Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Örneklerle
Ceza Muhakemesi Hukuku İşlemleri ve Adli Yazışmalar
Ekim 2020 / 2. Baskı / 528 Syf.
Fiyatı: 115.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu çalışma, Ceza Muhakemesi Hukuku işlemleri ve bu işlemlerin yazılı hale getirilmesi üzerine kurulmuştur. Bu bağlamda dilekçeler ve resmi yazışmalar ile ilk derece mahkemeleri yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi de mevzuat çerçevesinde incelenmiştir.

Kitabın bu baskısında 5271 sayılı CMK'da 2019 yılında 7188 sayılı kanunla yapılan değişikliklerle getirilen yeni işlem türleri, seri ve basit yargılama usulleri incelenmiş, uygulama koşulları değişen kamu davasının açılmasının ertelenmesi kurumu gözden geçirilmiş, uygulamadan örneklere yer verilmiştir.
Resmi yazılar, 2020 tarihli yeni resmi yazışma yönetmeliği esas alınarak yeniden kaleme alınmıştır.

Ceza muhakemesi işlemlerinin tebliği, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği çerçevesinde incelenmiştir.

Ceza muhakemesi işlem türleriyle ilgili şemalar ve işlem sürelerinin hesaplanmasında kolaylık sağlamak amacıyla tablolar oluşturulmuştur.

Yazıda Temel İlkeler gözden geçirilmiş, açıklığı engelleyen hususlara daha çok ağırlık verilmiştir.
Karar ve dilekçe örnekleri artırılmıştır. Bu bağlamda haksız tutuklama nedeniyle tazminat dava dilekçesi örneklerine yer verilmiştir.

Hüküm fıkrasının yazımı, hapis cezasında artırım ve indirim işlemleri somut örneklerle açıklanmış, örnek nitelikte bir kısa karar örneği de bu bölüme eklenmiştir.

Ceza muhakemesi işlemlerinde sürelerin hesaplanması tablolar halinde örneklerle açıklanmış, işlem türleri şematik olarak gösterilmiştir.

Mahkumiyet hükmünün yazımında önem taşıyan, cezanın artırılıp indirilmesi sırasında yapılan işlem örneklerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Muhakemesi İşlemleri
Yazı Kavramı, Nitelikleri ve Yazı Türleri
Dilekçeler
Resmi Yazılar
Ceza Muhakemesinde Resmi Yazışmalar
Soruşturma Evresi İşlemleri
Kovuşturma Evresi İşlemleri
Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm
Barkod: 9789750263514
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 528
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskı İçin Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Giriş  31
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI  37
II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI  38
A. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Niteliği ve Tanımı  38
1. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Niteliği  38
2. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Tanımı  40
B. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Geçerliliği  41
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI  42
A. Yokluk  42
B. Hükümsüzlük (Butlan)  44
1. Mutlak Hükümsüzlük  44
2. Nispi Hükümsüzlük  44
C. Hak Düşümü  44
D. Kabul Edilmezlik  45
IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  45
A. Geri alma  45
B. Yenileme  45
C. Bozma  46
D. İyileştirme  46
E. Düzeltme  46
F. Doğru Adlandırma (çevirme)  46
V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI  46
A. İrade unsuru  47
B. Maddi unsur  47
VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ  47
VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ  48
VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ  48
A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  49
1. Sözlü İşlemler  49
2. Yazılı işlemler  50
3. Eylemli /Hareketli İşlemler  50
4. Elektronik İşlemler  50
B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  51
1. Yargılama Makamı İşlemleri  52
a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları  52
b. Son Karar – Ara kararı  53
2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri  55
a. Karar  55
aa.Soruşturmaya Başlamadan Önce  55
ab.Soruşturma Evresinde  55
i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar  56
ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar  57
b. Görüş Bildirme  57
c. İstemde Bulunma  58
d. Fiili İşlemler  59
3. Katılan İşlemleri  60
4. Savunma İşlemleri  60
C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre  61
1. Açık İşlemler  61
2. Gizli İşlemler  62
D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler  63
1. Fiziki İşlem  63
2. Elektronik İşlem  64
a. UYAP Sistemi  64
b. SEGBİS Sorgu Sistemi  64
IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Bildirim Türleri  67
1. Vasıtasız Bildirim  67
a. İşlemin Açıklanması  68
b. Belge Verilmesi  68
2. Vasıtalı Bildirim  69
C. Tebligat  69
1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  70
2. Tebligat Çıkarılacak Kişi  72
3. Tebligat Çıkarılacak Adres  74
4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat  77
5. Tebligat Yapılacak Kişi  77
6. Avukat Stajyerlerine Tebligat  79
D. Elektronik Tebligat  80
1. Elektronik Tebligat Adresi  80
2. Elektronik Tebligatın İşleyişi  82
3. İşlem ve Delil Kayıtlarının Muhafazası  82
4. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  83
5. Muhatabın Bilgilendirilmesi  84
6. PTT’nin Yükümlülükleri  84
7. Adres Sahibinin Yükümlülükleri  86
X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE  86
A. Süre Kavramı  86
B. Süre Türleri  87
1. Hak Düşürücü Süreler  88
2. Düzenleyici Süreler  88
3. Koruyucu Süreler  89
4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler  89
C. Sürelerin Hesaplanması  90
1. Yasal Düzenleme  90
2. Sürenin Başlaması ve Sona Ermesi  90
a. Sürenin Başlaması  90
b. Sürenin Sona Ermesi  91
3. Gün Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  91
a. Usulüne Uygun Tebligatta  91
b. Usule Aykırı Tebligatta  92
c. İlan Yoluyla Tebligatta  92
d. Elektronik Tebligatta  92
e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurularda  92
f. Adli Tatilde Süre Hesabı  93
4. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  93
5. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  94
6. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması  94
7. Olağanüstü Durumlarda Süre  94
İkinci Bölüm
YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
I. YAZI KAVRAMI  99
A. Dil ve Dili Kullanma  99
B. Konuşma  100
C. Yazma  100
D. Yazı  101
1. Tanımı  101
2. Yazının Tarihçesi  101
3. Yazının ve Yazışmanın Önemi  102
a. Genel Olarak  102
b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi  102
c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi  103
d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında ve Çözümünde Yazının Önemi  105
e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık  105
f. Adil Yargılanma Hakkı  106
II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ  108
A. Genel Olarak  108
B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi  108
1. Sorun Kavramı  108
a. Maddi Sorun (Mesele)  109
b. Hukuki Sorun (Mesele)  110
ba. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar  110
bb. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar  110
C. Araştırma Yapmak  110
1. Genel Olarak  110
2. Bilgi ve Kaynak Toplamak  111
a. Bilgi Kavramı  111
b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler  112
D. Eylemi Nitelendirmek  115
1. Genel Olarak  115
2. Olaya Uygulanacak Hukuk Normunun Saptanması  116
3. Hukuk Normunun Yorumu  117
E. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak  118
F. Yazmak /Kaleme Almak  118
G. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme  119
H. Yazıların Doğruluğunu Kontrol  119
III. YAZIDA TEMEL İLKELER  120
A. Yazının Eksiksiz Olması  121
1. Genel Olarak  121
2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından  123
3. Bireysel Başvurular Bakımından  125
a. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular Bakımından  125
b. AİHM’ne Bireysel Başvurular Bakımından  126
B. Açıklık  126
1. Açıklık Kavramı  126
2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar  127
a. Kesinlik  127
b. İkna Edicilik  127
c. Doğruluk  130
3. Açıklığı Engelleyen Nedenler  131
a. Dilbilgisi Yanlışları  131
b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması  134
c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması  135
d. Mantık Yanlışları  135
e. Sözcük Seçimi  140
C. Kısalık  142
1. Kavram  142
2. Paragraflara Ayırma  143
3. Anlatım Biçimi  144
a. Karşılaştırma  144
b. Nesnel Anlatım  145
c. Kanıt Gösterme  145
d. Öyküleyici Anlatım  146
4. Paragrafın Önemi ve Yararları  146
D. Uygun İfade ile Kaleme Alma  148
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇELER
I. KAVRAM VE TANIMI  151
A. Dilekçe Hakkı  151
B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular  152
1. Sözlü Başvuru  153
2. Yazılı Başvuru / Dilekçe  153
3. Dilekçenin Verileceği Yer  153
a. Doğrudan Verilme  153
b. Posta Aracılığıyla  154
c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme  154
II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ  154
A. Genel Olarak  154
B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri  156
1. Şekil  156
2. Başvurulan Makamın Adı  156
3. Dilekçenin Metni  156
4. Tarih  157
5. Adı, Soyadı ve İmza  157
6. Adres  157
7. Pul  158
8. Ekler ve Diğer Hususlar  158
III. DİLEKÇE TÜRLERİ  158
A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler  158
B. Basılı Dilekçeler  159
IV. ADLİ DİLEKÇELER  160
A. Kavram  160
B. Hak Arama Özgürlüğü  160
C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma  161
1. Genel Olarak  161
2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği  162
3. Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular  162
4. Dilekçe ile Başvurulması Gereken İşlem Türleri ve Bu İşlemlere Karşı, Başvuru Dilekçelerinin Özellikleri  162
a. Eski Hale Getirme ve Eski Hale Getirme Dilekçesi  162
b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi  164
c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  165
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  166
e. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  167
f. Gerekçeli Temyiz Dilekçesi  167
5. Hak İhlallerine Karşı Bireysel Başvuru Dilekçeleri  167
a. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  167
b. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru  168
6. Adli Dilekçenin Verileceği Yer  168
7. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği  170
SYOK’ya İtiraz Dilekçesi Örneği  173
KYOK’ya İtiraz Dilekçesi Örneği  174
Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği  175
Eski Hale Getirme Dilekçesi Örneği  177
20 Temmuz 2016 Tarihinden Önce Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Dilekçesi Örneği  179
Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Dilekçesi Örneği  182
V. TEMYİZ DİLEKÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:  183
İtiraz Dilekçesi Örneği  184
İstinaf Dilekçesi Örneği  185
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Dilekçesi Örneği  186
Dördüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. RESMİ YAZIŞMA VE RESMİ YAZI KAVRAMLARI  191
A. Resmi Yazışma Kavramı  191
B. Resmi Yazışmalara İlişkin Düzenlemeler  191
1. 2004 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği  191
2. 2015 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği  192
3. 2020 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği  194
II. DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (DETSİS) VE BELGE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)  198
III. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR  199
A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri  199
1. Genel Olarak  199
2. Logo Kullanılması  200
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e – Yazışma Paketi  200
1. Genel Olarak Yazışma Paketi  200
2. Yazışma Paketinin Bileşenleri  200
a. Belgeye İlişkin Bileşenler  201
b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler  202
C. Resmi Belgede Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  202
III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  202
A. Başlık  203
B. Sayı  205
1. Genel Olarak  205
2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS)  208
C. Tarih  209
D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu  210
E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam  210
F. İlgi  211
G. Metin  213
1. Genel Olarak  213
2. Metnin Sonu  214
H. İmza Bölümü  215
I. Olur Bölümü  218
İ. Ek  218
J. Dağıtım Bölümü  219
K. Paraf Bölümü  220
L. Koordinasyon Bölümü  220
M. Gizlilik Dereceli Belgeler  220
N. Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar  221
O. Tekit  221
P. Sayfa Numarası  222
R. İletişim Bilgileri  222
S. Belgelerin Çoğaltılması ve Aslına Uygunluk Onayı  222
IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ  222
A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre  222
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  223
C. Belgelerin Fiziki Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  224
1. Belgelerin Fiziki Ortamda Gönderilmesi  224
2. Fiziki Ortamda Gönderilen Belgelerin Alınması  225
Süreli Belge Gönderiminde Zarf Örneği  226
Kişiye Özel Belge Gönderiminde Zarf Örneği  226
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
I. GENEL OLARAK  227
A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi  228
1. Yasal Düzenleme  228
B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları  231
1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri  231
2. Zabıt Kâtibinin Görevleri  237
3. Mübaşirin Görevleri  238
C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması  239
1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi  240
a. Kayıtların Tutulması  240
b. Belgelerin Yazımı  241
c. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul ve Soruşturma Kaydı  241
d. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması  245
2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi  246
3. Adli Yazıların Gönderilmesi  248
II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  248
A. Başlık  249
B. Sayı Alt Başlığı  249
1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı  250
2. Soruşturma Numarası  250
3. Dosya Esas Numarası  251
4. Diğer Sayı Başlıkları  252
C. Konu Alt Başlığı  252
D. Metin Bölümü  252
E. İmza Bölümü  253
F. Gerekli Bilgiler ve Notlar  254
III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ  254
A. Müzekkereler  254
1. Müzekkere Kavramı  254
2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri  256
3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması  257
Müzekkere Örneği (Talimat)  259
Tekit Örnekleri  260
B. Talimatlar  262
C. Tutanaklar  267
1. Genel Olarak  267
2. Tutanağın Bölümleri  268
3. Tutanak Türleri  268
a. Soruşturma Evresi Tutanakları  269
b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri  270
ba. Tutanak Başlığı  270
bb. Tutanak Metni  270
bc. Tarih Bölümü  271
bd. İmza Bölümü  271
be. Zabıt Katibinin Bulunması  272
c. Duruşma Tutanağı  272
D. Mahkeme Kararları  273
E. Raporlar  273
Altıncı Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. SUÇ ŞÜPHESİNİN ÖĞRENİLMESİ VE SORUŞTURMAYA BAŞLAMA  275
A. Başlangıç şüphesi ve şüphenin öğrenilmesi  275
B. Soruşturma Evresi Makamları  276
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  276
2. Adli Kolluk  277
3. Mülki Amir Tarafından Görevlendirilen Kolluk Amiri  277
4. Sulh Ceza Hakimliği  277
5. Müdafi  278
C. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması  278
D. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler  279
E. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler  280
II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ  281
A. Yasal Düzenleme  281
B. İhbar  282
1. İhbar Kavram ve Tanımı  282
2. İhbarın Özellikleri  283
3. Şüpheli Ölüm İhbarları  284
C. Şikayet  284
1. Şikayet Kavramı, Şikayet Hakkı ve Şikayetçi  284
2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam  285
3. Şikayet Dilekçesinin Şekli  286
4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği  286
5. Sonuç ve Talep Bölümü  287
6. İmza Bölümü  287
7. Suç İhbar Yazısı Örneği  288
III. SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI  292
IV. İFADE ALMA  293
A. Şüphelinin İfadesinin Alınması  293
1. Şüphelinin Çağrılması  294
2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi  296
Zorla Getirme Kararı Örneği  298
Zorla Getirme Emri Örneği  299
3. İfade Almanın Esasları  299
4. İfade Tutanağı  300
a. Başlık  300
b. Alt Başlıklar  300
c. Metin  300
ca. Giriş  301
cb. Gelişme  301
cc. Sonuç  301
d. Tarih  301
e. İmza  301
B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması  302
1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması  302
2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri  302
3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi  302
4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi  303
Şüpheli İçin İfade Tutanağı (Örnek)  304
IV. KORUMA TEDBİRLERİ  308
A. Yakalama  308
1. Kavram  308
2. Yakalama Tutanağı  309
a. Tutanağın İçeriği  309
b. Tutanağın Düzenlenmesi  310
Yakalama Tutanağı Örneği  310
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  311
3. Üst Arama Tutanağı  312
B. Gözaltına Alma  315
1. Yasal Düzenleme  315
2. Gözaltına Alma Kararı  315
3. Gözaltı Süresinin Uzatılması  317
C. Tutuklama  319
1. Kavram  319
2. Tutuklamanın Şartları  319
3. Tutuklama İstemi  321
a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri  322
4. Tutuklama Kararı  325
a. Niteliği  325
b. Yazı İşleri Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler  325
c. Yetki  325
d. Usul  326
5. Tutuklama Kararının Yazılması  326
a. Başlık ve Alt Başlıklar  326
b. Metin Bölümü  327
c. İmza Bölümü  328
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  328
a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri  329
b. Tutuklama Nedenleri  329
ba. Kaçma Şüphesi  330
bb. Delilleri Karartma İhtimali  331
bc. Katalog Suçlar  331
c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı  332
d. Orantılılık İlkesi  332
7. Tutuklama Kararına İtiraz  340
8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi  343
a. Soruşturma Evresinde  344
aa. C. Savcısının istemi  344
Tutuklama İstemi Örneği  345
ab. Şüphelinin İstemi  345
ac. Karar  346
Tutukluluk Hâlinin Devamı Kararı Örneği  347
b. Kovuşturma Evresinde  348
Kovuşturma Evresi Tutukluluk Hâlinin Devamı Kararı Örneği  349
9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  349
D. Arama  350
1. Genel Olarak  350
2. Arama Kararı  351
a. Yetki  351
b. Koşulları  352
c. Arama İstemi/Talebi  353
Arama İstemi /Talebi Örneği  353
d. Karar  354
e. Arama Kararının ve Arama İşleminin İşlem Niteliği  355
3. Aramanın Yapılması (İcrası)  355
4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı  355
Arama Kararı Örneği  357
Arama Emri Örneği  358
V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  363
A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı  363
1. Bilirkişi Dinleme  363
2. Bilirkişi Seçme ve Atama  363
3. Bilirkişi Atama Kararı  364
Bilirkişi Yemin ve Beyan Tutanağı Örneği  365
Bilirkişi Tayin Tutanağı Örneği  366
B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı  366
Vücut Muayenesi Talep Yazısı Örneği  367
Alkol Raporu Onama Kararı Örneği  368
Vücut Muayenesi Talebinin Reddi Kararı Örneği  369
C. Keşif  370
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  370
2. Keşif Kararı  372
Keşif Kararı Örneği  373
3. Keşif Tutanağı ve İçeriği  374
D. Yer Gösterme  377
1. Kavram  377
2. Yer Göstermenin İşlem Niteliği  377
3. Yer Gösterme Tutanağı  378
Yer Gösterme Tutanağı Örneği  379
E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi  379
1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi  379
2. Otopsi Raporu  381
a. Otopsi Kavramı  381
b. İşlem Niteliği  381
3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı  383
Ölü Gömme İzin Belgesi Örneği  383
VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR  384
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı  384
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Örneği  388
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması ve Cumhuriyet Savcısının Talepname Düzenlemesi  390
3. Talepname  395
4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  407
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği  411
3. Yetkisizlik Kararı  413
VII. İDDİANAME  414
A. İddianame Kavramı  414
B. Yeterli Şüphe Bulunması  415
C. İddianamenin Şekli Unsurları  415
1. Başlık  415
2. Sayı  415
3. Düzenlenen Belgenin Adı  416
4. İddianamenin Verileceği Makam  416
5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar  417
a. Davacı  417
b. Şüphelinin Kimliği  417
c. Müdafi  418
6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler  419
7. Şikayetin Yapıldığı Tarih  420
8. Suça İlişkin Bilgiler  420
a. Yüklenen Suç  420
b. Suç Tarihi ve Zamanı  420
c. Suç Yeri  421
9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri  421
10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri  421
11. Deliller  422
C. Olayın Açıklanması  422
1. Genel Olarak  422
2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi  422
2. Davanın veya Hükmün Konusu  423
3. Olayın Sınırlandırılması  424
4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi  426
D. Sonuç Bölümü  427
1. İddianame Örneği  427
2. Örnek İddianame Şablonu  429
Yedinci Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK  431
II. İDDİANAMENİN İADESİ  431
A. Genel Olarak  431
B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz  434
İddianamenin İadesi Kararı Örneği  435
İddianamenin İadesi Kararına İtiraz Örneği  436
III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI  437
A. İddianamenin Kabulü ve Basit Yargılama Usulünün Uygulanması Kararları ile Tensip Tutanağı  437
1. Genel Olarak  437
2. İddianamenin Kabulü Kararı  438
3. Basit Yargılama Usulü  439
4. Tensip Tutanağı  451
Tensip Tutanağı Örneği  452
B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması  453
1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği  453
2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği  454
C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi  454
D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi  455
IV. DURUŞMA  456
A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri  457
1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler  457
2. Duruşmada Başkan veya Hakimin Görevi  457
3. Duruşmanın Başlaması  458
B. Sanığın Sorgusu  458
1. Huzurda  458
2. İstinabe Suretiyle  459
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği ile Sorgu (SEGBİS)  459
C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı  460
D. Birleştirme Kararı  461
E. Kamu Davasına Katılma  467
1. Genel Olarak Katılma  467
2. Katılma İstemi  467
3. Katılma Kararı  468
F. Savunma Hakkı ve Anlamı  468
1. Savunma Kavramı  468
2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı  468
3. Savunmanın Belirlenmesi  470
G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  472
VII. DURUŞMA TUTANAĞI  473
A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması  473
1. Genel Olarak  473
2. Duruşma Tutanağının İşlem Niteliği  473
3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması  474
B. Duruşma Tutanağının Bölümleri  475
1. Duruşma Tutanağının Başlığı  475
a. Mahkemenin Adı  475
b. Oturum Tarihi  475
c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi  476
2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü  476
3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü  479
Sekizinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
I. HÜKÜM KAVRAMI  481
II. HÜKMÜN UNSURLARI  482
A. Hükmün Başlığı  483
B. Hüküm Fıkrası  485
C. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Fıkrasının Yazımı  485
1. Cezanın Belirlenmesi  486
2. Ceza Türünün Seçilmesi  486
a. Hapis Cezasının Seçilmesi ve Ceza Süresinin Belirlenmesi  486
b. Adli Para Cezasının Seçilmesi ve Ceza Miktarının Belirlenmesi  487
c. Kanun Maddesinin Gösterilmesi  488
3. Cezada Artırım ve İndirim Yapılması  490
a. Manevi Unsurun Dikkate Alınması  490
b. Nitelikli Hallerin Dikkate Alınması  491
4. Artırım ve İndirim Nedenlerinde Sıra ve Sonuç Cezanın Belirlenmesi  491
5. Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden İndirilmesi /Mahsubu  494
6. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  494
7. Cezanın bireyselleştirilmesi:  495
8. Müsadere  495
9. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  496
10. Kanun Yollarına Başvurma Olanağı Bulunup Bulunmadığı, Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciin Gösterilmesi  496
11. Tazminat İsteme Olanağı  496
Hüküm Fıkrası Örneği  497
D. Hükümde Yasa Yoluna İlişkin Eksiklikler  498
E. Hükmün Gerekçesi  500
1. Genel Olarak  500
2. Açıklık ve Vecizlik  503
3. Veciz  507
4. Üslup  508
5. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi  508
a. İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşler  509
b. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi  510
ba. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi  510
bb. Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi  510
bc. Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Gösterilmesi  510
c. Ulaşılan Kanaat, Fiilin Nitelendirilmesi ve Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi  511
ca. Ulaşılan Kanaat  511
cb. Fiilin Nitelendirilmesi  512
cc. Haksız Tahrik  514
d. Cezanın Bireyselleştirilmesine Ait Dayanakların Gösterilmesi  516
da. Temel Cezanın Belirlenmesi  516
db. Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi  516
dc. Hapis Cezasının Adlî Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi  517
dd. Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması veya Bu Hususa İlişkin İstemin Kabul veya Reddi  517
de. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)  518
6. Beraat Hükmünün Gerekçesi  518
7. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesi  519
F. Hükmün Açıklanması  520
Yararlanılan Eserler  521
İnternet Site Adresleri  523
Kavramlar Dizini  525
 


Bahri Öztürk
Ekim 2020
99.00 TL
İndirimli: 89.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
107.00 TL
İndirimli: 96.30 TL (%10)
Sepete Ekle
Bahri Öztürk
Ekim 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
72.00 TL
İndirimli: 64.80 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskı İçin Önsöz  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Giriş  31
Birinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ
I. CEZA MUHAKEMESİNİN AMACI  37
II. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN NİTELİĞİ VE TANIMI  38
A. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Niteliği ve Tanımı  38
1. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Niteliği  38
2. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Tanımı  40
B. Ceza Muhakemesi İşlemlerinin Geçerliliği  41
III. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR VE SONUÇLARI  42
A. Yokluk  42
B. Hükümsüzlük (Butlan)  44
1. Mutlak Hükümsüzlük  44
2. Nispi Hükümsüzlük  44
C. Hak Düşümü  44
D. Kabul Edilmezlik  45
IV. İŞLEMLERDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  45
A. Geri alma  45
B. Yenileme  45
C. Bozma  46
D. İyileştirme  46
E. Düzeltme  46
F. Doğru Adlandırma (çevirme)  46
V. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN UNSURLARI  46
A. İrade unsuru  47
B. Maddi unsur  47
VI. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN ŞEKLİ  47
VII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMİNİN DİLİ  48
VIII. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN TÜRLERİ  48
A. İşlemin Maddi Yapısına Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  49
1. Sözlü İşlemler  49
2. Yazılı işlemler  50
3. Eylemli /Hareketli İşlemler  50
4. Elektronik İşlemler  50
B. İşlemi Yapan Süjenin İşgal Ettiği Makama Göre Ceza Muhakemesi İşlemleri  51
1. Yargılama Makamı İşlemleri  52
a. Hakimlik Kararları – Mahkeme Kararları  52
b. Son Karar – Ara kararı  53
2. İddia Makamı /Savcı İşlemleri  55
a. Karar  55
aa.Soruşturmaya Başlamadan Önce  55
ab.Soruşturma Evresinde  55
i. Soruşturmayı İlerletmeye Yönelik Kararlar  56
ii. Soruşturmayı Sonlandıran Kararlar  57
b. Görüş Bildirme  57
c. İstemde Bulunma  58
d. Fiili İşlemler  59
3. Katılan İşlemleri  60
4. Savunma İşlemleri  60
C. İşlemin, İlgilisinden Başkasına Açık Olup Olmamasına Göre  61
1. Açık İşlemler  61
2. Gizli İşlemler  62
D. Fiziki İşlemler / Elektronik İşlemler  63
1. Fiziki İşlem  63
2. Elektronik İşlem  64
a. UYAP Sistemi  64
b. SEGBİS Sorgu Sistemi  64
IX. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNİN BİLDİRİLMESİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Bildirim Türleri  67
1. Vasıtasız Bildirim  67
a. İşlemin Açıklanması  68
b. Belge Verilmesi  68
2. Vasıtalı Bildirim  69
C. Tebligat  69
1. Tebliğ Evrakının Hazırlanması  70
2. Tebligat Çıkarılacak Kişi  72
3. Tebligat Çıkarılacak Adres  74
4. Celse Arasında ve Kalemde Tebligat  77
5. Tebligat Yapılacak Kişi  77
6. Avukat Stajyerlerine Tebligat  79
D. Elektronik Tebligat  80
1. Elektronik Tebligat Adresi  80
2. Elektronik Tebligatın İşleyişi  82
3. İşlem ve Delil Kayıtlarının Muhafazası  82
4. Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması  83
5. Muhatabın Bilgilendirilmesi  84
6. PTT’nin Yükümlülükleri  84
7. Adres Sahibinin Yükümlülükleri  86
X. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDE SÜRE  86
A. Süre Kavramı  86
B. Süre Türleri  87
1. Hak Düşürücü Süreler  88
2. Düzenleyici Süreler  88
3. Koruyucu Süreler  89
4. Kanuni Süreler/Takdiri süreler  89
C. Sürelerin Hesaplanması  90
1. Yasal Düzenleme  90
2. Sürenin Başlaması ve Sona Ermesi  90
a. Sürenin Başlaması  90
b. Sürenin Sona Ermesi  91
3. Gün Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  91
a. Usulüne Uygun Tebligatta  91
b. Usule Aykırı Tebligatta  92
c. İlan Yoluyla Tebligatta  92
d. Elektronik Tebligatta  92
e. UYAP Yoluyla Yapılan Başvurularda  92
f. Adli Tatilde Süre Hesabı  93
4. Hafta Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  93
5. Ay Olarak Belirlenen Sürenin Hesabı  94
6. Sürenin Son Gününün Tatile Rastlaması  94
7. Olağanüstü Durumlarda Süre  94
İkinci Bölüm
YAZI KAVRAMI, NİTELİKLERİ VE YAZI TÜRLERİ
I. YAZI KAVRAMI  99
A. Dil ve Dili Kullanma  99
B. Konuşma  100
C. Yazma  100
D. Yazı  101
1. Tanımı  101
2. Yazının Tarihçesi  101
3. Yazının ve Yazışmanın Önemi  102
a. Genel Olarak  102
b. Hukuki İşlemler Açısından Yazının Önemi  102
c. Ceza Muhakemesi Hukukunda Yazının Önemi  103
d. Hukuki Sorunun Ortaya Konulmasında ve Çözümünde Yazının Önemi  105
e. Hakimlik, Savcılık ve Avukatlık Mesleğine Hazırlık  105
f. Adil Yargılanma Hakkı  106
II. YAZININ GEÇECEĞİ AŞAMALAR /YAZI YAZMA SÜRECİ  108
A. Genel Olarak  108
B. Hukuki Sorunun Doğru Bir Şekilde Tespiti ve Anlaşılarak Öğrenilmesi  108
1. Sorun Kavramı  108
a. Maddi Sorun (Mesele)  109
b. Hukuki Sorun (Mesele)  110
ba. Maddi Ceza Hukukuna İlişkin Sorunlar  110
bb. Muhakeme Hukukuna İlişkin Sorunlar  110
C. Araştırma Yapmak  110
1. Genel Olarak  110
2. Bilgi ve Kaynak Toplamak  111
a. Bilgi Kavramı  111
b. Hukuki Bilgi: Mevzuat, Yargı Kararları ve Bilimsel Eserler  112
D. Eylemi Nitelendirmek  115
1. Genel Olarak  115
2. Olaya Uygulanacak Hukuk Normunun Saptanması  116
3. Hukuk Normunun Yorumu  117
E. Ne Yazılacağına Karar Vermek ve Plan Yapmak  118
F. Yazmak /Kaleme Almak  118
G. Yazılanı Gözden Geçirme ve Düzeltme  119
H. Yazıların Doğruluğunu Kontrol  119
III. YAZIDA TEMEL İLKELER  120
A. Yazının Eksiksiz Olması  121
1. Genel Olarak  121
2. Ceza Muhakemesi İşlemleri Açısından  123
3. Bireysel Başvurular Bakımından  125
a. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurular Bakımından  125
b. AİHM’ne Bireysel Başvurular Bakımından  126
B. Açıklık  126
1. Açıklık Kavramı  126
2. Yazıda Açıklığı Sağlayan Unsurlar  127
a. Kesinlik  127
b. İkna Edicilik  127
c. Doğruluk  130
3. Açıklığı Engelleyen Nedenler  131
a. Dilbilgisi Yanlışları  131
b. Sözcüklerin Yanlış Kullanılması  134
c. Sözcüklerin Yanlış Yerde Kullanılması  135
d. Mantık Yanlışları  135
e. Sözcük Seçimi  140
C. Kısalık  142
1. Kavram  142
2. Paragraflara Ayırma  143
3. Anlatım Biçimi  144
a. Karşılaştırma  144
b. Nesnel Anlatım  145
c. Kanıt Gösterme  145
d. Öyküleyici Anlatım  146
4. Paragrafın Önemi ve Yararları  146
D. Uygun İfade ile Kaleme Alma  148
Üçüncü Bölüm
DİLEKÇELER
I. KAVRAM VE TANIMI  151
A. Dilekçe Hakkı  151
B. Resmi Yerlere Yapılacak Başvurular  152
1. Sözlü Başvuru  153
2. Yazılı Başvuru / Dilekçe  153
3. Dilekçenin Verileceği Yer  153
a. Doğrudan Verilme  153
b. Posta Aracılığıyla  154
c. Faks ve e–mail Yoluyla Gönderme  154
II. DİLEKÇENİN YAZIM ÖZELLİKLERİ  154
A. Genel Olarak  154
B. Genel Dilekçelerin Yazım Özellikleri  156
1. Şekil  156
2. Başvurulan Makamın Adı  156
3. Dilekçenin Metni  156
4. Tarih  157
5. Adı, Soyadı ve İmza  157
6. Adres  157
7. Pul  158
8. Ekler ve Diğer Hususlar  158
III. DİLEKÇE TÜRLERİ  158
A. Genel Dilekçeler – Adli Dilekçeler  158
B. Basılı Dilekçeler  159
IV. ADLİ DİLEKÇELER  160
A. Kavram  160
B. Hak Arama Özgürlüğü  160
C. Ceza Muhakemesi İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları ve Dilekçe ile Başvurma  161
1. Genel Olarak  161
2. Adli Dilekçenin Yazılı İşlem Niteliği  162
3. Sözlü veya Yazılı Olarak Yapılabilecek Başvurular  162
4. Dilekçe ile Başvurulması Gereken İşlem Türleri ve Bu İşlemlere Karşı, Başvuru Dilekçelerinin Özellikleri  162
a. Eski Hale Getirme ve Eski Hale Getirme Dilekçesi  162
b. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat İstemi  164
c. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararına İtiraz  165
d. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz  166
e. Sanığın Savunma Delillerinin Toplanması İstemi  167
f. Gerekçeli Temyiz Dilekçesi  167
5. Hak İhlallerine Karşı Bireysel Başvuru Dilekçeleri  167
a. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  167
b. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru  168
6. Adli Dilekçenin Verileceği Yer  168
7. Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Dilekçenin Şekli ve İçeriği  170
SYOK’ya İtiraz Dilekçesi Örneği  173
KYOK’ya İtiraz Dilekçesi Örneği  174
Hakimin Reddi Dilekçesi Örneği  175
Eski Hale Getirme Dilekçesi Örneği  177
20 Temmuz 2016 Tarihinden Önce Verilen İlk Derece Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Dilekçesi Örneği  179
Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Dilekçesi Örneği  182
V. TEMYİZ DİLEKÇESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA:  183
İtiraz Dilekçesi Örneği  184
İstinaf Dilekçesi Örneği  185
Haksız Tutuklama Nedeniyle Tazminat Dilekçesi Örneği  186
Dördüncü Bölüm
RESMİ YAZILAR
I. RESMİ YAZIŞMA VE RESMİ YAZI KAVRAMLARI  191
A. Resmi Yazışma Kavramı  191
B. Resmi Yazışmalara İlişkin Düzenlemeler  191
1. 2004 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği  191
2. 2015 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği  192
3. 2020 Tarihli Resmi Yazışma Yönetmeliği  194
II. DEVLET TEŞKİLATI MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ (DETSİS) VE BELGE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS)  198
III. RESMİ YAZIŞMADA TEMEL KURALLAR  199
A. Resmi Yazının Şeklî Özellikleri  199
1. Genel Olarak  199
2. Logo Kullanılması  200
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Hazırlanması ve e – Yazışma Paketi  200
1. Genel Olarak Yazışma Paketi  200
2. Yazışma Paketinin Bileşenleri  200
a. Belgeye İlişkin Bileşenler  201
b. Paket Yapısına İlişkin Özel Bileşenler  202
C. Resmi Belgede Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  202
III. RESMİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  202
A. Başlık  203
B. Sayı  205
1. Genel Olarak  205
2. Standart Dosya Planı Sistemi (SDPS)  208
C. Tarih  209
D. “Konu:” Alt Başlığı ve Konu  210
E. Muhatap / Yazının Gönderildiği Makam  210
F. İlgi  211
G. Metin  213
1. Genel Olarak  213
2. Metnin Sonu  214
H. İmza Bölümü  215
I. Olur Bölümü  218
İ. Ek  218
J. Dağıtım Bölümü  219
K. Paraf Bölümü  220
L. Koordinasyon Bölümü  220
M. Gizlilik Dereceli Belgeler  220
N. Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar  221
O. Tekit  221
P. Sayfa Numarası  222
R. İletişim Bilgileri  222
S. Belgelerin Çoğaltılması ve Aslına Uygunluk Onayı  222
IV. RESMİ YAZILARIN CEVAPLANDIRILMASI VE GÖNDERİLMESİ  222
A. Görüş, Bilgi ve Belge Taleplerinde Süre  222
B. Resmi Yazıların Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  223
C. Belgelerin Fiziki Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  224
1. Belgelerin Fiziki Ortamda Gönderilmesi  224
2. Fiziki Ortamda Gönderilen Belgelerin Alınması  225
Süreli Belge Gönderiminde Zarf Örneği  226
Kişiye Özel Belge Gönderiminde Zarf Örneği  226
Beşinci Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE RESMİ YAZIŞMALAR
I. GENEL OLARAK  227
A. Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi  228
1. Yasal Düzenleme  228
B. Yazı İşleri Hizmetlerinin Genel Esasları  231
1. Yazı İşleri Müdürünün Görevleri  231
2. Zabıt Kâtibinin Görevleri  237
3. Mübaşirin Görevleri  238
C. Yazı İşlerinde UYAP’ın Kullanılması  239
1. Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşlerinin Yürütülmesi  240
a. Kayıtların Tutulması  240
b. Belgelerin Yazımı  241
c. Cumhuriyet Başsavcılığına Gelen Evrakın Kaydedilmesinde Usul ve Soruşturma Kaydı  241
d. Soruşturma Evrakının İncelenmesi ve Örnek Alınması  245
2. Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemelerinde Yazı İşlerinin Yürütülmesi  246
3. Adli Yazıların Gönderilmesi  248
II. RESMİ ADLİ YAZILARIN BÖLÜMLERİ  248
A. Başlık  249
B. Sayı Alt Başlığı  249
1. Soruşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmesini Gerektiren Durumlarda Sayı Alt Başlığı  250
2. Soruşturma Numarası  250
3. Dosya Esas Numarası  251
4. Diğer Sayı Başlıkları  252
C. Konu Alt Başlığı  252
D. Metin Bölümü  252
E. İmza Bölümü  253
F. Gerekli Bilgiler ve Notlar  254
III. RESMİ ADLİ YAZILARIN TÜRLERİ  254
A. Müzekkereler  254
1. Müzekkere Kavramı  254
2. Müzekkerenin Şekli Özellikleri  256
3. Müzekkerenin Yazımı / Kaleme Alınması  257
Müzekkere Örneği (Talimat)  259
Tekit Örnekleri  260
B. Talimatlar  262
C. Tutanaklar  267
1. Genel Olarak  267
2. Tutanağın Bölümleri  268
3. Tutanak Türleri  268
a. Soruşturma Evresi Tutanakları  269
b. Soruşturma Evresi Tutanaklarının Bölümleri  270
ba. Tutanak Başlığı  270
bb. Tutanak Metni  270
bc. Tarih Bölümü  271
bd. İmza Bölümü  271
be. Zabıt Katibinin Bulunması  272
c. Duruşma Tutanağı  272
D. Mahkeme Kararları  273
E. Raporlar  273
Altıncı Bölüm
SORUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. SUÇ ŞÜPHESİNİN ÖĞRENİLMESİ VE SORUŞTURMAYA BAŞLAMA  275
A. Başlangıç şüphesi ve şüphenin öğrenilmesi  275
B. Soruşturma Evresi Makamları  276
1. Cumhuriyet Başsavcılığı  276
2. Adli Kolluk  277
3. Mülki Amir Tarafından Görevlendirilen Kolluk Amiri  277
4. Sulh Ceza Hakimliği  277
5. Müdafi  278
C. Cumhuriyet Savcısının Suçu Araştırması  278
D. Hakim Kararını Gerektiren İşlemler  279
E. Hakim Kararını Gerektirmekle Birlikte, Gecikmesinde Sakınca Bulunması Hâlinde, Cumhuriyet Savcısının Yapabileceği İşlemler  280
II. SUÇ İHBAR VEYA ŞİKAYETİ  281
A. Yasal Düzenleme  281
B. İhbar  282
1. İhbar Kavram ve Tanımı  282
2. İhbarın Özellikleri  283
3. Şüpheli Ölüm İhbarları  284
C. Şikayet  284
1. Şikayet Kavramı, Şikayet Hakkı ve Şikayetçi  284
2. Şikayet Dilekçesinin Verileceği Makam  285
3. Şikayet Dilekçesinin Şekli  286
4. Şikayet Dilekçesinin Metni / İçeriği  286
5. Sonuç ve Talep Bölümü  287
6. İmza Bölümü  287
7. Suç İhbar Yazısı Örneği  288
III. SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞI KARARI  292
IV. İFADE ALMA  293
A. Şüphelinin İfadesinin Alınması  293
1. Şüphelinin Çağrılması  294
2. Şüphelinin Zorla Getirilmesi  296
Zorla Getirme Kararı Örneği  298
Zorla Getirme Emri Örneği  299
3. İfade Almanın Esasları  299
4. İfade Tutanağı  300
a. Başlık  300
b. Alt Başlıklar  300
c. Metin  300
ca. Giriş  301
cb. Gelişme  301
cc. Sonuç  301
d. Tarih  301
e. İmza  301
B. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin İfadesinin Alınması  302
1. Tanık, Mağdur veya Şikayetçinin Çağrılması  302
2. Tanık, Bilirkişi, Mağdur ve Şikayetçinin Zorla Getirilmeleri  302
3. Tanığın İfadesinin Alınması ve Tanık İfade Tutanağının Düzenlenmesi  302
4. Mağdur veya Şikâyetçinin İfadesinin Alınması ve İfade Tutanağının Düzenlenmesi  303
Şüpheli İçin İfade Tutanağı (Örnek)  304
IV. KORUMA TEDBİRLERİ  308
A. Yakalama  308
1. Kavram  308
2. Yakalama Tutanağı  309
a. Tutanağın İçeriği  309
b. Tutanağın Düzenlenmesi  310
Yakalama Tutanağı Örneği  310
Yakalama ve Gözaltına Alma Tutanağı Şüpheli ve Sanık Hakları Formu  311
3. Üst Arama Tutanağı  312
B. Gözaltına Alma  315
1. Yasal Düzenleme  315
2. Gözaltına Alma Kararı  315
3. Gözaltı Süresinin Uzatılması  317
C. Tutuklama  319
1. Kavram  319
2. Tutuklamanın Şartları  319
3. Tutuklama İstemi  321
a. Tutuklama İstemine İlişkin Savcılık Yazısının Bölümleri  322
4. Tutuklama Kararı  325
a. Niteliği  325
b. Yazı İşleri Müdürlüğünce Yapılacak İşlemler  325
c. Yetki  325
d. Usul  326
5. Tutuklama Kararının Yazılması  326
a. Başlık ve Alt Başlıklar  326
b. Metin Bölümü  327
c. İmza Bölümü  328
6. Tutuklama Kararının Gerekçesi  328
a. Kuvvetli Şüphe Sebepleri  329
b. Tutuklama Nedenleri  329
ba. Kaçma Şüphesi  330
bb. Delilleri Karartma İhtimali  331
bc. Katalog Suçlar  331
c. Adli Kontrolün Yetersiz Kalacağı  332
d. Orantılılık İlkesi  332
7. Tutuklama Kararına İtiraz  340
8. Tutukluluk Durumunun İncelenmesi  343
a. Soruşturma Evresinde  344
aa. C. Savcısının istemi  344
Tutuklama İstemi Örneği  345
ab. Şüphelinin İstemi  345
ac. Karar  346
Tutukluluk Hâlinin Devamı Kararı Örneği  347
b. Kovuşturma Evresinde  348
Kovuşturma Evresi Tutukluluk Hâlinin Devamı Kararı Örneği  349
9. Cumhuriyet Savcısının Tutukluyu Kendiliğinden Serbest Bırakması  349
D. Arama  350
1. Genel Olarak  350
2. Arama Kararı  351
a. Yetki  351
b. Koşulları  352
c. Arama İstemi/Talebi  353
Arama İstemi /Talebi Örneği  353
d. Karar  354
e. Arama Kararının ve Arama İşleminin İşlem Niteliği  355
3. Aramanın Yapılması (İcrası)  355
4. Arama İşleminin Tutanağa Bağlanması ve Tutanağın Yazımı  355
Arama Kararı Örneği  357
Arama Emri Örneği  358
V. DELİLLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER  363
A. Bilirkişi Seçme ve Atama Kararı  363
1. Bilirkişi Dinleme  363
2. Bilirkişi Seçme ve Atama  363
3. Bilirkişi Atama Kararı  364
Bilirkişi Yemin ve Beyan Tutanağı Örneği  365
Bilirkişi Tayin Tutanağı Örneği  366
B. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması Kararı  366
Vücut Muayenesi Talep Yazısı Örneği  367
Alkol Raporu Onama Kararı Örneği  368
Vücut Muayenesi Talebinin Reddi Kararı Örneği  369
C. Keşif  370
1. Tanımı ve Hukuki Niteliği  370
2. Keşif Kararı  372
Keşif Kararı Örneği  373
3. Keşif Tutanağı ve İçeriği  374
D. Yer Gösterme  377
1. Kavram  377
2. Yer Göstermenin İşlem Niteliği  377
3. Yer Gösterme Tutanağı  378
Yer Gösterme Tutanağı Örneği  379
E. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Adli Muayenesi  379
1. Ölünün Kimliğini Belirleme ve Ölü Muayenesi  379
2. Otopsi Raporu  381
a. Otopsi Kavramı  381
b. İşlem Niteliği  381
3. Ölü Gömme İzni / Defin Ruhsatı  383
Ölü Gömme İzin Belgesi Örneği  383
VI. SORUŞTURMA SONUNDA CUMHURİYET SAVCISININ VERECEĞİ KARARLAR  384
1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı  384
Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Örneği  388
2. Seri Muhakeme Usulünün Uygulanması ve Cumhuriyet Savcısının Talepname Düzenlemesi  390
3. Talepname  395
4. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı  407
Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Örneği  411
3. Yetkisizlik Kararı  413
VII. İDDİANAME  414
A. İddianame Kavramı  414
B. Yeterli Şüphe Bulunması  415
C. İddianamenin Şekli Unsurları  415
1. Başlık  415
2. Sayı  415
3. Düzenlenen Belgenin Adı  416
4. İddianamenin Verileceği Makam  416
5. İddianamede Yer Alan Alt Başlıklar  417
a. Davacı  417
b. Şüphelinin Kimliği  417
c. Müdafi  418
6. Kimlik Bilgilerine Yer Verilmesi Gereken Diğer Kişiler  419
7. Şikayetin Yapıldığı Tarih  420
8. Suça İlişkin Bilgiler  420
a. Yüklenen Suç  420
b. Suç Tarihi ve Zamanı  420
c. Suç Yeri  421
9. Gözaltı ve Tutuklama Tarihleri ve Süreleri  421
10. Uygulanması Gereken Kanun Maddeleri  421
11. Deliller  422
C. Olayın Açıklanması  422
1. Genel Olarak  422
2. Olayın Delillerle İlişkilendirilmesi  422
2. Davanın veya Hükmün Konusu  423
3. Olayın Sınırlandırılması  424
4. İddianamede Olayın Sınırlarının Çizilmesinin Önemi  426
D. Sonuç Bölümü  427
1. İddianame Örneği  427
2. Örnek İddianame Şablonu  429
Yedinci Bölüm
KOVUŞTURMA EVRESİ İŞLEMLERİ
I. GENEL OLARAK  431
II. İDDİANAMENİN İADESİ  431
A. Genel Olarak  431
B. İddianamenin İadesi Kararına İtiraz  434
İddianamenin İadesi Kararı Örneği  435
İddianamenin İadesi Kararına İtiraz Örneği  436
III. İDDİANAMENİN KABULÜ VE DURUŞMA HAZIRLIĞI  437
A. İddianamenin Kabulü ve Basit Yargılama Usulünün Uygulanması Kararları ile Tensip Tutanağı  437
1. Genel Olarak  437
2. İddianamenin Kabulü Kararı  438
3. Basit Yargılama Usulü  439
4. Tensip Tutanağı  451
Tensip Tutanağı Örneği  452
B. İddianamenin Tebliği ve Sanığın Duruşmaya Çağrılması  453
1. İddianamenin Tutuklu Olmayan Sanığa Tebliği  453
2. İddianamenin Tutuklu Sanığa Tebliği  454
C. Sanığın Delillerin Toplanmasının İstemesi  454
D. Tanık ve Bilirkişinin Naiple veya İstinabe Yoluyla Dinlenmesi  455
IV. DURUŞMA  456
A. Duruşmanın Başlaması ve Duruşma İşlemleri  457
1. Duruşmada Hazır Bulunacak Kişiler  457
2. Duruşmada Başkan veya Hakimin Görevi  457
3. Duruşmanın Başlaması  458
B. Sanığın Sorgusu  458
1. Huzurda  458
2. İstinabe Suretiyle  459
3. Görüntülü ve Sesli İletişim Tekniği ile Sorgu (SEGBİS)  459
C. Mahkemenin Delil Toplaması / Ara Kararı  460
D. Birleştirme Kararı  461
E. Kamu Davasına Katılma  467
1. Genel Olarak Katılma  467
2. Katılma İstemi  467
3. Katılma Kararı  468
F. Savunma Hakkı ve Anlamı  468
1. Savunma Kavramı  468
2. Savunma Biçimi ve Savunmanın Yapısı  468
3. Savunmanın Belirlenmesi  470
G. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı  472
VII. DURUŞMA TUTANAĞI  473
A. Duruşma Tutanağının Niteliği, Şekli, Yazılması ve İmzalanması  473
1. Genel Olarak  473
2. Duruşma Tutanağının İşlem Niteliği  473
3. Duruşma Tutanağının Şekli, Yazılması ve İmzalanması  474
B. Duruşma Tutanağının Bölümleri  475
1. Duruşma Tutanağının Başlığı  475
a. Mahkemenin Adı  475
b. Oturum Tarihi  475
c. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Zabıt Katibi  476
2. Duruşma Tutanağının Metin Bölümü  476
3. Duruşma Tutanağının İmza Bölümü  479
Sekizinci Bölüm
DURUŞMANIN SONA ERMESİ VE HÜKÜM
I. HÜKÜM KAVRAMI  481
II. HÜKMÜN UNSURLARI  482
A. Hükmün Başlığı  483
B. Hüküm Fıkrası  485
C. Mahkumiyet Hükmünün Hüküm Fıkrasının Yazımı  485
1. Cezanın Belirlenmesi  486
2. Ceza Türünün Seçilmesi  486
a. Hapis Cezasının Seçilmesi ve Ceza Süresinin Belirlenmesi  486
b. Adli Para Cezasının Seçilmesi ve Ceza Miktarının Belirlenmesi  487
c. Kanun Maddesinin Gösterilmesi  488
3. Cezada Artırım ve İndirim Yapılması  490
a. Manevi Unsurun Dikkate Alınması  490
b. Nitelikli Hallerin Dikkate Alınması  491
4. Artırım ve İndirim Nedenlerinde Sıra ve Sonuç Cezanın Belirlenmesi  491
5. Tutukluluk Süresinin Hükümlülük Süresinden İndirilmesi /Mahsubu  494
6. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  494
7. Cezanın bireyselleştirilmesi:  495
8. Müsadere  495
9. Vekalet Ücreti ve Yargılama Giderleri  496
10. Kanun Yollarına Başvurma Olanağı Bulunup Bulunmadığı, Başvuru Olanağı Varsa Süresi ve Merciin Gösterilmesi  496
11. Tazminat İsteme Olanağı  496
Hüküm Fıkrası Örneği  497
D. Hükümde Yasa Yoluna İlişkin Eksiklikler  498
E. Hükmün Gerekçesi  500
1. Genel Olarak  500
2. Açıklık ve Vecizlik  503
3. Veciz  507
4. Üslup  508
5. Mahkumiyet Hükmünün Gerekçesi  508
a. İddia ve Savunmada İleri Sürülen Görüşler  509
b. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi, Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi  510
ba. Delillerin Tartışılması ve Değerlendirilmesi  510
bb. Hükme Esas Alınan ve Reddedilen Delillerin Belirtilmesi  510
bc. Hukuka Aykırı Yöntemlerle Elde Edilen Delillerin Gösterilmesi  510
c. Ulaşılan Kanaat, Fiilin Nitelendirilmesi ve Cezanın veya Güvenlik Tedbirinin Belirlenmesi  511
ca. Ulaşılan Kanaat  511
cb. Fiilin Nitelendirilmesi  512
cc. Haksız Tahrik  514
d. Cezanın Bireyselleştirilmesine Ait Dayanakların Gösterilmesi  516
da. Temel Cezanın Belirlenmesi  516
db. Hapis Cezasının Ertelenmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi  516
dc. Hapis Cezasının Adlî Para Cezasına veya Tedbirlerden Birine Çevrilmesi veya Bu Konudaki Talebin Reddi  517
dd. Ek Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması veya Bu Hususa İlişkin İstemin Kabul veya Reddi  517
de. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB)  518
6. Beraat Hükmünün Gerekçesi  518
7. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararının Gerekçesi  519
F. Hükmün Açıklanması  520
Yararlanılan Eserler  521
İnternet Site Adresleri  523
Kavramlar Dizini  525
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020