Ceza Muhakemesi Hukukunda Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar Doç. Dr. Ahmet Bozdağ, Öğr. Gör. Zeynep Büşra Korkmaz  - Kitap
Ceza Muhakemesi Hukukunda

Avukatlara Tanınan Hukuki Ayrıcalıklar

2. Baskı, 
Nisan 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
222
Barkod:
9789750276804
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
330,00
İndirimli (%50):
165,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Hukukun üstünlüğünün var olduğu, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, savunmanın özgürce her türlü baskı ve tehditten uzak olarak yapılabildiği hukuk devletinin en büyük göstergelerinden birisi, avukatın bağımsızlığıdır. Bu sebeple ceza muhakemesinin amacına ulaşılmasında ve adil yargılanmanın gerçekleşmesinde bu denli öneme sahip olan, yargının kurucu unsuru ve özgür savunmanın temsilcisi avukata, savunma hakkının korunabilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, ceza muhakemesinde bazı ayrıcalıklar tanınmıştır.
Bu kapsamda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda avukatın aranması, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin denetlenmesi ve suç sebebiyle yargılanması usulüyle ilgili olumlu düzenlemeler yer almaktadır. Ancak ülkemizde bu hususta hem kuramsal hem de uygulamada bir takım sorunlar yaşanmaktadır.
Kitap sayesinde; yargının kurucu unsuru ve özgür savunmanın temsilcisi konumunda olan avukatın, toplum ve yargı nezdinde arz ettiği önemin ortaya konulması, uygulamadan ve mevzuattan kaynaklanan sorunlara çözüm önerileri üretilerek, yasa koyucuya bu sorunların çözümünde ve hukuka aykırı uygulamaların düzeltilmesinde bir nebze de olsa katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu sebeple kitapta; avukatın aranması, iletişiminin denetlenmesi ve yargılanmasına ilişkin genel ilkeler ve mevzuatın öngördüğü usul incelenerek, tespit edilen sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.
Kitap bu baskıda gözden geçirilmiş, genişletilmiş, mevzuat değişiklikleri işlenmiş ve yüksek dereceli yargı organlarının güncel kararları eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avukatın Hak ve Yükümlülükleri
.
Avukatın Adli Aranması
.
Avukatın Önleme Araması
.
Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimlerinin Denetlenmesi
.
Avukatların Suç Sebebiyle Yargılanması Usulü
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
Semboller ve Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. SAVUNMA HAKKI 
17
A. Savunma Kavramı 
17
B. Genel Olarak Savunma Hakkı 
18
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 
22
A. Avukatlık Mesleğinin Avrupa’daki Gelişimi 
23
1. Eski Yunan ve Roma’da Avukatlık Mesleğinin Gelişimi 
23
2. Fransa’da ve İngiltere’de Avukatlık Mesleğinin Gelişimi 
25
B. Türk Hukuku’nda Avukatlık Mesleğinin Gelişimi 
26
1. Tanzimat Öncesi Dönem 
26
2. Tanzimat ve Sonrası Dönem 
29
3. Meşrutiyet Dönemi 
32
4. Cumhuriyet Dönemi 
35
a. 460 Sayılı Muhamat Kanunu 
36
b. 3499 Sayılı Avukatlık Kanunu 
38
c. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu 
39
III. AVUKATLIK MESLEĞİ VE ÖZELLİKLERİ 
41
A. Avukatın Tanımı 
41
B. Avukatlık Mesleğinin Temel Özellikleri 
43
1. Avukatlığın Kamu Hizmeti Olması 
44
2. Avukatlığın Serbest Meslek Olması 
46
3. Avukatlığın Meslek Tekeli Olması 
47
4. Avukatın Bağımsız Olması 
48
C. Avukatlık Mesleğine Kabul İçin Aranan Şartlar 
51
D. Avukatlığa Kabulde Engeller 
52
1. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşmayan İşler 
53
2. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşan İşler 
53
IV. AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
54
A. Avukatın Hakları 
54
1. Ücret İsteme Hakkı 
54
2. Avukatın Hapis Hakkı 
55
3. Avans İsteme ve Masraf Talep Hakkı 
55
4. Dosyayı İnceleme Hakkı 
56
5. Duruşmayı Terk Hakkı 
57
B. Avukatın Yükümlülükleri 
57
1. Aydınlatma Yükümlülüğü 
58
2. Sadakat Yükümlülüğü 
58
3. Sır Saklama Yükümlülüğü 
59
4. Özen Yükümlülüğü 
60
5. Reklam Yapma Yasağı 
61
6. Dosya Tutma Yükümlülüğü 
62
İkinci Bölüm
AVUKATIN ARANMASI
I. KORUMA TEDBİRİ OLARAK ARAMA 
65
A. Genel Olarak Koruma Tedbirleri 
65
B. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri ve Şartları 
66
1. Koruma Tedbirlerinin Özellikleri 
66
a. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu 
67
b. Geçici Olma 
67
c. Araç Olma 
68
d. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması 
68
e. Yetkili Merci Kararı 
69
2. Koruma Tedbirlerinin Şartları 
70
a. Gecikmede Sakınca Bulunması 
70
b. Görünüşte Haklılık 
71
c. Ölçülülük 
71
C. Arama Kavramı, Aramaya Hakim Olan İlkeler ve Aramanın Türleri 
72
1. Arama Kavramı 
72
a. Beş Duyu Organı ile Varlığı Algılanabilen Delil, İz veya Emareler 
74
b. Konutta ve Diğer Mahallerde Arama Sayılmayan Haller 
75
c. Araçlarda Arama Sayılmayan Haller 
75
d. Kişilerin Terk Ettiği Eşya Üzerinde Delil Araması 
76
e. Durdurma, Soru veya Kimlik Sorma, Sıvazlayarak Silah Kontrolü Yapma 
76
2. Aramaya Hakim Olan İlkeler 
77
a. Hukuk Devleti İlkesi 
77
b. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi 
79
c. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi 
81
d. Orantılılık İlkesi 
85
e. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
86
f. Dürüst İşlem İlkesi 
87
3. Arama Türleri 
88
a. Önleme Araması, Amacı ve Şartları 
88
b. Adli Arama, Amacı ve Şartları 
91
II. AVUKATIN ADLİ ARANMASI 
96
A. Aramanın Avukatlar Açısından Özel Olarak Düzenlenmesinin Amacı 
96
1. Avukatın Bağımsızlığı 
96
2. Sır Saklama Yükümlülüğü 
98
3. Savunma Hakkının Korunması 
99
B. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Adli Arama Kapsamında Aranması 
100
1. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Şartları 
105
a. Suçun Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması 
106
b. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması 
107
2. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının İcrası 
109
3. Avukatın Üzerinin ve Eşyasının Aranmasının Sona Ermesi 
113
C. Avukatın Bürosunun Aranması 
115
1. Avukat Bürosunun Aranmasının Şartları ve İcrası 
116
a. Avukat Bürolarının Mahkeme Kararıyla Aranması 
118
b. Avukat Bürolarının Cumhuriyet Savcısı Denetiminde Aranması 
120
c. Avukat Bürolarında Arama Sırasında Baro Başkanı veya Onu Temsilen Bir Avukatın Hazır Bulunması 
120
2. Avukat Bürosunun Aranmasının Sona Ermesi 
122
D. Avukatın Konutunun Aranması 
124
1. Avukatın Konutunun Aranmasının Şartları ve İcrası 
125
2. Avukatın Konutunun Aranmasının Sona Ermesi 
128
III. AVUKATIN ÖNLEME ARAMASI 
129
A. Avukatın Önleme Araması Şartları ve İcrası 
129
B. Avukatın Önleme Aramasının Sona Ermesi 
134
Üçüncü Bölüm
AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ
I. GENEL OLARAK TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 
135
A. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Özellikleri 
135
1. Yasa ile Düzenlenme Zorunluluğu 
136
2. Geçici Olma 
137
3. Araç Olma 
137
4. Temel Hak ve Özgürlüklerin Bazılarının Hükümden Önce Sınırlandırılması 
137
5. Yetkili Merci Kararı 
137
B. İletişimin Denetlenmesi Koruma Tedbirinin Şartları 
138
1. Gecikmede Sakınca Bulunması 
138
2. Görünüşte Haklılık 
138
3. Ölçülülük 
139
II. İLETİŞİMİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN GENEL KAVRAMLAR, İLETİŞİMİN DENETLENMESİ HAKKINDAKİ HUKUKİ DÜZENLEMELER VE İLETİŞİMİN DENETLENMESİ TEDBİRİNİN İLGİLİ OLDUĞU HUKUKİ DEĞERLER 
140
A. İletişimin Denetlenmesine İlişkin Genel Kavramlar 
140
1. Telekomünikasyon 
140
2. İletişim 
141
3. Denetim 
142
4. İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması 
142
5. İletişimin Tespiti 
143
6. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
143
7. Mobil Telefonun Yerinin Tespit Edilmesi 
144
8. İletişimin Denetlenmesi Tedbirine Konu Araçlar 
144
a. Telefon 
144
b. Teleks 
144
c. Faks 
145
d. Elektronik Posta 
145
e. Diğer İletişim Araçları 
145
B. İletişimin Denetlenmesi Hakkındaki Hukuki Düzenlemeler 
146
1. Anayasal Düzenlemeler 
146
a. 1982 Anayasası 
146
2. Yasal Düzenlemeler 
146
a. Ceza Muhakemesi Kanunu 
146
b. Diğer Kanunlardaki Düzenlemeler 
147
i. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu 
147
ii. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu 
148
iii. Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 
149
iv. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu 
150
3. Ceza Muhakemesi Kanunu’na Dayanılarak Çıkarılan Yönetmelikler 
151
a. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelik 
151
b. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi, Gizli Soruşturmacı ve Teknik Araçlarla İzleme Tedbirlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 
152
C. İletişimin Denetlenmesi Tedbirinin İlgili Olduğu Hukuki Değerler 
153
1. Özel Hayatın Gizliliği 
153
2. Haberleşme Hürriyeti ve Gizliliği 
155
III. AVUKATIN TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPTIĞI İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 
157
A. Avukatların İletişiminin Denetlenmesi Tedbirinin Türleri 
157
1. Avukatların İletişiminin Tespiti ve Şartları 
157
2. Avukatların Telekomünikasyon Yoluyla Yaptığı İletişimin Dinlenmesi, Kayda Alınması ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Şartları 
164
a. İletişimin Dinlenmesi 
164
b. İletişimin Kayda Alınması 
165
c. Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi 
166
d. Avukatların İletişiminin Dinlenmesinin, Kayda Alınmasının ve Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesinin Şartları 
167
i. Suç Sebebiyle Başlatılmış Olan Soruşturma veya Kovuşturma Bulunması 
171
ii. Somut Delillere Dayanan Kuvvetli Şüphe Sebeplerinin Varlığı 
172
iii. Başka Suretle Delil Elde Etme İmkanının Bulunmaması 
174
iv. Tedbirin Uygulanabileceği Katalog Suçlar 
175
v. Yetkili Merci Kararı 
177
3. Avukatların Mobil Telefon Yerinin Tespiti ve Şartları 
180
Dördüncü Bölüm
AVUKATLARIN SUÇ SEBEBİYLE
YARGILANMASI USULÜ
I. GENEL OLARAK 
183
II. AVUKATLARIN GÖREVLERİNDEN DOĞAN VEYA GÖREV SIRASINDA İŞLEDİKLERİ SUÇLARDAN DOĞAN YARGILANMA USULÜ 
184
A. Avukatlık Kanununda Düzenlenen Özel Yargılama Usulü 
191
1. Soruşturma Öncesi Ön İnceleme Aşaması 
191
2. Soruşturma Aşaması 
194
3. Kovuşturma Aşaması 
196
4. İtiraz 
197
III. AVUKATLARIN KİŞİSEL SUÇLARI VE AVUKATLIK KANUNU’NUN 61. MADDESİ KAPSAMINDAKİ SUÇLARDAN YARGILANMA USULÜ 
199
A. Avukatların Kişisel Suçları Sebebiyle Yargılanma Usulü 
199
B. Avukatların Avukatlık Kanunu’nun 61. Maddesi Kapsamındaki Suçlar Sebebiyle Yargılanma Usulü 
201
1. Ağır Ceza Mahkemesinin Görev Alanına Giren Bir Suç Olması 
202
2. Avukatın Suçüstü Halinde Yakalanmış Olması 
202
Sonuç ve Öneriler 
205
Kaynakça 
213
Kavramlar Dizini 
221