Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 23 – Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Hakları Prof. Dr. Osman İsfen'e Armağan Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Yener Ünver, Arş. Gör. Kerem Öz  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 23 – Ceza Muhakemesi Hukukunda

Mağdur ve Suçtan Zarar Görenin Hakları

Prof. Dr. Osman İsfen'e Armağan

1. Baskı, 
Nisan 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
712
Barkod:
9789750283987
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
820,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sadece Viktimoloji bilimi değil, ceza muhakemesi ve hatta suç/ceza kanunları da mağdur ve suçtan zarar görenlerin haklarını güvenceye almak, korumak ve hayata geçirmek zorundadır. Bu, hukuk devleti olmak kadar adil yargılanma hakkı ve ceza muhakemesinin de gereğidir. Sanık-şüpheli hakları ile mağdur hakları arasında matematiksel bir eşitlik ve benzerlik olmasa da ceza hukukunun etkin işlevselliğiyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir.
Bu kitapta, mağdur hakları konusu, uluslararası ve karşılaştırmalı hukuk bağlamında ele alınarak, mağdur (ve suçtan zarar gören) hakları kanunlarına sahip ülkelerin tecrübeleri Türkçeye aktarılarak, hukukumuz açısından pozitif norm ihtiyaçları kadar öğretiye de yeni çalışma olanakları sağlanmıştır. Bu bağlamda, davaya katılma, suçtan zarar gören ve/veya mağdurların avukattan ve psikoloji, pedagoji, sosyal hizmetler vs. alanlarından uzmanların rehberliğinden yararlanması, saldırı tekrarlarından korunması, yargılama öncesi adli yardım almak ile yargılama sırasında adli yardım alarak hem zararların giderilmesi hem de psikolojik, eğitim ve öğrenim, sosyal ve güvenlik açısından olması gereken standartta bir yaşamın sürdürülmesi, suçun yol açtığı mağduriyetin giderilmesi açısından tek muhatap olarak suç faillerini hukuken takiple yetinilmemesi, özel yaşam ve kişisel verilerin korunması, ekonomik güçlükler söz konusu olduğunda hem adli mekanizmalar hem de sosyal devlet ilkesi gereğince ilgili resmi kurumlardan gerekli yardımın etkin işleyişinin düzenlenmesini talep ve her aşamada adalete erişim haklarının giderilmesi konuları incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mağdurların İhtiyaçlarının Uygun Şekilde Karşılanmasını Talep Etmek Hakkı, (Çev.: Yağmur KAYA)
.
Suç Mağdurları ve Uluslararası Hukuk,(Çev.: Meral Aika EREN)
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Mağdur ve Sanık Hakları Arasındaki Denge Konusundaki Güncel Bir Kararı (Mraović v. Croatia), (Çev.: Arş. Gör. Didem DURMAZ)
.
Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölge Komiteleri'ne Sunulan Komisyon Bilgilendirmesi: Mağdur Hakları Konusunda Avrupa Birliği Stratejisi (2020–2025),(Çev.: Dr. Özge Didem BOULANGER)
.
Devletsiz Suçun Mağdurları İçin İnsan Hakları: Mağdurları Ciddiye Almak? Bölüm 2 Mağdur Hakları, Dr. Anna WERGENS (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK–Dr. Yavuz Selim DEĞERLİ)
.
Suç Mağdurlarının Hakları, Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin Asgari Standartları Belirleyen ve 2001–220–JHA Konsey Çerçeve Kararının Yerini Alan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 25 Ekim 2012 Tarihli 2012–29–AB Sayılı Direktifi'nin Uygulanmasına İlişkin Olarak Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu'na ve Konseyi'ne Sunulan Rapor, (Çev.: Muhammed YİĞİT)
.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Suç Mağdurlarının Haklarına, Desteklenmesine ve Korunmasına İlişkin Asgarî Standartların Belirlenmesi ve 2001–220–JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararının Değiştirilmesine İlişkin 25 Ekim 2012 Tarihli ve 2012–29–EU Sayılı Direktifi, (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Nurten ÖZTÜRK)
.
İtalya'da Ceza Yargılamasındaki Mağdurların Haklarına İlişkin 21.12.2011 Tarih ve C–507–10 Sayılı ABAD Kararı: Reşit Olmayanların Tanık Olarak Dinlenmesi,(Çev.: Umay Ece TECİMEL)
.
Ceza Muhakemesinde Suçtan Zarar Görenlerin Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Kanun (24 Haziran 2004 Tarihli Mağdur Hakları Reformu Kanunu – OpferRRG), (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Mağdurun Korunması ve Önleme (Federal Almanya Adalet Bakanlığı Bir Suçun Mağduru İçin Broşür), (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Terörist veya Aşırılık Yanlısı Bir Saldırıdan Sonra Yardım (Federal Almanya Adalet Bakanlığı Bilgilendirme BroşürÜ), (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Yalnız Değilsin – Ceza Davalarındaki Rehberin (Federal Adalet Bakanlığı Çocuklar İçin Bilgilendirme Broşürü),(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Kamu Davasının Açılmasından Sonra Dosyanın Tamamını İnceleme Hakkının Reddine İlişkin Berlin Eyalet Mahkemesi Kararı,(Çev.: Dr. Öğr. Üyesi M. Emre TULAY)
.
Psikososyal Rehberlik – Size Refakat Ediyoruz (Federal Almanya Adalet ve Tüketicinin Korunması Federal Bakanlığı Şiddet ve Cinsel Suçlar Broşürü), (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Kovuşturulanın Rusya'ya İadesinin Reddine İlişkin Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Güncel Bir Kararı,(Çev.: Prof. Dr. Faruk TURHAN)
.
Avusturya Ceza Hukuku'nda Mağdur– Kısa Bakış, Arş. Gör. Viktoria MOSER Arş. Gör. Bernd URBAN (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Avusturya Federal İdare Mahkemesi'nin Mağdur Haklarına İlişkin 13.11.2018 Tarih ve W175 2158250–2, W175 2158250–2–4E Sayılı Kararı, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
İrlanda'nın 2012–29–AB Yönergesi Kapsamındaki Yükümlülükleri Işığında Suç Mağdurlarının Avukatlarına Yönelik Geliştirilen Argüman, Av. Lisa Quinn O'FLAHERTY (Çev.: Berk REÇBER)
.
İspanya Suç Mağdurunun Statüsüne Dair Kanun, (Çev.: Pınar ERDOĞAN) İsviçre Luzern Kantonu Savcılığı Suç Mağdurları Broşürü, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
.
Mağdur Desteği ve Sosyal Devlet Bölüm 1 Giriş, Dr. Carino GALLO Dr. Kerstin SVENSSON (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Hale AKDAĞ)
.
Estonya Mağdur Destek Kanunu,(Çev.: Okyanus SARUHAN)
.
Mağdur Haklarında Yaşanan Güncel Gelişmelerin Türk Ceza Hukukuna Etkileri, Dr. Öğr. Üyesi Yağmur TEMİZ GÜL
.
Bir Taraftan Mağdurları Korurken Diğer Taraftan Anayasa'yı Korumak: Sanık Tarafından Bizzat Gerçekleştirilen Çapraz Sorgunun Zorlukları, (Çev.: Burcu ÇİRKİNCELİ)
.
Suç Mağdurlarının Devlet Anayasalarında Korunması: Florida İçin Yeni Marsy Kanunu Örneğİ,Paul G. CASSELL Margaret GARVIN (Çev.: Doğa SATI) (Çev.: Şerife Naz ALTUNAL) (Çev.: Selensu ARMAĞAN) (Çev.: Ece ÖZCAN) (Çev.: Ahmet Tibet ÖZEN)
.
Suç Mağdurları Hakları Yasası: Laf Kalabalığı Mı Hakikat Mi? Patricia L. SATTLER (Çev.: Arş. Gör. Jülide YAŞAR)
.
ABD Suç Mağdurlarının Hakları Kanunu: 18 U.S.C. § 3771'in Özeti ve Hukukî Analizi, Charles DOYLE (Çev.: Eylül TARIM) (Çev.: Şerife Naz ALTUNAL) (Çev.: Doğa SATI) (Çev.: İpek CİVA)
.
Mağdur Haklarının Genişletilmesi, Katharine L. MANNING (Çev.: Yaren GÜMÜŞ)
.
Colorado'da Suç Mağdurlarının Hakları,(Çev.: Pınar ERDOĞAN)
.
Kanada Mağdur Hakları Kanunu,(Çev.: Av. Dr. Çağrı YILMAZ) Mağdurun Adaleti, T. S. Venkata SPOORTHI(Çev.: Mihri Ceren AKTAN)
.
Nepal'de Suç Mağdurlarının Haklarının Korunmasının Hukukî Çerçevesi, Prof. Dr. R. Bhakta PRADHANANGA R. Raj TRIPATHEE (Çev.: Arş. Gör. İlkim Reyhan SERTOĞLU)
.
Endonezya'da İnsan Ticaretine Karşı Adlî Yargı Sürecinde Mağdur Haklarının Kanunî Korunması, Fuad NUR M. Syukri AKUB M. Said KARIM Syamsuddin MUCHTAR (Çev.: Ömer Faruk KÖRLÜK)
.
Nijerya'daki Ceza Soruşturmalarında İnsan Hakları İhlali Mağdurlarının ve Tanıklarının Korunması, Dr. Suzzie Onyeka OYAKHIRE (Çev.: Seda Ülkü ERİŞKAN)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
9
Foreword 
13
1. Mağdurların İhtiyaçlarının Uygun Şekilde Karşılanmasını Talep Etmek Hakkı 
21
(Çev.: Yağmur KAYA)
2. Suç Mağdurları ve Uluslararası Hukuk 
29
(Çev.: Meral Aika EREN)
3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Mağdur ve Sanık Hakları Arasındaki Denge Konusundaki Güncel Bir Kararı (Mraović v. Croatia) 
39
(Çev.: Arş. Gör. Didem DURMAZ)
4. Avrupa Parlamentosu, Konsey, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve Bölge Komiteleri’ne Sunulan Komisyon Bilgilendirmesi: Mağdur Hakları Konusunda Avrupa Birliği Stratejisi (2020–2025) 
53
(Çev.: Dr. Özge Didem BOULANGER)
5. Devletsiz Suçun Mağdurları İçin İnsan Hakları: Mağdurları Ciddiye Almak? Bölüm 2 Mağdur Hakları 
79
Dr. Anna WERGENS (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Salim IŞIK–Dr. Yavuz Selim DEĞERLİ)
6. Suç Mağdurlarının Hakları, Desteklenmesi ve Korunmasına İlişkin Asgari Standartları Belirleyen ve 2001/220/JHA Konsey Çerçeve Kararının Yerini Alan Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 25 Ekim 2012 Tarihli 2012/29/AB Sayılı Direktifi’nin Uygulanmasına İlişkin Olarak Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu’na ve Konseyi’ne Sunulan Rapor 
135
(Çev.: Muhammed YİĞİT)
7. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Suç Mağdurlarının Haklarına, Desteklenmesine ve Korunmasına İlişkin Asgarî Standartların Belirlenmesi ve 2001/220/JHA Sayılı Konsey Çerçeve Kararının Değiştirilmesine İlişkin 25 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/29/EU Sayılı Direktifi 
147
(Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Nurten ÖZTÜRK)
8. İtalya’da Ceza Yargılamasındaki Mağdurların Haklarına İlişkin 21.12.2011 Tarih ve C–507/10 Sayılı ABAD Kararı: Reşit Olmayanların Tanık Olarak Dinlenmesi 
179
(Çev.: Umay Ece TECİMEL)
9. Ceza Muhakemesinde Suçtan Zarar Görenlerin Haklarının İyileştirilmesine İlişkin Kanun (24 Haziran 2004 Tarihli Mağdur Hakları Reformu Kanunu – OpferRRG) 
189
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
10. Mağdurun Korunması ve Önleme (Federal Almanya Adalet Bakanlığı Bir Suçun Mağduru İçin Broşür) 
223
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
11. Terörist veya Aşırılık Yanlısı Bir Saldırıdan Sonra Yardım (Federal Almanya Adalet Bakanlığı Bilgilendirme Broşürü) 
229
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
12. Yalnız Değilsin – Ceza Davalarındaki Rehberin (Federal Adalet Bakanlığı Çocuklar İçin Bilgilendirme Broşürü) 
237
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
13. Kamu Davasının Açılmasından Sonra Dosyanın Tamamını İnceleme Hakkının Reddine İlişkin Berlin Eyalet Mahkemesi Kararı 
241
(Çev.: Dr. Öğr. Üyesi M. Emre TULAY)
14. Psikososyal Rehberlik – Size Refakat Ediyoruz (Federal Almanya Adalet ve Tüketicinin Korunması Federal Bakanlığı Şiddet ve Cinsel Suçlar Broşürü) 
245
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
15. Kovuşturulanın Rusya’ya İadesinin Reddine İlişkin Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin Güncel Bir Kararı 
249
(Çev.: Prof. Dr. Faruk TURHAN)
16. Avusturya Ceza Hukuku’nda Mağdur– Kısa Bakış 
253
Arş. Gör. Viktoria MOSER Arş. Gör. Bernd URBAN (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
17. Avusturya Federal İdare Mahkemesi’nin Mağdur Haklarına İlişkin 13.11.2018 Tarih ve W175 2158250–2, W175 2158250–2/4E Sayılı Kararı 
267
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
18. İrlanda’nın 2012/29/AB Yönergesi Kapsamındaki Yükümlülükleri Işığında Suç Mağdurlarının Avukatlarına Yönelik Geliştirilen Argüman 
279
Av. Lisa Quinn O’FLAHERTY (Çev.: Berk REÇBER)
19. İspanya Suç Mağdurunun Statüsüne Dair Kanun 
297
(Çev.: Pınar ERDOĞAN)
20. İsviçre Luzern Kantonu Savcılığı Suç Mağdurları Broşürü 
333
(Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER)
21. Mağdur Desteği ve Sosyal Devlet Bölüm 1 Giriş 
339
Dr. Carino GALLO Dr. Kerstin SVENSSON (Çev.: Dr. Öğr. Üyesi Hale AKDAĞ)
22. Estonya Mağdur Destek Kanunu 
361
(Çev.: Okyanus SARUHAN)
23. Mağdur Haklarında Yaşanan Güncel Gelişmelerin Türk Ceza Hukukuna Etkileri 
383
Dr. Öğr. Üyesi Yağmur TEMİZ GÜL
24. Bir Taraftan Mağdurları Korurken Diğer Taraftan Anayasa’yı Korumak: Sanık Tarafından Bizzat Gerçekleştirilen Çapraz Sorgunun Zorlukları 
411
(Çev.: Burcu ÇİRKİNCELİ)
25. Suç Mağdurlarının Devlet Anayasalarında Korunması: Florida İçin Yeni Marsy Kanunu Örneği 
441
Paul G. CASSELL Margaret GARVIN (Çev.: Doğa SATI) (Çev.: Şerife Naz ALTUNAL) (Çev.: Selensu ARMAĞAN) (Çev.: Ece ÖZCAN)
(Çev.: Ahmet Tibet ÖZEN)
26. Suç Mağdurları Hakları Yasası: Laf Kalabalığı Mı Hakikat Mi? 
483
Patricia L. SATTLER (Çev.: Arş. Gör. Jülide YAŞAR)
27. ABD Suç Mağdurlarının Hakları Kanunu: 18 U.S.C. § 3771’in Özeti ve Hukukî Analizi 
503
Charles DOYLE (Çev.: Eylül TARIM) (Çev.: Şerife Naz ALTUNAL)
(Çev.: Doğa SATI) (Çev.: İpek CİVA)
28. Mağdur Haklarının Genişletilmesi 
575
Katharine L. MANNING (Çev.: Yaren GÜMÜŞ)
29. Colorado’da Suç Mağdurlarının Hakları 
585
(Çev.: Pınar ERDOĞAN)
30. Kanada Mağdur Hakları Kanunu 
601
(Çev.: Av. Dr. Çağrı YILMAZ)
31. Mağdurun Adaleti 
625
T. S. Venkata SPOORTHI (Çev.: Mihri Ceren AKTAN)
32. Nepal’de Suç Mağdurlarının Haklarının Korunmasının Hukukî Çerçevesi 
635
Prof. Dr. R. Bhakta PRADHANANGA R. Raj TRIPATHEE
(Çev.: Arş. Gör. İlkim Reyhan SERTOĞLU)
33. Endonezya’da İnsan Ticaretine Karşı Adlî Yargı Sürecinde Mağdur Haklarının Kanunî Korunması 
667
Fuad NUR M. Syukri AKUB M. Said KARIM Syamsuddin MUCHTAR
(Çev.: Ömer Faruk KÖRLÜK)
34. Nijerya’daki Ceza Soruşturmalarında İnsan Hakları İhlali Mağdurlarının ve Tanıklarının Korunması 
687
Dr. Suzzie Onyeka OYAKHIRE (Çev.: Seda Ülkü ERİŞKAN)
Kavram Dizini 
709