Tıp Hukuku (2 Cilt) Cilt I: Genel Hükümler – Cilt II: Özel Hükümler Prof. Dr. Hakan Hakeri  - Kitap

Tıp Hukuku (2 Cilt)

Cilt I: Genel Hükümler – Cilt II: Özel Hükümler

26. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1612
Barkod:
9789750290879
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
1.800,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
25. baskı
Şubat 2022
1.790,00
995,00 (%44)
Kitabın Açıklaması
Bu kitap tıbbi müdahalenin hukukunu incelemektedir. Böylece değişik tıbbi müdahaleler bakımından hukuki sorunlar, sağlık çalışanlarının hak ve yükümlülükleri, hastaların hak ve yükümlülükleri ile hatalı tıbbi uygulamalar nedeniyle tazminat ve idari sorumluluk konuları sistematik bir yapı içinde, kapsamlı ve bilimsel olarak ele alınmaktadır.
Kitapta tıp hukukunun teorik ve pratik bütün konuları ele alınmış, tıp hukukuyla ilgili teorik ve uygulamadaki tüm sorulara cevap verilmeye çalışılmıştır. Uygulamaya yönelik kitaplardan farklı olarak konular sistematik olarak ele alındığından, uygulamacıların aradıkları hususları bu konular içinde bulması gerekmektedir.
Tıp hukukunun teorik altyapısının kurulması için bir adım daha atılarak, genel hükümler ve özel hükümler şeklinde iki cilt halinde hazırlanan kitabın bu baskısına güncel yeni kaynaklar eklenmiştir.
Kitap içerisindeki § işareti, söz konusu yargı kararının tam metnine karekod okutarak ulaşabileceğinizi göstermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sağlık Çalışanları Hakları ve Hasta Hakları
.
Tıp Hukukunun Temel Kavram ve Kurumları
.
Tıbbi Müdahalenin Hukuka Uygunluğunun Şartları
.
Hekim ve Hastaların Yükümlülükleri
.
Özellik Arzeden Tıbbi Müdahaleler
.
Tıbbi Müdahalelere Uygulanacak Sözleşmeler
.
Hatalı Tıbbi Uygulama ve Tazminat Sorumluluğu
.
Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
CİLT I
GENEL HÜKÜMLER
1. Bölüm
TIP HUKUKUNA GİRİŞ
§ 1. ÖN AÇIKLAMALAR 
37
§ 2. TARİHSEL GELİŞİM 
44
§ 3. HUKUKSAL KAYNAKLAR 
50
2. Bölüm
MESLEK ETİĞİ VE DİSİPLİN
§ 1. MESLEK ETİĞİ 
57
§ 2. MESLEKİ DİSİPLİN 
70
3. Bölüm
HASTA VE SAĞLIK ÇALIŞANI HAKLARI
§ 1. HASTA HAKLARI 
85
§ 2. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI VE HAK ARAMA YOLLARI 
115
4. Bölüm
TIP HUKUKUNDA BAZI KAVRAMLAR
§ 1. TEMEL KAVRAMLAR 
159
§ 2. SAĞLIK PERSONELİ KAVRAMI 
167
§ 3. EMBRİYO KAVRAMI VE HUKUKİ STATÜSÜ 
172
§ 4. TIP HUKUKUNDA “ÇOCUK” KAVRAMI 
175
§ 5. TIBBİ UYGULAMA HATASI (MALPRAKTİS) 
183
§ 6. ÇEKİNİK (DEFANSİF) TIP 
184
5. Bölüm
TIP HUKUKUNUN TEMEL KURUM VE KURULLARI
§ 1. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMET SUNUCULARI 
187
§ 2. ETİK KURULLAR 
189
§ 3. YÜKSEK SAĞLIK ŞURASI 
198
§ 4. ADLİ TIP KURUMU 
199
§ 5. SAĞLIK MESLEKLERİ KURULU 
200
§ 6. MESLEKİ SORUMLULUK KURULU 
206
§ 7. MESLEK KURULUŞLARI 
208
6. Bölüm
TEMEL İLKELER
§ 1. HEKİMLİK MESLEĞİNİN İCRASINDA MESLEKİ ÖZERKLİK 
215
§ 2. DİKEY VE YATAY İŞ BİRLİĞİ 
236
§ 3. TIBBİ MÜDAHALELERDE MAHREMİYET 
264
§ 4. TIP HUKUKUNDA ZORUNLULUK HALİ 
326
§ 5. TIP HUKUKUNDA ETİK VE HUKUKİ İKİLEMLER 
340
7. Bölüm
TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN ŞARTLARI
§ 1. GENEL BİLGİLER 
349
§ 2. ŞARTLAR 
350
8. Bölüm
HEKİM VE HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
701
§ 2. HASTANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
817
CİLT II
ÖZEL HÜKÜMLER
1. Bölüm
ÖZELLİK ARZEDEN TIBBİ MÜDAHALELER
§ 1. ORGAN VE DOKU NAKLİ 
867
§ 2. KLİNİK ARAŞTIRMA (İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE DENEME) 
918
§ 3. ESTETİK MÜDAHALELER 
966
§4. KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI 
977
§ 5. İNSAN KOPYALAMA 
991
§ 6. İNSAN DONDURMA 
995
§ 7. İNSANI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 
997
§ 8. GENETİK TANI 
1005
§ 9. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİNE YÖNELİK TIBBİ MÜDAHALELER 
1020
§ 10. YAPAY DÖLLEME 
1036
§ 11. MİTOKONDRİ DEĞİŞTİRME TEDAVİLERİ 
1069
§ 12. GEBELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ 
1072
§ 13. GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIBBİ MÜDAHALELER 
1077
§ 14. ACİL TIBBİ MÜDAHALELER 
1090
§ 15. KISIRLAŞTIRMA 
1098
§ 16. KİMYASAL HADIM 
1102
§ 17. PALYATİF BAKIM 
1113
§ 18. SAĞLIK TURİZMİ ÇERÇEVESİNDE YABANCI HASTALARA YAPILAN TIBBİ MÜDAHALELER 
1117
§ 19. YAPAY ZEKÂ VE TIBBİ MÜDAHALELER 
1125
§ 20. TELE–TIP (SAĞLIK HİZMETLERİNİN UZAKTAN SUNUMU) 
1129
§ 21. PANDEMİ VE TIP HUKUKU SORUNLARI 
1146
§ 22. CESET ÜZERİNDE BİLİMSEL İNCELEME VE ARAŞTIRMA YAPILMASI 
1163
2. Bölüm
HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ
§ 1. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ 
1167
§ 2. HASTA İLE HEKİM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
1169
3. Bölüm
HATALI TIBBİ UYGULAMA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU
§1. HATALI TIBBİ UYGULAMA (MALPRAKTİS) 
1215
§ 2. TAZMİNAT SORUMLULUĞU 
1376
§ 3. TAZMİNAT SORUMLULUĞUNA ALTERNATİF YÖNTEMLER 
1521
4. Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİ’NE BİREYSEL BAŞVURU
§ 1. GİRİŞ 
1527
§ 2. TIBBİ HATALARA İLİŞKİN DAVALARDA HUKUKİ BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMİŞ OLMASI ŞARTI 
1528
§ 3. YAŞAM HAKKI 
1533
§ 4. CEZA SORUŞTURMASI VEYA KOVUŞTURMASININ YAPILAMAMASI 
1539
§ 5. ADİL YARGILANMA HAKKI 
1545
§ 6. AYDINLATMA İHLALLERİ 
1552