Olarak 
78
b. Kiralananın Özenle ve Sözleşmeye Uygun Kullanımı Kuralına Aykırılık 
79
c. Taşınmazda Oturanlar ile Komşulara Saygı Gösterme Yükümlülüğüne Aykırılık 
80
d. İhtara Gerek Olmaksızın Yazılı Bildirimle Sözleşmenin Sona Erdirilmesi 
80
3. Kiracının Temerrüdü Nedeniyle Sona Erme 
81
a. Genel Olarak 
81
b. Kiralanan Kiracıya Teslim Edilmiş Olmalıdır 
82
c. Kiracının Bedel Ödemede Temerrüde Düşmüş Olması Gerekir 
83
d. Yazılı Temerrüt İhtarı Gönderilmesi Gerekir 
85
e. İhtarın Yetkili Kişi Tarafından Gönderilmiş Olması Gerekir 
86
f. Verilen Süreye Rağmen Kira Bedeli ve Yan Gider Borcunun Ödenmemiş Olması 
87
g. Fesih Haklarının Açıkça Kullanılması ve Sonuçları 
88
4. Kira Sözleşmesinin Önemli Nedenle Feshi 
89
a. Genel Olarak 
89
b. Önemli Sebepler 
90
c. Fesih Bildirimi 
93
d. Feshin Sonuçları 
93
5. Kiracının İflası 
95
a. Genel Olarak 
95
b. Kiracının İflas Etmiş Olması Gerekir 
96
c. Güvence Verilmesinin Talep Edilmesi 
96
d. Fesih Bildirimi 
98
6. Kiracının Ölümü 
99
§ 3. KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
101
I. GENEL OLARAK 
101
II. BİLDİRİM YOLUYLA SONA ERME 
102
A. Kiracının Bildirimi Yoluyla Belirli Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi 
102
1. Bildirim Yoluyla Sona Ermenin Şartları 
102
2. Belirli Süreli Sözleşmenin Bildirim Yoluyla Sona Ermesinin Sonuçları 
107
B. Kiracının Bildirimi Yoluyla Belirsiz Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi 
108
C. Kiraya Verenin Bildirimi Yoluyla Sona Erme 
109
1. Belirli Süreli Sözleşmenin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi 
109
a. Şartları 
110
aa. Geçerli Bir Şekilde Kurulmuş Kira Sözleşmesi Olmalı 
110
bb. Kira Sözleşmesinin Uzama Yılının On Yılı Bulması 
110
cc. Uzama Yılını Takip Eden Yılın Bitiminden Üç Ay Evvel Kiraya Veren Tarafından Fesih Bildiriminde Bulunulmuş Olmalıdır 
113
2. Kiraya Verenin Bildirimi Yoluyla Belirsiz Süreli Sözleşmenin Sona Ermesi 
114
III. KİRA SÖZLEŞMESİNİN DAVA YOLUYLA SONA ERMESİ 
115
A. Kiraya Verenin ve Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Sona Erme/Tahliye 
116
1. Kiraya Verenin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye 
116
a. Konut ve Çatılı İşyeri İhtiyacının Bulunması 
116
aa. Konut İhtiyacı 
116
bb. İşyeri İhtiyacı 
119
b. İhtiyacın Gerçek ve Samimi Olması 
121
c. İhtiyaç Sahibi 
123
d. Dava Açma Hakkı ve Süresi 
124
2. Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye 
127
a. Şartları 
127
b. Dava Açma Süresi 
129
3. Yeniden Kiralama Yasağı 
131
B. Yeniden İmar ve İnşa Sebebiyle Tahliye 
132
1. Genel Olarak 
132
2. Şartları 
132
a. Yeniden İnşa veya İmar Amacının Olması 
133
b. Kiralananda Esaslı Onarım, Genişletme veya Değiştirme Olmalıdır 
135
c. Kiralananın Kullanımının Mümkün Olmaması Gerekir 
136
d. Projenin Uygulanması Mümkün Olmalıdır 
136
3. Tahliye Davası ve Sonuçları 
137
C. Yazılı Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye 
141
1. Genel Olarak 
141
2. Şartları 
141
a. Kiracı Tarafından Tahliye Taahhüdü Verilmelidir 
142
b. Bu Taahhüt Yazılı Olmalıdır 
143
c. Tahliye Tarihi Belirli Olmalıdır 
145
d. Taahhüt Kiralananın Tesliminden Sonra Verilmelidir 
145
3. Tahliye Davası veya İcra Takibi 
147
D. İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye 
149
1. Genel Olarak 
149
2. Şartları 
150
a. Aynı Kira Yılı İçinde İki İhtar Yapılmalı 
150
b. İhtarlar Haklı Olmalı 
153
c. İhtarlar Yazılı Olmalıdır 
156
3. Tahliye Davası 
156
E. Kiracının veya Eşinin Mevcut Konutu Sebebiyle Tahliye 
157
1. Genel Olarak 
157
2. Şartları 
158
a. Kiracı veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Konutunun Bulunması 
158
b. Konutun Aynı İlçe veya Aynı Belde Belediye Sınırları İçerisinde Olması 
159
c. Konutun Oturmaya Elverişli Olması 
160
d. Kiraya Verenin Kiracı veya Birlikte Yaşadığı Eşinin Konutu Olduğunu Bilmemesi 
160
3. Tahliye Davası 
161
F. Kiracının Ölümü 
162
IV. SÖZLEŞMEYE (BORCA) AYKIRILIK NEDENİYLE SONA ERME 
163
A. Kira Bedeli ve Yan Gider Ödemede Temerrüt Sebebiyle Sona Erme 
163
B. Kiraya Verenin Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma ve Komşulara Saygı Gösterme Borcunu İhlal Etmesi Nedeniyle Sözleşmeyi Feshetmesi 
168
§ 4. ÜRÜN KİRASININ SONA ERMESİ 
169
I. GENEL OLARAK 
169
II. ÜRÜN KİRASININ OLAĞAN NEDENLERLE SONA ERMESİ 
169
A. Sözleşmenin Süresinin Sona Ermesi 
169
B. Fesih Bildirimi ile Sona Erme 
170
III. ÜRÜN KİRASININ OLAĞANÜSTÜ NEDENLERLE SONA ERMESİ 
171
A. Ürün Kirasının Önemli Sebeplerle Sona Ermesi 
171
B. Ürün Kirasının Kiracının İflası Sebebiyle Sona Ermesi 
172
C. Ürün Kirasının Kiracının Ölümü ile Sona Ermesi 
173
D. Kiracının Temerrüdü Sebebiyle Sona Ermesi 
174
Üçüncü Bölüm
KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
I. KİRALANANIN İADESİ 
175
A. İade Borcu 
175
1. Genel Olarak 
175
2. İade Borcunun İfa Zamanı ve İfa Yeri 
178
B. İade Borcunun Kapsamı 
179
C. Kiralananın İade Edilmemesi veya Gereği Gibi İade Edilmemesinin Sonuçları 
182
1. Kiralananın İade Edilmemesi/Geç İade Edilmesi 
182
2. Kiralananın Gereği Gibi İade Edilmemesi 
184
D. İade Borcu Bakımından Zamanaşımı 
185
II. YENİDEN KİRALAMA YASAĞI VE YAPTIRIMI 
185
III. PEŞİN ÖDENEN KİRA BEDELLERİNİN İADESİ 
187
IV. ÜRÜN KİRASININ SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
188
Sonuç 
191
Kaynakça 
197
Kavram Dizini 
205