Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları Fatih Karamercan  - Kitap

Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları

9. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1640
Barkod:
9789750291418
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.770,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Mart 2023
1.750,00
995,00 (%43)
Kitabın Açıklaması
Kitabın uygulayıcılar baz alınarak hazırlanmasından dolayı, uygulaması olmayan seçimlik mal rejimlerinden paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimi inceleme konusu yapılmamıştır. Kitabın sekizinci baskısına ek olarak dokuzuncu baskısında, aradan geçen zaman zarfındaki Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin en güncel içtihatları (en yakın 13.12.2023 tarihli) ve edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesine ilişkin olan konularda diğer Yargıtay Hukuk Daireleri tarafından verilmiş en güncel içtihatlar da titizlikle tek tek incelenmiş ve okuyucuya en iyi şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, edinilmiş mallara katılma rejimine ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından verilmiş en güncel kararlar da kitapta yer almıştır. 2023 yılından itibaren onama ilâmları da açıklamalı olarak yazıldığından dokuzuncu baskıda tüm onama ilâmları tek tek incelenmiş ve özelliği olanlar kitapta ilgili yerlere işlenmiştir.
Kitabın sekizinci baskısına ek olarak dokuzuncu baskısında İsviçre Federal Mahkemesi'nin vermiş olduğu önemli ve güncel mal rejimine ilişkin (19.01.2015, 27.09.2022, 14.02.2023, 06.06.2023 tarihli) ve hem mal rejimlerine hem de usûl hukukuna ilişkin (14.02.2023 ve 20.09.2023 tarihli) kararlarına yer verilmiştir.
Kitabın, benzerlerinden ayrılmasına sebep olan özelliklerinden, içtihat yorumlarının sayısı artmış olup bu bağlamda ve diğer incelemeler sebebi ile kaynakça da artmıştır.
Kitabın belki de en farklı yönünü oluşturan ve dolayısıyla detaylı incelenmiş ve uygulamada sorunlara yol açan kısmı olan edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, şirketin veya şirketlerin dava konusu olması durumu, bu konunun çözümlenmesinde Medeni Hukuk alanı yeterli gelmediği düşünüldüğünden Ticaret Hukuku (ve yeri geldikçe Vergi Hukuku) ile birlikte İşletme Bölümü'nün konusuna giren "Şirket Değerlemesi" alanı da bu çözümlemede yer almıştır. Altıncı baskı zamanına kadar neredeyse tüm ilgili eserler incelenmiş ve bu kısım daha da zenginleştirilmiş olup yine kişisel görüş ifade edilmiştir. Bu kişisel görüş, İsviçre Federal Mahkemesi'nin 11.12.2019 tarihli (BGE 146 III 73) Kararı'nda da kabul görmüştür. Kitabın ikinci baskısı ile birlikte IV. Bölüme 7. Başlıkla kendisine yer bulan "Yargılama Sırasında Yapılan Hatalar ve Usûl Uyarıları" kısmına, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ve Hukuk Genel Kurulu kararları ile daha da sistematik bir görünüm kazandırılmıştır. Son olarak kitabın dokuzuncu baskısında mal rejimi davalarını da ilgilendiren tarafımca yapılan içtihadı birleştirme başvuruları sonucunda verilmiş olan Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın 30.05.2023 tarih ve 159 sayılı Kararı, 30.11.2023 tarih ve 323 sayılı Kararı ve 28.04.2023 tarihli YİBBGK. kararına da kitapta ilgili kısımda yer almıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
En Güncel Yargıtay Kararları (Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu)
.
Yerel Mahkeme Kararları (Yargıtay Denetiminden Geçmiş)
.
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları (Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri İle İlgili)
.
Açıklamalı ve Doktrinsel Yorumlu
.
Uygulamada Yapılan Hatalar
.
Çözüm Önerili Görüşler
.
Pratik ve Basit Anlatımlı Tasfiye Örnekleri
.
Şirketlere İlişkin Hususlar (Şirket Değerleme Yöntemleri)
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Dokuzuncu Baskıya Önsöz 
7
Sekizinci Baskıya Önsöz 
10
Yedinci Baskıya Önsöz 
13
Altıncı Baskıya Önsöz 
16
Beşinci Baskıya Önsöz 
18
Dördüncü Baskıya Önsöz 
20
Üçüncü Baskıya Önsöz 
23
İkinci Baskıya Önsöz 
26
Önsöz 
27
Kısaltmalar 
39
I. Bölüm
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§I. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 
43
§II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
44
§III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI 
45
§IV. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ 
49
1. Genel Olarak 
49
2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma 
52
§V. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 
60
II. Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
§I. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI 
65
§II. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER 
70
1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
70
2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
99
3. Kişisel Malların Gelirleri 
100
4. Uygulama Açısından Oluşabilecek Edinilmiş Mallar 
107
§III. KİŞİSEL MALLAR 
168
1. TMK 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar 
168
A. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 
178
B. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri 
180
C. Manevi Tazminat Alacakları 
196
D. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler 
199
2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması 
202
3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler 
211
§IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
221
1. İspat Kolaylığı İlkesi 
221
2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması 
225
3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması 
240
III. Bölüm
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
§I. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
251
1. Eşlerden Birinin Ölümü 
251
A. Zamanaşımı 
253
B. Birlikte Ölüm Karinesi 
256
2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi 
258
A. Genel Olarak 
258
B. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları 
259
C. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
288
D. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları 
296
E. Kanun Yolu Aşaması 
298
3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle 
299
4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle 
300
A. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda 
306
B. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar 
308
IV. Bölüm
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§I. USÛL HÜKÜMLERİ 
319
1. Görevli Mahkeme 
319
2. Yetkili Mahkeme 
396
A. Ölüm ile Sona Ermesi Durumunda 
397
B. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Ermesi Durumunda 
399
C. Aynî Hak Talep Edilmesi Durumunda 
402
D. Diğer Durumlarda 
403
E. Yabancılık Unsuru Taşıyan Durumlarda 
407
§II. TASFİYE AŞAMALARI 
408
1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı 
408
A. Genel Olarak 
408
B. İstisna 
419
2. Özellik Arz Eden Durumlar 
427
A. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar 
427
a. Genel Olarak 
427
b. Sürüm Değeri 
445
B. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
446
a. Genel Olarak 
446
b. Talebin Süresi 
458
c. Sürüm Değeri 
459
C. TMK 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları 
460
a. Genel Olarak 
460
b. Dayanılan Hakkın Türüne Göre 
461
c. Hakların Birbirleriyle İlişkisi 
468
d. Görevli Mahkeme 
469
e. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
486
f. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları 
487
g. Kanun Yolu Aşaması 
506
D. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Miras Hakkı İlişkisi 
507
E. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi 
524
F. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi 
525
§III. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI) 
538
1. Genel Olarak 
538
2. Talep Edilebilme Şartları 
542
A. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı 
542
B. Mal Rejimi Sona Ermeli 
544
C. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı 
545
D. Katkı Yapan Eş, Hiç ya da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kastı Olmamalı) 
562
E. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı 
577
3. Hesaplama Yöntemi 
578
A. Genel Olarak 
578
B. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre 
578
C. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre 
584
D. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması 
586
E. Birden Fazla Mala Katkı Yapılması 
589
F. Değer Artış Payı Alacağının Katılma Alacağı Hesabına Etkisi 
592
a. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
592
b. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
594
c. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
595
d. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
596
G. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre 
596
a. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı) 
596
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
597
aaa. Genel Olarak 
597
bbb. Boşanma Dava Tarihinden Önceki Devirler 
603
ccc. Boşanma Dava Tarihinden Sonraki Devirler 
607
ddd. Katkıda Bir Değer Kaybı Olması Durumu 
607
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
608
aaa. Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
609
bbb. Dava Konusu Malın Devredildiği Tarihten İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
609
ccc. Katkı Payı Alacağı Davasının Karar Tarihinden İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
610
ddd. Katkı Payı Alacağı Davasının Kararının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
610
fff. Kısmen Islah Yapılmış İse Boşanma Davasının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Katkı Payı Alacağı Davasının Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
611
kkk. Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılan Katkı Payı Alacağı Davalarında, Tüm Alacak İçin Dava Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
614
lll. Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılan Katkı Payı Alacağı Davalarında, Dava Dilekçesinde Faiz Talep Edilmemiş Ancak Talep Artırımı Dilekçesi İle Faiz Talep Edilmişse Tüm Alacak İçin Talep Artırımı Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
615
mmm. Diğer Durumlar 
615
b. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı) 
619
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
619
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
627
aaa. Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
627
bbb. Yabancı Boşanma Dava Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
628
ccc. Boşanma Dava Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
628
ddd. Boşanma Islah Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
628
eee. Boşanma Davasının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
629
fff. Tasfiye Davasının Dava Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
630
ggg. Tasfiye Davasının Keşif Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
631
hhh. Bilirkişi Raporu Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
631
ııı. Tasfiye Davasının Dava ve Islah Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
631
jjj. Islah Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
632
kkk. İnfazda Tereddüt Uyandıracak Şekilde Tasfiye Tarihinden İtibaren Faiz Yürütülmesine Karar Verilmesi Doğru Değildir 
634
lll. Tasfiyenin Sona Ermesi Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
634
mmm. Tasfiye Davasının Kesinleşmesi Tarihinden İtibaren Değil Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
634
rrr. Bozma Sonrası Rapor Alınmışsa Bozma Sonrası Tasfiye Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faize Hükmedilmelidir 
641
ttt. İlk Açılan Katılma Alacağı Davasında Talep Edilmeyen Faizin Tahsili Amacıyla Başlatılan İlamsız Takibe Yapılan İtirazın İptali Davasında, İlk Açılan Katılma Alacağı Davasının Karar Tarihinden İtibaren Yasal Faiz İstenebilir 
645
c. Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa) 
646
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı 
662
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği 
663
d. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri 
663
§IV. EKLENECEK DEĞERLER 
701
1. Genel Olarak 
701
2. Uygulanabilme Şartları 
711
A. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından) 
711
B. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından) 
712
C. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
713
D. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
714
E. 1. Bent Hükmü İle 2. Bent Hükmünün Birbirlerinden Farkları 
721
3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar 
732
A. İspat Açısından 
732
B. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
740
4. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
742
5. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
756
6. Araştırma Yöntemleri 
761
§V. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI) 
770
1. Genel Olarak 
770
2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri 
774
A. Klasik Denkleştirme (Alacağı) 
774
B. Değişken Denkleştirme (Alacağı) 
776
a. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması 
777
b. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi 
782
§VI. KATILMA ALACAĞI 
784
1. Genel Olarak 
784
2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 
785
A. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi 
785
B. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesinin Zorunlu Olması 
799
C. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri 
801
D. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunlu Olması 
815
E. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması 
821
F. İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar 
822
3. Özellik Arz Eden Durumlar 
833
A. Katılma ve/veya Değer Artış Payı Alacağı Haczedilebilir mi? 
833
B. Şirketlere İlişkin Hususlar 
849
a. Medeni Hukuk Boyutu Açısından 
849
b. Ticaret Hukuku Boyutu Açısından 
854
aa. Kâr Payı 
855
bbb. Dağıtılabilir Kâr Payı 
857
bb. Kâr Payının Dağıtımında Esas Alınacak Sıra 
858
aaa. Geçmiş Yıl Zararları 
859
bbb. Vergi ve Benzeri Yükümlülükler 
860
ccc. Yedek Akçeler 
860
aaaa. Genel Olarak 
860
bbbb. Yedek Akçelerin Karşılıklar İle İlişkisi, Farkı ve Bilançodaki İşlevi 
863
cc. Özellik Arz Eden Durumlar 
868
aaa. Sermaye Artırımı 
868
aaaa. Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri 
869
bbbb. İç Kaynaklardan Sermaye Artırımının Nedenleri 
869
bbb. Sermaye Artırımının Doğuracağı Sonuçlar 
871
aaaa. Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı 
871
bbbb. Ödemesiz Paylar 
873
a1. Genel Olarak 
873
a2. Yeniden Değerleme Fonunun Sermayeye Eklenmesi 
875
cccc. İhraç Primleri (Emisyon Primleri – Agio) 
876
ccc. Konsolide Finansal Tablolar ve Grup Şirketler İle Bağlı İştirakler 
878
c. İşletme Bölümü Boyutu Açısından 
882
aa. Genel Olarak 
882
bb. Şirket Değerlemesinde Başlıca Değer Kavramları 
884
aaa. Defter Değeri 
884
bbb. Net Aktif Değeri 
884
ccc. Tasfiye Değeri 
885
ddd. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value) 
886
eee. Şerefiye (Goodwill) Değeri 
887
fff. Hurda Değer (Hurdle Value) 
888
ggg. Piyasa Değeri 
888
cc. Şirket Değerlemesinde Yer Alan Kavramların ve Yöntemlerin Kullanıldığı Durumlara Göre Avantajları ve Dezavantajları 
888
aaa. Defter Değeri 
888
bbb. Net Aktif Değeri 
889
ccc. Tasfiye Değeri 
890
ddd. İşleyen Teşebbüs Değeri (Going Concern Value) 
890
dd. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımlar ve Yöntemler 
890
aaa. Aktif Bazlı (Varlık Temelli) Yaklaşım ve Yöntemleri 
891
bbb. Gelir Yaklaşımı ve Yöntemleri 
892
ccc. Piyasa Değeri Yaklaşımı ve Yöntemleri 
897
ddd. Berliner Yöntemi 
899
ee. Şirket Değerlemesinde Kullanılan Yaklaşımların ve Yöntemlerin Örneklendirilmesi 
903
aaa. Varlık Temelli Değerleme Yöntemine Örnek 
904
bbb. İndirgenmiş Nakit Akımı Yöntemine Göre Değerlemeye Örnek 
906
ccc. Göreceli Değerlemeye (Piyasa Çarpanlarına Göre Değerleme) Örnek 
910
d. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
911
aa. 11.11.2014 Tarihi Öncesi Kararlar 
911
bb. 11.11.2014 İle 05.11.2015 Tarihi Arasındaki Kararlar 
920
cc. 23.03.2016 İle 10.10.2017 Tarihi Arasındaki Kararlar 
948
dd. 27.02.2018 İle 12.12.2018 Tarihi Arasındaki Kararlar 
962
ee. 06.02.2019 İle 13.02.2020 Tarihi Arasındaki Kararlar 
971
ff. 02.03.2021 İle 25.05.2021 Tarihi Arasındaki Kararlar 
974
e. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Uygulamasından Örnekler 
978
aa. Genel Olarak 
978
bb. 01.07.2021 İle 20.10.2021 Tarihi Arasındaki Kararlar 
978
cc. 07.03.2022 İle 08.11.2022 Tarihi Arası Kararlar 
979
dd. 08.11.2022 İle 03.05.2023 Tarihi Arası Kararlar 
985
C. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar 
989
a. Geçici Hukukî Koruma Tedbirinin Niteliği Açısından 
989
bb. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
990
aaa. İhtiyatî Tedbir Açısından 
990
bbb. İhtiyatî Haciz Açısından 
992
cc. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Uygulaması 
995
dd. Görüşümüz 
1017
b. Muacceliyetin Ne Zaman Gerçekleştiği Açısından 
1022
bb. Yargıtay 8. ve 2. Hukuk Dairesi Görüşü 
1023
cc. Görüşümüz 
1023
D. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 
1025
E. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Artık Değerdeki Pay Oranının Kaldırılması veya Azaltılması 
1092
F. Zamanaşımı ve Yargıtay Uygulaması 
1130
G. Takas İle Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
1165
H. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar 
1178
İ. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz 
1227
§VII. YARGILAMA SIRASINDA YAPILAN HATALAR VE USÛL UYARILARI 
1235
1. İlk Derece Yargılamasında Harç 
1235
2. Tebligat 
1242
3. Taraf Ehliyeti 
1252
4. Taraf Sıfatı 
1262
5. Vekil ile Temsil 
1263
6. Derdestlik 
1264
7. Karşı Dava 
1266
8. Görevsizlik ve Yetkisizlik 
1268
9. İddianın ve Savunmanın Genişletilmesi Veya Değiştirilmesi Yasağı 
1270
10. Teminat 
1277
11. Ön İnceleme 
1277
12. Tahkikat 
1282
13. Bekletici Sorun 
1283
14. Hukukî Yarar 
1284
15. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 
1290
16. Somutlaştırma Yükü ve Hâkimin Davayı Aydınlatma Ödevi 
1297
17. İsticvap 
1326
18. Belgelerin İbrazı 
1326
19. Delil İkame Avansı 
1327
20. Kesin Süre 
1329
21. Dava Türleri 
1332
22. Tanık 
1358
23. Keşif 
1368
24. Bilirkişi 
1368
25. Uzman Görüşü 
1383
26. Islah 
1383
27. Talep Artırımı 
1404
28. Zamanaşımı 
1408
29. Ek İstekler 
1414
30. Takas 
1426
31. Taleple Bağlılık İlkesi 
1439
32. Yemin 
1441
33. Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
1443
A. Feragat 
1443
B. Kabul 
1455
C. Sulh 
1456
34. Usûlî Kazanılmış Hak 
1457
35. Yargılama Giderleri 
1476
36. Hüküm 
1486
37. Hükmün Tashihi ve Tavzihi 
1507
38. Hükmün Tamamlanması 
1510
39. Kesin Hüküm 
1512
40. Hükümden Sonra Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
1516
41. Hükümden Önce Adlî Yardım Talebi 
1518
42. Hükümden Sonra Adlî Yardım Talebi 
1519
43. İstinaf Yargılaması 
1520
A. Genel Olarak 
1520
B. Delillerin Toplanması 
1526
C. Hüküm Kurulurken Dikkat Edilecek Hususlar 
1530
44. Temyiz Kanun Yolu Aşamasında Harç 
1535
45. Temyiz Kanun Yolu 
1539
46. Karar Düzeltme Kanun Yolu 
1550
47. Eski Hâle Getirme 
1551
48. Yargılamanın İadesi 
1551
49. Dikkat Edilecek Hususlar 
1553
Kaynakça 
1565
Kararlar Dizini 
1579
Kavramlar Dizini 
1637