İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi İş Güvencesi ve İşe İade Davaları Doç. Dr. Resul Kurt, Prof. Dr. Muzaffer Koç  - Kitap

İş Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi

İş Güvencesi ve İşe İade Davaları

5. Baskı, 
Mart 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
696
Barkod:
9789750267192
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
805,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, 5. Baskısı yapılan bu kitapta; konular sade bir dille tek tek açıklanmış, işletmelerde karşılaşılabilecek sorunlara değinilmiş ve uygulamada kullanılabilecek belge, tutanak ve uygulama örnekleriyle açıklanmıştır. Ayrıca güncel yargı kararlarına da yer verilerek tereddütlü konulardaki yargısal görüşler ele alınmıştır.
Teori ve uygulamayı bir arada ele alan bu kitabın bir başka önemli özelliği ise, 2021 Ocak ayına kadar yayınlanmış yasal mevzuata, yönetmeliklere ve iş hukukuna ilişkin diğer görüşlere yer verilmiş olmasıdır.
Bu çalışma; İnsan Kaynakları (Personel) Çalışan ve Yöneticilerine, İşletme Müdürlerine, Fabrika Müdürlerine, SM-SMMM-YMM gibi meslek mensuplarına, Mimar ve Mühendislere, Avukatlara, Sendikacılara, Öğrencilere, İSG Profesyonellerine, Şirket Sahiplerine, Kamu kuruluşları ile özel sektörde görev yapan denetim elemanlarına hitap etmektedir
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Sözleşmesi ve Türleri
.
Kıdem Tazminatı
.
İhbar Tazminatı
.
Kötüniyet Tazminatı
.
İş Güvencesi
.
İşe İade Davası
.
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
.
İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi
.
İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi
.
Feshin Belgelendirilmesi ve Tutanak–İhtar Yazıları
.
İş Sözleşmesinin Feshi, İtiraz ve Yargılama
.
İbraname
.
Zorunlu Arabuluculuk
.
Geçici Fesih Yasağı
.
Pandemi Ücretsiz İzin ve Nakdi Ücret Desteği
.
Kısa Çalışma Uygulaması
Kitabın İçindekileri
5. Baskıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
23
Birinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
I. İŞ SÖZLEŞMESİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
25
A. İş Sözleşmesi Kavramı 
25
B. İş Sözleşmesinin Unsurları 
31
1. İş Unsuru 
31
2. Bağımlılık Unsuru 
32
3. Ücret Unsuru 
35
4. Süre Unsuru 
36
C. İş Sözleşmesini Yazılı Yapmamanın Yaptırımı 
37
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ 
38
A. Sürekli–Süreksiz İşlerde İş Sözleşmesi 
40
B. Belirli Süreli–Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
41
C. Deneme Süresi Olan–Olmayan İş Sözleşmesi 
49
1. Deneme Süresinin Amacı ve Sınırları 
51
a. Deneme Süresinin Amacı 
51
b. Deneme Süresinin Sınırları (Sözleşme Türü) 
52
2. Deneme Süresi 
53
a. 4857 İş Kanunu’nda Deneme Süresi 
53
aa. Serbest Olması 
54
bb. Süre (2 ve 4 Ay) 
54
cc. Farklı İşçi Gruplarına Farklı Süreler Öngörülmesi 
55
dd. Tekrar İşe Başlayan İşçi İçin Deneme Süresi 
55
ee. Azami Miktarı Aşan Süre 
56
ff. Deneme Süresinin Kesilmesi, Uzaması ve Gerekçeyle Sona Ermesi 
57
gg. Deneme Süresinin Başlangıcı ve Sonu 
57
b. Diğer Kanunlarda Deneme Süresi 
58
aa. Borçlar Kanunu 
58
bb. Deniz İş Kanunu 
58
cc. Basın İş Kanunu 
59
c. Deneme Süresinin Hukuki Sonuçları 
59
aa. İhbar Tazminatı Açısından 
59
bb. İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Açısından 
60
cc. Ücret, Fazla Çalışma, Tatil Ücreti ve Diğer İşçilik Hakları Açısından 
61
dd. İspat 
63
ee. Sosyal Güvenlik Açısından 
63
D. Kısmi Süreli–Tam Süreli İş Sözleşmesi 
64
E. Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi 
69
F. İş Paylaşımı (Job Sharing) İş Sözleşmesi 
73
G. Takım Sözleşmesi 
73
H. Mevsimlik İş Sözleşmesi 
75
İ. Geçici (Ödünç) İş Sözleşmesi 
81
1. 6715 sayılı Kanunla Özel İstihdam Büroları Aracılığıyla Geçici İş İlişkisi 
82
2. Holding Bünyesi İçerisinde veya Aynı Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Başka Bir İşyerinde Geçici İş İlişkisi 
87
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ VE FESHİ
I. GENEL OLARAK 
121
II. GENEL SEBEPLERLE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 
122
A. Tarafların Anlaşması (İkale Sözleşmesi) 
122
B. İşçi veya İşverenin Ölümü 
132
C. Belirli Sürenin Bitimi 
132
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 
140
A. İş Sözleşmesinin Fesih Bildirimi ile Sona Erdirilmesi 
140
B. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Derhal Feshi 
142
C. Kadın İşçinin Evlenme Nedeniyle İşten Ayrılması 
145
1. Evlenme Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde İhbar Tazminatı 
146
2. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatını Alan Kadın İşçinin Yeniden Çalışması 
147
D. Askerlik veya Kanundan Doğan Çalışma Ödevi ile Ayrılma 
148
1. Askı Hâli, Süresi ve Ücret 
150
a. Askı Hâli 
150
b. Askı Süresi 
150
c. Askı Süresinde Ücret 
151
d. Güvenceden Yararlanma Şartları 
152
aa. Askeri veya Yasal Ödev 
153
bb. İşçinin Başvurusu 
154
cc. Boş Yer 
154
2. Hukuki Müeyyide 
155
3. Askı Süresinin Yıllık Ücretli İzin Süresine Etkisi 
155
IV. GEÇİCİ FESİH YASAĞI ve NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ (NÜD) 
155
A. İşverenlerin Fesih Yasağı 
157
B. İşçinin Fesih Hakkı 
160
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN SONUÇLARI 
161
A. İşçinin Parasal Haklarının Ödenmesi 
161
B. Kıdem Tazminatı Verilmesi 
162
C. İş Sözleşmesinin Usulsüz Feshi Halinde İhbar Tazminatı Verilmesi 
162
D. İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi 
163
E. İşçinin Kullanmadığı Yıllık İzin Ücretinin Ödenmesi 
164
1. Zamanaşımı 
166
2. Müeyyide 
167
F. İşçiye Çalışma Belgesinin Verilmesi 
167
1. Zararın Tazmini 
167
2. Belgenin Vaktinde Verilmemesi 
167
3. Belgeye Doğru Olmayan Bilgilerin Yazılması 
168
a. Zararın Varlığı 
168
b. İşçinin veya İşçiyi İşine Alan Yeni İşverenin Talepte Bulunabilmesi 
169
c. Muafiyet 
169
4. Kanuni Müeyyide 
170
G. İşçinin Oturduğu Yer Dışında İş Sözleşmesinin Feshi Halinde Oturduğu Yere Gitmesinin Sağlanması 
170
H. İbraname 
170
İ. İşçiye Ait Eşyaların ve Ücret Alacaklarının İşçiye İade Edilmesi 
173
J. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi Zorunluluğu 
173
K. Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde Çıkış Tarihinin ve Çıkış Nedeninin Gösterilmesi Zorunluluğu 
177
Üçüncü Bölüm
İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI
I. İHBAR SÜRESİ 
203
A. Hak Kazanma Şartları 
203
1. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
205
2. Sürekli İşler 
205
3. Deneme Süresi 
205
B. İhbar Süresi 
207
1. Genel Olarak 
207
2. Yasada Belirtilen Bildirim Sürelerin Asgari Olması 
208
3. Bildirimin Yapılması 
210
4. Bildirimin Hüküm Doğurması 
211
5. İşçinin Ücretsiz İzne Çıkartılması 
211
C. Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar 
216
1. Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma 
216
2. Yıllık Ücretli İzin Süresi 
217
3. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri 
217
4. Kanuni Grev 
218
1. Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması 
219
2. Yeni İş Arama İzni 
220
E. Toplu İşçi Çıkarma 
220
1. Yasal Altyapı 
221
2. Toplu İşçi Çıkarmanın Kapsamı ve Süresi 
222
a. İşyerinde En az 20 İşçinin Çalıştırılması 
222
b. En az 10 İşçinin İş Sözleşmesinin Feshedilmesi 
222
c. Toplu İşçi Çıkarımına Dahil Olmayan İşçiler 
222
d. Toplu İşçi Çıkarımının Bir Ayda Gerçekleşmesi 
223
3. Toplu İşçi Çıkarma Nedenleri 
223
4. Toplu Çıkarmanın Bildirileceği Kurumlar 
224
5. Yapılacak Bildirimde Bulunması Gereken Hususlar 
225
6. Görüşmeler 
225
7. İşyerinin Bütünüyle Kapatılması 
226
8. İşçi Alınması Halinde 
226
9. Toplu İşçi Çıkarma Hakkının Kötüye Kullanılması 
226
10. Mevsim ve Kampanya İşleri 
226
11. Cezai Müeyyide 
226
F. Yeni İşverenin Sorumluluğu 
226
II. İHBAR TAZMİNATI/ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ÖDENMESİ, ZAMANAŞIMI 
227
A. İhbar Tazminatının Hesaplanması 
227
1. Genel Olarak 
227
2. İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler 
228
a. Gelir Vergisi 
228
b. SGK Primi 
230
B. İhbar Tazminatının Ödenmesi 
231
C. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi 
231
D. Zamanaşımı ve Faiz 
232
1. Zamanaşımı 
232
a. Zamanaşımı Kavramı 
232
b. Zamanaşımı Süresi 
232
c. İhbar Tazminatında Zamanaşımının Başlangıcı ve Süresi 
232
2. Faiz 
232
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 
234
A. Genel Çerçeve 
234
B. Kapsam 
236
C. Kapsama İlişkin Yargıtay Kararları 
236
D. Kötüniyete İlişkin Örnekler 
238
Dördüncü Bölüm
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 
241
II. TÜRKİYE’DE İŞ GÜVENCESİNİN GELİŞİMİ 
244
Beşinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI
I. İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞYERİ 
249
A. İşyeri Kavramı 
250
B. İstisnalar 
251
1. Deniz Taşıma İşlerinde İstisnalar 
251
2. Hava Taşıma İşlerinde İstisnalar 
251
3. Tarım İşlerinde İstisnalar 
252
a. Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler 
253
aa. Tarım Sanatları 
253
bb. Tarım Aletleri Makine ve Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrikalarda Görülen İşler 
254
b. Tarım İşletmelerinde Yapılan Yapı İşleri 
254
c. Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumunda Olan Park ve Bahçe İşleri 
254
4. Evlerde Yapılan El Sanatlarında İstisnalar 
255
5. Ev Hizmetlerinde İstisnalar 
256
6. Çıraklar Hakkında İstisnalar 
259
7. Sporcular Hakkında İstisnalar 
259
8. Rehabilite Edilenler Hakkında İstisnalar 
260
9. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 3’üncü Maddesinin Tarifine Uygun Üç Kişinin Çalıştığı İşyerlerinde İstisnalar 
261
C. Basın İş Kanunu 
262
II. İŞYERİNDE 30 İŞÇİNİN ÇALIŞMASI 
263
A. Hesaba Katılacaklar 
263
B. Hesaba Katılacaklarla İlgili Özel Durumlar 
265
1. Çırak, Stajyer ve Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler 
265
2. Memur ve Sözleşmeli Personel 
265
3. Alt İşveren İşçileri 
266
4. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi ile Çalıştırılanlar 
268
5. Tarım İşçileri 
269
6. İkame Edilenler 
270
7. Özel Güvenlik Görevlileri 
270
C. Birden Fazla İşyeri 
272
D. Nispi Emredicilik 
276
E. Toplu İşçi Çıkarma 
277
F. Yurtdışındaki İşyerleri 
277
G. İşçi Sayısının Tespit Tarihi 
279
H. İşçi Sayısına Yönelik Gerekçeler ve Anayasa Mahkemesinin Kararı 
280
III. KIDEM ŞARTI 
284
A. Genel Olarak 
284
B. Kıdemin Başlangıcı 
288
C. Çalışma Süresi 
288
1. Fiili Çalışma Süresi 
289
2. Çalışma Süresinden Sayılan Haller (Farazi Çalışma Süresi) 
289
a. Maden, Taşocağı ve Asıl İşyerlerine Ulaşmak İçin Geçen Süreler 
290
b. İşçinin Başka Yerde Çalıştırılmak Üzere Görevlendirilmesi 
290
c. İş Görmeye Hazır Bulunmak 
290
d. İşverenin İşçiyi Asıl İşten Başka Bir İşle veya Başka Bir Yerde Görevlendirmesi 
291
e. Süt İzni 
291
f. İşçilerin Yerleşim Yerlerinden Uzak Bir Mesafede Bulunan İşyerlerine Topluca Getirilip Götürülmeleri 
291
3. Çalışma Süresinden Sayılmayan Haller 
293
a. İşçilere Servis Sağlanması 
293
b. Ara Dinlenmesi 
295
D. Fasılalı Çalışma 
296
1. Takvim Günü 
299
2. Aynı İşkolu 
300
3. Bildirim Süresi 
301
a. Bildirim Süresinin 6 Aylık Kıdeme Etkisi 
301
b. Kıdemin Sona Ermesi/Feshin Hüküm Doğurduğu Süre 
301
c. Nispi Emredicilik 
303
4. Basın İş Kanunu 
303
IV. SÖZLEŞME ŞARTI 
304
A. Sözleşme Tanımı 
304
B. Belirli ve Belirsiz İş Sözleşmesi Ayırımı 
305
V. İŞÇİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN ŞART 
308
A. İşveren Vekili Kavramı 
308
1. İşletme Düzeyi 
309
a. İşletmenin Bütünü Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili 
309
b. İşletmenin Bütünün Sevk ve İdare Eden İşveren Vekili Yardımcıları 
309
2. İşyeri Düzeyi 
311
a. İşyerinin Bütününü Sevk ve İdare Eden 
311
b. İşçiyi İşe Alma ve İşten Çıkarma Yetkisi Bulunan İşveren Vekilleri 
311
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ 
313
Altıncı Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI
I. GEÇERLİ SEBEP KAVRAMI 
315
II. FESİH İÇİN GEÇERSİZ SEBEPLER 
319
A. Sendika Üyeliği veya Sendikal Faaliyetlere Katılmak 
320
B. İşyeri Sendika Temsilciliği Yapmak 
323
C. İşveren Aleyhine İdari/Adli Makamlara Başvurmak 
325
D. Ayrımcılık 
325
E. Analık Nedeniyle Devamsızlık 
328
1. Çoğul Gebelik 
330
2. Doğum İzninin Devri 
330
3. Doğum İzninin Raporlarla Artırılması 
330
4. Süt İzni 
330
5. Ücretsiz İzin 
330
6. İş Sözleşmesinin Feshi 
331
F. Hastalık veya Kaza Nedeniyle İşe Geçici Devamsızlık 
331
G. İşyerinin Devri 
332
1. İşverenler Açısından 
332
2. İşçi Açısından 
333
H. İşçinin İşgörmekten Kaçınma Hakkını Kullanması 
334
İ. Kanuni Greve Katılma 
335
III. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER 
335
A. Ortalama Olarak Benzer İşi Görenlerden Daha Az Verimli Çalışma 
338
B. Gösterdiği Niteliklerden Beklenenden Daha Az Performans ile Çalışma 
342
C. İşe Yoğunlaşmasının Giderek Azalması 
348
D. İşçinin İşe Yatkın Olmaması 
348
E. İşçinin Öğrenme ve Kendini Yetiştirme Yetersizliği 
348
F. Sık Sık Hastalanma (İşini Gerektiği Gibi Yapmasına Engel Olacak Şekilde) 
348
G. İşçinin Çalışmasını Sürdürmekle Birlikte İşini Gerektiği Şekilde Yapmasını Etkileyen Hastalık 
349
H. Uyum Yeterliğinin Azlığı (İşçinin Uyum Yetersizliği) 
350
İ. İşyerinden Kaynaklanan Sebeplerle Yapılacak Fesihlerde Emeklilik Yaşına Gelmiş Olma 
350
IV. İŞÇİNİN DAVRANIŞLARINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER 
353
A. İşverene Zarar Vermek veya Bu Tedirginliğe Sebep Olmak 
358
B. Rahatsızlık Oluşturacak Derecede Çalışma Arkadaşlarından Borç Para İstemek 
360
C. Arkadaşlarını İşverene Karşı Kışkırtmak, İşveren Aleyhinde Sözler Sarf etmek 
362
D. İşini Eksik, Kötü ve Yetersiz Yapmak 
364
E. İşin Akışını Engelleyecek Uzun Telefon Görüşmeleri Yapmak 
366
F. Sık Sık İşe Geç Gelmek ve İşini Aksatarak İşyerinde Dolaşmak 
366
G. Amirleri veya İş Arkadaşları ile Ciddi Geçimsizlik Göstermek 
370
H. İşçinin İşvereni Yanıltması 
372
İ. İşçinin Bağlılığının Yeterli Olmaması 
373
J. Diğer Haller 
375
V. İŞLETMEYİ ETKİLEYEN İŞYERİNDEN VEYA İŞYERİ DIŞINDAN KAYNAKLANAN GEÇERLİ NEDENLER 
376
A. İşyerinden Kaynaklanan Geçerli Nedenler 
377
1. Yeni Üretim Yöntemleri 
377
2. İşyerinin Küçülmesi/İstihdam Fazlası 
378
3. Yeni Teknolojiler ve Teknolojik Değişimler 
383
4. Departman Kapatılması/İşyerinin Kapanması 
383
5. Toplu İşçi Çıkarma 
384
6. İşyerinin Devri 
384
7. Yeniden Yapılanma (Reorganizasyon) 
385
B. İşletmeyi Etkileyen Ancak İşyeri Dışından Kaynaklanan Geçerli Nedenler 
386
1. Sürüm ve Satış İmkânlarında Daralma 
387
2. Ekonomik Kriz 
387
3. Yasal Yükümlülükler 
390
VI. İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA UYGULANAN İLKELER 
390
A. İşletmesel Karar 
391
1. Yerindelik Denetimi 
392
2. Tutarlılık Denetimi 
399
3. Keyfilik Denetimi 
399
4. Gereklilik Denetimi 
404
5. Ölçülülük Denetimi 
404
B. Sosyal Seçim 
405
C. Objektif Seçim 
406
D. Feshin Son Çare Olması 
408
1. Tanım 
408
2. Amaç 
409
3. Kanunun Gerekçesi 
409
4. Feshin Son Çare Olmasının Değerlendirilmesi 
409
5. Yargıtay Kararları 
410
VII. İŞÇİNİN SAVUNMASI 
417
VIII. GEÇERLİ NEDENLE FESİHTE SÜRE 
421
Yedinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ, İTİRAZ VE YARGILAMA
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 
425
A. Genel Olarak 
425
B. Yazılı Fesih 
425
C. Geçerlilik Şartı 
426
D. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bildirilmesi 
428
E. Fesih Nedeninin Bağlayıcılığı 
429
F. Fesih Usulü 
430
II. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ 
431
A. Arabulucuya Başvuruda Bir Aylık Sürenin Hukuki Niteliği 
431
B. İki Haftalık Dava Açma Süresinin Hukuki Niteliği 
433
1. Bir Aylık ve İki Haftalık Sürenin Hesaplanması 
435
2. Hak Düşürücü Süre 
436
3. Re’sen Dikkate Alınması 
437
4. Sürenin Başlaması 
437
a. Süreli Fesihte Dava Açma Süresi 
438
b. Eylemli Fesihte Dava Açma Süresi 
439
5. Bir Aylık Arabulucuya Başvuru Süresinin Kesintiye Uğramaması 
440
a. Rapor Alma 
441
b. İdari İtiraz Prosedürüne Başvurma 
441
6. İspat 
441
7. Özel Hakem 
442
III. YARGI AŞAMASI 
443
A. Genel Olarak 
443
B. Taraflar 
444
1. İşçi 
444
2. Birden Fazla İşçi 
444
3. İşveren 
445
C. Dava Açma Süresi/Şartlar 
446
D. İş Mahkemesi 
447
1. Görev 
447
2. Yetki 
448
3. İş Mahkemesinin Özellikleri 
448
E. Yargılama Usulü 
451
1. İş Mahkemesi 
451
a. Dilekçe 
451
b. Süre 
452
c. Usul 
452
2. Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 
453
F. Diğer Alacakların Aynı Davada Birleşmesi 
454
G. Davanın Hukuki Niteliği 
456
H. İspat Yükü 
457
İ. Karar 
460
Sekizinci Bölüm
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK 
463
A. Davanın Reddedilmesi (Feshin Geçerli Sayılması) 
464
B. İşverenin Seçimlik Hakkı 
464
II. İŞÇİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
465
A. İşçinin İşverene Başvurması 
465
1. Genel Olarak 
465
2. Tebliğden Önce Yapılan Başvurular 
465
3. Başvurma Süresi 
466
a. Hak Düşürücü Süre 
467
b. On İşgünü 
468
4. Başvuru Usulü 
468
a. Başvurunun Bizzat/Vekil Tarafından Yapılması 
468
b. İşe Başlamak İşçinin Bizzat Başvurusu 
469
c. Başvurunun Şekli 
469
B. İşçinin İşverene Başvurmaması 
471
1. İşçinin Başvurusunu Geri Çekmesi 
472
2. İşçinin Dava Esnasında Ölmesi 
472
3. İşe İadesine Karar Verilen İşçinin Fiili İmkânsızlık Nedeniyle İşe Başlayamaması 
472
C. İşçinin İşverenin Davet Etmesine Rağmen İşe Başlamaması 
473
1. Feshin Geçerli Sayılması 
474
2. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshedilmiş Sayılması 
474
3. İşçinin Başvurusunda Ciddi ve Samimi Olması 
475
III. İŞE BAŞLATILMA 
478
A. Genel Çerçeve 
478
1. Bir aylık süre 
478
2. İşe Başlatma 
478
3. İşverenin İşe Davetinde Samimi Olması 
479
4. Eski İşine Başlatılma 
480
5. Başka Bir İşe Başlatılma 
480
6. Sözleşmenin Kesintisiz Devamı 
481
B. Dört Aylık Ücret 
482
1. Genel Olarak 
482
2. Ücretin Belirlenmesi 
483
3. Süre 
486
4. Anayasaya Aykırılık 
487
5. Faiz ve Zamanaşımı 
488
a. Faiz 
488
aa. Faizin Başlangıcı 
488
bb. Faiz Türü 
488
b. Zamanaşımı 
489
6. Yasal Kesintiler 
489
a. Sigorta Primi 
489
b. Vergi 
490
C. İşçiye Daha Önce Ödenen Tazminatlarının Mahsubu 
491
III. İŞE BAŞLATMAMA 
493
A. Seçim Hakkı 
493
B. Tazminat (4–8 Aylık Ücret) 
494
1. Genel Olarak 
494
2. Kavram 
494
3. Bir Aylık Süre 
494
4. Fesih Tarihi (İşe Başlatmama Tarihi) 
495
5. Miktar (4–8 Ay) 
495
a. Hesaplanması 
496
b. Ücret ve Diğer Haklar 
497
c. Yargının İşe Başlatmama Tazminatını (4–8 Ay) Belirleme Kriteri 
497
6. Faiz ve Zamanaşımı 
502
a. Faiz 
502
aa. Başlama Tarihi 
502
bb. Fesih Tarihi 
503
cc. Faiz Türü 
504
b. Zamanaşımı 
505
7. Yasal Kesintiler 
505
a. SGK Sigorta Primi 
505
b. Vergi 
506
C. Dört Aya Kadar Boşta Geçen Süre Ücreti 
507
1. Genel Olarak 
507
2. Dört Aya Kadar Boşta Geçen Sürenin Kıdem Süresine Etkisi 
508
V. GEÇERSİZ FESİHTE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER 
511
A. Mahkeme Kararına Göre SGK’ya Yapılması Gereken Bildirimler 
512
B. SGK Prim Ödeme Sürelerinde Yapılan Düzenlemeler 
521
C. SGK Primlerinin Süresinde Ödenmemesi Durumunda Kurumca Uygulanacak Gecikme Zammı ve Gecikme Cezası 
524
D. İşe İade Davalarından Kaynaklanan Belgelerin Süresi Dışında Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesinin Müeyyidesi 
526
E. İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde Ödenen Tazminatların SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 
526
F. Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlatılmaması Hususunda Tarafların Anlaşmaya Varmasının SGK Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 
527
VI. GEÇERSİZ FESHE BAĞLI SONUÇLARIN EMREDİCİLİĞİ (SÖZLEŞMELERE AKSİNE HÜKÜMLER KONULAMAMASI) 
531
A. Mutlak Emredici Hükümler 
531
B. Feragat 
533
C. Cezai Şart 
533
Dokuzuncu Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ
I. DERHAL FESİH KAVRAMI 
535
II. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ 
537
A. İşverenin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi 
538
1. İşçinin Hastalanması 
538
a. İşçinin Kasıtlı Hastalığı 
538
b. İşçinin Kasıtlı Olmayan Hastalığı 
539
2. İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması 
540
3. İşçinin Gebeliği 
540
B. İşverenin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi 
542
1. İşçinin İşvereni Yanıltması 
543
2. İşçinin Şeref ve Namusa Dokunacak Sözleri ve Davranışları 
544
3. İşçinin Cinsel Tacizde Bulunması 
544
4. İşçinin Sataşması ve Sarhoşluğu 
545
5. İşçinin Güveni Kötüye Kullanması, Doğruluk ve Bağlılığa (Sadakata) Uymayan Davranışları 
547
6. İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi 
550
7. İşçinin Devamsızlığı 
551
8. İşçinin Görevini Yerine Getirmemesi 
557
9. İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Sokması ve İşverenin Malına Zarar Vermesi 
559
10. İşçinin Kanun Dışı Greve Katılması 
562
C. İşverenin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi 
563
D. İşçinin Gözaltına Alınması veya Tutuklanması Nedeniyle İşverenin İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi 
564
E. İspat 
566
III. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞÇİ TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE DERHAL FESHİ 
567
A. İşçinin Sağlık Nedenlerinden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi 
567
1. İşin İşçinin Sağlığı İçin Tehlikeli Olması 
567
2. İşveren / Başka Bir İşçi Bulaşıcı Hastalığı 
568
B. İşçinin Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzeri Nedenlerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Derhal Feshi 
568
1. İşverenin İşçiye Yanıltması 
569
2. İşverenin Şeref ve Dokunacak Sözler, Cinsel Taciz 
569
3. İşverenin Sataşması 
569
4. İşçinin Cinsel Tacize Uğraması 
569
5. Ücretin Ödenmemesi 
570
6. Çalışma Şartlarının Uygulanmaması 
574
7. İşçinin Çalışma Koşullarında Değişiklik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi 
575
B. İşçinin Zorlayıcı (Mücbir) Sebeplerden Dolayı İş Sözleşmesini Haklı Bir Nedenle Bildirimsiz Feshi 
581
V. HAKLI NEDENLE FESİHLERDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
582
Onuncu Bölüm
KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASI
I. KIDEM TAZMİNATI KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
589
A. Kıdem Tazminatı Kavramı 
589
B. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği ve İşlevi 
590
1. Kıdem Tazminatının Hukuki Niteliği 
590
a. Tazminat Görüşü 
591
b. İkramiye Görüşü 
591
c. Ücret Görüşü 
592
d. İşsizlik Sigortası Görüşü 
592
e. Nev’i Şahsına Münhasır Bir Müessese 
592
2. Kıdem Tazminatının İşlevi 
592
a. İşsizlik Sigortası 
592
b. İstihdam Güvencesi 
594
c. Sosyo–Ekonomik İşlevler 
595
C. Türkiye’de Kıdem Tazminatının Tarihsel Gelişimi 
595
II. KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMANIN ŞARTLARI 
599
A. İş Kanunu’na Tabi Bir İşçinin Bulunması 
601
B. En Az Bir Yıl Çalışmış Olma 
602
C. İş Sözleşmesinin Kanunda Belirtilen Hallerden Biri ile Feshi veya İşçinin Ölümü 
606
1. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri ile Feshedilmesi 
606
2. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Kıdem Tazminatı Hakkı Doğuran Fesih Sebepleri ile Feshedilmesi 
607
3. İşçinin ve İşverenin Ölümü 
613
4. Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatı Ödenmesi 
613
D. Çeşitli Durumlarda Kıdem Tazminatı 
614
1. İşyerinin El Değiştirmesi ve Devri Halinde Kıdem Tazminatı 
614
2. İşçinin Hastalık Süresinin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınması 
616
3. İşçinin Memuriyete Geçmesi Halinde Kıdem Tazminatı 
616
5. Kısmi (Part–Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı 
617
6. Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı 
622
III. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI 
625
A. Kıdem Tazminatının Hesaplanma Şekli 
625
B. Kıdem Tazminatının Hesabına Dahil Ödemeler 
629
1. Asıl Ücret 
636
2. Asıl Ücretin Eklentileri 
636
C. Kıdem Tazminatında Tavan Uygulaması ve Müeyyidesi 
639
D. Askerlik Borçlanmasının Kıdem Tazminatında Dikkate Alınması 
642
E. Kıdem Tazminatının Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi 
642
IV. KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ 
648
A. Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Süre 
648
1. Bildirimli Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman 
648
2. Bildirim Süresi Verilerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi 
648
3. Bildirim Süresine Ait Ücret Peşin Ödenerek İş Sözleşmesinin Feshedilmesi 
649
4. Bildirimsiz Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman 
649
5. Evlenme Nedeniyle Fesihlerde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman 
649
6. Yaşlılık Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Üzere İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman 
649
7. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman 
650
8. İşçinin Ölümü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshinde Kıdem Tazminatının Ödenmesi Gereken Zaman 
650
B. Kıdem Tazminatının Süresinde Ödenmemesi 
650
C. Kıdem Tazminatında Zamanaşımı 
654
V. KIDEM TAZMİNATININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 
655
A. Vergisel Açıdan Ödenecek Kıdem Tazminatının Muhasebeleştirilmesi 
655
B. TMS 19’a Göre Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılması 
657
Kaynaklar 
663
Kavram Dizini 
691