Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı Prof. Dr. Ercan Akyiğit  - Kitap

Bireysel İş Hukuku Ders Kitabı

3. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
522
Barkod:
9789750289286
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
300,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ekim 2020
285,00
35,00 (%88)
Kitabın Açıklaması
"Bireysel İş Hukuku" isimli çalışmada, öğrencilerin ders notu gereksinimlerini karşılama eğilimi ağır basmıştır. Bu nedenle konular, fazla dipnot ayrıntısına girmek yerine genel hatlarıyla sunulmuş, fakat bu yapılırken bilimsel referanslara dikkat edilmiş, güncel yargı kararları ile mevzuat/uygulama ve öğretide saptanan son gelişmelere de verilmiştir.
Kitapta; iş hukukunun kavramları, tarihçesi, özellikleri ve kaynaklarının yanı sıra iş sözleşmesi, iş sözleşmesinden doğan haklar / borçlar, iş sözleşmesinin sona ermesi ve sonuçları, kıdem tazminatı, çalışma (iş) süreleri, dinlenme süreleri ve tatiller / izinler, yer verilen konular arasındadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Sözleşmesi ve Türleri
.
İş Sözleşmesinden Doğan Haklar – Borçlar
.
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
.
Kıdem Tazminatı
.
Çalışma (İş) Süreleri
.
Dinlenme Süreleri ve Tatiller
.
İzinler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
7
Kısaltmalar 
19
Birinci Kısım
İŞ HUKUKU: KAVRAM – TARİHÇESİ – ÖZELLİKLERİ
§1. İŞ HUKUKU KAVRAMI 
27
§2. İŞ HUKUKUNUN TARİHÇESİ 
28
I. Genel Olarak 
28
II. Türk Hukukunda Durum 
30
A. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi 
31
B. Ara Dönem 
32
C. Cumhuriyet Dönemi 
32
§3. İŞ HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE ÖRGÜTLERİ 
35
I. İş Hukukunun Özellikleri 
36
A. İşçinin Korunması Ön Plândadır 
36
B. Kuralları Genellikle Nispî Emredicidir 
36
C. İşçi Lehine Yorum Geçerlidir 
37
D. İşçinin Kişiliği Önem Taşır 
38
E. Yönetime Katılmak Mümkündür 
39
F. Kurallarında Dağınıklık Egemendir 
39
G. Özel Hukuka Giren Bir Hukuk Dalıdır 
40
II. İş Hukukunun Kaynakları 
40
A. Özel Kaynaklar 
40
B. Resmî Kaynaklar 
42
III. Çalışma Yaşamının Örgütleri 
45
A. Türk Çalışma Örgütü 
45
B. Uluslararası Alanda 
47
§4. İŞ HUKUKUNUN UYGULANMA ALANI 
48
I. Konu Bakımından Uygulanma Alanı 
48
II. Yer Bakımından Uygulanma Alanı 
51
A. İşyeri 
51
1. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri) 
51
2. İşyerinden Sayılan Yerler 
52
a. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler 
52
b. Eklentiler 
53
c. Araçlar 
53
B. İşyerinde Gelişmeler/İşyerinin Devri/Bildirimi 
54
C. İşletme 
59
D. Grup Oluşturan İşyerleri 
59
III. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 
59
A. İşçi 
60
B. İşveren 
64
C. İşveren Vekili 
66
1. İşin, İşyerinin ve İşletmenin Yönetiminde Görev Alınmalıdır 
67
2. İşveren Adına Hareket Edilmelidir 
68
3. İşveren Vekilinin İşlemlerinin Sonucu 
68
D. Alt İşveren 
69
1. Kavram 
69
2. İşK’da Altişverenlik 
70
3. Gerçekleşme Koşulları 
70
a. Kendisi de Personel Çalıştıran Bir İşveren Bulunmalıdır 
70
b. Bir Başkası Bundan Belli Nedenlerle İş Almalıdır 
71
c. Bu İş Asıl İşverenin İşyerinde Yapılan İşle İlgili Olmalıdır 
73
d. İşi Alan İşçilerini Bu İşe Özgülenmiş Biçimde Çalıştırmalıdır 
74
e. Alt İşveren Olacak Kimse Daha Önce O İşyerinde Çalıştırılmamış Bulunmalıdır 
75
4. Altişverenlikte İlişkiler ve Sonucu 
76
5. Dikkat Edilecek Hususlar 
77
E. Çırak/Mesleki Eğitim Gören Öğrenci ve Stajyer 
84
1. Çırak 
84
2. İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler 
86
3. Stajyer 
87
4. Ortak Esaslar 
90
F. Sendikalar ve Konfederasyonlar 
92
İkinci Kısım
BİREYSEL İŞ HUKUKU
§1. BİREYSEL İŞ HUKUKU KAVRAMI VE KAPSAMI 
93
I. Kavram 
93
II. Bireysel İş Hukukunun Kapsamı 
93
A. İş Kanununa Tabi Olan/Olmayan İşler 
94
1. Deniz ve Hava Taşıma İşleri 
94
a. Deniz Taşıma İşleri 
94
b. Hava Taşıma İşleri 
96
2. 50 veya Daha Az İşçi Çalıştırılan Tarım ve Orman İşlerinin Yapıldığı İşyerleri 
96
3. Bir Ailenin Üyeleri veya Hısımları Arasında Dışarıdan Başka Biri Katılmayarak Evlerde ve El Sanatlarının Yapıldığı İşler 
98
4. Ev Hizmetleri 
99
5. En Fazla Üç Kişinin Çalıştığı Esnaf İşyerleri 
100
6. Aile Ekonomisi Sınırları İçinde Kalan Tarımla İlgili Her Çeşit Yapı İşleri 
102
7. Profesyonel Sporcular 
102
8. Rehabilite Edilenler (ve Yaptıkları İşler) 
103
9. Süreksiz İşler 
103
B. Deniz İş Kanunu’na Tabi İşler 
104
C. Basın İş Kanunu’na Tabi İşler (ve İşçiler) 
105
D. Türk Borçlar Kanunu’na Tabi İşler 
108
§2. İŞ SÖZLEŞMESİ 
108
I. İş Sözleşmesi Kavramı 
108
II. İş Sözleşmesinin Öğeleri 
109
A. İş (Çalışma) Unsuru 
110
B. Bağımlılık Unsuru 
112
C. Ücret (Karşılık) Unsuru 
114
III. İş Sözleşmesinin Tarafları 
115
IV. İş Sözleşmesinin Yapılması 
115
A. Sözleşme Görüşmeleri 
116
B. Tarafların Ehliyeti 
124
C. Sözleşmenin İçeriği 
126
D. Şekli 
126
E. Süresi 
129
F. Yabancıların Çalışması 
135
G. İş Sözleşmesi Yapma Özgürlüğü/Zorunluluğu 
137
1. İşten Topluca Çıkarılanların İşe Yeniden Alınması 
137
2. Askerlik veya Diğer Bir Kanuni Ödev Yüzünden İş İlişkisi Sona Erenlerin İşe Yeniden Alınması 
138
3. Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 
139
a. Çalıştırma Yükümü Bakımından 
139
b. Engelli Çalıştıran İşverenlere Sağlanan Teşvikler 
141
c. İşyerinden Engelli/Malul Olarak Ayrılan Eski İşçinin Yeniden İşe Alınması 
142
4. Sendika Yöneticilerinin İşe Yeniden Alınması 
142
5. Sözleşme Yapma Zorunluluğunun Sonucu 
143
V. İş İlişkisinin Türleri 
143
A. Tipik/Atipik İş İlişkileri 
143
1. Belirli Süreli İş İlişkisi 
144
2. Kısmî Süreli Çalışma ve Türleri 
145
3. Geçici (Ödünç) İş İlişkisi 
153
4. Grupla (Takım ile) Kurulan İş İlişkisi 
177
5. Evde Çalışma ve Uzaktan Çalışma İlişkisi 
178
6. Pazarlamacılık Sözleşmesi 
181
B. Deneme Sürel İş İlişkileri 
182
VI. İş Sözleşmesinin Geçersizliği ve Geçersizliğin Sonuçları 
185
A. Kesin Geçersizlik Nedenleri 
186
1. Emredici Hukuk Kurallarına Aykırılık 
186
2. Ahlâka Aykırılık 
187
3. İmkânsızlık 
188
4. Muvazaa (Danışıklık) Bulunması 
189
B. İş Sözleşmesinin İptali ve İptal Nedenleri 
190
C. Geçersizliğin Etkisi 
192
VII. İş Sözleşmesinin Devri ve İş Sözleşmesinde Taraf Değişikliği 
194
§3. İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLAR/ BORÇLAR 
197
I. İşçinin Borçları 
198
A. İşgörme (Çalışma) Borcu 
198
B. Özen Borcu 
201
C. İtaat (Uyma) Borcu 
202
D. Sadakat Borcu 
203
E. Teslim ve Hesap Verme Borcu 
209
II. İŞVERENİN BORÇLARI 
211
A. Ücret Ödeme Borcu 
211
1. Ücret Sistemleri 
212
2. Ücretin Miktarı 
213
3. Ödenme Yeri 
215
4. Ödenme Zamanı 
217
5. Ödenme Biçimi 
218
6. Ödeneceği Kişi 
218
7. Ödemenin İspatı 
219
8. Ücret Garanti Fonu 
220
9. Diğer Hususlar 
221
a. Zamanaşımı 
221
b. Gecikme Faizi 
221
c. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 
224
B. İşçiyi Gözetme Borcu 
227
C. Eşit Davranma Borcu (Haksız Ayırım Yasağı) 
231
D. Diğer Borçlar 
239
§4. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
242
I. Kendiliğinden Sona Erme 
242
A. Ölüm 
243
B. Sözleşme Süresinin Bitimi 
244
C. İşçi ve İşveren Sıfatının Aynı Kişide Birleşmesi 
245
II. Tarafların Anlaşması İle Sona Erme 
247
III. Geçersizlik Açıklaması İle Sona Erme 
249
A. Genel Olarak Fesih Kavramı 
250
B. Fesih Yasakları 
253
1. DİK Kapsamında Fesih Yasağı 
253
2. BİK’da Fesih Yasağı 
254
3. Tüm Yasalar Kapsamında Fesih Yasağı 
254
4. Fesih Hakkının Sözleşmelerle Sınırlandırılması 
254
C. Önelli Fesih/Süreli fesih 
256
1. Önele Uyularak Fesih Bildiriminin Sonuçları 
259
2. Önellere Gereğince Uymamanın Sonucu 
262
D. Peşin Parayla Fesih 
266
E. Kötüniyetli Fesih 
269
F. Haklı Nedenle Fesih (Olağanüstü/Derhal Fesih) 
272
1. İşçi Açısından Haklı Fesih Nedenleri 
274
a. Sağlık Nedenleri 
275
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller 
277
ba. İşverenin İşçiyi Yanıltması 
278
bb. İşçinin veya Ailesinin Şeref ve Namusuna Dokunucu Davranışlarda veya Cinsel Tacizde Bulunmak 
278
bc. İşverenin İşçiye veya Ailesine Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi 
278
bd. İşyerinde 3. Kişilerin Cinsel Tacizine Uğramak 
281
be. İşçi Ücretinin Gereğince Ödenmemesi 
282
bf. İşçiye Az Miktarda İş Verilmesi/İş Koşullarının Uygulanmaması 
285
c. Zorlayıcı Nedenler 
289
2. İşveren Açısından Haklı Fesih Nedenleri 
290
a. Sağlık Nedenleri 
290
b. Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Haller ve Benzerleri 
295
ba. İşçinin İşvereni Yanıltması 
295
bb. İşveren veya Ailesinin Şerefine Dokunucu Davranışlar 
295
bc. İşverenin Başka Bir İşçisine Cinsel Tacizde Bulunmak 
296
bd. İşverene Sataşmak veya Alkol ve Uyuşturucu Almak 
297
be. Sadakat Borcuna Aykırılık 
301
bf. İşyerinde Suç İşlemek 
304
bg. Haksız ve İzinsiz Devamsızlık 
304
bh. Uyarıya Rağmen Görevini Yapmamakta Israr Etmek 
306
bi. İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek veya İşverene Zarar Vermek 
306
c. Zorlayıcı Nedenler 
310
d. Tutuklanma–Gözaltı Nedeniyle Devamsızlık 
312
3. Fesih Süresi 
313
G. Haksız Fesih 
316
H. Toplu Fesih 
319
I. Geçerli / Geçersiz Fesih 
322
§5. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 
322
I. İşverenin Belge Verme Yükümü Doğabilir 
322
II. İş Güvencesi İşlerlik Kazanabilir 
324
III. İşe Başlatma /İşe Yeniden Alma Zorunluluğu Doğabilir 
346
IV. Sözleşme Sonrasına Yönelik Rekabet Yasağı İşlerlik Kazanabilir 
346
V. İbra Gündeme Gelebilir 
351
VI. İşsizlik Sigortası Edimlerinden Yararlanılabilir 
354
VII. Ücret–Parasal Menfaatler ile Ceza Koşulu ve Tazminat Ödeme Yükümü Doğabilir 
355
A. Ücret ve Parasal menfaatlerin Ödenmesi Gerekebilir 
355
B. Ceza Koşulu Ödenmesi Gerekebilir 
356
C. Tazminat Ödenmesi Gerekebilir 
359
§6. ÖZELLİKLİ BİR SONUÇ: KIDEM TAZMİNATI ÖDENMESİ GEREKEBİLİR 
362
I. Kıdem Tazminatı Kavramı – Tarihçesi – Hukuki Niteliği 
362
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları 
365
A. Kıdem Tazminatına İmkan Veren Bir İş Sözleşmesiyle Çalışma Bulunmalı 
365
B. İş Sözleşmesi Kıdem Tazminatına İmkan Verir Biçimde Son Bulmalı 
365
1. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi: İşçinin Ölümü 
366
2. Fesihle Son Bulma Halleri 
367
a. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshi 
367
aa. İş K. 24 Uyarınca Haklı Fesihler 
368
ab. Diğer Derhal (Haklı) Fesihler 
368
aba. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih 
368
abb. Yaşlılık Emeklilik/Malûllük Aylığı veya Toptan Ödeme Almak Amacıyla Fesih 
372
abc. Emekli Olamadan Emeklilik Bağlantılı Fesih 
375
abd. Evlenme Nedeniyle Fesih 
378
b. Sözleşmenin İşverence Feshi 
381
c. Tartışmalı Haller 
381
C. En Az Kıdem Koşulu Gerçekleşmelidir 
383
III. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Hesaplanması 
388
IV. Kıdem Tazminatının Ödenmesi 
393
V. Gecikme Faizi 
395
VI. Zamanaşımı 
396
§7. ÇALIŞMA (İŞ) SÜRELERİ 
396
I. Kavram 
396
II. Normal İş Süresi 
403
A. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünebilen ve Denkleştirmenin Uygulanmadığı İşlerde 
404
B. Denkleştirme Esasının Uygulandığı Hallerde 
405
C. Günlük ve Haftalık İş Sürelerine Bölünemeyen İşlerde Çalışma Süreleri 
407
III. Normali Aşan Çalışma ve Türleri 
408
A. Fazla Çalışma 
409
1. Fazla Çalışma Kavramı 
409
2. Fazla Çalışmanın Türleri 
412
a. Olağan Fazla Çalışma 
413
b. Zorunlu Fazla Çalışma 
418
c. Olağanüstü Fazla Çalışma 
419
3. Fazla Çalışmanın Yasaklandığı Haller 
420
B. Fazla Sürelerle Çalışma 
422
C. Normali Aşan Çalışmaların Karşılığı 
424
IV. İş Sürelerinde Esneklik Uygulamaları. 
433
A. Kısmi Süreli Çalışma 
434
B. Kayan (Kaygan) İş Süresi Uygulaması 
434
C. Vardiyalı Çalışma Sistemi 
434
D. Telafi Çalışması 
435
a. Telafi çalışmasını gerektiren bir olgu bulunmalıdır: 
437
b. En Çok Belli Süre İçinde Telafi Çalışması Yaptırılmalıdır: 
438
c. Telafi Çalışması Tatil Günlerine Denk Gelmemelidir: 
439
d. Telafi Çalışmasında Yasal Azami Süre Aşılmamalıdır: 
440
E. Denkleştirme Uygulaması 
440
F. Günlük Çalışma Sürelerinin Başlangıç ve Bitişinde Esneklik 
441
V. Kısa Çalışma 
441
A. Kısa Çalışmanın Koşulları 
443
1. Kısa Çalışmayı Gerektiren Bir Olgu Bulunmalıdır 
443
2. İşveren Bu Yüzden İşyerini Tatil Etmeli veya Çalışma Süresini Azaltmalıdır 
443
3. Durum İlgili Yerlere Bildirilmeli ve ÇSGB’ce Uygun Bulunmalıdır 
444
B. Kısa Çalışma Ödeneği 
445
1. Kısa Çalışma Belli Bir Süre Devam Etmelidir 
445
2. İşçi İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşullarını Sağlamalıdır 
445
3. İşkur’a Başvurulmalıdır 
446
§8. DİNLENME SÜRELERİ VE TATİLLER / İZİNLER 
447
I. Genel Olarak 
447
II. Ara Dinlenmesi 
447
III. Hafta Tatili 
450
IV. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
455
V. Yıllık Ücretli İzin 
458
1. Yıllık İznin Engellenmediği Bir İş İlişkisi Bulunmalıdır 
460
2. Bekleme Süresi Gerçekleşmelidir 
461
3. İznin Miktarı 
463
VI. Ücretli Mazeret İzinleri 
479
VII. Hamilelik/Doğum/Analık Hali/Ebeveyn İzni 
482
VIII. Ücretsiz İzin Uygulaması 
486
Kaynakça 
491
Kavram Dizini 
519