Fransızca Sözcük Bilgisi Prof. Dr. Ece Korkut, Prof. Dr. Ayşe Kıran  - Kitap
4. Baskı, 
Ekim 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9789750272684
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
365,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap, gördüğü ilgi üzerine tamamen yenilenmiş ve güncellenmiş 4. Baskısını yapmıştır.
Sözcükler yalnızca sözlüklerde tek başlarına bulunurlar. Bir sözcüğün gerçek anlamı ancak farklı bağlam ve durumlarda kullanıldıklarında ortaya çıkar. Bu nedenle sözcük öğrenmek, sözcüklerin sözlükteki tanımını bilmekten çok, nerede ve nasıl kullanıldığını bilmektir.
Bu kitapta Fransız dilinin söz varlığı konusunda dilbilimsel bakış açısıyla kısa açıklamalar yapılmış, pek çok sözcük biçim, anlam ve değer açısından incelenmiştir. Ad, sıfat, zarf, fiil ve bağlantı öğelerine ayrılan bölümlerde her sözcük sınıfının belirgin özellikleri ayrıntılı biçimde, değişik örneklerle açıklanmış, ardından alıştırmalarla desteklenmiştir.
Örneklerde ve alıştırmalarda farklı dil düzeyleri, çeşitli söylem ve metin türleri kullanılmıştır (günlük dil kullanımları, basın dili, yazınsal dil...). Kitapta 47 çizelge, 278 alıştırma ve çözümleri yer almaktadır. Bunun yanı sıra yansıma sözcükler, eşsesli sözcükler, kısaltmalı sözcükler, ikilemeler, dile yeni girmiş sözcükler ve Fransızca atasözleri bölümleri ile okura kapsamlı ve zengin bir başvuru kaynağı sunulmuştur.
Fransızca Sözcük Bilgisi kitabı, yabancı dil olarak Fransızca öğrenenlerin sözcük bilgisi ve dilbilgisi açısından kendilerini geliştirmelerini kolaylaştırmak amacıyla çeşitli yöntemler sunmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözcük (Le Mot, Le Lexème)
.
Ad (Le Nom)
.
Sıfat (L'adjectif)
.
Zarf (L'adverbe)
.
Fiil (Le Verbe)
.
Bağlantı Öğeleri (Les Connecteurs)
.
Yansıma Sözcükler (Les Onomatopées)
.
Eşsesli Sözcükler (Les Homonymes)
.
Kısaltmalı Sözcükler (Les Mots Tronqués)
.
İkilemeler (La Réduplicatıon – Mots Redoublés)
.
Yeni Sözcükler (Les Mots Nouveaux; Le Néologisme)
.
Fransız Atasözleri (Les Proverbes Français)
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz (1990) 
5
Giriş (1990) 
7
2. Baskı İçin Önsöz 
9
3. Baskı İçin Önsöz 
11
4. Baskı İçin Önsöz 
13
Kısa Bilgiler 
23
1. SÖZCÜK (LE MOT, LE LEXÈME) 
25
1.1. KÖKENBİLİM (L’ÉTYMOLOGIE) 
27
1.2. SÖZCÜK ULAMLARI (LES CATÉGORIES LEXICALES) 
29
1.2.1. Değişebilen Sözcükler (Les mots variables) 
30
1.2.2. Değişmeyen Sözcükler (Les mots invariables) 
31
1.3. DÜZANLAM, YANANLAM (LA DÉNOTATION, LA CONNOTATION) 
33
1.4. SÖZCÜK ALANLARI (LES CHAMPS LEXICAUX) 
36
1.5. ANLAM ALANLARI (LES CHAMPS SÉMANTIQUES) 
39
1.6. SÖZCÜKLER ARASINDAKİ AŞAMA DÜZENİ (HIÉRARCHIE ENTRE LES MOTS) 
40
1.7. DİL DÜZEYLERİ (LES REGISTRES DE LANGUE) 
40
2. AD (LE NOM) 
47
2.1. SÖZCÜKBİRİM ÖĞELERl (LES TRAITS LEXICAUX) 
47
2.1.1. Özel Ad / Cins Ad (Nom propre / Nom commun) 
47
2.1.2. Soyut ad / Somut Ad (Nom abstrait / Nom concret) 
50
2.1.3. Sayılabilen Ad / Sayılamayan Ad (Nom comptable / Nom non–comptable) 
52
2.1.4. Canlı Adları / Cansız Adları (Nom animé / Nom non–animé) 
53
2.1.4.1. İnsan Adları / İnsan Dışındaki Canlıların Adları (Nom humain / Nom non–humain) 
54
2.1.5. Bireysel Ad / Topluluk Adı (Nom individuel / Nom collectif) 
55
2.2. CİNS (LE GENRE) 
57
2.2.1. Cins Farkının Ortadan Kalkması (L’effacement du genre) 
59
2.2.2. Cinsin Soneklerle Belirlenmesi (Suffixe nominal – Genre) : (Identification du genre par le moyen des suffixes) 
60
2.2.3. İki Cinsli Adlar (Les noms à double genre) 
64
2.2.4. Eşsesli Adlar (Les noms homonymes) 
67
2.3. SAYI (LE NOMBRE) 
70
2.3.1. İki Tür Tekil Ad (Deux types de noms au singulier) 
71
2.3.2. Her Zaman Çoğul Olarak Kullanılan Adlar (Noms toujours utilisés au pluriel) 
72
2.3.3. Tekil–Çoğul Oluşuna Göre Anlamı Değişen Adlar (Noms qui changent de sens selon le nombre) 
73
2.3.4. Zarflı Deyim Oluşturan Adlar (Noms formant des locutions adverbiales) 
75
2.3.5. Birleşik Adların Çoğulu (Pluriel des noms composés) 
75
2.4. ADLARIN OLUŞTURULMASI (LA FORMATION DES NOMS) 
82
2.4.1. Ad Önekleri (Les préfixes nominaux) 
82
2.4.2. Ad Sonekleri (Les suffixes nominaux) 
86
2.4.3. Adlaştırma (La nominalisation) 
89
2.4.3.1. Fiil Kökenli Adlaştırma (La nominalisation à base verbale) 
89
2.4.3.2. Sıfat Kökenli Adlaştırma (La nominalisation à base adjective) 
99
2.4.4. Ad Tamlamaları (Compléments de noms) 
104
2.5. ANLAMBİRİM ÖĞELERİ (LES TRAITS SÉMANTIQUES) 
104
2.5.1. Eşanlamlı Adlar (Les noms synonymes) 
105
2.5.2. Karşıtanlamlı Adlar (Les noms antonymes) 
112
2.5.3. Çokanlamlı Adlar (Les noms polysémiques) 
114
2.5.4. Benzer Adlar (Les noms paronymes) 
119
2.5.5. Karşılaştırma ve Eğretileme (La comparaison et la métaphore) 
123
2.5.6. Düzdeğişmece (La métonymie) 
127
2.5.7. Eksiltme (L’ellipse) 
130
3. SIFAT (L’ADJECTIF) 
133
3.1. SIFATLARIN DİŞİLLEŞTİRİLMESİ (LA FÉMINISATION DES ADJECTIFS) 
135
3.2. SIFATLARIN ÇOĞULU (LE PLURIEL DES ADJECTIFS) 
136
3.3. SIFATLARIN YERİ (LA PLACE DES ADJECTIFS) 
138
3.3.1. Adın Arkasına Gelen Sıfatlar (Les adjectifs postposés) 
138
3.3.2. Adın Önünde Yer Alan Sıfatlar (Les adjectifs antéposés) 
139
3.3.3. Yeri Değişebilen Sıfatlar (Les adjectifs postposés et antéposés) 
139
3.4. DİLBİLGİSEL SINIFLAMA (LE CLASSEMENT GRAMMATICAL) 
143
3.4.1. İşaret Sıfatları (Les adjectifs démonstratifs) 
143
3.4.2. İyelik Sıfatları (Les adjectifs possessifs) 
145
3.4.3. Soru Sıfatları (Les adjectifs interrogatifs) 
146
3.4.4. Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs indéfinis) 
147
3.4.4.1. Tanımlıksız Kullanılan Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs sans article) 
147
3.4.4.2. Tanımlıkla Kullanılan Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs avec article) 
147
3.4.4.3. Hem Tanımlıkla Hem Tanımlıksız Kullanılan Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs employés avec et sans article) 
148
3.4.4.4. Değişmeyen Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs indéfinis invariables) 
148
3.4.4.4.1. Her Zaman Tekil Olarak Kullanılan Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs indéfinis employés toujours au singulier) 
148
3.4.4.4.2. Her Zaman Çoğul Olarak Kullanılan Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs indéfinis employés toujours au pluriel) 
148
3.4.4.4.3. Hem Tekil Hem Çoğul Olarak Kullanılan Belirsizlik Sıfatları (Les adjectifs indéfinis employés à la fois au singulier et au pluriel) 
149
3.4.5. Nitelik Sıfatları (Les adjectifs qualifiants) 
151
3.4.5.1. Adın Önüne Gelen Nitelik Sıfatları (Les adjectifs qualifiants antéposés) 
152
3.4.5.2. Adın Arkasına Gelen Nitelik Sıfatları (Les adjectifs qualifiants postposés) 
153
3.4.5.2.1. Her Zaman Adın Arkasına Gelen Nitelik Sıfatları (Les adjectifs qualifiants toujours postposés) 
153
3.4.5.2.2. Israr ya da Vurgulama İçin Adın Önüne Gelen Nitelik Sıfatları (Les adjectifs qualifiants antéposés au nom en vue d’insistance ou de renforcement) 
155
3.4.5.3. Anlamlarına Göre Adın Önüne ya da Arkasına Gelen Nitelik Sıfatları (Les adjectifs qualifiants antéposés ou postposés en fonction du sens) 
155
3.4.6. Renk Sıfatları (Les adjectifs de couleur) 
155
3.4.6.1. Ad Kökenli Renk Sıfatları (Les adjectifs de couleur à base nominale) 
157
3.4.6.2. Arkasından Başka Bir Renk Sıfatı ya da Onu Değiştiren Bir Ad Gelen Renk Sıfatları (Les adjectifs de couleur suivis d’un autre adjectif de couleur ou d’un nom) 
157
3.4.7. Basit ve Birleşik Sıfatlar (Les adjectifs simples et composés) 
158
3.4.8. Geçişli ve Geçişsiz Sıfatlar (Les adjectifs transitifs et intransitifs) 
160
3.4.8.1. Geçişli–Geçişsiz Oluşuna Göre Anlamı Değişmeyen Sıfatlar (Les adjectifs qui ne changent pas de sens à la forme transitive et intransitive) 
161
3.4.8.2. Geçişli–Geçişsiz Oluşuna Göre Anlamı Değişen Sıfatlar (Les adjectifs qui changent de sens à la forme transitive et intransitive) 
161
3.5. SIFATLARIN ANLAMBİLİMSEL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI (LE CLASSEMENT SÉMANTIQUE DES ADJECTIFS) 
163
3.5.1. Canlı Adları ile Kullanılan Sıfatlar (+a) (Les adjectifs utilisés avec des noms animés) 
163
3.5.2. Cansız Adları ile Kullanılan Sıfatlar (–a) (Les adjectifs utilisés avec des noms non–animés) 
163
3.5.3. Hem Canlı Hem Cansız Adları Ile Kullanılan Sıfatlar (Les adjectifs utilisés avec des noms animés et non–animés) 
163
3.5.4. Tek Bir Adla Kullanılan Sıfatlar (Les adjectifs utilisés avec un seul nom) 
167
3.6. SIFATLARIN OLUŞTURULMASI (LA FORMATION DES ADJECTIFS) 
167
3.6.1. Sıfat Önekleri (Les préfixes adjectivaux) 
168
3.6.2. Sıfat Sonekleri (Les suffixes adjectivaux) 
170
3.6.2.1. Adlara Eklenen Sonekler (Les suffixes à base nominale) 
171
3.6.2.2. Fiil Köklerine Eklenen Sonekler (Les suffixes à base verbale) 
172
3.6.2.3. Başka Sıfatlara Eklenen Sonekler (Les suffixes à base adjectivale) 
172
3.6.3. Sıfatlaştırma (Adjectivisation) 
183
3.7. SIFATLI DEYİMLER (LOCUTIONS ADJECTIVALES) 
186
3.8. EŞANLAMLI SIFATLAR (ADJECTIFS SYNONYMES) 
186
3.9. KARŞITANLAMLI SIFATLAR (ADJECTIFS ANTONYMES) 
191
3.10. ÇOKANLAMLI SIFATLAR (ADJECTIFS POLYSÉMIQUES) 
197
3.11. BENZER SIFATLAR (ADJECTIFS PARONYMES) 
200
3.12. SÖZCÜK ALANI (LE CHAMP LEXICAL) 
205
3.13. SIFATLARLA KARŞILAŞTIRMA (LA COMPARAISON AVEC DES ADJECTIFS) 
206
3.14. SIFATLARLA EĞRETİLEME (LA MÉTAPHORE ADJECTIVALE) 
207
4. ZARF (L’ADVERBE) 
209
4.1. ZARFLARIN YERİ (LA PLACE DES ADVERBES) 
209
4.1.1. Zarf Bir Fiille Kullanıldığında (L’adverbe utilisé avec un verbe) 
209
4.1.1.1. Basit Zamanlı Fiiller (Avec un verbe aux temps simples) 
209
4.1.1.2. Birleşik Zamanlı Fiiller (Avec un verbe aux temps composés) 
209
4.1.2. Sıfat, Ortaç ya da Başka Bir Zarfla Kullanıldığında (L’adverbe utilisé avec un adjectif, un participe ou un autre adverbe) 
210
4.2. ZARFLARIN BİÇİMSEL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI (LE CLASSEMENT MORPHOLOGIQUE DES ADVERBES) 
211
4.3. ZARFLARIN ANLAMBİLİMSEL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI (LE CLASSEMENT SÉMANTIQUE DES ADVERBES) 
214
4.4. –MENT SONEKİYLE OLUŞTURULAN ZARFLAR (LES ADVERBES en –MENT) 
219
4.4.1. Genel Kural (Règle générale) 
219
4.4.2. Özel Durumlar (Cas exceptionnels) 
219
4.4.2.1. Sıfat Sesli ile Bitiyorsa (Si l’adjectif se termine par une voyelle) 
219
4.4.2.2. –ément ile Biten Zarflar (Les adverbes en –ément) 
220
4.4.2.3. –amment ve –emment ile Biten Zarflar (Les adverbes en –amment et –emment) 
220
4.4.2.4. Sıfattan Türetilmemiş –ment Sonekli Zarflar (Les adverbes en –ment non dérivés d’adjectif) 
220
4.4.2.5. Addan, Belirsizlik Sıfatından ya da Başka Zarflardan Türetilmiş –ment Sonekli Zarflar (Les adverbes en –ment dérivés de nom, d’adjectif indéfini ou d’un autre adverbe) 
221
4.4.3. Zarflaştırma (Adverbialisation) 
223
4.5. ZARF/SIFAT (ADVERBE / ADJECTIF) 
225
4.5.1. Zarf Olarak Kullanılan Sıfatlar (Les adjectifs utilisés comme adverbe) 
225
4.5.2. Aynı Sıfattan Elde Edilen İki Zarf (Deux adverbes dérivés d’un même adjectif) 
226
4.6. ZARF / EDAT (ADVERBE / PRÉPOSITION) 
227
4.7. EŞANLAMLI ZARFLAR (LES ADVERBES SYNONYMES) 
229
4.8. KARŞITANLAMLI ZARFLAR (LES ADVERBES ANTONYMES) 
232
4.9. ÇOKANLAMLI ZARFLAR (LES ADVERBES POLYSÉMIQUES) 
234
4.10. KARŞILAŞTIRMA ZARFLARI (LES ADVERBES DE COMPARAISON = LES COMPARATIFS) 
237
5. FİİL (LE VERBE) 
239
5.1. FİİLLERİN BİÇİMLERİ (LES FORMES VERBALES) 
239
5.1.1. Etken Biçim (La forme active) 
239
5.1.2. Edilgen Biçim (La forme passive) 
239
5.1.3. Çift Zamirli Fiiller (Les verbes pronominaux) 
240
5.1.3.1. Dönüşlü Fiiller (Les verbes pronominaux réfléchis) 
241
5.1.3.2. Karşılıklılık Bildiren Fiiller (Les verbes pronominaux réciproques) 
241
5.1.3.3. Edilgen Anlamlı Fiiller (Les verbes pronominaux à valeur passive) 
241
5.1.3.4. Kendiliğinden Çift Zamirli Fiiller (Les verbes pronominaux sans fonction logique) 
242
5.1.4. Kişisiz Fiiller (Les verbes impersonnels) 
245
5.1.4.1. Yalnızca 3. Tekil Şahısta Kullanılan Fiiller (Les verbes impersonnels proprement dits) 
245
5.1.4.2. Yapısı Gereği Kişisiz Fiiller (Les verbes occasionnellement impersonnels) 
246
5.1.5. Kipleştirme (La modalisation) 
248
5.1.6. Fiilli Deyimler (Les locutions verbales) 
249
5.2. FİİL UYUMU (L’ACCORD DES VERBES) 
257
5.2.1. Basit Zamanlarda (Aux temps simples) 
257
5.2.2. Birleşik Zamanlarda (Aux temps composés) 
257
5.2.3. Çift Zamirli Fiillerin Uyumu (L’accord des verbes pronominaux) 
258
5.2.3.1. Uyum Gerektiren Durumlar (L’accord est nécessaire) 
258
5.2.3.2. Uyum Gerektirmeyen Durumlar (Pas d’accord) 
258
5.3. FİİLLERİN OLUŞTURULMASI (LA FORMATION DES VERBES) 
259
5.3.1. Ada Eklenen Sonekler (Les suffixes à base nominale) 
259
5.3.2. Sıfata Eklenen Sonekler (Les suffixes à base adjectivale) 
260
5.3.3. Fiilin Köküne Eklenen Sonekler (Les suffixes ajoutés au radical d’un verbe) 
260
5.3.4. Fiile Eklenen Önekler (Les préfixes à base verbale) 
261
5.4. SÖZDİZİMSEL SINIFLAMA (LE CLASSEMENT SYNTAXIQUE) 
266
5.5. FİİLLERİN ANLAMBİLİMSEL VE SÖZDİZİMSEL AÇIDAN SINIFLANDIRILMASI
(LE CLASSEMENT SÉMANTIQUE ET SYNTAXIQUE DES VERBES) 
270
5.5.1. Öznesi Yalnızca İnsan Olan Fiiller (Les verbes dont le sujet est exclusivement humain) 
270
5.5.2. Öznesi Yalnızca Canlı ya da İnsan Olan Fiiller (Les verbes dont le sujet est exclusivement animé ou humain) 
271
5.5.3. Anlambirimcikleri Değişebilen Fiiller (Les verbes dont les sèmes sont variables) 
272
5.5.4. Öznesinin Canlı ya da Cansız Oluşuna Göre Anlamı Değişen Fiiller (Les verbes qui changent de sens selon que leur sujet est animé ou non–animé) 
272
5.5.5. Tümlecinin Canlı ya da Cansız Oluşuna Göre Anlamı Değişen Fiiller (Les verbes qui changent de sens selon que leur complément est animé ou non–animé) 
273
5.5.6. Yalnızca Belirli Tümleçlerle Kullanılan Fiiller (Les verbes utilisés avec des compléments particuliers) 
275
5.6. FİİLDE GÖRÜNÜŞ KAVRAMI (ASPECT) 
275
5.6.1. Sürerlik / Bir Anda Oluş (Durativité / Ponctualité) 
276
5.6.2. Bitmişlik / Bitmemişlik (Perfectivité / Imperfectivité) 
276
5.6.3. Başlama / Son Bulma (Incohativité / Terminativité) 
276
5.6.4. Yinelemeli / Bir Kez Oluş (Itératif / Semelfactif) 
276
5.6.5. Fiillerin Sözcük Alanları (Les champs lexicaux des verbes) 
277
5.7. EŞANLAMLI FİİLLER (LES VERBES PARASYNONYMES) 
281
5.8. KARŞITANLAMLI FİİLLER (LES VERBES ANTONYMES) 
288
5.9. ÇOKANLAMLI FİİLLER (LES VERBES POLYSÉMIQUES) 
290
5.10. BENZER FİİLLER (LES VERBES PARONYMES) 
296
5.11. FİİLLERLE EĞRETİLEME (LA MÉTAPHORE) VE KARŞILAŞTIRMA (LA COMPARAISON) 
298
6. BAĞLANTI ÖĞELERİ (LES CONNECTEURS) 
303
6.1. EKLEME (L’ADDITION) 
303
6.1.1. Tümce İçinde Bir Bilgi Eklemek Için Kullanılan Yöntemler (Les procédés pour ajouter une information dans la phrase) 
303
6.1.2. Ek Bir Bilgiyi Vurgulamak İçin Gerekli Öğeler (Les éléments servant à renforcer une information complémentaire) 
305
6.1.3. Bir Bilgi Vermek İçin Kullanılan Öğeler (Les éléments pour donner une information) 
308
6.1.4. Birçok Bilgiyi Aynı Bağlamda Art Arda Vermek İçin Kullanılan Öğeler (Les éléments servant à donner plusieurs informations dans le même contexte) 
310
6.2. İÇİNE ALMA–DIŞINDA BIRAKMA (L’INCLUSION–L’EXCLUSION) 
311
6.2.1. İçine Alma Öğeleri (L’inclusion) 
311
6.2.2. Dışında Bırakma Öğeleri (L’exclusion) 
313
6.3. KOŞUTLUK (LE PARALLÉLISME) 
315
6.4. KARŞITLIK–SINIRLAMA (KISITLAMA) ÖĞELERİ (L’OPPOSITION–LA RESTRICTION) 
317
6.4.1. Karşıtlık (L’opposition) 
317
6.4.2. Sınırlama (ya da Kısıtlama) Öğeleri (La restriction) 
320
6.4.3. Sınırlama, Ödünleme ve Karşıtlık Öğeleri (La restriction – La concession – L’opposition) 
322
6.4.3.1. Subjonctif Kipinin Kullanımını Gerektiren Bağlantı Öğeleri (Les connecteurs suivis d’un subjonctif) 
322
6.4.3.2. Sınırlama–Karşıtlık Belirten Diğer Sözcükler (Autres mots indiquant la restriction–l’opposition) 
324
6.5. ÇIKARIM–SONUÇ ÖĞELERİ (LA DÉDUCTION–LA CONSÉQUENCE) 
329
6.6. NEDEN–KÖKEN ÖĞELERİ (LA CAUSE–L’ORIGINE) 
333
6.7. AMAÇ–HEDEF ÖĞELERİ (LE BUT–LA FINALITÉ) 
340
6.8. KOŞUL–VARSAYIM–OLASILIK ÖĞELERİ (LA CONDITION–L’HYPOTHÈSE–L’ÉVENTUALITÉ) 
343
6.8.1. Koşul (La condition) 
343
6.8.2. Varsayım–Olasılık (L’hypothèse–L’éventualité) 
344
6.9. KARŞILAŞTIRMA ÖĞELERİ (LA COMPARAISON) 
347
6.10. AÇIKLAMA / KESİNLİK / DOĞRULAMA ÖĞELERİ (L’EXPLICATION / LA PRÉCISION / LA JUSTIFICATION) 
353
6.11. BAĞIMLILIK ÖĞELERİ (LA DÉPENDANCE) 
358
6.12. UZAMIN BELİRLENMESİ (LA DÉTERMINATION SPATIALE) 
360
6.12.1. Uzamın Belirlenmesinde Kullanılan Edatlar (Les prépositions de localisation) 
360
6.12.1.1. Basit Edatlar (Les prépositions simples) 
360
6.12.1.2. Edatlı Deyimler (Les locutions prépositives) 
362
6.12.3. Yer Bildiren Adıllar (Zamirler) (Les pronoms de lieu) 
363
6.13. ZAMANIN BELİRLENMESİ (LA DÉTERMINATION TEMPORELLE) 
363
6.13.1. Zamanın Belirtilmesi (Indication du temps) 
363
6.13.1.1. Bir Tanımlıkla (Avec un article) 
363
6.13.1.2. Tanımlıksız (Sans article) 
364
6.13.1.3. Bir Edat Aracılığıyla Zamanın Belirtilmesi (Indication du temps par une préposition) 
364
6.13.2. Zamanda Oluşmanın ve Gelişmenin Belirtilmesi (Situer le temps) 
364
6.13.2.1. Zaman İçinde İki Sınırın Belirtilmesi (Indication de deux limites dans le temps) 
364
6.13.2.2. Zaman İçinde Hareket Noktasının Belirtilmesi (Indication du point de départ dans le temps) 
364
6.13.2.3. Zaman İçinde Varış Noktasının Belirtilmesi (Indication du point d’arrivée dans le temps) 
366
6.13.3. Sürekliliğin Belirtilmesi (Indication de la continuité) 
367
6.13.4. Yinelemenin ve Sürekliliğin Belirtilmesi (Indication de la réitération et de la continuité) 
369
6.13.5. Sürenin Belirtilmesi (Indication de la durée) 
369
6.13.6. Eşzamanlılık–Öncelik–Sonralık İlişkisi (Simultanéité–antériorité–posteriorité) 
373
6.13.6.1. Eşzamanlılık (La simultanéité) 
373
6.13.6.2. Zamanda Öncelik (L’antériorité) 
377
6.13.6.3. Zamanda Sonralık (La postériorité) 
381
7. YANSIMA SÖZCÜKLER (LES ONOMATOPÉES) 
385
8. EŞSESLİ SÖZCÜKLER (LES HOMONYMES) 
389
9. KISALTMALI SÖZCÜKLER (LES MOTS TRONQUÉS) 
391
9.1. SON TARAFI ATILAN SÖZCÜKLER (L’APOCOPE) 
391
9.2. BAŞ TARAFI ATILAN SÖZCÜKLER (L’APHÉRÈSE) 
392
9.3. KAYNAŞTIRILMIŞ SÖZCÜKLER (LES MOTS–VALISES) 
393
9.4. BAŞ HARFLERİ ALINAN SÖZCÜKLER (LES SIGLES ET LES ACRONYMES) 
394
10. İKİLEMELER (LA RÉDUPLICATION – MOTS REDOUBLÉS) 
397
11. YENİ SÖZCÜKLER (LES MOTS NOUVEAUX; LE NÉOLOGISME) 
399
12. FRANSIZ ATASÖZLERİ (LES PROVERBES FRANÇAIS) 
401
ÇÖZÜMLER 
405
EKLER 
457
EK 1 (ANNEXE 1) ÜNSÜZLE BİTEN ADLARIN CİNSİ (GENRE DES NOMS QUI SE TERMINENT PAR UNE CONSONNE) 
459
EK 2 (ANNEXE 2) FRANSA BAKANLIKLARI (LES MINISTÈRES FRANÇAIS) 
461
EK 3 (ANNEXE 3) YER ADLARINA İLİŞKİN AD VE SIFATLAR (NOMS ET ADJECTIFS CORRESPONDANT AUX NOMS DES LIEUX) 
462
EK 4 (ANNEXE 4) FRANSIZCADA KARŞILAŞTIRMA (LA COMPARAISON EN FRANÇAIS) 
472
EK 5 (ANNEXE 5) GİYSİ İLE İLGİLİ BAZI ADLAR (QUELQUES MOTS CONCERNANT LE VÊTEMENT) 
476
EK 6 (ANNEXE 6) ÜNLEMLİ KULLANIMLAR (INTERJECTIONS) 
477
Kaynakça 
483
Kavramlar Dizini 
485