Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Vergi Hukuku Özelinde Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 592 Syf.
Fiyatı: 135.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İnsan hakları, günümüzde en çok konuşulan ve tartışılan kavramların başında gelmesine karşın, vergiler söz konusu olduğunda bu yaklaşım değişmekte ve bir vergilendirme sürecinde yaşanan/yaşanabilecek temel hak ve özgürlüklere ilişkin ihlaller, genellikle göz ardı edilmektedir. Oysa ki ağır ve katlanılması zor vergilere yönelik tepkiler, zamanla bir hak kazanımı mücadelesine evrilerek insan haklarının korunmasına fiili olarak hizmet etmiş ve böylece bugün birçok ulusal ve uluslararası belgede tanınıp koruma altına alınan insan haklarının, hukuksal güvencelere kavuşmasının da temelini oluşturmuştur. Bu bağlamda insan haklarının bir vergilendirme sürecinde söz konusu olamayacağını düşünmek, insan hakları tarihini yadsımak anlamına gelecek ve vergi mükelleflerini bir hukuk devletinin en temel güvencelerinden mahrum bırakacaktır. Bu nedenle bu çalışmada, vergilendirme sürecinde söz konusu olan/olabilecek temel hak ve özgürlüklere yönelik müdahaleler, temel hak ve özgürlüklerin etkili bir şekilde korunmasında önemli bir rolü bulunan bireysel başvuru hakkı kapsamında incelenmiştir.

Konu Başlıkları
İnsan Hakları Düşüncesinin Hukuksal ve Siyasal Alana Yansımasında Verginin Etkisi
Vergi Konulu Başvurular Bakımından Bireysel Başvuru Kabul Edilebilirlik Kriterleri
Vergi Yoluyla Müdahale Edilebilecek Bireysel Başvuru Konusu Hak ve Özgürlükler
Mülkiyet Hakkı
Adil Yargılanma Hakkı
Özel Yaşama ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı
Düşünce Vicdan ve Din Özgürlüğü
İfade Özgürlüğü
Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
Aynı Suçtan Dolayı İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı
Barkod: 9789750261145
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 592
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN HUKUKSAL VE
SİYASAL ALANA YANSIMASINDA VERGİNİN ETKİSİ
1.1. GENEL OLARAK  23
1.2. MAGNA CARTA  25
1.2.1. Magna Carta’nın Kabul Edilme Sebepleri  25
1.2.2. Magna Carta’nın Niteliği ve Önemi  26
1.3. PARLAMENTONUN DOĞUŞU  28
1.4. HAKLAR DİLEKÇESİ (THE PETITION OF RIGHT)  32
1.4.1. Haklar Dilekçesi’nin Kabul Edilme Nedenleri  32
1.4.2. Haklar Dilekçesi’nin Muhtevası ve Önemi  35
1.5. AMERİKAN DEVRİMİ  36
1.5.1. Devrimi Oluşturan Olaylar  36
1.5.2. Amerikan Devrimi’nin Önemi  45
1.6. FRANSIZ DEVRİMİ  46
1.6.1. Devrimin Nedenleri  46
1.6.2. Fransız Devrimi’nin ve İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin Önemi  51
1.7. İNSAN HAKLARINI KORUMA YÖNTEMİ OLARAK DİRENME HAKKI KAPSAMINDA SİVİL İTAATSİZLİK NİTELİĞİNDEKİ VERGİ DİRENÇLERİ  53
1.7.1. Thoreau– Gandhi–Walker ve Süfrajetler  55
1.8. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANA GEÇİŞİ  57
1.8.1. İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme ve Bireysel Başvuru  59
İkinci Bölüm
VERGİ KONULU BAŞVURULAR BAKIMINDAN
BİREYSEL BAŞVURU KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
2.1. MAHKEMENİN YETKİSİNE İLİŞKİN KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ  62
2.1.1. Kişi Bakımından Yetki  63
2.1.1.1. Gerçek Kişilerin Bireysel Başvuru Yetkisi  65
2.1.1.1.1. Ceninin Başvuru Hakkı  66
2.1.1.1.2. Ölen Kişi Bakımından  67
2.1.1.2. Tüzel Kişilerin Bireysel Başvuru Yetkisi  70
2.1.1.2.1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  70
2.1.1.2.1.1. Şirketler  71
2.1.1.2.1.2. Dernekler  74
2.1.1.2.1.3. Siyasi Partiler  76
2.1.1.2.1.4. Vakıflar  77
2.1.1.2.1.5. Belediye İktisadi Teşekkülleri  80
2.1.1.2.1.6. Özel Hukuk Tüzel kişiliğinin Sona Ermesi  81
2.1.1.2.2. Kamu Tüzel Kişilerinin Başvuru Ehliyetleri  83
2.1.1.3. Yabancıların Bireysel Başvuru Yetkisi  86
2.1.1.4. Mağdurluk Statüsü  88
2.1.1.4.1. Kişisellik  89
2.1.1.4.2. Doğrudanlık  93
2.2.1.4.3. Güncellik  93
2.2.1.4.4. Potansiyel Mağdurluk  94
2.1.2. Yer Bakımından Yetki  96
2.1.3. Zaman Bakımından Yetki  97
2.1.4. Konu Bakımından Yetki  98
2.1.4.1. Bireysel Başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamındaki Anayasal Hak ve Özgürlüklerle Sınırlı Tutulması  98
2.1.4.2. Bireysel Başvuruya Konu Edilemeyecek İşlemler  99
2.1.4.2.1. Yasama İşlemleri  99
2.1.4.2.2. Düzenleyici İdari İşlemler  100
2.1.4.2.3. Anayasa’nın Yargı Denetimi Dışında Bıraktığı İşlemler  104
2.1.4.2.4. Anayasa Mahkemesi Kararları  107
2.1.5. Başvuru Yollarının Tüketilmesi  107
2.1.5.1. İdari Başvuru Yolları  108
2.1.5.2. Kanun Yolu Kavramı  110
2.1.5.2.1. Bireysel Başvuru Açısından Tüketilmesi Gereken Yargısal Başvuru Yolları  111
2.1.5.3. Başvuru Yollarını Tüketme Kuralı Kapsamında Başvurucunun Özenli Davranmış Olması Gerekliliği  112
2.1.5.4. Tüketilmesi Gerekli Olmayan Başvuru Yolları: “Etkili ve Erişilebilir Olma Koşulu”  115
2.1.5.4.1. Tüketme Şartının İstisnaları  116
2.1.5.4.1.1. Makul Sürede Yargılama İhlalinin Söz Konusu Olduğu Durumlarında Tüketme Şartı  117
2.1.5.4.1.2. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Talebin Kabul Edilmemesi Durumunda Tüketme Şartı  118
2.1.5.5. İspat  119
2.1.6. Açıkça Dayanaktan Yoksunluk  120
2.1.6.1. Kanun Yolu Şikâyetleri (Temyiz Merci Şikâyetleri)  121
2.1.6.2. Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Başvurular  124
2.1.6.3. Kanıtlanmamış Başvurular  125
2.1.6.4. Karmaşık ve Zorlama Başvurular  127
2.1.7. Anayasal Açıdan Önem Taşıma ve Önemli Bir Zararın Bulunması  127
2.1.8. Bireysel Başvuru Süresi  132
2.1.8.1. Bireysel Başvuru Süresinin Hesaplanması  133
2.1.8.1.1. Bireysel Başvuru Süresinin Başlangıcı  133
2.1.8.1.1.1. Kararın Taraflara Tebliğ Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlarda Sürenin Başlangıcı  135
2.1.8.1.1.2. Başvurucu Mazeretinin Başvuru Süresine Etkisi  135
2.1.8.1.2. Bireysel Başvuru Sürenin Sona Ermesi  136
2.1.9. Başvurunun Mükerrer Olmaması  137
2.1.10. Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılmaması  137
Üçüncü Bölüm
VERGİ YOLUYLA MÜDAHALE EDİLEBİLECEK
BİREYSEL BAŞVURU KONUSU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
3.1. MÜLKİYET HAKKI  139
3.1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da Mülkiyet Hakkı  140
3.1.2. Mülkiyet Kavramı  143
3.1.2.1. Meşru Beklenti  146
3.1.2.1.1. Meşru Beklenti Kapsamında İyiniyetli ve Özenli Davranma  149
3.1.3. Mülkiyet Hakkına Yönelik Bir Müdahale Olup Olmadığının Belirlenmesi  150
3.1.4. Mülkiyet Hakkına Yönelik Müdahalenin Meşru Olup Olmadığının Değerlendirilmesi  153
3.1.4.1. Mülkiyet Hakkına Yönelik Müdahale Hukuka Uygun Olmalıdır  154
3.1.4.1.1. Hukukun İlgili Kişiler Açısından Erişilebilir ve Tatbikinde Kesin ve Öngörülebilir Olması  158
3.1.4.1.1.1. Anayasa’nın 73/4 Maddesi ile Cumhurbaşkanına Tanınan Yetki Bakımından Öngörülebilirlik  165
3.1.4.1.1.2. Anayasa’nın 167/2 Maddesi ile Cumhurbaşkanına Tanınan Yetki Bakımından Öngörülebilirlik  167
3.1.4.1.1.3. Sirküler ve Özelge (Mukteza) Bakımından Öngörülebilirlik  169
3.1.4.1.1.4. İçtihat İstikrarsızlığı ve Öngörülebilirlik  172
3.1.4.1.1.5. Geçmişe Etkili Düzenlemeler ve Öngörülebilirlik  178
3.1.4.1.1.6. Öngörülebilirlik Ölçütünün Vergi Mükelleflerinin Statüsüne Bağlı Olarak Değerlendirilmesi  188
3.1.4.2. Müdahalenin Kamu Yararı /Genel Yarara Uygun Olması  189
3.1.4.2.1. Kamu Yararını Belirlemede Takdir Marjı  193
3.1.4.3. Ölçülülük (Adil Denge Testi)  197
3.1.4.3.1. Ölçülülük (Adil Denge) Testinde Göz önünde Tutulan Hususlar  198
3.1.4.3.1.1. Müdahalenin Başvurucunun Malvarlığında Meydana Getirdiği Zararın Miktarı ve Zararın Karşılanması  198
3.1.4.3.1.2. Başvurucunun Özeni ve Sorumluluklarını Yerine Getirmesi  203
3.1.4.3.1.3. Ticari Risk  206
3.1.4.3.1.4. Hukukun Üstünlüğü  207
3.1.4.3.1.4.1. Geçmişe Etkili Düzenlemeler  207
3.1.4.3.1.4.2. Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının İptal Edilmesi veya Uygulanmaması  207
3.1.4.3.1.4.3. Usuli Güvenceler  209
3.1.4.3.1.5. Kullanılan Yöntemlerin Uygunluğu  211
3.1.5. Pozitif Yükümlülükler ve Mülkiyet Hakkı  213
3.2. ADİL YARGILANMA HAKKI  214
3.2.1. Medeni Hak ve Yükümlülükler Kavramının Özerk Anlamı  217
3.2.1.2. Hakkın ve Yükümlülüğün Medeni Olup Olmadığının Belirlenmesi  218
3.2.1.2.1. Medeni Hak ve Yükümlülükler ve Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar  220
3.2.1.2.1.1. Maddi Nitelikli Menfaatlere İlişkin Uyuşmazlıklar ve Vergi Davaları  225
3.2.2. Suç İsnadı Kavramı  229
3.2.2.1. Suç isnadı ve Vergi Davaları  232
3.2.2.1.1. Vergi Cezasının Vergi Aslı ile Birlikte İdari Davaya Konu Edildiği Durumlar  235
3.2.2.1.2. Ulusal Yargı Organlarının Vergi Aslını Onaylarken Vergi Cezasını İptal Etmeleri Durumunda 6. Madde Uygulanabilir mi?  237
3.2.3. Anayasa ve Adil Yargılanma Hakkı  238
3.2.4. Adil Yargılanma Hakkının Güvenceleri  244
3.2.4.1. Mahkemeye Erişim Hakkı  245
3.2.4.1.1. Mahkemeye Erişim Hakkına Yönelik Sınırlamalar  247
3.2.4.1.1.1. Dava Açma Hakkına Yönelik Doğrudan Sınırlamalar  247
3.2.4.1.1.1.1. Adi Ortaklıkların Tüzel Kişiliklerinin Bulunmaması Nedeniyle Dava Açma Hakkının Sınırlandırılması  249
3.2.4.1.1.1.2. Uzlaşma Kurumunun Dava Açma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  251
3.2.4.1.1.1.3. El Koyma İşleminin Dava Açma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  253
3.2.4.1.1.2. Dava Açma Hakkının Dolaylı Yollarla Sınırlandırılması  256
3.2.4.1.1.2.1. Haksız Çıkma Zammının Dava Açma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  258
3.2.4.1.1.2.2. Usul Kurallarının Katı Bir Şekilde Yorumlanması  263
3.2.4.1.1.3. Mahkemenin Yargı Yetkisine Yönelik Sınırlamalar  268
3.2.4.1.1.3.1. Yasamanın Müdahalesi  273
3.2.4.1.1.3.2. Vergi Usul Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Mahkemelerin Yargı Yetkisinin Sınırlandırılması Kapsamında Değerlendirilmesi  275
3.2.4.1.1.3.2.1. İhtiyati Haciz  275
3.2.4.1.1.3.2.2. İhtiyati Tahakkuk  278
3.2.4.1.1.3.2.3. Kabahatler İçin Maktu Ceza Öngörülmesi  279
3.2.4.1.1.4. Mahkeme Kararlarının Kesinliği ve İcrası  280
3.2.4.2. Makul Sürede Yargılanma Hakkı  283
3.2.4.2.1. Dikkate Alınan Süreyi Tespit Etme  287
3.2.4.2.1.1. AİHM Uygulamasında Sürenin Başlangıcının Tespiti  287
3.2.4.2.1.1.1. İsnat Kavramı  287
3.2.4.2.1.2. Anayasa Mahkemesi Uygulamasında Sürenin Başlangıcının Tespiti  292
3.2.4.2.1.2.1. Sadece Vergi Aslının Uyuşmazlık Konusu Olduğu Durumlar  292
3.2.4 2.1.2.1.1. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler  292
3.2.4.2.1.2.1.2. Hata Olması Durumunda  292
3.2.4.2.1.2.2. Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalar  293
3.2.4.2.1.2.3. Vergi Aslı ve Cezasının Aynı İdari Davaya Konu Olduğu Durumlar  294
3.2.4.2.1.2.3.1. Dinlenme Talep Eden Mükellefler Bakımından Sürenin Başlangıcının Tespiti  294
3.2.4.2.1.2.3.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Edilmesi Durumunda Sürenin Başlangıcının Tespiti  295
3.2.4.2.1.2.3.3. Aramalı Vergi İncelemelerinin Söz Konusu Olması Durumunda Sürenin Başlangıcının Tespiti  295
3.2.4.2.1.2.4. Kaçakçılık Suçlarında Sürenin Başlangıcının Tespiti  296
3.2.4.2.1.2. Değerlendirmeye Esas Alınacak Sürenin Bitiş Anı  297
3.2.4.2.2. Makul Süre Değerlendirmesinde Kullanılan Kriterler  298
3.2.4.2.2.1. Davanın Karmaşıklığı  299
3.2.4.2.2.2. Başvurucunun Tutumu  301
3.2.4.2.2.3. Ulusal Makamların Tutumu  302
3.2.4.2.2.3.1. Ulusal Makamların Tutumu Kapsamında Kanunlarda Yer Alan Düzenleyici Sürelere Riayet Edilmemesi  304
3.2.4.2.2.4. Özel Bir İhtimam Göstermenin Gerekli Olup Olmadığı  306
3.2.4.3. Aleni Yargılanma ve Aleni Karar Hakkı  307
3.2.4.3.1. Duruşma Zorunluluğu  309
3.2.4.3.1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Kapsamında Vergi Davalarında Duruşma  311
3.2.4.3.1.2. Türk İdari Yargı Sistemi Kapsamında Duruşma  316
3.2.4.3.1.3. Duruşma Hakkından Feragat  320
3.2.4.3.2. Aleni Hüküm  321
3.2.4.4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı  326
3.2.4.4.1. Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi  327
3.2.4.4.1.1. Davanın Tarafları Arasında Usuli Eşitsizlikler  328
3.2.4.4.1.1.1. Danıştay Savcılığının Görüşünün Tebliğ Edilmemesi  331
3.2.4.4.1.1.2. Danıştay Tetkik Hâkimi Görüşünün Tebliğ Edilmemesi  333
3.2.4.4.1.2. Bilgi ve Belgelere Ulaşmada Eşitlik  334
3.2.4.4.1.2.1. Vergi Tekniği Raporunun Mükelleflere Tebliğ Edilmemesi  334
3.2.4.5. Gerekçeli Karar Hakkı  338
3.2.4.5.1. Kanun Yolu İncelemesi ve Gerekçeli Karar Hakkı  343
3.2.4.5.2. Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddine İlişkin Kararlar Bakımından Gerekçeli Karar Hakkı  345
3.2.4.6. Susma ve Kendini Suçlamama Hakkı  346
3.2.4.6.1. Vergisel İşlemler Kapsamında Susma Hakkı  347
3.2.4.6.2. Türk Vergi Mevzuatı Kapsamında Susma Hakkı  356
3.2.4.6.2.1. Varlığı Noter Tasdik Kayıtları veya Sair Suretlerle Sabit Olduğu Halde İnceleme Sırasında Vergi İncelemesine Yetkili Kimselere Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Durumunda Susma Hakkı  356
3.2.4.6.2.1.1. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Karşısında Hapis Cezası Öngören Düzenlemenin Hukuk Devleti İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi  362
3.2.4.6.2.2. İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Elde Edilen Kazançların Beyanı Kapsamında Susma Hakkı  363
3.2.4.6.2.3. Bilgi Verme Zorunluluğunun (Vergi Usul Kanunu m. 148) Yakınlarını Suçlamama Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  364
3.2.4.7. Delillere İlişkin Hususlar  365
3.2.4.7.1. Delillerin Duruşmada Sunuluşu ve Tartışılması  366
3.2.4.7.2. Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller  367
3.2.4.7.2.1. Hukuka Aykırı Arama Neticesinde Elde Edilen Delillerin Ceza Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi  368
3.2.4.7.2.2. Hukuka Aykırı Arama Neticesinde Elde Edilen Delillerin Vergi Tarhiyatı Açısından Değerlendirilmesi  372
3.2.4.8. Masumiyet Karinesi  373
3.2.4.8.1. Masumiyet Karinesi Kapsamında Vergi Tekniği Raporları  374
3.2.4.8.2. Masumiyet Karinesi Kapsamında Özel Esaslara Tabi Mükellef Uygulaması  374
3.2.4.8.3. Masumiyet Karinesi Kapsamında Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenledikleri veya Kullandıkları Vergi İnceleme Raporu ile Tespit Olunanların, Kanunla Kurulmuş Mesleki Kuruluşlara, Birlik ve Mesleki Odalara Bildirilmesi  375
3.2.4.8.4. Masumiyet Karinesi Kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler ile 359. Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması  376
3.2.4.8.5. Masumiyet karinesi Kapsamında Fiili veya Hukuki Sorumluluk Karineleri  377
3.2.4.8.5.1. Masumiyet Karinesi Kapsamında İktisadi, Ticari ve Teknik İcaplara Uymayan veya Olayın Özelliğine Göre Normal ve Mutad Olmayan Bir Durumun İddia Olunması Halinde İspat Külfetinin Bunu İddia Eden Tarafta Olması  379
3.2.4.8.5.2. Masumiyet Karinesi Kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlisinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına Ceza Kesilmesi  380
3.3. ÖZEL YAŞAMA VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI  383
3.3.1. Özel Yaşama Saygı Hakkı  389
3.3.1.1. Mahremiyetin Korunması  389
3.3.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  393
3.3.1.2.1. Vergi Hukuku Kapsamında Veri Toplama  397
3.3.1.2.1.1. Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Ambarı Sistemi (VERİA) ve Vergi Mahremiyeti  398
3.3.1.2.1.1.1. Vergi Mahremiyetine İlişkin İstisnaların Değerlendirilmesi  401
3.3.1.2.2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yoluyla Mükelleflerin Korunması  404
3.3.1.2.3. Bilgi Değişimi  405
3.3.1.2.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bilgi Değişimi Konusundaki Yaklaşımı  407
3.3.1.3. Şeref ve İtibarın Korunması  414
3.3.2. Aile Yaşamına Saygı Hakkı  416
3.3.2.1. Aile Yaşamına Saygı Hakkı Kapsamında Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi  417
3.3.3. Konuta Saygı Hakkı  419
3.3.3.1. Konuta Saygı Hakkı Kapsamında Vergisel Arama ve El Koyma  422
3.3.3.1.1. Türk Vergi Hukuku Kapsamında Arama ve El Koyma  424
3.3.3.1.1.1. Konuta Saygı Hakkı ile Çeliştiğini Düşündüğümüz El Koymaya İlişkin Bazı Düzenlemeler  432
3.3.3.2. Konuta Saygı Hakkı Kapsamında Konutun Satılması ve Konuttan Tahliye  432
3.3.4. Haberleşmeye Saygı Hakkı  437
3.4. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ  443
3.4.1. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü ve Vergi  447
3.4.1.1. Verginin Başvurucunun Dini Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi ve Din Özgürlüğü  447
3.4.1.2. Din, Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü, Bireyin Kendi Arzusu Hilafına Dini Faaliyetlere, Dolaylı ve Zorla Dahil Edilmesine Karşı Bir Koruma İhtiva Eder mi?  449
3.4.1.3. Dini Bir Organizasyon, Din Özgürlüğünü Gerekçe Göstererek Özel Bir Vergilendirme Statüsüne Sahip Olmak İsteyebilir mi?  450
3.4.1.4. Vergi Mükellefleri, Din Özgürlüğünü Gerekçe Göstererek Ödedikleri Vergilerin Belli Bir Amaca Tahsis Edilmesini veya Edilmemesini Talep Edebilir mi?  454
3.4.1.5. Kâr Amaçlı Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Öznesi Olabilir mi?  456
3.5. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  457
3.5.1. Vergi İdaresi Çalışanlarına Yönelik Hakaret Niteliğindeki Mükellef İfadelerinin İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilmesi  461
3.5.2. İfade Özgürlüğü Kapsamında Basın Özgürlüğü  464
3.6. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  467
3.6.1. Vergilendirme Kapsamında Ayrımcılık Yasağı  470
3.6.1.1. Mükellefler İçin Farklı Vergi veya Vergilendirme Usullerinin Öngörülmesinin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  473
3.6.1.2. Vergi Harcamalarının Mülkiyet Hakkı Bağlamında Ayrımcılık Yasağı Açısından Değerlendirilmesi  474
3.6.1.3. Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Vatandaş–Yabancı Ayrımı  478
3.6.1.4. Ayrımcılık Yasağı ve Diğer Haklar  478
3.7. AYNI SUÇTAN DOLAYI İKİ KEZ YARGILANMAMA VE CEZALANDIRILMAMA HAKKI  479
3.7.1. Vergi Hukuku Kapsamında Aynı suçtan Dolayı İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı  482
3.7.1.1. Idem (Ayniyet)  484
3.7.1.1.1. Kanuni Temsilcinin Aynı Fiilinden Dolayı hem Kişisel Olarak hem de Kanuni Temsil İlişkisi Kapsamında Yargılandığı Durumlarda Idem (Ayniyet) İlişkisi  488
3.7.1.2. Bis (Mükerrerlik)  489
3.7.1.2.1. Aynı Fiilden Dolayı Paralel Yargılamalar Yapılması  490
3.7.1.3. Vergi Usul Kanunu Uyarınca Para Cezası ve Hapis Cezası Uygulanmasının Ne Bis In Idem İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi  495
3.7.1.3.1. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  498
3.7.1.3.1.1. Kabul edilebilirlik Yönünden  500
3.7.1.3.1.2. Esas Yönünden  501
Sonuç  507
Yararlanılan Kaynaklar  531
Kavramlar Dizini  589
 


Ergun Özbudun
Ekim 2020
75.00 TL
Sepete Ekle
Zafer Gören
Ekim 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Fatih Öztürk
Ekim 2020
47.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Ö. Kaboğlu
Ekim 2020
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
İNSAN HAKLARI DÜŞÜNCESİNİN HUKUKSAL VE
SİYASAL ALANA YANSIMASINDA VERGİNİN ETKİSİ
1.1. GENEL OLARAK  23
1.2. MAGNA CARTA  25
1.2.1. Magna Carta’nın Kabul Edilme Sebepleri  25
1.2.2. Magna Carta’nın Niteliği ve Önemi  26
1.3. PARLAMENTONUN DOĞUŞU  28
1.4. HAKLAR DİLEKÇESİ (THE PETITION OF RIGHT)  32
1.4.1. Haklar Dilekçesi’nin Kabul Edilme Nedenleri  32
1.4.2. Haklar Dilekçesi’nin Muhtevası ve Önemi  35
1.5. AMERİKAN DEVRİMİ  36
1.5.1. Devrimi Oluşturan Olaylar  36
1.5.2. Amerikan Devrimi’nin Önemi  45
1.6. FRANSIZ DEVRİMİ  46
1.6.1. Devrimin Nedenleri  46
1.6.2. Fransız Devrimi’nin ve İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin Önemi  51
1.7. İNSAN HAKLARINI KORUMA YÖNTEMİ OLARAK DİRENME HAKKI KAPSAMINDA SİVİL İTAATSİZLİK NİTELİĞİNDEKİ VERGİ DİRENÇLERİ  53
1.7.1. Thoreau– Gandhi–Walker ve Süfrajetler  55
1.8. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI ALANA GEÇİŞİ  57
1.8.1. İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme ve Bireysel Başvuru  59
İkinci Bölüm
VERGİ KONULU BAŞVURULAR BAKIMINDAN
BİREYSEL BAŞVURU KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ
2.1. MAHKEMENİN YETKİSİNE İLİŞKİN KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ  62
2.1.1. Kişi Bakımından Yetki  63
2.1.1.1. Gerçek Kişilerin Bireysel Başvuru Yetkisi  65
2.1.1.1.1. Ceninin Başvuru Hakkı  66
2.1.1.1.2. Ölen Kişi Bakımından  67
2.1.1.2. Tüzel Kişilerin Bireysel Başvuru Yetkisi  70
2.1.1.2.1. Özel Hukuk Tüzel Kişileri  70
2.1.1.2.1.1. Şirketler  71
2.1.1.2.1.2. Dernekler  74
2.1.1.2.1.3. Siyasi Partiler  76
2.1.1.2.1.4. Vakıflar  77
2.1.1.2.1.5. Belediye İktisadi Teşekkülleri  80
2.1.1.2.1.6. Özel Hukuk Tüzel kişiliğinin Sona Ermesi  81
2.1.1.2.2. Kamu Tüzel Kişilerinin Başvuru Ehliyetleri  83
2.1.1.3. Yabancıların Bireysel Başvuru Yetkisi  86
2.1.1.4. Mağdurluk Statüsü  88
2.1.1.4.1. Kişisellik  89
2.1.1.4.2. Doğrudanlık  93
2.2.1.4.3. Güncellik  93
2.2.1.4.4. Potansiyel Mağdurluk  94
2.1.2. Yer Bakımından Yetki  96
2.1.3. Zaman Bakımından Yetki  97
2.1.4. Konu Bakımından Yetki  98
2.1.4.1. Bireysel Başvurunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamındaki Anayasal Hak ve Özgürlüklerle Sınırlı Tutulması  98
2.1.4.2. Bireysel Başvuruya Konu Edilemeyecek İşlemler  99
2.1.4.2.1. Yasama İşlemleri  99
2.1.4.2.2. Düzenleyici İdari İşlemler  100
2.1.4.2.3. Anayasa’nın Yargı Denetimi Dışında Bıraktığı İşlemler  104
2.1.4.2.4. Anayasa Mahkemesi Kararları  107
2.1.5. Başvuru Yollarının Tüketilmesi  107
2.1.5.1. İdari Başvuru Yolları  108
2.1.5.2. Kanun Yolu Kavramı  110
2.1.5.2.1. Bireysel Başvuru Açısından Tüketilmesi Gereken Yargısal Başvuru Yolları  111
2.1.5.3. Başvuru Yollarını Tüketme Kuralı Kapsamında Başvurucunun Özenli Davranmış Olması Gerekliliği  112
2.1.5.4. Tüketilmesi Gerekli Olmayan Başvuru Yolları: “Etkili ve Erişilebilir Olma Koşulu”  115
2.1.5.4.1. Tüketme Şartının İstisnaları  116
2.1.5.4.1.1. Makul Sürede Yargılama İhlalinin Söz Konusu Olduğu Durumlarında Tüketme Şartı  117
2.1.5.4.1.2. Yürütmenin Durdurulmasına İlişkin Talebin Kabul Edilmemesi Durumunda Tüketme Şartı  118
2.1.5.5. İspat  119
2.1.6. Açıkça Dayanaktan Yoksunluk  120
2.1.6.1. Kanun Yolu Şikâyetleri (Temyiz Merci Şikâyetleri)  121
2.1.6.2. Bir İhlalin Olmadığının Açık Olduğu Başvurular  124
2.1.6.3. Kanıtlanmamış Başvurular  125
2.1.6.4. Karmaşık ve Zorlama Başvurular  127
2.1.7. Anayasal Açıdan Önem Taşıma ve Önemli Bir Zararın Bulunması  127
2.1.8. Bireysel Başvuru Süresi  132
2.1.8.1. Bireysel Başvuru Süresinin Hesaplanması  133
2.1.8.1.1. Bireysel Başvuru Süresinin Başlangıcı  133
2.1.8.1.1.1. Kararın Taraflara Tebliğ Zorunluluğunun Bulunmadığı Durumlarda Sürenin Başlangıcı  135
2.1.8.1.1.2. Başvurucu Mazeretinin Başvuru Süresine Etkisi  135
2.1.8.1.2. Bireysel Başvuru Sürenin Sona Ermesi  136
2.1.9. Başvurunun Mükerrer Olmaması  137
2.1.10. Bireysel Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılmaması  137
Üçüncü Bölüm
VERGİ YOLUYLA MÜDAHALE EDİLEBİLECEK
BİREYSEL BAŞVURU KONUSU HAK VE ÖZGÜRLÜKLER
3.1. MÜLKİYET HAKKI  139
3.1.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’da Mülkiyet Hakkı  140
3.1.2. Mülkiyet Kavramı  143
3.1.2.1. Meşru Beklenti  146
3.1.2.1.1. Meşru Beklenti Kapsamında İyiniyetli ve Özenli Davranma  149
3.1.3. Mülkiyet Hakkına Yönelik Bir Müdahale Olup Olmadığının Belirlenmesi  150
3.1.4. Mülkiyet Hakkına Yönelik Müdahalenin Meşru Olup Olmadığının Değerlendirilmesi  153
3.1.4.1. Mülkiyet Hakkına Yönelik Müdahale Hukuka Uygun Olmalıdır  154
3.1.4.1.1. Hukukun İlgili Kişiler Açısından Erişilebilir ve Tatbikinde Kesin ve Öngörülebilir Olması  158
3.1.4.1.1.1. Anayasa’nın 73/4 Maddesi ile Cumhurbaşkanına Tanınan Yetki Bakımından Öngörülebilirlik  165
3.1.4.1.1.2. Anayasa’nın 167/2 Maddesi ile Cumhurbaşkanına Tanınan Yetki Bakımından Öngörülebilirlik  167
3.1.4.1.1.3. Sirküler ve Özelge (Mukteza) Bakımından Öngörülebilirlik  169
3.1.4.1.1.4. İçtihat İstikrarsızlığı ve Öngörülebilirlik  172
3.1.4.1.1.5. Geçmişe Etkili Düzenlemeler ve Öngörülebilirlik  178
3.1.4.1.1.6. Öngörülebilirlik Ölçütünün Vergi Mükelleflerinin Statüsüne Bağlı Olarak Değerlendirilmesi  188
3.1.4.2. Müdahalenin Kamu Yararı /Genel Yarara Uygun Olması  189
3.1.4.2.1. Kamu Yararını Belirlemede Takdir Marjı  193
3.1.4.3. Ölçülülük (Adil Denge Testi)  197
3.1.4.3.1. Ölçülülük (Adil Denge) Testinde Göz önünde Tutulan Hususlar  198
3.1.4.3.1.1. Müdahalenin Başvurucunun Malvarlığında Meydana Getirdiği Zararın Miktarı ve Zararın Karşılanması  198
3.1.4.3.1.2. Başvurucunun Özeni ve Sorumluluklarını Yerine Getirmesi  203
3.1.4.3.1.3. Ticari Risk  206
3.1.4.3.1.4. Hukukun Üstünlüğü  207
3.1.4.3.1.4.1. Geçmişe Etkili Düzenlemeler  207
3.1.4.3.1.4.2. Kesinleşmiş Mahkeme Kararlarının İptal Edilmesi veya Uygulanmaması  207
3.1.4.3.1.4.3. Usuli Güvenceler  209
3.1.4.3.1.5. Kullanılan Yöntemlerin Uygunluğu  211
3.1.5. Pozitif Yükümlülükler ve Mülkiyet Hakkı  213
3.2. ADİL YARGILANMA HAKKI  214
3.2.1. Medeni Hak ve Yükümlülükler Kavramının Özerk Anlamı  217
3.2.1.2. Hakkın ve Yükümlülüğün Medeni Olup Olmadığının Belirlenmesi  218
3.2.1.2.1. Medeni Hak ve Yükümlülükler ve Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar  220
3.2.1.2.1.1. Maddi Nitelikli Menfaatlere İlişkin Uyuşmazlıklar ve Vergi Davaları  225
3.2.2. Suç İsnadı Kavramı  229
3.2.2.1. Suç isnadı ve Vergi Davaları  232
3.2.2.1.1. Vergi Cezasının Vergi Aslı ile Birlikte İdari Davaya Konu Edildiği Durumlar  235
3.2.2.1.2. Ulusal Yargı Organlarının Vergi Aslını Onaylarken Vergi Cezasını İptal Etmeleri Durumunda 6. Madde Uygulanabilir mi?  237
3.2.3. Anayasa ve Adil Yargılanma Hakkı  238
3.2.4. Adil Yargılanma Hakkının Güvenceleri  244
3.2.4.1. Mahkemeye Erişim Hakkı  245
3.2.4.1.1. Mahkemeye Erişim Hakkına Yönelik Sınırlamalar  247
3.2.4.1.1.1. Dava Açma Hakkına Yönelik Doğrudan Sınırlamalar  247
3.2.4.1.1.1.1. Adi Ortaklıkların Tüzel Kişiliklerinin Bulunmaması Nedeniyle Dava Açma Hakkının Sınırlandırılması  249
3.2.4.1.1.1.2. Uzlaşma Kurumunun Dava Açma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  251
3.2.4.1.1.1.3. El Koyma İşleminin Dava Açma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  253
3.2.4.1.1.2. Dava Açma Hakkının Dolaylı Yollarla Sınırlandırılması  256
3.2.4.1.1.2.1. Haksız Çıkma Zammının Dava Açma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  258
3.2.4.1.1.2.2. Usul Kurallarının Katı Bir Şekilde Yorumlanması  263
3.2.4.1.1.3. Mahkemenin Yargı Yetkisine Yönelik Sınırlamalar  268
3.2.4.1.1.3.1. Yasamanın Müdahalesi  273
3.2.4.1.1.3.2. Vergi Usul Kanunu’nun Bazı Hükümlerinin Mahkemelerin Yargı Yetkisinin Sınırlandırılması Kapsamında Değerlendirilmesi  275
3.2.4.1.1.3.2.1. İhtiyati Haciz  275
3.2.4.1.1.3.2.2. İhtiyati Tahakkuk  278
3.2.4.1.1.3.2.3. Kabahatler İçin Maktu Ceza Öngörülmesi  279
3.2.4.1.1.4. Mahkeme Kararlarının Kesinliği ve İcrası  280
3.2.4.2. Makul Sürede Yargılanma Hakkı  283
3.2.4.2.1. Dikkate Alınan Süreyi Tespit Etme  287
3.2.4.2.1.1. AİHM Uygulamasında Sürenin Başlangıcının Tespiti  287
3.2.4.2.1.1.1. İsnat Kavramı  287
3.2.4.2.1.2. Anayasa Mahkemesi Uygulamasında Sürenin Başlangıcının Tespiti  292
3.2.4.2.1.2.1. Sadece Vergi Aslının Uyuşmazlık Konusu Olduğu Durumlar  292
3.2.4 2.1.2.1.1. İhtirazi Kayıtla Verilen Beyannameler  292
3.2.4.2.1.2.1.2. Hata Olması Durumunda  292
3.2.4.2.1.2.2. Ödeme Emrine Karşı Açılan Davalar  293
3.2.4.2.1.2.3. Vergi Aslı ve Cezasının Aynı İdari Davaya Konu Olduğu Durumlar  294
3.2.4.2.1.2.3.1. Dinlenme Talep Eden Mükellefler Bakımından Sürenin Başlangıcının Tespiti  294
3.2.4.2.1.2.3.2. Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talep Edilmesi Durumunda Sürenin Başlangıcının Tespiti  295
3.2.4.2.1.2.3.3. Aramalı Vergi İncelemelerinin Söz Konusu Olması Durumunda Sürenin Başlangıcının Tespiti  295
3.2.4.2.1.2.4. Kaçakçılık Suçlarında Sürenin Başlangıcının Tespiti  296
3.2.4.2.1.2. Değerlendirmeye Esas Alınacak Sürenin Bitiş Anı  297
3.2.4.2.2. Makul Süre Değerlendirmesinde Kullanılan Kriterler  298
3.2.4.2.2.1. Davanın Karmaşıklığı  299
3.2.4.2.2.2. Başvurucunun Tutumu  301
3.2.4.2.2.3. Ulusal Makamların Tutumu  302
3.2.4.2.2.3.1. Ulusal Makamların Tutumu Kapsamında Kanunlarda Yer Alan Düzenleyici Sürelere Riayet Edilmemesi  304
3.2.4.2.2.4. Özel Bir İhtimam Göstermenin Gerekli Olup Olmadığı  306
3.2.4.3. Aleni Yargılanma ve Aleni Karar Hakkı  307
3.2.4.3.1. Duruşma Zorunluluğu  309
3.2.4.3.1.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Kapsamında Vergi Davalarında Duruşma  311
3.2.4.3.1.2. Türk İdari Yargı Sistemi Kapsamında Duruşma  316
3.2.4.3.1.3. Duruşma Hakkından Feragat  320
3.2.4.3.2. Aleni Hüküm  321
3.2.4.4. Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı  326
3.2.4.4.1. Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkesi  327
3.2.4.4.1.1. Davanın Tarafları Arasında Usuli Eşitsizlikler  328
3.2.4.4.1.1.1. Danıştay Savcılığının Görüşünün Tebliğ Edilmemesi  331
3.2.4.4.1.1.2. Danıştay Tetkik Hâkimi Görüşünün Tebliğ Edilmemesi  333
3.2.4.4.1.2. Bilgi ve Belgelere Ulaşmada Eşitlik  334
3.2.4.4.1.2.1. Vergi Tekniği Raporunun Mükelleflere Tebliğ Edilmemesi  334
3.2.4.5. Gerekçeli Karar Hakkı  338
3.2.4.5.1. Kanun Yolu İncelemesi ve Gerekçeli Karar Hakkı  343
3.2.4.5.2. Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddine İlişkin Kararlar Bakımından Gerekçeli Karar Hakkı  345
3.2.4.6. Susma ve Kendini Suçlamama Hakkı  346
3.2.4.6.1. Vergisel İşlemler Kapsamında Susma Hakkı  347
3.2.4.6.2. Türk Vergi Mevzuatı Kapsamında Susma Hakkı  356
3.2.4.6.2.1. Varlığı Noter Tasdik Kayıtları veya Sair Suretlerle Sabit Olduğu Halde İnceleme Sırasında Vergi İncelemesine Yetkili Kimselere Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Durumunda Susma Hakkı  356
3.2.4.6.2.1.1. Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Karşısında Hapis Cezası Öngören Düzenlemenin Hukuk Devleti İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi  362
3.2.4.6.2.2. İhale, Artırma ve Eksiltmelere İştirak Edilmemesi Karşılığında Elde Edilen Kazançların Beyanı Kapsamında Susma Hakkı  363
3.2.4.6.2.3. Bilgi Verme Zorunluluğunun (Vergi Usul Kanunu m. 148) Yakınlarını Suçlamama Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi  364
3.2.4.7. Delillere İlişkin Hususlar  365
3.2.4.7.1. Delillerin Duruşmada Sunuluşu ve Tartışılması  366
3.2.4.7.2. Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Deliller  367
3.2.4.7.2.1. Hukuka Aykırı Arama Neticesinde Elde Edilen Delillerin Ceza Hukuku Kapsamında Değerlendirilmesi  368
3.2.4.7.2.2. Hukuka Aykırı Arama Neticesinde Elde Edilen Delillerin Vergi Tarhiyatı Açısından Değerlendirilmesi  372
3.2.4.8. Masumiyet Karinesi  373
3.2.4.8.1. Masumiyet Karinesi Kapsamında Vergi Tekniği Raporları  374
3.2.4.8.2. Masumiyet Karinesi Kapsamında Özel Esaslara Tabi Mükellef Uygulaması  374
3.2.4.8.3. Masumiyet Karinesi Kapsamında Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenledikleri veya Kullandıkları Vergi İnceleme Raporu ile Tespit Olunanların, Kanunla Kurulmuş Mesleki Kuruluşlara, Birlik ve Mesleki Odalara Bildirilmesi  375
3.2.4.8.4. Masumiyet Karinesi Kapsamında Vergi Usul Kanunu’nun 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler ile 359. Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması  376
3.2.4.8.5. Masumiyet karinesi Kapsamında Fiili veya Hukuki Sorumluluk Karineleri  377
3.2.4.8.5.1. Masumiyet Karinesi Kapsamında İktisadi, Ticari ve Teknik İcaplara Uymayan veya Olayın Özelliğine Göre Normal ve Mutad Olmayan Bir Durumun İddia Olunması Halinde İspat Külfetinin Bunu İddia Eden Tarafta Olması  379
3.2.4.8.5.2. Masumiyet Karinesi Kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığının Özel İşaretli Görevlisinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına Ceza Kesilmesi  380
3.3. ÖZEL YAŞAMA VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI  383
3.3.1. Özel Yaşama Saygı Hakkı  389
3.3.1.1. Mahremiyetin Korunması  389
3.3.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hakkı  393
3.3.1.2.1. Vergi Hukuku Kapsamında Veri Toplama  397
3.3.1.2.1.1. Gelir İdaresi Başkanlığı Veri Ambarı Sistemi (VERİA) ve Vergi Mahremiyeti  398
3.3.1.2.1.1.1. Vergi Mahremiyetine İlişkin İstisnaların Değerlendirilmesi  401
3.3.1.2.2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Yoluyla Mükelleflerin Korunması  404
3.3.1.2.3. Bilgi Değişimi  405
3.3.1.2.3.1. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Bilgi Değişimi Konusundaki Yaklaşımı  407
3.3.1.3. Şeref ve İtibarın Korunması  414
3.3.2. Aile Yaşamına Saygı Hakkı  416
3.3.2.1. Aile Yaşamına Saygı Hakkı Kapsamında Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Değerlendirilmesi  417
3.3.3. Konuta Saygı Hakkı  419
3.3.3.1. Konuta Saygı Hakkı Kapsamında Vergisel Arama ve El Koyma  422
3.3.3.1.1. Türk Vergi Hukuku Kapsamında Arama ve El Koyma  424
3.3.3.1.1.1. Konuta Saygı Hakkı ile Çeliştiğini Düşündüğümüz El Koymaya İlişkin Bazı Düzenlemeler  432
3.3.3.2. Konuta Saygı Hakkı Kapsamında Konutun Satılması ve Konuttan Tahliye  432
3.3.4. Haberleşmeye Saygı Hakkı  437
3.4. DÜŞÜNCE, VİCDAN VE DİN ÖZGÜRLÜĞÜ  443
3.4.1. Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü ve Vergi  447
3.4.1.1. Verginin Başvurucunun Dini Faaliyetleri Üzerindeki Etkisi ve Din Özgürlüğü  447
3.4.1.2. Din, Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü, Bireyin Kendi Arzusu Hilafına Dini Faaliyetlere, Dolaylı ve Zorla Dahil Edilmesine Karşı Bir Koruma İhtiva Eder mi?  449
3.4.1.3. Dini Bir Organizasyon, Din Özgürlüğünü Gerekçe Göstererek Özel Bir Vergilendirme Statüsüne Sahip Olmak İsteyebilir mi?  450
3.4.1.4. Vergi Mükellefleri, Din Özgürlüğünü Gerekçe Göstererek Ödedikleri Vergilerin Belli Bir Amaca Tahsis Edilmesini veya Edilmemesini Talep Edebilir mi?  454
3.4.1.5. Kâr Amaçlı Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Din ve Vicdan Özgürlüğünün Öznesi Olabilir mi?  456
3.5. İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  457
3.5.1. Vergi İdaresi Çalışanlarına Yönelik Hakaret Niteliğindeki Mükellef İfadelerinin İfade Özgürlüğü Kapsamında Değerlendirilmesi  461
3.5.2. İfade Özgürlüğü Kapsamında Basın Özgürlüğü  464
3.6. EŞİTLİK İLKESİ VE AYRIMCILIK YASAĞI  467
3.6.1. Vergilendirme Kapsamında Ayrımcılık Yasağı  470
3.6.1.1. Mükellefler İçin Farklı Vergi veya Vergilendirme Usullerinin Öngörülmesinin Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Değerlendirilmesi  473
3.6.1.2. Vergi Harcamalarının Mülkiyet Hakkı Bağlamında Ayrımcılık Yasağı Açısından Değerlendirilmesi  474
3.6.1.3. Ayrımcılık Yasağı Kapsamında Vatandaş–Yabancı Ayrımı  478
3.6.1.4. Ayrımcılık Yasağı ve Diğer Haklar  478
3.7. AYNI SUÇTAN DOLAYI İKİ KEZ YARGILANMAMA VE CEZALANDIRILMAMA HAKKI  479
3.7.1. Vergi Hukuku Kapsamında Aynı suçtan Dolayı İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı  482
3.7.1.1. Idem (Ayniyet)  484
3.7.1.1.1. Kanuni Temsilcinin Aynı Fiilinden Dolayı hem Kişisel Olarak hem de Kanuni Temsil İlişkisi Kapsamında Yargılandığı Durumlarda Idem (Ayniyet) İlişkisi  488
3.7.1.2. Bis (Mükerrerlik)  489
3.7.1.2.1. Aynı Fiilden Dolayı Paralel Yargılamalar Yapılması  490
3.7.1.3. Vergi Usul Kanunu Uyarınca Para Cezası ve Hapis Cezası Uygulanmasının Ne Bis In Idem İlkesi Kapsamında Değerlendirilmesi  495
3.7.1.3.1. Anayasa Mahkemesinin Yaklaşımı  498
3.7.1.3.1.1. Kabul edilebilirlik Yönünden  500
3.7.1.3.1.2. Esas Yönünden  501
Sonuç  507
Yararlanılan Kaynaklar  531
Kavramlar Dizini  589
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020