Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 15 Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat Prof. Dr. Yener Ünver  - Kitap
Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 15

Ceza Muhakemesi Hukukunda Delil ve İspat

1. Baskı, 
Ekim 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
720
Barkod:
9789750230363
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
825,00
İndirimli (%29):
584,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ceza Muhakemesi Hukukunun kendine özgü ispat kuramı ve ilkeleriyle ispat araçlarının fonksiyonu hem yeni teknolojinin ceza yargılamasında artan tür ve yoğunlukta kullanımının artışı hem de Türkiye'de bu tür delillere dayalı yargılamaların son yıllarda özellikle adil yargılanma hakkı açısından sorunlu örnekleri içermesi nedeniyle çok önemli hale gelmiştir. Doğaldır ki, bu alanda Kara Avrupası hukuk sistemi ile Anglo Sakson hukuk sistemlerinin bilinen ispat ve delil konularında karşılıklı yoğun etkileşimi kadar, temel insan hakları alanındaki gelişmelerin ve ihtiyaçların adil, hukuk devletinin gereklerine uygun ve amaca elverişli çözümü gerekliliği de her iki hukuk sistemine ilişkin verilerin ülkemize aktarılmasını gerekli kılmaktadır.
Bu nedenle delil ve ispat konusunda en yeni ve önemli kaynakların Türkçeye aktarılmasını amaçlayan bu ciltte, ulusalüstü hukuk kurumlarının oluşturduğu hukuk metinleri ve yargı kararları ile ilkesel bazdaki diğer alt düzenlemeleri yanında gelişen hukuk ve bilgi teknolojilerinin klasik ispat araçları ve ispat değerlendirmelerine etkisini ilgilendiren önemli materyalin de Türkçeye aktarımı hedeflenmiştir. Yeni türetilen ilke ve kavramlar kadar, önemli emsal içtihatlar ve çeşitli ülke kanukoyucularının yakın tarihli tasarrufları da aktarılmaya çaba sarf edilmiştir.
Konu delil ve ispata özgülenmekle birlikte, ispat araçlarının değerlendirilmesi açısından hem bilirkişilik kurumu ve adli tıp hem de değerlendirme muhakemesini ilgilendiren konular da doğrudan veya dolaylı biçimde yansıtılmıştır. Bu eserdeki bilgi kaynaklarının ve çeviri konusu makalelerdeki tespitlerin, özellikle son yıllarda ülkemizde hukuk devletine ve özellikle ceza muhakemesi hukukuna yönelik neredeyse tamamen tükenen güveni tekrar canlandırarak, adil yargılamaya katkı yaparak, gerek normlarda sıklıkla yapılan tepki düzenlemeleri gerekse içtihatlarla bozulan yerleşik adil yargılanma ilkelerinin yeniden inşasına katkı sağlaması ümit edilmektedir. Bu kitabın okuyucusu hukukçular, bu kitaptaki bilgilerle derin bir karşılaştırmalı hukuk bilgisiyle tüm önemli ülkelerdeki mevzuat, öğreti ve uygulamalar hakkında bilgi edinecek hem de mevcut kavram ve terimlerin ülkemizde boşaltılan içeriklerini yeniden kazanma ve verimli kullanma olanağı elde edecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avrupa Konseyi'nin 18. 12. 2008 Tarih ve 2008:978:JHA Sayılı "Cezai Konularda Yargılamada Kullanılacak Nesne, Belge, ve Verilerin Elde Edilmesi Amacıyla, Avrupa Delil Müzekkeresi (ADM) Hakkında Çerçeve Kararı", (Çev.: Araş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ)
.
Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi'nin Ceza Muhakemesinde Bilgi Edinme Hakkı Konulu 22 Mayıs 2012 Tarihli ve 2012:13:AB Sayılı Direktifi, (Çev.: Av. Ahmet YILMAZ)
.
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'nin 22 Mayıs 2012 Tarihli Ceza Yargılamalarında Bilgi Edinme Hakkına Dair Direktifi, (Çev.: Arş. Gör. Erdem İzzet KÜLÇÜR)
.
Hock Lai HO: Ceza Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delilin Yasaklanması Kuralı, (Çev.: Av. Doruk ÖZGÜNDÜZ)
.
Victoria M. TIME: Delil Toplama: Çin'de Delil Yasakları, (Çev.: Av. Bengü ÖZ)
.
Prof. Dr. Kai AMBOS: Devlet Masumların Hayatını Kurtarmak İçin Şüphelilere İşkence Yapabilir mi?, (Çev.: Arş. Gör. Zeynep HAZAR – Arş. Gör. Elif Gül YILMAZLAR)
.
İşkence Suçunun Önlenmesi İçin İsviçre Ulusal Komisyonunun Bir Önerisi: İsviçre Ceza Kanunu'na Yeni Bir Hükmün Eklenmesi, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ)
.
Dr. Jan C. SCHUHR: Kusturucu Madde Kullanmak İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Bir Muameledir, (Çev.: Arş. Gör. Alexandra Deniz ÜNER)
.
Osman Ali USAL: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin 11. 7. 2006 Tarih ve 54810:00 sayılı Jalloh:Almanya Kararı, Uyuşturucu Madde Suçlarında Zorla Kusturucu İlaç Verilmesi
.
Av. Dr. Butz PETERS: Parlamento Araştırma Komisyonları Aracılığıyla Yasak Deliller Toplanması, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
.
Hock Lai HO: Ceza Davası, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Dışlanması, (Çev.: Nur KALDIRIM – Esra Hazal ÖNCEL)
.
Av. Dr. Jesko BAUMHÖFENER: Müdahilin Dosyayı Öğrenmesi – Beyana Karşı Beyan Bağlantısında Arama Amacının Tehlikeye Sokulması, (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER)
.
Frank R. HERMANN – Brownlow M. SPEER: Suçluluğun Kanıtı Olarak Gözaltında Sessiz Kalma: Susma Hakkı Saldırı Altında, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ), Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN: Ceza Muhakemesinde Ekran Görüntüsü Çıktılarının Delil Niteliği
.
Prof. Dr. Frank ROSE: İleri Sürülen Tanık Neden Bir Şey Söylemelidir? Ceza Muhakemesine İlişkin Bir Delil İrad ve İkame Talebine İlişkin Koşul Bağlantısına İlişkin Güncel Tartışmaların Durumu, (Çev. Prof. Dr. h.c. Yener ÜNVER), Margaret A. BERGER: Kovuşturmalarda Bilirkişi Tanıklığı: Daubert'in Cevap Veremediği Sorular, (Çev.: Arş. Gör. Gözde KAZAKER)
.
"Hukuka Aykırı Tıbbi Uygulama" Nedeniyle Yoga Eğitmenine Karşı Başlatılan Ceza Yargılamasında Adil Olmayan Şekilde Uzman Beyanı Elde Etme, (Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER)
.
Prof. Dr. Hans KUDLICH: Bağımlı Delil Değerlendirme Yasaklarının Gerçekleşmesinde Kanıtlama Yükünün Dağıtımı İçin Bir Model Olarak Objektif İsnadiyet Teorisi, (Çev: Arş. Gör. İlker TEPE), Prof. Dr. Sabine GLESS: Delil Yasakları ve Uzak Etki, (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ)
.
Dr. Stephen C. THAMAN: Karşılaştırmalı Hukukta Yasak Ağacın Meyveleri, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Emrah GEÇER)
.
Dr. Stephen C. THAMAN: Karşılaştırmalı Hukukta "Zehirli Ağacın Meyveleri", (Çev.: Öğr. Gör. Hale AKDAĞ)
.
Florian GEYER: Zehirli Ağacın Meyvesi, (Çev.: Burcu Başak ULUÇAY–Barış HOCAOĞLU)
.
Michael A. CANTRELL: Anayasal Yarı Gölgeler ve Önleyici Haklar: Müdafiden Yararlanma Hakkı ve Zehirli Ağacın Meyveleri, (Çev.: Arş. Gör. Sezen KAMA)
.
Prof. Dr. Dres. h.c. Urs KINDHÄUSER: Ceza Muhakemesi Hukuku'nda İspat Ölçüsü –Alman Ceza Muhakemesi Kanunu 261'in Yorumlanması Üzerine Bir İnceleme, (Çev.: Arş. Gör. Serkan MERAKLI)
.
Prof. Dr. Tonio WALTER: Ceza Muhakemesinde İspat Yükü:, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN)
.
Federal Alman Anayasa Mahkemesi'nin Sanığın Aleyhindeki Delillere Karşı Dinlenilme Hakkı İhlaline İlişkin Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
.
Alman Ceza Yargılamasında İnsan Hakkı İhlali: Soruşturma Aşamasındaki Tanıklık Hakkını Reddetme İmkânına Sahip Tek Kamu Tanığının İfadeleri ile Kulaktan Duyma Tanıkların Sorgulanması ile İhlalin Denkleştirilmesi (Hummer v. Almanya) Kararı, (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN)
.
Av. Dr. Matthias JAHN: Ceza Yargılaması Hukukunda Delil Değerlendirmesi ve İnandırıcılık Muhakemesinin Temelleri, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY)
.
Bernd BUSEMANN: Sınırı Olmayan Bir Ceza Muhakemesi mi?: (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR– Stj. Av. Salih ÖZKAN)
.
Yrd. Doç. Dr. Gus Van HARTEN: Gizli Deliller Karşısında Yargılamanın Zaafiyeti, (Çev.: Arş. Gör. Emine KABAK)
.
Prof. Dr. iur. Dr. h. c. mult. Erwin DEUTSCH: Hatalı Tedavinin İspatı; Açık Aydınlatma, (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR – Stj. Avukat Salih ÖZKAN)
.
Risher G. CAVES: Trafik Çevirmeleri ve Yeni Münhasır Kurallar Rejimi, Harris, Hudson ve Herring Neden Aleni Bir Dördüncü Değişiklik İhlali Davaları Dışında Askıdaki Bir Yakalama Emrinin Keşfinin Yasa Dışı Trafik Çevirmesinin Kusurunu Ortadan Kaldırması Gerektiğini Emreder, (Çev.: Elif ÇOHAZM. Serkan YAĞCI)
.
Prof. Dr. Christopher SLOBOGIN: Aramadaki Dışlayıcı Kural ile Elkoyma Davaları Üzerine Karşılaştırmalı Bakış, (Çev.: Serdar AK – Ezgi ÇUFADAR – Can GÖKALP – Ayça TEKİN)
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Vorwort 
7
Preface 
9
1.Avrupa Konseyi’nin 18. 12. 2008 Tarih ve 2008/978/JHA Sayılı “Cezai Konularda Yargılamada Kullanılacak Nesne, Belge, ve Verilerin Elde Edilmesi Amacıyla, Avrupa Delil Müzekkeresi (ADM) Hakkında Çerçeve Kararı” /(Çev.: Araş. Gör. Mehmet Emre YILDIZ) 
15
2.Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi’nin Ceza Muhakemesinde Bilgi Edinme Hakkı Konulu 22 Mayıs 2012 Tarihli ve 2012/13/AB Sayılı Direktifi / (Çev.: Av. Ahmet YILMAZ) 
53
3.Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin 22 Mayıs 2012 Tarihli Ceza Yargılamalarında Bilgi Edinme Hakkına Dair Direktifi / (Çev.: Arş. Gör. Erdem İzzet KÜLÇÜR) 
69
4.Hock Lai HO / Ceza Davasında Hukuka Aykırı Elde Edilen Delilin Yasaklanması Kuralı /(Çev.: Av. Doruk ÖZGÜNDÜZ) 
85
5.Victoria M. TIME / Delil Toplama: Çin’de Delil Yasakları /(Çev.: Av. Bengü ÖZ) 
113
6.Prof. Dr. Kai AMBOS / Devlet Masumların Hayatını Kurtarmak İçin Şüphelilere İşkence Yapabilir mi? / (Çev.: Arş. Gör. Zeynep HAZAR - Arş. Gör. Elif Gül YILMAZLAR) 
125
7.İşkence Suçunun Önlenmesi İçin İsviçre Ulusal Komisyonunun Bir Önerisi: İsviçre Ceza Kanunu’na Yeni Bir Hükmün Eklenmesi / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h. c. Hakan HAKERİ) 
157
8.Dr. Jan C. SCHUHR / Kusturucu Madde Kullanmak İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Bir Muameledir / (Çev.: Arş. Gör. Alexandra Deniz ÜNER) 
161
9.Osman Ali USAL / Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nin 11. 7. 2006 Tarih ve 54810/00 sayılı Jalloh/Almanya Kararı: Uyuşturucu Madde Suçlarında Zorla Kusturucu İlaç Verilmesi 
171
10.Av. Dr. Butz PETERS / Parlamento Araştırma Komisyonları Aracılığıyla Yasak Deliller Toplanması / (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN) 
193
11.Hock Lai HO / Ceza Davası, Hukukun Üstünlüğü ve Hukuka Aykırı Elde Edilen Delillerin Dışlanması / (Çev.: Nur KALDIRIM - Esra Hazal ÖNCEL) 
211
12.Av. Dr. Jesko BAUMHÖFENER / Müdahilin Dosyayı Öğrenmesi - Beyana Karşı Beyan Bağlantısında Arama Amacının Tehlikeye Sokulması / (Çev.: Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER) 
233
13.Frank R. HERMANN - Brownlow M. SPEER / Suçluluğun Kanıtı Olarak Gözaltında Sessiz Kalma: Susma Hakkı Saldırı Altında / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ) 
243
14.Yrd. Doç. Dr. Halid ÖZKAN / Ceza Muhakemesinde Ekran Görüntüsü Çıktılarının Delil Niteliği 
265
15.Prof. Dr. Frank ROSE / İleri Sürülen Tanık Neden Bir Şey Söylemelidir? Ceza Muhakemesine İlişkin Bir Delil İrad ve İkame Talebine İlişkin Koşul Bağlantısına İlişkin Güncel Tartışmaların Durumu / (Çev. Prof. Dr. h.c. Yener ÜNVER) 
289
16.Margaret A. BERGER / Kovuşturmalarda Bilirkişi Tanıklığı: Daubert’in Cevap Veremediği Sorular / (Çev.: Arş. Gör. Gözde KAZAKER) 
307
17.“Hukuka Aykırı Tıbbi Uygulama” Nedeniyle Yoga Eğitmenine Karşı Başlatılan Ceza Yargılamasında Adil Olmayan Şekilde Uzman Beyanı Elde Etme / (Çev.: Arş. Gör. Alev DİLBER) 
323
18.Prof. Dr. Hans KUDLICH / Bağımlı Delil Değerlendirme Yasaklarının Gerçekleşmesinde Kanıtlama Yükünün Dağıtımı İçin Bir Model Olarak Objektif İsnadiyet Teorisi / (Çev: Arş. Gör. İlker TEPE) 
329
19.Prof. Dr. Sabine GLESS / Delil Yasakları ve Uzak Etki / (Çev.: Arş. Gör. Kerem ÖZ) 
345
20.Dr. Stephen C. THAMAN / Karşılaştırmalı Hukukta Yasak Ağacın Meyveleri / (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Emrah GEÇER) 
361
21.Dr. Stephen C. THAMAN / Karşılaştırmalı Hukukta “Zehirli Ağacın Meyveleri” / (Çev.: Öğr. Gör. Hale AKDAĞ) 
409
22.Florian GEYER / Zehirli Ağacın Meyvesi / (Çev.: Burcu Başak ULUÇAY-Barış HOCAOĞLU) 
457
23.Michael A. CANTRELL / Anayasal Yarı Gölgeler ve Önleyici Haklar: Müdafiden Yararlanma Hakkı ve Zehirli Ağacın Meyveleri / (Çev.: Arş. Gör. Sezen KAMA) 
487
24.Prof. Dr. Dres. h.c. Urs KINDHÄUSER / Ceza Muhakemesi Hukuku’nda İspat Ölçüsü -Alman Ceza Muhakemesi Kanunu § 261’in Yorumlanması Üzerine Bir İnceleme- / (Çev.: Arş. Gör. Serkan MERAKLI) 
523
25.Prof. Dr. Tonio WALTER / Ceza Muhakemesinde İspat Yükü / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN) 
541
27.Alman Ceza Yargılamasında İnsan Hakkı İhlali: Soruşturma Aşamasındaki Tanıklık Hakkını Reddetme İmkânına Sahip Tek Kamu Tanığının İfadeleri ile saKulaktan Duyma Tanıkların Sorgulanması ile İhlalin Denkleştirilmesi (Hummer v. Almanya) Kararı / (Çev.: Arş. Gör. Ahmet Mert DUYGUN) 
573
28.Av. Dr. Matthias JAHN / Ceza Yargılaması Hukukunda Delil Değerlendirmesi ve İnandırıcılık Muhakemesinin Temelleri / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Gülsün Ayhan AYGÖRMEZ UĞURLUBAY) 
589
29.Bernd BUSEMANN / Sınırı Olmayan Bir Ceza Muhakemesi mi? / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR- Stj. Av. Salih ÖZKAN) 
605
30.Yrd. Doç. Dr. Gus Van HARTEN / Gizli Deliller Karşısında Yargılamanın Zaafiyeti / (Çev.: Arş. Gör. Emine KABAK) 
615
31.Prof. Dr. iur. Dr. h. c. mult. Erwin DEUTSCH / Hatalı Tedavinin İspatı; Açık Aydınlatma / (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nihat KANBUR - Stj. Avukat Salih ÖZKAN) 
643
32.Risher G. CAVES / Trafik Çevirmeleri ve Yeni Münhasır Kurallar Rejimi: Harris, Hudson ve Herring Neden Aleni Bir Dördüncü Değişiklik İhlali Davaları Dışında Askıdaki Bir Yakalama Emrinin Keşfinin Yasa Dışı Trafik Çevirmesinin Kusurunu Ortadan Kaldırması Gerektiğini Emreder / (Çev.: Elif ÇOHAZ-M. Serkan YAĞCI) 
653
33.Prof. Dr. Christopher SLOBOGIN / Aramadaki Dışlayıcı Kural ile Elkoyma Davaları Üzerine Karşılaştırmalı Bakış / (Çev.: Serdar AK - Ezgi ÇUFADAR - Can GÖKALP – Ayça TEKİN) 
679
Kavramlar Dizini 
709