İşçinin Rekabet Yasağı – İş Sırrının Korunması Doç. Dr. Sevil Doğan  - Kitap

İşçinin Rekabet Yasağı – İş Sırrının Korunması

3. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
264
Barkod:
9789750288920
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
370,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Eserde işçinin rekabet yasağı ve iş sırrının korunması konuları detaylı olarak incelenmiştir. İşletmeler sahip oldukları malvarlığı değerleri ve işgücü vasıtasıyla mal ve hizmet üretir. İşletmenin işgücünü oluşturan işçiler, iş gördükleri esnada işletmenin sırları, müşteri çevresi, üretim teknikleri gibi hususlarda bilgi sahibi olmaktadır. Tüm bu bilgilere sahip olan işçinin işten ayrıldıktan sonra işverenin rakibi işletmeler ile işbirliği yapması veya işçinin bu bilgileri kendi yararına kullanması işletme açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır. İşverenin işçinin iş sırlarını kendi veya başkası hesabına kullanması riskini ortadan kaldırmak üzere işçisine karşı başvurabileceği hukuki mekanizma, işçi ile akdedeceği rekabet yasağı sözleşmesidir.
İşletmelerin korunması için büyük önem arz eden iş sırlarının korunmasına hizmet eden rekabet yasağı sözleşmesine ilişkin esaslar çalışmada ele alınmış ve konu ile ilgili içtihatlara yer verilmiştir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu ile öngörülen işçinin sözleşme sonrası sır saklama yükümlülüğü de çalışmada değerlendirilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Sırrının Korunması İle Bağlantılı Kavramlar ve İş Sözleşmesi Devam Ederken İş Sırrının Korunması
.
İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra İş Sırrının Korunması
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Basıya Önsöz 
5
İkinci Basıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
Kısaltmalar 
15
Birinci Bölüm
İŞ SIRRININ KORUNMASI İLE BAĞLANTILI KAVRAMLAR VE
İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK 
17
II. İŞ SIRRININ KORUNMASI VE BAĞLANTILI KAVRAMLAR 
18
A. İşletmenin Haklı Menfaati Kapsamında İş Sırlarının Korunması 
18
B. İş Sırrının Korunması Açısından Rekabet Yasağı Sözleşmesi 
20
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesi Kavramı 
20
2. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ile Çatışan Menfaatler 
22
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Haksız Rekabet 
25
1. Haksız Rekabete İlişkin Genel Bilgiler 
25
2. Haksız Rekabet ile Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Karşılaştırılması 
27
D. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Rekabet Yasağı Sözleşmesi 
29
III. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İŞ SIRRININ KORUNMASI 
31
A. Genel Olarak 
31
B. Sözleşmesel İlişkide Borcun Kaynağı: Sadakat Borcu 
32
1. Sadakat Borcunun Anlamı 
32
2. Sadakat Borcunun İçeriği 
34
a. Sadakat Borcunun Olumlu Yanı 
35
b. Sadakat Borcunun Olumsuz Yanı 
36
3. Sadakat Borcunun Özel Bir Görünümü: Sır Saklama Borcu 
37
a. Genel Olarak 
37
b. Sır Saklama Borcunun Kapsamı 
38
aa. Üretim ve İş Sırlarının Varlığı 
38
aaa. Sır Niteliği 
38
bbb. İşle İlgili Olma 
40
bb. Bilgileri İşçinin Kendi Yararına Kullanması veya Başkalarına Açıklaması 
44
4. İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 
46
a. Genel Olarak 
46
b. İş Sözleşmesi Süresince İşçinin Rekabet Etmeme Borcu 
47
c. Rekabet Etmeme Borcunun İçeriği 
49
aa. Ücret Karşılığı Üçüncü Bir Kişiye Hizmette Bulunmamanın Anlamı 
49
aaa. Kısmi Süreli Çalışma İlişkileri Açısından 
51
bbb. Yan İş Görme Bakımından 
52
bb. Kendi İşvereni ile Rekabete Girişememe 
56
5. Sır Saklama Borcu ve Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Davranış ve Sonuçları 
60
a. İş Sözleşmesinin Haklı Sebeple Feshi 
60
aa. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından 
60
bb. Sır Saklama Borcu Bakımından 
61
b. İş Sözleşmesinin Geçerli Sebeple Feshi 
64
aa. Sadakat Borcuna Aykırılık ve Geçerli Sebeple Fesih Nedeni 
64
bb. Geçerli Sebeple Fesih Nedeni Olarak Şüphe Feshi 
67
aaa. Sır Saklama Borcunun İhlali Bakımından 
68
bbb. Rekabet Etmeme Borcu Bakımından 
70
c. Zararın Tazmini 
71
d. Ceza Koşulun Ödenmesi 
74
e. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışın Haksız Rekabet Oluşturması Durumunda 
76
e. Sadakat Borcuna Aykırı Davranışta Görevli Mahkeme 
78
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞ SIRRININ KORUNMASI
I. GENEL OLARAK 
83
II. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA İŞÇİNİN REKABET YASAĞI 
84
A. Genel Olarak 
84
B. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Kurulması 
85
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Akdedilme Zamanı 
88
2. Sözleşme için Aranan Koşullar 
90
a. Sözleşmenin Yazılı Olarak Yapılması 
90
b. İşveren Açısından Aranan Koşullar 
93
aa. İşverenin Korunmaya Değer Haklı Bir Menfaatinin Bulunması 
93
aaa. Üretim Sırları ve İşverenin İşleri Hakkında Bilgi Edinme Olanağı 
93
bbb. Müşteri Çevresi 
98
bb. İşverenin Önemli Bir Zarara Uğrama İhtimali 
103
c. İşçi Açısından Aranan Koşullar 
106
C. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Sınırları 
107
1. Temel Kural: İşçinin Ekonomik Geleceğinin Tehlikeye Düşürülmemesi 
109
2. Süre Bakımından Sınırlandırılması 
110
3. Yer Bakımından Sınırlandırılması 
112
4. Konu Bakımından Sınırlandırılması 
119
5. Yargıtay’ın Rekabet Yasağı Sözleşmesinde “Kelepçeleme Sözleşmesi” Tanımı 
123
a. Kelepçeleme Sözleşmesine İlişkin Genel Özellikler 
123
b. Rekabet Yasağı Sözleşmesi ve Kelepçeleme Sözleşmesi Arasındaki İlişki 
126
6. Sözleşmedeki Aşırı Sınırlamalara Hâkimin Müdahalesi 
131
a. Rekabet Yasağı Sözleşmesine Hâkimin Müdahalesi 
131
b. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesinin Kapsamı 
135
D. Rekabet Yasağı Sözleşmesinin İçeriği 
137
1. Rekabet Edebilme ve Rakip İşletme Kavramları 
138
2. İçerik Kapsamındaki Faaliyetler 
142
a. Kendi Hesabına Rakip Bir İşletme Açmak 
143
b. Başka Bir Rakip İşletmede Çalışmak 
150
c. Rakip İşletmeyle Başka Türden Bir Menfaat İlişkisi İçinde Bulunmak 
155
III. SIR SAKLAMA VEYA REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNE AYKIRI DAVRANMANIN YAPTIRIMI 
157
A. Genel Olarak 
157
B. İşverenin Zararının Tazmini 
158
C. İşverene Ceza Koşulu Ödenmesi 
159
1. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulunun İşlevi 
159
2. Genel Olarak Ceza Koşulu ve Esasları 
159
3. İş Hukukunda Ceza Koşulu ve Görünüm Biçimleri 
161
4. Rekabet Yasağı Sözleşmesinde Ceza Koşulu 
164
D. Rekabet Yasağına Aykırı Davranışın Sona Erdirilmesi 
171
E. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde İşverenin Karşı Ediminin Durumu 
173
F. Rekabet Yasağına Aykırılık Halinde Görevli Mahkemenin Tespiti 
176
1. Davanın Niteliği 
176
2. Doktrin Görüşleri 
178
3. Yargı İçtihatları 
183
a. 11. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı 
183
b. Hukuk Genel Kurulu Kararları 
184
c. 9. ve 22. Hukuk Dairesinin Çözüm Tarzı 
186
4. İşçinin İş Sözleşmesinin Devam Ederken Rekabet Etmeme Borcuna Aykırı Hareketinin İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra Da Devam Etmesi Hali 
191
IV. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
195
A. Genel Sebepler 
195
B. Özel Sebepler 
197
1. Yasağın Devam Etmesinde İşverenin Gerçek Bir Yararının Kalmaması 
197
2. İşverenin Haklı Bir Neden Olmaksızın İş Sözleşmesini Feshetmesi 
199
3. İşçinin İşverenden Kaynaklanan Bir Sebeple İş Sözleşmesini Feshetmesi 
205
4. İşverenin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Vazgeçmesi 
209
V. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR 
212
A. İşyerinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu 
212
1. Genel Olarak 
212
2. İş İlişkisi Devam Ederken 
214
3. İş Sözleşmesi Sona Erdikten Sonra 
216
B. İş Sözleşmesinin Devri Halinde Rekabet Yasağı Sözleşmesinin Durumu 
217
VI. İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
218
A. Genel Olarak 
218
B. Sır Saklama Yükümlülüğünde İşverenin Haklı Menfaatinin Tespiti 
221
C. Özel Kanunlarla Düzenlenen Sır Saklama Yükümlülükleri 
224
D. Sır Saklama Sözleşmesi 
226
1. Sır Saklama Sözleşmesi ile Rekabet Yasağı Sözleşmesi Arasındaki Farklar 
227
2. Şekli ve Süresi 
232
3. Kapsamı 
233
E. Sır Saklama Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Sonuçları 
234
1. Zararın Tazmini 
234
2. Ceza Koşulu 
236
3. Haksız Rekabet Hükümlerinin Uygulanabilirliği 
237
F. Sır Saklama Yükümlülüğünün Sona Ermesi 
242
1. Haklı Menfaatin Ortadan Kalkması 
243
2. Bilginin Sır Niteliğinin Ortadan Kalkması 
243
3. Fesih Hallerinin Sözleşmeye Etkisi 
245
Sonuç 
247
Kaynakça 
251
İçtihat Dizini 
261
Kavram Dizini 
263