İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı Prof. Dr. Oğuz Sancakdar, Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Dr. Öğr. Üyesi Eser Us Doğan, Dr. Öğr. Üyesi Mine Kasapoğlu Turhan, Arş. Gör. Serkan Seyhan  - Kitap
11. Baskı, 
Ekim 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
896
Barkod:
9789750280429
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
620,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı, idare hukukunun genel esaslarını oluşturan teorik (kuramsal) bilgilerin öğrenilmesine / hatırlanmasına yardımcı olmaktır.
Konularına göre "soru–cevap" ekseninde kurgulanan, kuramsal bilgilere yer verilen, ilgili güncel mevzuat ile harmanlanan ve şematik bilgiler de içeren kitap; çok yönlü, özgün, zengin ve yazarların "İdare Hukuku Pratik Çalışma" kitabıyla da bütünleyici bir işleve sahiptir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdare Hukukuna Giriş–Temel İlkeler
.
T.C. İdare Teşkilâtı
.
İdari İşlemler
.
Kamu Personel Hukuku
.
Kamu Hizmeti
.
İdari Sözleşmeler
.
Kamu İhaleleri
.
Kamu Malları – Kamulaştırma
.
İdari Kolluk ve İdari Yaptırımlar
.
İdarenin Mâli Sorumluluğu
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
11. Basıya Önsöz 
5
Kısaltmalar 
31
Bölüm I
İDARE HUKUKUNA GİRİŞ– TEMEL İLKELER
I. İDARE KAVRAMI 
33
A. Genel Olarak İdare Kavramı 
33
B. Organik Anlamda İdare 
34
C. Fonksiyonel (işlevsel) Anlamda İdare 
35
D. İdari Fonksiyon Kavramı ve İdarenin Başlıca Görevleri 
40
II. İDARE HUKUKU 
42
A. İdare Hukukunun Tanımı ve Türleri 
42
B. İdare Hukuku–İdarenin Hukuku Ayırımı ve İdari Rejim 
42
C. İdare Hukukunun Başlıca Ölçütleri 
43
D. İdare Hukukunun Başlıca Özellikleri 
46
1. Kodifiye (Tedvin) Edilmemiş, Dağınık Bir Hukuk Dalıdır 
46
2. İçtihat Hukukudur 
46
3. Nispeten Yeni Bir Hukuk Dalıdır 
46
4. Statü Hukukudur 
46
5. Taraflar Arasında Kamu Yararı ve Kamu Gücünden Kaynaklanan Eşitsizlik Vardır 
47
6. İdari Uyuşmazlıklar Kural Olarak İdari Yargıda Çözümlenir 
47
III. İDARE HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
47
A. Genel Olarak 
47
B. İdare Hukuku Yönüyle Hukuk Devleti İlkesinin Kısa Tarihi Gelişimi ve Başlıca Gerekleri 
48
1. Kısa Tarihi Gelişim 
48
2. Hukuk Devleti İlkesinin Başlıca Gerekleri 
50
a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Güvence Altına Alınmış Olması 
50
b. Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Yargısal Denetimi 
51
c. Kanuni İdare (İdarenin Kanuniliği) İlkesi 
51
d. Devlet Faaliyetlerinin Belirliliği İlkesi 
54
e. Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı İlkesi 
56
f. İdarenin Mâli Sorumluluğu 
58
C. İdare Hukuku Yönüyle Sosyal Devlet İlkesi 
59
1. Herkese İnsan Haysiyetine Yakışır Asgari Bir Hayat Düzeni Sağlama 
60
2. Sosyal Güvenliği Sağlama 
60
3. Gelir ve Servet Dağılımındaki Adaletsizlikleri Giderme 
60
D. İdare Hukuku Yönüyle Laiklik İlkesini Genel Olarak Açıklayınız 
60
1. Batıda Laiklik 
60
2. Türkiye'de Laiklik 
60
3. Devletin Temel Niteliklerinden Biri Olarak Laikliğin Öğeleri 
61
4. İdarede Laiklik 
62
E. Yetki ve Usulde Paralellik İlkesi 
63
F. İdarenin Sürekliliği (Devamlılığı) İlkesi 
64
G. İdarenin Tarafsızlığı İlkesi 
64
H. Diğer İlkeler 
64
IV. İDARE HUKUKUNUN KAYNAKLARI 
65
A. Anayasa 
67
B. Kanun 
67
C. Kanun Hükmünde Olan Kaynaklar 
71
1. Eski Kaynaklar 
71
a. Kanunu Muvakkatler (=geçici kanunlar) 
71
b. Meclis Yorumları 
71
2. Yeni Kaynaklar 
71
a. Kanun Hükmünde Kararname 
71
b. Uluslararası Andlaşma 
76
3. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
80
D. Düzenleyici İdari İşlemler 
82
1. İdarenin Düzenleme Yetkisi 
82
2. Tüzük 
83
3. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 
85
4. Yönetmelik 
94
5. Adsız Düzenleyici İşlemler 
101
E. Yargısal İçtihatlar 
101
F. İdari Teamül ve Tatbikat 
102
G. Öğreti (Doktrin) 
103
H. İdare Hukukunun Yazılı Olmayan Kaynağı Olarak Hukukun Genel İlkeleri İle Boşluk Doldurma ve Kıyas 
104
I. İdarenin Halk ve Bireyler ile İlişkisi– İyi Yönetim Hakkı ve Yönetişim 
106
Bölüm II
T.C. İDARE TEŞKİLÂTI
I. GENEL OLARAK 
111
II. KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ 
112
III. T.C. İDARİ YAPISI (Şema) 
118
IV. İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ 
119
A. İdarenin Bütünlüğünü Sağlayan Hukuki Araçlar (şema) 
119
B. Hiyerarşi 
119
C. İdari Vesayet 
123
D. İdari Vesayet ile Hiyerarşi Yetkisi Arasındaki Farklar 
127
E. Merkezden Yönetim 
128
1. Merkezden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema) 
129
a. Faydaları 
129
aa. Güçlü Bir Devlet Yönetimi Sağlar 
129
bb. Hizmetler Daha Az Harcama ile Rasyonel Biçimde Yürütülür 
129
cc. Hizmetler Yeknesak Biçimde Yürütülür 
129
b. Sakıncaları 
130
aa. Bürokrasi ve Kırtasiyeciliğe Yol Açar 
130
bb. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Göre Yürütülmesi Güçtür 
131
cc. Demokratik İlkelere Pek Uygun Değildir 
131
2. Yetki Genişliği İlkesi 
131
3. Yetki Genişliğinin Yetki Devri ve İmza Devri ile Karşılaştırılması 
132
F. Yerinden Yönetim İlkesi 
134
1. Yerinden Yönetim İlkesinin Uygulanma Biçimleri 
135
2. Yerinden Yönetimin Yararları ve Sakıncaları 
137
a. Yararları 
137
aa. Demokratik İlkelere Uygun Olması 
137
bb. Kırtasiyecilik ve Bürokrasiyi Azaltması 
137
cc. Hizmetlerin Yerel İhtiyaçlara Uygun Yürütülmesi 
137
b. Sakıncaları 
138
aa. Ülke Bütünlüğünün ve Birliğinin Bozulması Tehlikesi 
138
bb. Partizanca Uygulamalara Yol Açabilme Tehlikesi 
138
cc. Hizmetlerin Yeknesak Bir Biçimde Yürütülememesi 
138
dd. Mâli Denetimde Güçlükler Yaratması Sorunu 
139
G. Dış İdari Denetim 
139
V. MERKEZDEN YÖNETİM 
140
A. Başkent Örgütü 
140
1. Cumhurbaşkanı 
140
a. Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri 
142
b. Devlet Denetleme Kurulu 
149
c. Milli Güvenlik Kurulu 
150
d. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Ofisleri 
152
2. Bakanlıklar 
153
a. Bakanlıkların Kurulması, Kaldırılması, Türleri, Yapısı ve İşleyişi 
153
b. Bakan Yardımcılığı 
157
c. Bakanın Başlıca İdarî Yetkileri ve Sorumluluğu 
159
d. Bakanlık Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşları 
162
3. Merkezi İdareye Yardımcı Kurullar 
166
a. Merkezi İdareye Yardımcı Kurulların Ortak Yanları 
166
b. Danıştay 
166
aa. Danıştay’ın İdari Fonksiyonu ve Örgüt Yapısı (şema) 
166
bb. Danıştay'ın Danışma Kararları 
168
cc. Danıştay'ın İnceleme Kararları 
170
dd. Danıştay’ın Diğer İdari Kararları 
170
c. Sayıştay 
172
aa. Sayıştay’ın Türk İdare Teşkilatındaki Yeri ve Yapısı 
172
bb. Sayıştay’ın Görevleri ve Yetkileri 
175
aaa. Görevleri 
175
bbb. Yetkileri 
175
B. Taşra Örgütü 
177
1. Merkezi İdarenin Taşra Örgütü Kavramı 
177
2. Valiler ve İl Yönetimi 
178
a. Valinin Atanması 
178
b. Valinin Görev ve Yetkileri 
179
c. Valinin Adli Kuruluşlar ile Olan İlişkileri 
180
d. Valinin Kolluk Kuvvetleri ve Askeri Makamlar ile Olan İlişkileri 
180
3. İl İdare Şube Başkanları ve İl İdare Kurulu 
182
4. Kaymakam ve İlçe Yönetimi 
183
5. Vali ve Kaymakamın Görev ve Yetkileri Yönünden Karşılaştırılması 
185
C. T.C. İdari Teşkilâtındaki Bölgesel Örgütler 
186
1. Taşradaki Bölge Kuruluşları 
186
2. Bölge Valiliği 
187
3. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 
187
4. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı (GAP İdaresi) 
187
VIII. YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI 
188
A. Yerinden Yönetimin Fayda ve Sakıncaları (şema) 
188
B. Subsidiarité (Hizmette Yerellik, İkincillik) İlkesinin Tanımı–Sınırları ve Dayanışma İlkesi Ne Demektir? 
188
C. Mahalli İdareler 
190
1. Belediyeler 
191
a. Belediyelerin Kurulması 
191
b. Belediye Sınırları 
192
c. Mahalle 
193
d. Belediyelerin Başlıca Görevleri 
194
e. Belediyelerin Başlıca Yetkileri 
195
f. Belediye İdaresinin Organları (şema) 
198
2. Belediye Meclisi 
199
a. Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri 
199
b. Belediye Meclisi Üye Sayısının Belirlenmesi 
200
c. Belediye Meclisi Toplantılarının Yeri, Zamanı ve Gündemin Belirlenmesi 
201
d. Belediye Meclisinin Toplantı ve Karar Nisabı 
202
e. Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi 
203
f. Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları 
205
aa. Soru 
205
bb. Genel Görüşme 
205
cc. Yetersizlik Kararı 
205
dd. Gensoru 
205
ee. Faaliyet Raporu 
205
g. Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Haller 
206
h. Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi Halleri 
206
ı. Belediye Meclisinin Feshini Gerektiren Durumlar 
206
i. Boşalan Meclisin Görevinin Yerine Getirilmesi 
207
3. Belediye Encümeni 
207
a. Belediye Encümeninin Oluşumu 
207
b. Belediye Encümeninin Görev ve Yetkileri 
208
c. Belediye Encümeninin Toplantı ve Karar Nisabı 
208
4. Belediye Başkanı 
209
a. Belediye Başkanının Seçimi ve Belediye Başkanlığı Görevi ile Bağdaşmayan İşler 
209
b. Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 
209
c. Belediye Başkanına Vekâlet 
210
d. Belediye Başkanlığını Sona Erdiren Haller 
210
e. Belediye Başkanlığının Boşalması Halinde Yapılacak İşlemler 
211
f. Belediye Başkanı Görevlendirilmesi 
213
g. Belediye Başkanının Görevden Uzaklaştırılması 
213
ı. Zabıtanın Görev ve Yetkileri 
215
i. Belediye Denetiminin Kapsamı ve Türleri 
215
j. Belediye İdaresinin Gelirleri 
216
k. Belediye İdaresinin Giderleri 
216
l. Belediye Bütçesi 
217
m. Belediyelerin Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarındaki Görev ve Yetkileri 
217
n. Belediyelerin Yurt Dışı İlişkileri 
221
o. Belediye Tasarrufundaki Yerler Hakkında Bilgi Veriniz 
221
ö. Belde Adı Değiştirme ile Ad Verme, Tanıtıcı Amblem ve Flama Kullanımı 
221
p. Belediye Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi 
222
5. Büyükşehir Belediyesi 
222
a. Büyükşehir Belediyesi 
222
b. Büyükşehir Belediyesinin Kurulması ve Sınırlarının Belirlenmesi ile On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulmasına İlişkin Kanun (6360 s. Kanun) ve Getirdikleri 
223
c. Büyükşehir Belediyesi Sınırlarında Uygulanmayan Kanunlar 
226
d. Belediye Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu Arasındaki Hukuki İlişki 
226
e. Büyükşehir Belediyesinin Görev ve Sorumlulukları 
226
f. Büyükşehir Belediyesinin Şirket Kurması 
229
g. Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri ve İmtiyazları 
229
h. Büyükşehir Belediyesinin Denetim Yetkisi 
229
ı. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri 
231
i. Belediyelerarası Hizmet İlişkileri ve Koordinasyon 
231
j. Büyükşehir Belediye Meclisinin Toplanma Zamanı 
232
k. Büyükşehir Belediye Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi 
233
l. Büyükşehir Belediye Encümeni 
234
m. Büyükşehir Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri 
235
n. Büyükşehir Belediye Başkanlığının Sona Ermesi 
235
o. Büyükşehir Belediyesi Personelinin Atanması 
235
ö. Büyükşehir Belediyesinin Gelirleri 
236
p. Büyükşehir Belediyesinin Giderleri 
236
r. Büyükşehir Belediye Bütçesinin Kabulü 
237
6. İl Özel İdaresi 
238
a. İl Özel İdaresini Tanımı, Kurulması ve Görev Alanının Belirlenmesi 
238
b. İl Özel İdaresinin Genel Yapısı ve İdari Teşkilâtımızdaki Yeri 
239
c. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları 
240
d. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları 
241
e. İl Özel İdaresinin Organları 
242
aa. İl Genel Meclisi 
243
aaa. İl Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri 
243
bbb. İl Genel Meclisinin Oluşumu, Meclis Başkanlık Divanı Seçimi ve Oluşumu 
243
ccc. İl Genel Meclisinin Toplantı Zamanı, Gündemin Belirlenmesi, Toplantı ve Karar Nisabı 
244
ddd. İl Genel Meclisinde Başkan ve Meclis Üyelerinin Görüşmelere Katılamayacağı Durumlar ile Meclisi Üyelerinin Yükümlülükleri ve Meclis Üyeliğinin Sona Ermesi 
246
eee. İl Genel Meclisi Kararlarının Kesinleşmesi 
246
fff. İl Genel Meclisinin Feshini Gerektiren Haller 
247
ggg. İl Genel Meclisin Boşalması Durumunda Ona Ait Görevlerin Yerine Getirilmesi 
247
bb. İl Encümeni 
248
aaa. İl Encümeninin Oluşumunu, Görev ve Yetkileri 
248
bbb. İl Encümeninin Gündemi, Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı 
248
cc. Vali 
249
f. İl Özel İdaresi Organlarının Görevden Uzaklaştırılması 
250
g. İl Özel İdaresi Teşkilâtı ve Personel İstihdamı 
250
ı. İl Özel İdaresince Yürütülmesi Gereken Hizmetlerde Aksama 
251
i. İl Özel İdaresinin Gelir ve Giderleri 
252
j. İl Özel İdaresi Bütçesi, Hazırlanması ve Kabulü 
253
k. İl Özel İdaresince Uygulanacak İdari Yaptırımlar ve Yetkili Makam 
253
7. Köy İdaresi 
254
a. Köy İdaresinin Organları 
254
b. Köy İdaresinin Kurulması ve Hukuki Rejiminin Genel Esasları 
254
c. Köy İdaresinin İşleri–Görevleri 
255
d. Köy Muhtarının Seçimi, Görevleri ve Organlık Sıfatının Kaybı 
255
e. Köy Derneğinin Görevleri 
257
f. İhtiyar Meclisinin Seçimi ve Görevleri 
257
8. Mahalli İdare Birlikleri 
258
D. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşları (Kamu Kurumları) 
260
1. Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Ortaya Çıkışı ve Genel Özellikleri 
260
2. Kamu Kurumunu Kamu İdaresinden Ayıran Hususlar 
261
3. Üniversiteler 
262
a. Yükseköğretim, Üniversite, Fakülte, Bölüm ve Benzer Kavramlar 
262
b. Yükseköğretim Kurulu’nun Hukuki Statüsü, Oluşumu ve Görevleri 
263
c. Üniversitelerarası Kurul’un Yapısı ve Görevleri 
265
d. Üniversite Organları 
265
aa. Rektör 
265
bb. Senato 
267
cc. Üniversite Yönetim Kurulu 
267
e. Fakülte Organları 
268
aa. Dekan 
268
bb. Fakülte Kurulu 
269
cc. Fakülte Yönetim Kurulu 
269
f. Vakıf Üniversiteleri 
270
4. Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
273
a. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Hukuki Rejimini Genel Olarak Açıklayınız 
273
b. İktisadi Devlet Teşekkülleri (İDT) 
274
c. Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK) 
276
d. Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak Kavramları 
277
aa. Müessese 
277
bb. Bağlı Ortaklık 
277
cc. İştirak 
277
e. KİT’lerin Organları 
277
f. KİT Personeli 
278
g. KİT’lerin Denetimi 
281
h. Özelleştirme, Özelleştirme Yöntemleri ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 
281
5. Belediye İktisadi Teşebbüsleri 
283
6. Cumhurbaşkanlığı Ofisleri 
285
E. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 
288
1. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler) 
288
2. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Başlıca Özellikleri 
292
3. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Sahip Olduğu Başlıca Yetkiler Nelerdir? 
294
a. Araştırma ve Soruşturma Yapma Yetkisi 
294
b. Düzenleme ve Kural Koyma Yetkisi 
294
c. Görüş Bildirme ve Öneri Yetkisi 
295
d. Bireysel Önlemler Alma Yetkisi 
295
e. Uyarı ve Emir Verme Yetkisi 
295
f. Yaptırım Uygulama Yetkisi 
295
4. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) 
296
5. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) 
298
6. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
298
7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 
300
8. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
301
9. Kamu İhale Kurumu (KİK) 
302
10. Rekabet Kurumu (RK) 
303
11. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 
304
12. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) 
305
13. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) 
307
14. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) 
308
Bölüm III
İDARİ İŞLEMLER
I. GENEL BİLGİLER 
311
A. Tanımı ve Unsurları 
311
B. İdari İşlemin Özellikleri 
313
C. İdari İşlemler ile İdari Eylemler Arasındaki Başlıca Farklar 
318
D. İdarenin İrade Açıklamaları (şema) 
320
E. İdari İşlemin Unsurları (şema) 
320
II. İDARİ İŞLEMLERİN UNSURLARI 
320
A. İdari İşlemin Yetki Unsuru 
320
1. Yetki Devri ile İmza Yetkisinin Tanınması Arasındaki Farklar 
329
2. Yetki Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 
330
a. Fonksiyon Gaspı 
330
b. Yetki Gaspı 
331
c. Yetki Tecavüzü 
332
B. İdari İşlemin Şekil Unsuru 
333
1. İdari Usûl 
333
2. Belli Başlı Şekil Kuralları 
334
3. Şekil Kurallarına Aykırılığın Yaptırımları 
337
C. İdari İşlemin Sebep Unsurunu Açıklayınız 
339
1. İdari İşlemlerde Sebep 
339
2. İdarenin Takdir Yetkisi–Bağlı Yetki 
340
a. Tanımı 
340
b. Önemi ve Gerekliliği 
342
c. Sınırları 
343
d. İdari İşlemin Unsurları ve Takdir Yetkisi 
344
3. İdari İşlemin Sebep Unsurunun Öğrenilmesinde Bilgi Edinme Hakkı ve Sınırları 
344
a. Bilgi ve Belge Kavramı 
344
b. Bilgi veya Belgelere Erişim Usulü 
345
c. Kimler Bilgi Edinme Hakkına Sahiptir? 
345
d. Sınırları 
346
aa. Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler 
347
bb. Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler 
347
cc. Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler 
347
dd. İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler 
347
ee. İdarî Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler 
347
ff. Adlî Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler 
348
gg. Özel Hayatın Gizliliği 
348
hh. Haberleşmenin Gizliliği 
348
ıı. Ticarî Sır 
348
ii. Fikir ve Sanat Eserleri 
348
jj. Kurum İçi Düzenlemeler 
348
kk. Kurum İçi Görüş, Bilgi Notu ve Tavsiyeler 
349
ll. Tavsiye ve Mütalaa Talepleri 
349
e. Bilgi veya Belgeye Erişim Süreleri 
349
f. İtiraz Usulü 
349
4. Sınav Not Değerlendirmelerinin Hukuki Yönü Hakkında Bilgi Veriniz 
350
5. Sebep Unsuruna Aykırılığın Yaptırımları 
352
D. İdari İşlemin Konu Unsuru 
354
E. İdari İşlemin Amaç Unsuru 
354
F. İdari İşlemin Unsurlarının Denetimi 
357
III. İDARİ İŞLEMLERİN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI (Şema) 
359
A. Düzenleyici İşlem 
360
B. Düzenleyici İşlemler ile Genel Kararlar Arasındaki Farklar 
361
C. Birel İşlem ve Türleri 
362
D. Düzenleyici İşlem ile Birel İşlem Arasındaki Başlıca Farklar 
363
E. İdari İşlemlerin İradenin Açıklanması Bakımından Sınıflandırılması 
364
1. Tek Yanlı İşlemler 
364
a. Basit İradeli İşlemler 
364
b. Bileşik İradeli İşlemler 
364
aa. Kolektif İşlemler 
364
bb. Birleşme İşlemler 
364
2. İki Yanlı İşlemler 
365
3. Ayrılabilir İşlem 
365
F. İptal Davasına Konu Olup Olmama Bakımından İdari İşlemler 
368
1. İptal Davasına Konu Olmayan İdari İşlemler 
368
a. Yok İşlemler 
368
b. Adli Yargının Görev Alanına Alınmış İşlemler 
369
c. Yargısal Dokunulmazlık Tanınan İşlemler 
369
d. İcrai Olmayan İşlemler 
370
2. İptal Davasına Konu Olan İşlemler (İcrai İşlemler) 
373
G. Diğer Sınıflandırmalar 
373
H. Otomatik İdari İşlemler 
374
I. Kişisel Verilerin Korunması 
374
İ. İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Bilgi Veriniz 
376
J. İdari Kararlar Nasıl Uygulanır? 
376
K. İdari Kararların Yargısal Kararlar ile Karşılaştırılması 
377
L. İdari Kararlardaki Başlıca Sakatlıklar 
378
1. Hata 
378
2. İlgilinin Hilesi 
379
M. Kazanılmış Hak 
380
N. Müesses Durum 
386
O. Haklı Beklenti 
387
Ö. İdari İşlemleri Sona Erdiren Sebepler 
389
1. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Olmayan Nedenler 
389
a. Hukuki Nedenler 
389
b. Fiili Nedenler 
389
c. İdari Kararın Kendiliğinden Ortadan Kalkması 
390
2. İdari Kararı Alan Makamın İradesine Bağlı Nedenler 
390
a. Geri Alma 
390
b. Değiştirme 
392
c. Kaldırma 
392
d. Düzeltme 
393
P. İdari İtiraz ve Hukuki Sonuçları 
393
Bölüm IV
KAMU PERSONEL HUKUKU
I. KAMU PERSONEL TÜRLERİNDEN BAZILARI (Şema) 
395
II. KAMU PERSONEL TÜRLERİ VE MEMUR KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI 
395
A. Sözleşmeli Personel 
395
B. Mükellefler 
398
C. Fahri Ajanlar 
399
D. “Diğer Kamu Görevlileri” Kavramı 
400
III. MEMUR KAVRAMININ UNSURLARI 
403
A. Genel İdare Esaslarına Tâbi Kamu Hizmeti Kriteri 
403
B. Kamu Hizmetinin Gerektirdiği Asli ve Sürekli Görevleri Yürütme Kriteri 
404
C. İstihdam Edilen Yer Kriteri 
405
D. Atama Kriteri 
405
E. Kadro Kriteri 
406
F. Aylık Tahsisi Kriteri 
407
G. Hiyerarşi Kriteri 
407
IV. DEVLET MEMURİYETİNE GİRİŞTE ARANAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR? 
408
A. Genel Koşullar 
409
1. Vatandaşlık 
410
2. Mahkûmiyet (Olumsuz Koşul) 
411
3. Yaş 
417
4. Askerlik 
418
5. Öğrenim Koşulu 
418
6. Sağlık 
419
7. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak 
420
B. Özel Koşullar 
420
V. MEMURLUK MESLEĞİNİN TEMEL İLKELERİ 
422
A. Sınıflandırma İlkesi Nedir? Açıklayınız 
423
1. Kadro Sınıflandırması 
424
2. Rütbe Sınıflandırması 
425
3. DMK’da Öngörülen Hizmet Sınıfları (DMK. md. 36) (şema) 
425
a. Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 
425
b. Teknik Hizmetler Sınıfı 
426
c. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 
426
d. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 
426
e. Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 
426
f. Din Hizmetleri Sınıfı 
426
g. Emniyet Hizmetleri Sınıfı 
426
h. Jandarma Hizmetleri Sınıfı 
427
ı. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 
427
i. Yardımcı Hizmetler Sınıfı 
427
j. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı 
427
k. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı 
427
4. Sınıflandırmanın Yarar ve Sakıncaları 
427
B. Liyakat Nedir? Liyakat Sisteminin Temel İlkelerini Açıklayınız 
428
C. Kayırma ve Liyakat Sistemi Arasındaki Farkları Belirtiniz 
429
D. Kariyer İlkesi Hakkında Bilgi Veriniz 
430
VI. MEMURİYETE GİRİŞTE HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER NELERDİR? 
431
A. Serbestlik İlkesi 
432
B. Eşitlik İlkesi 
432
C. Görevin Gerektirdiği Niteliklerden Başka Nitelik Aranmaması İlkesi 
432
VII. MEMURLUĞA ALINMA USULÜ OLARAK SINAV YÖNTEMİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
432
VIII. ATAMALARDA GÖREV YERİNE HAREKET VE İŞE BAŞLAMA SÜRESİ, İŞE BAŞLAMAMA HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER 
435
IX. ADAY MEMURİYET 
435
A. Adaylığa Kabul ve Aday Memurların Yetiştirilmesi 
435
B. Aday Memuriyetin Sona Erme Sebepleri 
436
C. Asli Memuriyete Atama Hakkında Bilgi Veriniz 
439
X. İSTİSNAİ MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
440
XI. DEVLET MEMURLARININ ÖDEV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ AÇIKLAYINIZ 
443
A. Anayasaya ve Devlete Bağlılık 
444
B. Tarafsızlık 
444
C. Emirlere Uyma ve Hukuka Aykırı Emir 
444
D. İşbaşında Bulunma ve Çalışma Saatlerine Riayet 
445
E. Mal Bildiriminde Bulunma 
446
F. Uyumlu Giyinme 
446
G. Resmi Belge, Araç ve Gereçleri İade 
447
H. Davranış ve İşbirliği 
447
I. Basına Bilgi veya Demeç Verme Yasağı 
447
XII. DEVLET MEMURLARININ HAKLARI 
448
A. İzin Hakkı 
449
1. Yıllık İzin ve Kullanılmasını Açıklayınız 
449
2. Mazeret İzni Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 
450
3. Hastalık ve Refakat İzni Nedir? Süresi Ne Kadardır? 
452
4. Aylıksız İzin Nedir? Hangi Hallerde Verilir? 
453
B. Güvenlik, Uygulamayı İsteme ve Hizmet Hakkı (DMK md. 18) 
454
C. İlerleme ve Yükselme Hakkı (DMK md. 64, 68) 
455
D. Müracaat, Şikâyet ve Dava Açma Hakkı (DMK md. 21) 
455
E. Sendika Kurma Hakkı (DMK md. 22) 
456
1. Amacı ve Fikri Dayanakları 
456
2. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Getirilen Başlıca Önemli Yenilikler 
457
3. Hizmet Kolları 
459
4. Sendika ve Konfederasyonların Kurulması ve Organları 
460
5. Sendikaya Üyelik ve Üyeliğin Sona Ermesi 
460
6. Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi 
461
7. Kamu Personeli Danışma Kurulu 
462
8. Uyuşmazlıkların Çözümü 
462
9. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
463
F. Koğuşturma ve Yargılamada Özel Kurallara Tâbi Olma Hakkı 
463
G. İftiralara Kaşı Korunma Hakkı (DMK md. 25) 
464
H. Mâli ve Sosyal Haklar (DMK md. 19, 146 vd.) 
465
1. Aylık Hakkı 
465
a. Tek Ücret 
466
b. Ücretlerde Açıklık İlkesi 
467
c. Ücretlerde Denklik İlkesi 
467
d. Gösterge Tablosu 
468
e. Değişen Katsayı 
468
f. Ek Gösterge, Taban Aylığı, Kıdem Aylığı 
469
2. Yan Ödemeler, Zam ve Tazminatlar 
469
3. Yolluk Hakkı 
470
4. Sosyal Haklar ve Yardımlar 
471
5. İstifa Hakkı 
474
XIII. MEMURLAR İÇİN KONAN YASAKLAR NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 
474
A. Başka Görev Alma Yasağı 
474
B. Siyasi Partilere Girme Yasağı 
474
C. Gizli Bilgileri Açıklama Yasağı 
475
D. Dernek Kurma ve Derneklere Üye Olma Yasağı 
475
E. Ayrıldığı Kuruma Karşı Görev Alma Yasağı 
476
F. Toplu Eylem ve Hareketlerde Bulunma Yasağı 
476
G. Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağı 
477
1. Ticaret Yapma Yasağı 
477
2. Memurun Ticari Şirketlere Ortaklığı 
478
H. Grev Yasağı (md. 27) 
480
İ. Memurun Özel Hayatıyla İlgili Diğer Mâli Sınırlamalar ve Hediyelerin Durumu 
481
XIV. KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU 
483
A. Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Yapısı 
483
B. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Tarafından Gerçekleştirilen Denetim 
484
XV. MEMUR HUKUKUNDA ALT DERECELERE VE İDARİ GÖREVLERE ATAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
484
XVI. MEMURLARIN KARŞILIKLI OLARAK YER DEĞİŞTİRME (BECAYİŞ), KURUMLARARASI ATAMA, MEMURLUKTAN ÇEKİLENLERİN YENİDEN ATANMASI VE EMEKLİLERİN YENİDEN HİZMETE ALINMASI İÇİN YAPILAN ATAMA KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ 
486
A. Becayiş 
486
B. Kurumlararası Atama 
488
C. Kurum İçi Naklen Atama 
488
D. Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Atanmaları 
489
XVII. YER DEĞİŞTİRME (NAKİL) KAVRAMININ BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 
489
XVIII. YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAŞLICA HUSUSLAR NELERDİR? 
492
A. Hizmetin Gereği Olarak Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 
493
B. Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeler 
494
1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 
495
2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 
496
3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği 
498
4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği 
499
5. Nakilde Çocukların Öğrenim Durumu 
499
XIX. MEMURLARIN İLERLEMESİ 
500
A. Kademe ve Kademe İlerlemesini Açıklayınız 
500
B. Derece Yükselmesinin Usul ve Şartları Nelerdir? 
502
XX. MEMUR BİLGİ SİSTEMİ, ÖZLÜK DOSYASI HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
503
XXI. BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ VE ÖDÜL HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
504
XXII. “KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ” HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
505
XXIII. KURUMLARARASI GEÇİCİ SÜRELİ GÖREVLENDİRMENİN KOŞULLARINI AÇIKLAYINIZ 
505
XXIV. MECBURİ HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLAYINIZ 
507
XXV. DEVLET MEMURİYETİ VE DİSİPLİN REJİMİ 
507
A. Disiplin Nedir? 
507
B. Disiplin Hukukuna Hâkim Olan Başlıca İlkeler Hangileridir? 
508
C. Devlet Memurları Kanunundaki Disiplin Suç ve Cezaları 
515
1. Uyarma 
515
2. Kınama 
516
3. Aylıktan Kesme 
516
4. Kademe İlerlemesinin Durdurulması 
517
5. Devlet Memurluğundan Çıkarma 
517
D. Disiplin Suçlarında Kıyas Mümkün müdür? Açıklayınız 
518
E. Soruşturmaya Başlanması ve Soruşturma Emri Hakkında Bilgi Veriniz 
520
1. Soruşturmaya Başlanması 
520
2. Soruşturma Emri 
522
F. Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar Hangileridir? 
524
G. Disiplin Cezalarının Uygulanması 
525
H. Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı Hakkında Bilgi Veriniz 
525
I. Disiplin Cezalarına İtiraz Nasıldır? 
527
İ. Cezai Kovuşturması ile Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi Hakkında Bilgi Veriniz 
529
XXVI. 4483 S. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA KOVUŞTURMANIN YÜRÜYÜŞÜ 
531
A. İzin Safhası 
531
1. Olayın Yetkili Mercie İletilmesi 
531
2. İzin Vermeye Yetkili Merciler 
532
3. İşleme Konulmayacak İhbar ve Şikâyetler 
533
B. Ön İnceleme Safhası 
533
1. Ön İnceleme Yapmaya Yetkili Makam 
533
2. Ön İnceleme Yapanların Yetkisi ve Rapor 
534
3. Süre 
534
4. Soruşturma İzninin Kapsamı 
535
5. Soruşturma İzninin Gönderileceği Merci 
535
C. 4483 Sayılı Kanun Kapsamında İtiraz Usûlü 
536
XXVII. MEMURLUK STATÜSÜNDE KISINTI YAPAN HALLER 
539
A. Kadro Açığı 
539
B. Görevden Uzaklaştırma 
541
1. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uygulanacağı Haller 
542
a. Disiplin Soruşturması Nedeniyle 
542
b. Ceza Kovuşturması Nedeniyle 
543
2. Görevden Uzaklaştırmada Yetkili Makamlar 
543
a. DMK’daki Durum 
543
aa. Atamaya Yetkili Amirler 
543
bb. Bakanlık ve Genel Müdürlük Müfettişleri 
544
cc. Valiler 
544
dd. Kaymakamlar 
544
b. Özel Düzenlemelerdeki Durum 
544
3. Görevden Uzaklaştırılan Memurun Hak ve Yükümlülükleri 
545
4. Memurun Göreve Başlatılmasının Zorunlu Olduğu Hallerde Açıkta Geçen Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıldır? Açıklayınız 
545
5. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Kaldırılması 
546
a. Göreve Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller Hangileridir? 
546
b. Görevden Uzaklaştırmanın Süresi ve İtiraz 
547
6. Görevden Uzaklaştırma Tedbirinde Amirin Sorumluluğu 
548
XXVIII. MEMURİYETİN SONA ERMESİ 
549
A. Memuriyetin Doğal Olarak Sona Ermesi 
552
B. Çekilme (İstifa) Nedir? Hukuki Sonuçlarını Açıklayınız 
552
C. Çekilmiş Sayılma (Müstafi Addedilme) Nedir? 
554
D. Memurluktan Çıkarılma (İhraç) Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
557
E. Koşullarda Eksiklik Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
557
F. Bağdaşmazlık Nedir? Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
558
G. Memurların Emekliliği 
559
Bölüm V
KAMU HİZMETİ
I. KAMU HİZMETİ KAVRAMI VE UNSURLARI 
561
II. KAMU HİZMETLERİNİN KURULMASI, DEĞİŞTİRİLMESİ, KALDIRILMASI 
562
III. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE HÂKİM BAŞLICA İLKELER 
564
A. Süreklilik ve Düzenlilik 
564
B. Değişkenlik–Uyarlanma 
564
C. Nesnellik ve Eşitlik 
565
D. Kamu Hizmetinin Meccaniliği (Bedelsizliği) 
565
E. Yeni Kamu Hizmeti İlkeleri 
566
IV. KAMU HİZMETİNİN TÜRLERİ 
566
A. Tekelli–Tekelsiz Kamu Hizmetleri 
567
B. Yürütüldükleri Alana Göre Kamu Hizmetleri 
567
C. Yararlanma Biçimlerine Göre Kamu Hizmetleri 
567
D. Konularına Göre Kamu Hizmetleri 
567
1. İdari Kamu Hizmetleri 
567
2. İktisadi Kamu Hizmetleri 
567
3. Sosyal Kamu Hizmetleri 
568
4. Bilimsel–Kültürel ve Teknik Kamu Hizmetleri 
568
V. VİRTÜEL (OLASI) KAMU HİZMETİ KAVRAMI 
568
VI. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU KAMU HİZMETLERİ REJİMİ VE TÜRK HUKUKU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: EVRENSEL HİZMET KAVRAMI 
569
VII. KAMU HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ 
573
A. Kamu Hizmetlerinin Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Yürütülmesi 
573
1. Emanet Usulü 
573
2. Kamu Kurumu Usulü 
574
B. Kamu Hizmetlerinin Özel Kişiler Tarafından Yürütülmesi 
574
1. Kamuya Yararlı Faaliyette Bulunan Özel Kişiler 
575
2. Müşterek Emanet Usulü 
575
3. İltizam Usulü 
576
4. Ruhsat Usulü 
576
5. İmtiyaz Usulü 
577
6. Yap–İşlet–Devret Usulü 
577
7. Yap–İşlet Usulü 
582
8. Kamu–Özel Ortaklığı Usulü 
583
VIII. KAMU HİZMETİ ETKİNLİĞİ OLARAK KAMUYA YARARLI FAALİYETLERİ ÖZENDİRME VE DESTEKLEME 
584
IX. ÖZEL KİŞİLER TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ MÜMKÜN OLMAYAN KAMU HİZMETLERİ 
584
X. KÜLTÜREL KAMU HİZMETİ OLARAK “KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI” 
584
A. Sit Kavramı ve Türleri 
584
1. Doğal Sit 
585
2. Kentsel Sit ve Sınırlarının Belirlenmesi 
590
3. Tarihi Sit 
591
4. Arkeolojik Sit 
591
5. Diğer Sit Türleri 
592
B. “Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıkları” Kavramı 
592
C. “Somut Olmayan Kültürel Miras” Kavramı 
597
Bölüm VI
İDARENİN SÖZLEŞMELERİ
I. İDARİ SÖZLEŞMENİN TANIMI VE ÖLÇÜTLERİ 
602
II. İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ 
604
A. Elektrik Üretimi, İletimi ve Dağıtımı 
607
B. Otoyollar 
608
C. Yap–İşlet–Devret Sözleşmeleri 
608
D. Yap–İşlet Sözleşmesi 
611
III. İDARİ SÖZLEŞME TÜRLERİNDEN BAZI ÖRNEKLER VE AÇIKLAMALAR 
612
A. Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi 
612
1. İmtiyaz Sözleşmesinin Ayırıcı Unsurları 
612
2. İmtiyazcı Sıfatına Sahip Olabilecekler 
616
3. İmtiyaz Sözleşmelerinde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
617
a. İmtiyazcının Hak ve Yükümlülükleri 
617
aa. İmtiyazcının Hakları 
617
bb. İmtiyazcının Yükümlülükleri 
618
b. İmtiyaz Veren İdarenin Yetkileri 
619
aa. Denetim ve Yaptırım Uygulama Yetkisi 
619
bb. Tek Yanlı Değişiklik Yapma Yetkisi 
619
cc. Rachat ya da İmtiyazın Satın Alınması 
620
4. İmtiyaz Sözleşmelerinin Sona Ermesi 
620
a. İmtiyaz Sözleşmesinin Sona Erme Nedenleri 
620
aa. Sürenin Dolması 
620
bb. İmtiyazın Düşürülmesi 
620
cc. Kamu Yararına Fesih 
620
dd. Akdi Geri Satın Alma Yolu (Rachat) 
620
ee. Karşılıklı Anlaşmayla Fesih 
621
b. İmtiyaz Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Yargısal Denetimi 
621
c. İmtiyaz Sonunda Malların Paylaşımı 
623
B. Mali İltizam Sözleşmeleri 
623
C. Kamu İstikraz Sözleşmesi 
623
D. Müşterek Emanet 
624
E. Yeraltı ve Yerüstü Servetlerine İlişkin İşletme Sözleşmeleri 
624
F. Orman İşletme Sözleşmeleri 
624
G. İdari Hizmet Sözleşmeleri 
625
IV. İDARİ SÖZLEŞMELERDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI 
626
A. Özel Kişinin Hak ve Borçları 
626
1. Özel Kişinin Hakları 
626
a. Genel Olarak 
626
aa. Ücret Hakkı 
626
bb. Tazminat Hakkı 
626
b. İdari Sözleşmelerde Malî Dengenin Korunması 
627
aa. Fait du Prince (Bey’in Eylemi/Egemen Olgusu/Kamu Gücünün İşlem ve Davranışı) Kuramı 
627
bb. Öngörülemezlik (Imprevision) Kuramı 
628
cc. Öngörülemezlik (Imprevizyon) Kuramının Uygulanabilmesinin Şartları 
628
dd. “Fait du prince” ve Öngörülmezlik Kuramları Arasındaki Farklar ve Benzerlikler 
629
2. Özel Kişinin Borçları (Yükümlülükleri) 
629
B. İdarenin Yetki ve Yükümlülükleri 
629
V. İDARİ SÖZLEŞMELERİN SONA ERMESİ 
631
A. Süresinden Önce Sona Erme 
631
1. Tarafların Anlaşması İle Fesih 
631
2. İdare Tarafından Sözleşmenin Feshi 
632
3. Sözleşmenin Mahkeme Tarafından Feshi 
632
B. Olağan Sona Erme 
632
VI. İDARİ SÖZLEŞMELER İLE İDARENİN ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİ ARASINDAKİ FARKLAR 
632
VII. İDARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 
633
A. Sözleşmeden Ayrılabilir İşlemlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 
633
B. Sözleşmeden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 
635
1. İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava Türleri 
635
2. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Tahkim 
636
3. Alternatif Bir Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve İdari Uyuşmazlıklarda Uygulanması 
637
Bölüm VII
KAMU İHALELERİ
I. KAMU İHALE SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI NELERDİR? 
639
II. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 
641
III. İHALE AŞAMALARI (Şema) 
643
IV. KAMU İHALELERİNE HÂKİM TEMEL İLKELER 
643
V. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE USÛLLERİ VE İHALE SÜRECİ AKIŞ ŞEMASI 
649
A. İhale Usûlleri 
649
1. Açık İhale Usulü 
649
2. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 
649
3. Pazarlık Usulü 
650
B. İhale Süreci Akış Seması 
653
VI. İHALE KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ 
659
VII. “EŞİK DEĞER” VE “YAKLAŞIK MALİYET” KAVRAMLARINI AÇIKLAYINIZ 
660
VIII. İHALELERDE ÖDENEK KONUSUNDA BİLGİ VERİNİZ 
661
IX. İHALEYE KATILIMDA BAŞLICA YETERLİK KURALLARI 
662
A. Ekonomik ve Malî Yeterliğin Belirlenmesi 
662
B. Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi 
663
X. İSTEKLİLER HANGİ DURUMLARDA İHALE DIŞI BIRAKILIR? 
664
XI. KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR KİMLERDİR? 
664
XII. KAMU İHALELERİNDEKİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMELER HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
666
XIII. ORTAK GİRİŞİMLERİN İHALE UYGULAMASINDAKİ SORUMLULUKLARI NELERDİR? 
666
XIV. İHALELERDE İLÂN SÜRELERİ, KURALLARI VE ÖN İLÂN 
667
XV. İHALE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN İPTAL EDİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR? 
669
XVI. İHALELERDE GEÇİCİ TEMİNAT NE KADARDIR? 
669
XVII. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER HANGİLERİDİR? 
670
XVIII. İHALELERDEKİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR 
670
XIX. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
671
XX. MÜTEAHHİTİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET HALİNİN İHALEYE ETKİSİNİ AÇIKLAYINIZ 
672
XXI. YÜKLENİCİLERİN VE GÖREVLİLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU 
673
XXII. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ
MÜMKÜN MÜDÜR? 
674
XXIII. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASINI AÇIKLAYINIZ 
674
XXIV. KESİNLEŞEN İHALE KARARLARININ BİLDİRİLMESİ VE SÖZLEŞMEYE DAVET EDİLMESİ 
675
XXV. KESİN TEMİNAT HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
676
XXVI. İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI NELERDİR? 
676
XXVII. YAPIM İŞLERİ ÖRNEĞİNDE İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİNİN SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARINI AÇIKLAYINIZ 
677
XXVIII. İHALE SONUCUNUN İLÂNI, İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI 
678
XXIX. KAMU İHALE KANUNU UYGULAMASI ÖZET BİLGİ 
678
XXX. KAMU İHALE KURUMUNUN İDARE TEŞKİLÂTINDAKİ YERİ VE BAŞLICA GÖREVLERİ 
685
XXXI. KAMU İHALELERİNE YÖNELİK İDARİ VE YARGISAL BAŞVURU YOLLARI NELERDİR? AÇIKLAYINIZ 
688
A. Şikâyet 
689
B. İtirazen Şikâyet 
690
C. Yargısal Başvuru 
692
XXXII. KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ 
695
A. Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerin Sözleşmeye Bağlanmasının Hukuki Rejimi Hakkında Bilgi Veriniz 
695
B. 4735 s. Kanun Kapsamında Düzenlenecek Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar 
696
C. Sözleşme Uygulamasında Mücbir Sebep Olarak Kabul Edilebilecek Haller Hangileridir? 
697
D. Kesin Teminatın Hukuki Rejimini Kısaca Belirtiniz 
697
E. Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hangi Koşullarda Mümkündür? 
698
F. Sözleşmenin Devri Mümkün müdür? 
698
G. Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyetinin Sözleşmeye Etkisi Nedir? 
699
H. Yüklenicinin Ortak Girişim Olması Halinde Ölüm, İflas, Ağır Hastalık, Tutukluluk veya Mahkûmiyet Durumunun Sözleşmeye Etkisi Nedir? 
699
I. Yüklenici Sözleşmeyi Feshedebilir mi? 
700
İ. İdare Sözleşmeyi Hangi Hallerde Feshedebilir? 
700
J. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
700
K. Sözleşme Hangi Anda Feshedilmiş Sayılır? 
701
L. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler veya İş Eksilişi ile İşin Tasfiyesinin Esasları 
701
M. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yasak Fiil ve Davranışlar Nelerdir? 
702
N. Yapım İşlerinde Yüklenicilerin, Alt Yüklenicilerin, Yapı Denetim Görevlilerinin, Tedarikçi ve Hizmet Sunucularının Sorumluluğu 
702
XXXIII. 2886 s. DEVLET İHALE KANUNUNUN GENEL ESASLARI VE İHALE USULLERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ 
703
Bölüm VIII
KAMU MALLARI–KAMULAŞTIRMA
I. KAMU MALI VE KAMUNUN ÖZEL MALI KAVRAMLARI 
709
II. KAMU MALLARININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ 
710
III. KAMU MALLARI ÜZERİNDEKİ MÜLKİYETİN HUKUKİ NİTELİĞİNE İLİŞKİN BAŞLICA TEORİLER 
713
IV. KAMU MALI NİTELİĞİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 
714
V. KAMUYA İLİŞKİN MAL 
714
VI. KAMU MALLARININ SINIFLANDIRILMASI 
715
VII. TAHSİS (ÖZGÜLEME) 
717
VIII. KAMU MALLARINDAN YARARLANMA VE YARARLANMAYA HÂKİM OLAN BAŞLICA İLKELER 
717
IX. KIYILARIN HUKUKİ REJİMİNİN GENEL ESASLARI 
720
X. KAMULAŞTIRMA 
722
A. Kamulaştırma Ne Demektir? Kamulaştırmanın Başlıca Özellikleri Nelerdir? 
722
B. Kamulaştırmanın Fikri Dayanakları 
725
C. Kamulaştırmanın Konusu 
726
D. Kamulaştırmada Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler 
727
E. Kamu Yararı Kararlarının Onay Mercileri 
728
F. Kamulaştırmanın Aşamaları 
729
G. Kamulaştırmada Bedel Hangi Ölçütlere Göre Belirlenir? 
729
H. Kısmen Kamulaştırılan Taşınmaz Malın Değeri Nasıl Belirlenir? 
732
I. Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili 
733
İ. Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı 
736
J. Kamulaştırmada Vazgeçme, İade ve Devir 
738
K. Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri 
738
L. Kamulaştırmanın Satım Sözleşmesi ile Karşılaştırılması 
740
M. Acele Kamulaştırma 
740
N. Kamulaştırmasız El Atma ve Türleri 
743
1. Hukuka Uygun Kamulaştırmasız El Atma 
743
2. Hukuka Aykırı Kamulaştırmasız El Atma 
747
O. Fiilen Kamu Hizmetine Ayrılan veya Kamu Yararına Dönük İhtiyaca Tahsis Edilen Tesislerin Durumu–Kamulaştırmasız El Koyma 
750
XI. GEÇİCİ İŞGAL 
752
XII. İSTİMVAL 
753
XIII. MİLLİLEŞTİRME 
754
XIV. DEVLETLEŞTİRME 
754
XV. SOSYALLEŞTİRME NE DEMEKTİR? 
757
XVI. TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI 
757
Bölüm IX
İDARİ KOLLUK VE İDARİ YAPTIRIMLAR
I. KOLLUK TÜRLERİ (Şema) 
759
II. İDARİ KOLLUK 
759
III. İDARİ KOLLUK–ADLİ KOLLUK–SİYASİ KOLLUK 
760
IV. İDARİ KOLLUK VE ADLİ KOLLUK ARASINDAKİ FARKLAR 
761
V. İDARİ KOLLUĞUN KONUSU VE AMAÇLARI 
761
A. Genel Güvenlik 
762
B. Dirlik ve Esenlik 
763
C. Genel Sağlığın Korunması 
764
D. Genel Ahlâkın Korunması 
764
VI. GENEL İDARİ KOLLUK–ÖZEL İDARİ KOLLUK AYIRIMI 
764
A. Genel İdari Kolluk 
765
B. Özel İdari Kolluk 
766
VII. KOLLUKLARIN İÇ İÇE OLMASI VE DOĞURDUĞU SORUNLAR 
766
VIII. İDARENİN KOLLUK YETKİSİNİN SINIRLARI 
767
A. Amaç Bakımından Sınırlamalar 
767
B. Sebep, Konu Bakımından Sınırlama ve Oranlılık İlkesi 
767
C. Yer ve Zaman Bakımından Sınırlanması 
768
D. Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Kolluk Yetkilerinin Kullanılmasıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler 
769
1. İfade Özgürlüğü ve Radyo–Televizyon İletişimi Açısından 
769
2. Kamu Düzeni ve Basın Özgürlüğü Açısından 
771
3. İnternet Özgürlüğü ve İnternet Erişimi Açısından 
773
IX. İDARİ KOLLUK MAKAMLARI VE PERSONELİ 
777
X. KOLLUK İŞLEMLERİ / EYLEMLERİ 
778
XI. İDARİ KOLLUK YETKİLERİNİN KULLANILMASINDAKİ BAŞLICA YÖNTEMLER 
779
A. Düzenleyici İşlem–Birel İşlem Yapma 
779
B. Geçici Düzenlemeler 
779
C. İzin ve Bildirim Usulleri 
779
D. İdari Yaptırımlar 
782
E. Re’sen İcra (Doğrudan Uygulama), Zor ve Silah Kullanma Yetkisi 
785
XII. ÇEVRENİN KORUNMASI VE İDARİ KOLLUK İLİŞKİSİ 
786
XIII. İDARİ KOLLUK YÖNÜYLE AFET DÖNÜŞÜM UYGULAMASININ GENEL ESASLARI VE YIKIM KARARLARI 
787
XIV. TERÖR, TERÖRLE MÜCADELE VE İDARİ KOLLUK YETKİSİ 
791
A. Terör Nedir? 
791
B. Tüzel Kişilerin Sorumluluğu 
791
C. Devlet Tarafından Alınacak Başlıca Koruma Tedbirleri 
792
XV. OLAĞANÜSTÜ YÖNETİM USULLERİ 
792
A. Olağanüstü Hal Rejimi ve İlan Edilmesi 
795
B. Olağanüstü Hal Kavramını Açıklayan Görüşler 
798
1. Zaruret Hali Teorisi 
798
2. Meşru Müdafaa Teorisi 
798
3. Siyasi Teori 
798
4. Anayasa Geleneği Teorisi 
798
C. Olağanüstü Yönetim Usulü Olarak Olağanüstü Hal (OHAL) İlanı Kararının Hukuki Niteliği 
798
1. Yetki Unsuru 
798
2. Şekil Unsuru 
799
3. Sebep Unsuru 
799
4. Konu Unsuru 
800
5. Amaç Unsuru 
800
D. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
800
E. Olağanüstü Hal Dönemlerinde Alınabilecek Tedbirler ve Getirilecek Yükümlülükler 
802
1. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklarda Yükümlülükler 
802
a. Para Yükümlülüğü 
802
b. Mal Yükümlülüğü 
802
c. Çalışma Yükümlülüğü 
803
2. Tabii Afet ve Tehlikeli Salgın Hastalıklar Sebebiyle Olağanüstü Hal İlanında Alınacak Tedbirler 
803
3. Ağır Ekonomik Bunalım Hallerinde Yükümlülükler ve Alınacak Tedbirler 
804
4. Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler 
804
5. Yükümlülüğün Karşılığının Tespiti ve Ödenmesi Yöntemi 
806
XVI. İDARİ YAPTIRIMLAR 
806
A. İdari Yaptırım Kavramı ve Genel Esasları 
806
1. İdari Yaptırım Kavramı ve Unsurları–İdari Ceza Kavramı 
806
a. Yaptırımların Birliği Görüşü 
811
b. İdari Yaptırımların Cezaî Yaptırımların Bir Alt Dalı Olduğu Görüşü 
812
c. İdari Yaptırımlar İle Cezaî Yaptırımlar Arasında Bağlantı Olmadığı Görüşü 
815
d. AİHM’nin Yaklaşımı 
816
3. Türk Hukukunda İdari Yaptırımların Anayasal Temelleri İle İdari Yaptırımlar (Ve Özellikle İdari Cezalar) Karşısında Anayasal Korunma 
817
a. Hukuk Devleti İlkesi 
817
b. Kaynağını Anayasadan Almayan Devlet Yetkisinin Kullanılamaması ve İdari Yaptırımlar 
818
4. “Yürütmenin Yetki ve Görev Olması” ve İdarenin Düzenleme Yetkisi Bağlamında İdari Yaptırımlar 
819
5. İdarenin Kanuniliği İlkesi (Ay M.123/1) Gereği İdari Yaptırımların Yasal Dayanağı Olmalıdır 
821
6. Suç ve Cezalara İlişkin Esaslar ve İdari Yaptırımlar 
823
7. Adil Yargılanma Hakkı (AY m.36) ve İdari Yaptırımlar 
826
8. İdari Yaptırımların Anayasal Sınırları 
830
B. İdari Para Cezalarının Genel Esasları ve Tahsil Yetkisi 
831
Bölüm X
İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU
I. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞU (Şema) 
833
II. İDARENİN MÂLİ SORUMLULUĞUNUN ANAYASAL TEMELLERİ VE KOŞULLARINI BELİRTİNİZ 
833
III. HİZMET KUSURU 
840
A. Hizmetin Kötü İşlemesi 
840
B. Hizmetin Geç İşlemesi 
843
C. Hizmetin Hiç İşlememesi 
844
IV. HUKUKA AYKIRILIK–KUSUR İLİŞKİSİNİ AÇIKLAYINIZ 
846
V. HİZMET KUSURUNUN NİTELİKLERİ 
850
A. İdarenin Kusurudur 
850
B. Bağımsızdır 
850
C. Asli ve Birinci Derecededir 
850
D. Soyut, Objektif ve Anonimdir 
850
E. Genel ve Geniş Kapsamlıdır 
850
F. Olaya Göre Değişebilir ve Farklı Nitelikler Gösterebilir 
851
VI. SORUMLULUK İÇİN GEREKEN KUSUR DERECESİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR 
851
A. İdarenin Maruz Kaldığı Güçlük 
851
B. Kamu Hizmetinin Sosyal Önemi 
852
C. Zaman 
852
D. Mekân 
852
E. Araç ve İmkânlar 
852
F. Mevzuat 
852
VII. FİİLİ YOL 
852
A. Tanımı 
852
B. Özellikleri 
853
VIII. HİZMET KUSURU VE FİİLİ YOLUN KARŞILAŞTIRILMASI 
853
IX. KİŞİSEL KUSUR SAYILAN DURUMLAR 
854
X. HİZMET KUSURU İLE KİŞİSEL KUSURUN İÇ İÇE OLMASI 
855
XI. GÖREV KUSURU NEDİR? 
855
XII. KUSUR İSPATI 
855
XIII. KUSURSUZ SORUMLULUK VE TEORİK TEMELLERİ 
856
A. Tehlike (=risk) İlkesi 
857
B. Kamu Külfetleri Karşısında Eşitlik İlkesi 
859
XIV. SOSYAL RİSK İLKESİ KAPSAMINDA TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİNDE TAZMİNAT VE SORUMLULUK KONUSUNDA AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ 
860
A. Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zarar Nasıl Karşılanır? 
860
B. Zarar Tespit Komisyonlarının Oluşumu ve Görevleri 
860
C. Başvurunun Süresi, Şekli, İncelenmesi ve Sonuçlandırılması 
861
D. Karşılanacak Zararların Kapsamı, Zararın Tespiti ve Ödemeler 
861
E. Sulhname Hakkında Bilgi Veriniz 
862
F. Danıştay'ın Terör Faaliyetinden Kaynaklanan Sorumluluğa Yaklaşımını Belirtiniz 
863
XV. DOĞAL GAZ UYGULAMASI ÖRNEĞİNDE İDARENİN DENETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SORUMLULUĞUNUN GENEL ESASLARINI BELİRLEYİNİZ 
867
XVI. İDARENİN SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN HALLER 
868
A. Mücbir Sebep 
869
B. Umulmayan Hal 
872
C. Zarar Görenin Kusuru 
872
D. Üçüncü Kişinin Kusuru 
872
XVII. TAZMİNATIN İLGİLİ KAMU GÖREVLİSİNE RÜCÛ EDİLMESİNİN BAŞLICA ESASLARINI AÇIKLAYINIZ 
873
İdare Hukuku İle İlgili Bilimsel Çalışmalardan Bazıları 
877
Kavramlar Dizini 
891