Zina Sebebiyle Boşanma TMK m. 161 Ömer Uğur Gençcan  - Kitap

Zina Sebebiyle Boşanma

TMK m. 161

13. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
811
Barkod:
9786050518757
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.250,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Zina Sebebiyle Boşanma" 13. Baskıda tarafımdan bağımsız kita haline dönüştürüldü. Amacımız sadece zina sebebiyle boşanma davası ile ilgilenenin diğer boşanma sebeplerini de kapsayan iki cilt eser almak yerine "Zina Sebebiyle Boşanma" davasının daha ayrıntılı incelendiği tek cilt esere sahip olabilmesidir.
Diğer boşanma sebeplerine dayalı boşanma davaları ise ayrı bir eser olarak okuyucuya sunulacaktır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖN SÖZ YERİNE V 
İÇİNDEKİLER IX 
KAYNAKÇA LXI 
KISALTMALAR . LXV 
BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL HÜKÜMLER 
1. BOŞANMA KAVRAMINA GENEL BAKIŞ.1 
TANIMI .1 
HUKUKİ NİTELİĞİ2 
BOŞANMA DAVASI AÇMA HAKKI .2 
Bozucu Yenilik Doğuran Hak 2 
Dava Yolu İle Kullanılabilir.2 
BOŞANMA KARARI3 
Bozucu Yenilik Doğuran Karar3 
Kesin Biçimde Geleceğe Etkili 3 
Mutlak Etkili 3 
III. KONUSUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLER3 
BİREYCİ GÖRÜŞ5 
TOPLUMCU GÖRÜŞ5 
DÜZENLENME BİÇİMLERİ .5 
BOŞANMAYI REDDEDEN SİSTEM 6 
BOŞANMAYI KABUL EDEN SİSTEMLER .7 
Serbest Boşanma Sistemi . 8 
Mahkeme Kararıyla Boşanma Sistemi. 13 
İdari İşlemle Boşanma Sistemi 13 
Konsolosluk Memurluğunda. 13 
Noterlerde . 13 
Belediye Başkanlıklarında 14 
Nüfus Müdürlüklerinde. 14 
Valiliklerde . 14 
UNSURLARI 14 
GEÇERLİ BİR EVLİLİK BULUNMALIDIR. 15 
Genel Olarak 15 
Yurt İçinde Yapılan Evlilik. 15 
Yurt Dışında Yapılan Evlilik 17 
Farklılıkları Olanlar . 20 
Farklı Dinde Olanlar . 20 
Farklı Mezhepte Olanlar . 20 
Farklı Irkta Olanlar . 21 
Farklı Dilde Olanlar 21 
Farklı Renkte Olanlar 21 
Aynı Cinsten Olanlar . 22 
Cinsiyet Değiştirmiş Olanlar 22 
Çocuk Yaşta Evlenenler. 24 
Hayat Ortaklığı Olanlar 24 
Kayıtsız Hayat Ortaklığı . 25 
Özellikleri . 25 
aaa. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Kurulur 26 
bbb. Evlenme Niyetine Gerek Yoktur. 26 
ccc. Evliliğin Tüm Yükümlülükleri Yerine Getirilir 26 
ddd. Belirli Şekilde Süreklilik Taşır26 
eee. Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Sona Erer.27 
Çeşitleri .27 
aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı 27 
bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı 27 
Kayıtlı Hayat Ortaklığı27 
Özellikleri .28 
aaa. Resmi Sicile Kayıt veya Tescille Kurulur .28 
bbb. Kanun Tarafından Düzenlenen Hak ve Yükümlülükler Doğurur28 
ccc. Boşanma Söz konusu Değildir 29 
Çeşitleri .29 
aaa. Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı .29 
bbb. Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı29 
Birden Çok Kadın veya Erkekle Evlenenler.30 
Muvazaalı Evlenenler.33 
Common Law Evlilikleri Olanlar.34 
Homoparental Aile Olanlar 35 
Tek Ebeveynli Aile Olanlar35 
Eş Cinsel Evlilikleri Olanlar.35 
Dini Nikahlı İlişki Olanlar36 
EŞLER HAYATTA BULUNMALIDIR36 
KANUNDA DÜZENLENEN HALLER BULUNMALIDIR 37 
MAHKEME KARARI BULUNMALIDIR38 
DAYANDIĞI İLKELER .40 
İRADE İLKESİ 41 
KUSUR İLKESİ. 41 
EVLİLİK BİRLİĞİNİN SARSILMASI İLKESİ . 42 
ELVERİŞSİZLİK İLKESİ . 43 
EYLEMLİ AYRILIK İLKESİ . 44 
VII. TÜRK MEDENÎ KANUNUNUN DAYANDIĞI İLKELER 44 
2. BOŞANMA HUKUKUNUN KAYNAKLARI . 47 
GENEL OLARAK. 47 
MEVZUAT KAYNAKLARI 47 
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 48 
ANAYASA 49 
Kanun Önünde Eşitlik (TCA m. 10) 49 
Kişinin Dokunulmazlığı, Maddi ve Manevi Varlığı (TCA m. 17 f. I) . 49 
Bilim ve Sanat Hürriyeti (TCA m. 27 f. I). 50 
Hak Arama Hürriyeti (TCA m. 36 f. I) 51 
Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları (TCA m. 41) 52 
Eğitim ve Öğrenim Hakkı (TCA m. 42 f. I). 52 
Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı (TCA m. 50 f. II) . 53 
KANUNLAR . 53 
4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usûllerine Dair Kanun . 53 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 54 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 55 
5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun . 56 
5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun 56 
TÜZÜKLER. 56 
YÖNETMELİKLER (HMK m. 449) .57 
Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik .57 
Elektronik Tebligat Yönetmeliği57 
İÇTİHAT KAYNAKLARI 57 
BİLİMSEL İÇTİHAT (İLMÎ İÇTİHAT/ BİLİMSELGÖRÜŞLER/ DOKTRİN/ ÖĞRETİ) (TMK m. 1 f. II)58 
YARGISAL İÇTİHAT (KAZAÎ İÇTİHAT/YARGITAY KARARLARI) (TMK m. 1 f. II)58 
3. BOŞANMA SEBEPLERİNİ SINIFLANDIRMA 59 
GENEL OLARAK .59 
SINIRLI SAYIDA DÜZENLENMİŞTİR 60 
EMREDİCİ NİTELİKTE DÜZENLENMİŞTİR60 
SINIFLANDIRMA 61 
KONULARINA GÖRE62 
Özel Boşanma Sebepleri 62 
Sınırlı Sayıda Öngörülmüştür62 
Belli Sebepler Öngörülmüştür.63 
Genel Boşanma Sebepleri 64 
Belli Bir Vakıaya Dayalı Değildir.65 
Önceden Belirlenmesi Olanaksızdır 65 
Çok Çeşitli Vakıalar Olabilir.66 
ETKİLERİNE GÖRE.66 
Mutlak Boşanma Sebepleri 66 
Nisbî Boşanma Sebepleri .68 
İKİNCİ BÖLÜM 
ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA 
4. KAVRAM VE SINIFLANDIRMA. 70 
KAVRAM 70 
HUKUKİ BAKIŞ. 73 
DİNİ BAKIŞ 75 
SINIFLANDIRMA 76 
ÖZEL BOŞANMA SEBEBİDİR . 76 
MUTLAK BOŞANMA SEBEBİDİR 76 
KUSURA DAYALI BOŞANMA SEBEBİDİR. 79 
5. EVLİLİK KOŞULU. 83 
GENEL OLARAK. 83 
UYGULANACAK STATÜLER . 83 
EVLİLİK HUKUKEN KURULMUŞSA UYGULANIR (TMK m. 142) 84 
Ortak Konut Bulunmasa da Uygulanır. 85 
Düğün Yapılmamış Olsa da Uygulanır 86 
BATIL EVLİLİKLERDE UYGULANIR (TMK m. 156) . 86 
Mutlak Butlan (TMK m. 145–147). 86 
Nisbi Butlan (TMK m. 148–153) . 88 
GAİPLİK KARARI OLSA DA UYGULANIR (TMK m. 32) 90 
AYRILIK KARARI OLSA DA UYGULANIR (TMK m. 170) 91 
Ayrı Konut Edinme Kararı Olsa da Uygulanır (TMK m. 197 f. I) 91 
AYRI YAŞAMA HAKKI BULUNSA DA UYGULANIR (TMK m. 197 f. II) . 91 
EVLİLİK TESCİL EDİLMESE DE UYGULANIR (5490 SK m. 23 f. I) . 92 
AYRI EVDE YAŞAMALI AİLE MODELİNDE UYGULANIR 92 
BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN DE UYGULANIR 93 
III. UYGULANMAYACAK STATÜLER 94 
YOK EVLİLİKLERDE UYGULANMAZ 94 
Kavram.94 
Hükümsüzlük Kavramı .95 
Yokluk Kavramı97 
Evlenmenin Yokluğu Sebepleri98 
Aynı Cinsten Kişiler Arasında Yapılması .99 
Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması.99 
Sadece Birbirine İrade Açıklaması100 
Yetkili Olmayan Kişiye İrade Açıklaması 100 
Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması .102 
Aynı Yerde Hazır Olmamak .102 
Aynı Zamanda Hazır Olmamak 102 
Bizzat Hazır Olmamak103 
Evlenmenin Yokluğunun Sonuçları .104 
Evlenme Kendiliğinden Hükümsüzdür .104 
Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası Açılabilir 105 
Her İlgili Açabilir105 
Her Zaman Açılabilir 106 
Her Türlü Delille Kanıtlanabilir106 
Aile Mahkemesi Görevlidir.106 
Boşanma Davası Açılmasına Olanak Vermez.107 
Kayıt Varsa Düzeltilmesi Dava Edilebilir.108 
Özel Kanun Varsa Evlilik Olarak Tescil Edilebilir .108 
Uzun Süre Geçmesi Yokluğu Ortadan Kaldırmaz 109 
NİŞANLILIKTA UYGULANMAZ 110 
EVLİLİK BENZERİ YAŞAM MODELLERİNDE UYGULANMAZ . 110 
Common Law Evlilik. 111 
Kayıtsız Hayat Ortaklığı 111 
Özellikleri . 112 
Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Kurulur 112 
Evlenme Niyetine Gerek Yoktur 112 
Evliliğin Tüm Yükümlülükleri Yerine Getirilir 113 
Belirli Şekilde Süreklilik Taşır . 113 
Herhangi Bir Şekil Şartına Bağlı Olmadan Sona Erer 113 
Çeşitleri. 113 
Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı. 113 
Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtsız Hayat Ortaklığı . 114 
Kayıtlı Hayat Ortaklığı. 114 
Özellikleri . 114 
Resmi Sicile Kayıt veya Tescille Kurulur. 115 
Kanun Tarafından Düzenlenen Hak ve Yükümlülükler Doğurur . 115 
Boşanma Söz konusu Değildir 115 
Çeşitleri. 115 
Aynı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı. 115 
Farklı Cinsiyettekilerin Kayıtlı Hayat Ortaklığı . 116 
Homoparental Aile. 116 
Tek Ebeveynli Aile 117 
Boşanma Sonrası Hayat Arkadaşlığı 117 
Eş Cinsel Evlilik 117 
DİNİ NİKÂHLI İLİŞKİDE UYGULANMAZ.118 
EVLİLİK ÖNCESİ İLİŞKİDE UYGULANMAZ118 
EVLİLİĞİN SONLANMASINDAN SONRAKİ İLİŞKİDE UYGULANMAZ .119 
DUYGUSAL İLİŞKİLERDE (FLÖRT) UYGULANMAZ .119 
6. CİNSEL İLİŞKİ KOŞULU (OBJEKTİF UNSUR) .121 
GENEL OLARAK .121 
ZİNA SAYILAN DAVRANIŞLAR 122 
HER KİŞİYLE KURULAN CİNSEL İLİŞKİ ZİNA SAYILIR 122 
Heteroseksüelle Cinsel İlişki 122 
Heteroseksüel Olmayanla Cinsel İlişki.123 
Eş Cinselle/Homoseksüelle Cinsel İlişki.123 
Geyle Cinsel İlişki.123 
Lezbiyenle Cinsel İlişki.124 
Biseksüelle Cinsel İlişki124 
Transgenderle Cinsel İlişki125 
Transseksüelle Cinsel İlişki.125 
Travestiyle Cinsel İlişki 126 
İnterseksüelle/Hermafroditle Cinsel İlişki127 
HER ŞEKİLDE KURULAN CİNSEL İLİŞKİ ZİNA SAYILIR 127 
Doğal Yoldan Kurulan Cinsel İlişki .128 
Doğal Olmayan Yoldan Kurulan Cinsel İlişki .128 
Grup Halinde/Toplu Kurulan Cinsel İlişki .129 
Koruma Yöntemiyle Kurulan Cinsel İlişki.129 
Tecavüz Edilerek Kurulan Cinsel İlişki129 
EKSİK KALKIŞMA ZİNA SAYILIR .129 
BİR CİNSEL İLİŞKİ ZİNA İÇİN YETERLİDİR131 
CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLEN KİŞİNİN ETKİSİ YOKTUR 131 
Medeni Halinin Etkisi Yoktur 131 
Statüsünün Etkisi Yoktur . 131 
Duygusal Bağının Etkisi Yoktur 132 
Yaşının Etkisi Yoktur 132 
Cinsel Tercihinin Etkisi Yoktur . 132 
Cinsiyetinin Etkisi Yoktur . 132 
CİNSEL İLİŞKİYE GİRİLEN YERİN BİR ETKİSİ YOKTUR. 135 
ZİNA SAYILMAYAN DAVRANIŞLAR. 135 
HAYVANLA CİNSEL İLİŞKİ ZİNA SAYILMAZ 135 
ÖLÜYLE CİNSEL İLİŞKİ ZİNA SAYILMAZ 136 
CİNSEL OBJEYLE CİNSEL İLİŞKİ ZİNA SAYILMAZ 136 
YAPAY DÖLLENME ZİNA SAYILMAZ . 136 
ÂŞIKANE HAREKETLER ZİNA SAYILMAZ . 137 
BAKIM AMAÇLI KALMA ZİNA SAYILMAZ 137 
CİNSEL İÇERİKLİ İLETİŞİM ZİNA SAYILMAZ 138 
7. KUSUR KOŞULU (SUBJEKTİF UNSUR) 139 
GENEL OLARAK. 139 
HÜKME DAYANAK YAPILAN VAKIA AÇIKLANMALIDIR. 139 
KUSUR BELİRLEMESİNDE TARAFLARCA GETİRİLMESİ İLKESİNE AYKIRI DAVRANILAMAZ . 140 
Usulüne Uygun Dayanılmayan Vakıalar Kusur Olarak Yüklenemez . 141 
Usulüne Uygun Dayanılmayan Deliller Dikkate Alınamaz 143 
Dayanılmayan Tanıklar. 143 
Dayanılmayan Dosyalar 144 
USULÜNCE DAYANILAN DELİLLER 
TOPLANMADAN KUSUR BELİRLENEMEZ144 
EVLENMEDEN ÖNCEKİ VAKIA KUSUR KABUL EDİLEMEZ 145 
DAVADAN SONRAKİ VAKIA KUSUR KABUL EDİLEMEZ 145 
KUSUR KIYASLAMASI YAPILAMAZ147 
KUSUR KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ .149 
CİNSEL İLİŞKİ BİLEREK VE İSTEYEREK OLMALIDIR149 
Tecavüze Uğramada Uygulanmaz150 
Ağır Uykuda Uygulanmaz152 
İpnotizmada Uygulanmaz.152 
Kendini Bilemeyecek Derecede Sarhoşlukta Uygulanmaz .153 
Ciddi Tehdit Halinde Uygulanmaz.153 
Bayıltmada Uygulanmaz 153 
Bilincini Kaybetmede Uygulanmaz .153 
CİNSEL İLİŞKİ MEŞRULAŞTIRILAMAZ154 
İktidarsızlıkta Uygulanır.154 
Kadının Rahminin Bulunmamasında Uygulanır 154 
Cinsel Soğuklukta Uygulanır .154 
İlgisizlikte Uygulanır155 
CİNSEL İLİŞKİ TAKAS KONUSU YAPILAMAZ .155 
CİNSEL İLİŞKİ DAVA TARİHİNDEN ÖNCE GERÇEKLEŞMELİDİR 155 
8. TARAFLAR157 
DAVACI 157 
BOŞANMA DAVASI AÇABİLENLER157 
Dava Açma Hakkı Verilen Eş Açabilir 157 
Vekâleten Açılabilir .158 
Vesayeten Açılabilir. 159 
Velayeten Açılabilir . 159 
BOŞANMA DAVASI AÇILAMAYACAK HALLER . 160 
Üçüncü Kişi Açamaz . 160 
İdari Makam Açamaz. 160 
Eşin Ölümünden Sonra Açılamaz 161 
Ölmüş Eşe Karşı Açılamaz . 161 
Ölmüş Eş Adına Açılamaz 162 
DAVALI 162 
9. İSPAT 163 
İSPAT HAKKI (TCA m. 36 f. I, HMK m. 189) 163 
KANUNDA BELİRTİLEN SÜRE VE USULE UYGUN OLARAK KULLANILIR (HMK m. 189 f. I) . 164 
HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMİŞ OLAN DELİLLER DİKKATE ALINAMAZ (HMK m. 189 f. II) 164 
Hukuka Uygun Elde Edilmiş Olan Deliller 165 
Hayat Alanı Kavramı 165 
Kamuya Açık Hayat . 166 
Özel Hayat 166 
Gizli Hayat 167 
Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanında Elde Edilen Deliller . 168 
Haberli Olarak Kurulu Araçlarla Ortak Yaşam Alanı Dışında Elde Edilen Deliller . 169 
Araçlarla Uyarı Sonucu Elde Edilen Deliller 169 
Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 169 
Elde Edenler 169 
Taraflarca Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller 170 
Üçüncü Kişilerce Hukuka Aykırı Elde Edilmiş Olan Deliller177 
Elde Edilme Şekli177 
Habersiz Çekilen Fotoğraflar 177 
Habersiz Görüntü Kaydetme.178 
Habersiz Telefon Kaydı 179 
Habersiz Mesajları Kaydetme .179 
Habersiz Mektupları Açma .179 
Habersiz Belgeleri Alma .179 
Habersiz Benzeri Her Türlü Davranış.180 
Saklanması 180 
BELİRLİ DELİLLERLE İSPATI GEREKEN BAŞKA DELİLLERLE İSPAT OLUNAMAZ (HMK m. 189 f. III) .180 
DELİLİN CAİZ OLUP OLMADIĞINA MAHKEMECE KARAR VERİLİR (HMK m. 189 f. III) 180 
İSPAT YÜKÜ (HMK m. 190) .180 
İSPAT YÜKÜ KURAL OLARAK KENDİ LEHİNE HAK 
ÇIKARAN TARAFA AİTTİR (HMK m. 190 f. I) 180 
İspat Yükü Davacıdadır (TMK m. 6) .181 
İspatta Cinsler Arasında Eşitlik Vardır.181 
İspat, Her Türlü Delille Yapılabilir 181 
İspat İçin Suçüstü/Vakıaüstü Gerekmez.182 
KANUNİ KARİNEYE DAYANMADA İSPAT YÜKÜ (HMK m. 190 f. II) .182 
Karine Kavramı 182 
Kanuni Karineler.183 
Yapısı 183 
Türleri .183 
Adi/Kesin Olmayan Kanuni Karineler183 
Kesin Kanuni Karineler.184 
Konusu 184 
aaa. Olgu Karinesi 185 
bbb. Hak Karinesi . 185 
Emare 185 
Fiili Karineler/Hayatın Olağan Akışı 186 
Kanuni Karinede İspat Yükü 187 
Sadece Karinenin Temelini Oluşturan Vakıayı İspat Yükü Altındadır 187 
Karşı Taraf Kanuni Karinenin Aksini İspat Edebilir. 188 
III. İSPAT TÜRLERİ 188 
ASIL İSPAT. 188 
KARŞI İSPAT (HMK m. 191). 188 
AKSİNİ İSPAT 189 
İSPAT ÖLÇÜSÜ . 189 
TAM İSPAT. 190 
YAKLAŞIK İSPAT . 190 
İSPAT ARAÇLARI. 190 
GEBE KALMAK. 190 
ZÜHREVÎ HASTALIĞA YAKALANMAK. 191 
FOTOĞRAFLAR. 191 
DÜĞÜN YAPMAK . 192 
İLETİŞİM ARAÇLARI . 193 
Mektup . 193 
Bilgisayar Kaydı 193 
Telefon Kaydı 194 
Ses Kaydı . 195 
Kamera Kaydı 196 
Mesaj Kaydı. 197 
Sosyal Medya Paylaşımları 198 
TANIK ANLATIMLARI .199 
Yetersiz Tanık Beyanları Esas Alınamaz .201 
Görgüye Dayanmayan Tanık Beyanları 201 
Soyut Tanık Beyanları.201 
Aktarıma Dayalı Tanık Beyanları .202 
Üçüncü Kişilerden Aktarım 202 
Taraflardan Aktarım202 
Duyuma Dayalı Tanık Beyanları.203 
Husumete Dayalı Tanık Beyanları 203 
Tarafların Tanık Olarak Beyanları Esas Alınamaz.203 
Vekil Olan Avukat Tanık Olarak Dinlenebilir .204 
Tanık Beyanı Takdiri Bir Delildir 204 
KESİNLEŞMİŞ HÜKÜMLÜLÜK KARARI 205 
RESMİ EVRAKLAR .206 
Soruşturma Evrakı206 
Resmi Tutanaklar .207 
Tanıma Kaydı.207 
OTEL KAYITLARI .208 
İ. HAMİLELİK TESTİ 209 
ÇOCUĞUNUN OLMASI 209 
DİĞER DAVA DOSYALARI .210 
Diğer Deliller Yetersizse Sonucu Beklenmelidir .210 
Sadece O Dava Dosyasına Dayanılmışsa Sonucu Beklenmelidir .211 
İSPAT ARACI SAYILMAYANLAR215 
İKRAR (HMK m. 188).216 
YEMİN (HMK m. 225–239).216 
VII. İSPATIN FİİLİ KARİNEYE DAYANARAK YAPILMASI 217 
FİİLİ KARİNEYE DAYANAK VAKIALAR. 218 
Otelde Aynı Odada Gecelemek 218 
Yalnız Olarak Eve Almak 219 
Başkasıyla Yaşamak 223 
Eşi Olarak Tanıtmak 223 
Başkasıyla Yakalanmak . 224 
Yatlarda/Barlarda Beraber Olmak 224 
FİİLİ KARİNEYE DAYANAK KABUL EDİLMEYEN VAKIALAR. 224 
Sokakta Birlikte Yürümek . 225 
İletişim Kurmak . 225 
Telefon Görüşmesi Yapmak . 225 
Mesajlaşmak . 226 
Başkasının Aracına Binmek. 226 
Başkalarının Bulunduğu Ortamda Görüşmek 227 
10. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 229 
GENEL OLARAK. 229 
HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE (TMK m. 161 f. II) . 229 
BOŞANMA SEBEBİNİ ÖĞRENMESİNDEN BAŞLAYARAK ALTI AYLIK SÜRE 231 
Sürenin Niteliği 231 
Öğrenme Olgusu Duraksama Yaratmayacak Şekilde İspat Edilmelidir . 232 
Hukuki Nitelendirmenin Yanlış Yapılmış Olması Aleyhe Yorumlanamaz . 232 
Sürenin Başlangıcı . 233 
Tek Eylemden İbaret Zinada. 233 
Devam Eden Zinada 234 
HER HÂLDE ZİNA EYLEMİNİN ÜZERİNDEN BEŞ YIL SÜRE236 
& 11. AF SEBEBİYLE DAVA HAKKININ ORTADAN KALKMASI 
(TMK m. 161 f. III).237 
GENEL OLARAK .237 
ÖZELLİKLERİ 237 
Şekle Bağlı Değildir .238 
Yazılı Yapılabilir.239 
Sözlü Yapılabilir .239 
Örtülü Yapılabilir 239 
Açık Yapılabilir.240 
Kabule Bağlı Değildir 240 
Saik Önemli Değildir241 
Dava Hakkı Düşmüş Sayılır .241 
Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Haklardandır .242 
İradeyi Sakatlayan Sebepler Varsa Geçersizdir242 
Eylem Öncesi Yapılamaz .242 
Şarta Bağlanamaz.243 
Aynı Vakıa Başka Boşanma Davasına Konu Yapılamaz .244 
AF OLGUSU SOMUT DELİLLERLE KANITLAMALIDIR 244 
Affa Yönelik İddia Bulunmalıdır .244 
Bilinmeyen Bir Olayın Affedilmesi Mümkün Değildir245 
Deliller Af Olgunu Göstermeye Yeterli Olmalıdır.245 
Affın Varlığını Davalı Eş İspatlamalıdır 246 
AF NİTELİĞİNDEKİ DAVRANIŞ GERÇEKLEŞMELİDİR.247 
BARIŞMIŞ OLMAK .247 
BARIŞMA GİRİŞİMİNDE BULUNMAK 248 
Davacı Tarafından 250 
Eşlerin Yakınları Tarafından 250 
BARIŞMAYI GERÇEKLEŞTİRMEK 251 
Davadan Önce 252 
Davadan Sonra. 253 
BARIŞMA SAYILMAYAN DAVRANIŞLAR 254 
Çocukları Ziyaret İçin Bir Araya Gelmek 254 
Çocukların Özel Günleri İçin Bir Araya Gelmek. 255 
Zorunluluk Sebebiyle Bir Arada Kalmak. 255 
III. AF İRADESİNİ GÖSTERMEK 256 
FERAGATLE ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETMEK . 257 
Feragat Öncesi Vakıalar Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez . 257 
Feragat Sonrası Vakıalar Taraflara Kusur Olarak Yüklenebilir . 258 
İHTARLA ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETMEK. 259 
İhtar Şekli. 260 
Mahkeme Aracılığı İle 260 
Noter Aracılığı İle. 261 
İhtarın Sonuçları. 262 
İhtar Öncesi Olaylara Dayanılamaz 262 
İhtar Sonrası Olaylara Dayanılabilir . 263 
İhtar Diğer Boşanma Davası İçin de Sonuç Doğurur 264 
BEYANDA BULUNMAK 264 
Duruşmada Beyanda Bulunmak. 264 
Görülen Davada Beyanda Bulunmak 264 
Başka Davada Beyanda Bulunmak . 265 
Dilekçede Beyanda Bulunmak. 266 
Başka Bir Davada Beyanda Bulunmak 266 
Cumhuriyet Savcılığında Beyanda Bulunmak . 267 
Mesajla Beyanda Bulunmak 267 
CİNSEL İLİŞKİ KURARAK ÖNCEKİ OLAYLARI AFFETMEK.268 
HOŞGÖRÜ İLE KARŞILAMAK268 
BİRLİKTE OLMAK 269 
Birlikte Tatile Gitmek 269 
Birlikte Pikniğe Gitmek270 
Birlikte Kutsal Topraklara Gitmek.271 
Birlikte Hacca Gitmek.271 
Birlikte Umreye Gitmek272 
Asker İzninde Bir Araya Gelmek .272 
Doğumdan Sonra Birlikte Yaşamak.272 
Eşiyle Cinsel İlişki Kurmak .273 
Otelde Bir Araya Gelmek.273 
BİRLİKTELİK İRADESİ GÖSTERMEK .275 
Baba Evinden Alıp Getirmek .275 
Tüp Bebek Tedavisine Başlamak .275 
Düğün Hazırlıklarını Sürdürmek276 
HUKUKİ SÜRECİ SONLANDIRMAK276 
Açtığı Boşanma Davasını Açılmamış Hale Getirmek 277 
Ceza Davasından Barışma Amaçlı Vazgeçmek .277 
KARŞILIKSIZ KAZANDIRMADA BULUNMAK278 
Hediye Vermek 278 
Bağış Yapmak 278 
Taşınır Almak.278 
Taşınmaz Almak/Kiralamak.279 
BİRLİĞİ OLAYLARA RAĞMEN SÜRDÜRMEK 279 
AYNI ŞEHİRDE EVLİLİK BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEK280 
Aynı Evde Oturma Kural Olarak Af Sayılır.280 
Olaylardan Sonra 281 
Davadan Sonra 283 
Aynı Evde Oturma Her Zaman Af Sayılmaz . 283 
Aynı Evde Oturma Makul Süre ise Af Sayılmaz . 285 
Aynı Evde Zorunlu Oturma Af Sayılmaz 285 
Aynı Evde Oturma İstemi Af Sayılır . 286 
Başka Semtte Aynı Evde Oturma Af Sayılır 287 
BAŞKA ŞEHİRDE EVLİLİK BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEK 287 
BAŞKA ÜLKEDE EVLİLİK BİRLİĞİNİ SÜRDÜRMEK. 288 
AF SAYILMAYAN DAVRANIŞLAR. 289 
İYİNİYETLİ GİRİŞİMDE BULUNMAK. 290 
Yeni Başlangıç Yapalım Beyanı 291 
Kendisini Götürmek İçin Gelmemesi Üzerine Yurtdışında Olan Eşinin Yanına Gitmek . 291 
İYİNİYETLİ BEYANDA BULUNMAK 292 
Eşimi Seviyorum Beyanı . 292 
Eve Dönmesi İçin Çaba Gösterdim Beyanı 292 
Sulhe Teşvik Sırasında Beyan 292 
BARIŞMA MÜZAKERESİNDE BULUNMAK. 293 
Eşlerin Müzakere Yapması 293 
Üçüncü Kişilerin Müzakere Yapması 295 
BARIŞMA AMAÇLI OLMADAN CEZA DAVASINDAN VAZGEÇMEK. 296 
Vazgeçme Cezadan Kurtarmaya Yönelik İse. 296 
Vazgeçme Savunma Amaçlı İse. 297 
Vazgeçme Üçüncü Kişiden Gelmiş İse 298 
CEZAEVİNDE ZİYARET ETMEK 298 
SESSİZ KALMAK 298 
BABA EVİNE BIRAKMAK . 299 
BİRLİKTE BANKAYA İŞLEM YAPTIRMAYA GİTME .300 
NEREDE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK AMACIYLA ARAMAK 300 
12. DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ.301 
GENEL OLARAK .301 
DİĞER DAVALAR İLE İLİŞKİSİ301 
HAYATA KAST SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ301 
PEK KÖTÜ DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ302 
ONUR KIRICI DAVRANIŞ SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ302 
SUÇ İŞLEME SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ.303 
HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRME SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ.303 
TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ .304 
AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ304 
EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI İLE İLİŞKİSİ.304 
Sadece Zina Sebebiyle Dava Açılabilir 305 
Genel Olarak .305 
Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Karar Verilemez 305 
Sadece Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Dava Açılabilir 306 
Genel Olarak .307 
Zina Sebebiyle Karar Verilemez .307 
Zina Sebebiyle Boşanma Davasından Feragat Varsa Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma İstenemez.308 
Aynı Dava İçinde İki Sebeple Dava Açılabilir. 308 
Özel Sebebe Dayalı Karar Verip Genel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir . 310 
Genel Sebebe Dayalı Karar Verip Özel Sebepten Karar Vermeme İsabetsizdir . 310 
Aynı Dava İçinde Terditli Açılabilir 311 
Karşılıklı Dava İçinde Açılabilir 313 
Islah Yapılabilir . 313 
ANLAŞMALI BOŞANMA YAPILAMAZ. 315 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
UYGULANACAK İLKELER 
& 13. TASARRUF İLKESİ . 317 
GENEL OLARAK. 317 
TANIMI. 317 
III. GÖRÜNÜMÜ 317 
KENDİLİĞİNDEN DAVA AÇILAMAZ/KARAR VERİLEMEZ (HMK m. 24 f. I) 318 
İlgililer Dava Açabilir/Açmayabilir . 319 
İlgililer Karşı Dava Açabilir/Açmayabilir 319 
İlgililer Kanun Yoluna Başvurabilir/Başvurmayabilir . 319 
DAVA AÇMAYA ZORLANAMAZ (HMK m. 24 f. II). 319 
HAKKINI TALEP ETMEYE ZORLANAMAZ (HMK m. 24 f. II). 319 
DAVA KONUSUNU SERBESTÇE BELİRLER 320 
Dava Sebebini Belirler . 320 
Dayanılacak Vakıaları Belirler. 320 
DAVA AÇILDIKTAN SONRA TASARRUF YETKİSİ DEVAM EDER (HMK m. 24 f. III) 320 
Davasından Feragat Edebilir (HMK m. 307, 309 f. II) 320 
Davasını Karşı Tarafın Açık Rızası ile Geri Alabilir (HMK m. 123)321 
DAVAYI KANUN YOLUNA TAŞIMA.321 
İSTİSNALARI .321 
YARGILAMA GİDERİ KENDİLİĞİNDEN GÖZETİLİR .321 
SEVK VE İDARE KENDİLİĞİNDEN GÖZETİLİR 322 
& 14. TARAFLARCA GETİRİLME İLKESİ .323 
GENEL OLARAK .323 
DAVA MALZEMESİ KAVRAMI323 
III. DAVA MALZEMESİNİN GETİRİLMESİ.324 
TARAFLARCA GETİRİLİR .324 
MAHKEMENIN İŞİ DEĞİLDİR.325 
Kendiliğinden Dikkate Alınamaz (HMK m. 25 f. I) 325 
Kendiliğinden Delil Toplanamaz (HMK m. 25 f. II)326 
Hatırlatılamaz (HMK m. 25 f. I) 326 
& 15. TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ327 
GENEL OLARAK .327 
İLKENİN UYGULANMASI.327 
TALEP SONUCUNDAN FAZLASINA KARAR VEREMEZ .327 
TALEP SONUCUNDAN BAŞKA BİR ŞEYE KARAR VEREMEZ .328 
III. İLKENİN UYGULANMASI.329 
KENDİLİĞİNDEN KARAR VEREMEZ329 
HER BİR TALEP HAKKINDA AYRI OLARAK KARAR VERİLMELİDİR329 
& 16. HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI331 
GENEL OLARAK .331 
OLAN BİTENİ BİLME/BİLGİLENME HAKKI (HMK m. 27 f. II/a) . 332 
DAVAYI BİLME HAKKI. 332 
DURUŞMA GÜNÜNÜ BİLME HAKKI 332 
Ön İnceleme Duruşmasını Bilme Hakkı (HMK m. 139) . 333 
Tahkikat Duruşmasını Bilme Hakkı (HMK m. 147 f. I) 334 
Sözlü Yargılama Duruşmasını Bilme Hakkı Var İdi (HMK m. 147 f. I, 186 f. I) 335 
DELİLLERİ BİLME HAKKI 337 
GEREKÇEYİ BİLME HAKKI 337 
İŞLEMLERİ BİLME HAKKI 337 
Tarafların İşlemlerini Bilme Hakkı 338 
Mahkemenin İşlemlerini Bilme Hakkı. 338 
III. OLAN BİTENİ AÇIKLAMA VE İSPAT HAKKI (HMK m. 27 f. II/b) . 338 
AÇIKLAMA HAKKI 339 
Açıklayan Tarafın Göstereceği Davranış . 340 
Adap Dışı Açıklama Yapılamaz . 340 
Konu Dışı Açıklama Yapılamaz . 340 
Hâkimin Göstereceği Davranış 341 
Şefkatle Dinlemelidir 341 
Sabırla Dinlemelidir 341 
Anlayışla Dinlemelidir 341 
İSPAT HAKKI (HMK m. 27 f. II/b) 341 
DEĞERLENDİRTME VE GEREKÇELENDİRTME HAKKI (HMK m. 27 f. II/c) . 342 
AÇIKLAMALARI DEĞERLENDİRTME HAKKI 342 
KARARLARI GEREKÇELENDİRTME HAKKI 343 
Gerekçe Dosya Kapsamı İle Bağdaşmalıdır. 343 
Gerekçe Pozitif Hukuk İle Bağdaşmalıdır344 
Gerekçe, Sebebi Gösterilmedikçe Yerleşik İçtihatlar İle Bağdaşmalıdır .344 
& 17. USUL EKONOMİSİ İLKESİ345 
GENEL OLARAK .345 
UNSURLARI.345 
BASİTLİK İLKESİ (DÜZENLİ BİÇİMDE YARGILAMA) (HMK m. 30)345 
ÇABUKLUK İLKESİ (MAKUL SÜRE İÇİNDE YARGILAMA) (TCA m. 141 f. IV, HMK m. 30 f. I) .346 
UCUZLUK İLKESİ (EN AZ GİDERLE YARGILAMA) (TCA m. 141 f. IV, HMK m. 30 f. I)347 
III. YANSIMASI .347 
DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ (HMK m. 166) .347 
DAVALARIN AYRILMASI (HMK m. 167) 347 
DAVA SONUCUNUN BEKLENİLMESİ.348 
ÖN SORUN İNCELEMESİ .348 
USULİ KAZANILMIŞ HAK KURALI.348 
DEĞERLENDİRİLMESİ.348 
& 18. HÂKİMİN DAVAYI AYDINLATMA ÖDEVİ351 
GENEL OLARAK .351 
AYDINLATMA ÖDEVİNİN TÜRÜ 352 
MADDİ AYDINLATMA.352 
HUKUKİ AYDINLATMA 352 
III. AYDINLATMA ÖDEVİNİN KONUSU.353 
BELİRSİZ HUSUSLAR.353 
ÇELİŞKİLİ HUSUSLAR.353 
AYDINLATMA ÖDEVİNİN USULÜ 353 
AÇIKLAMA YAPTIRMA.353 
SORU SORMA 354 
DELİL GÖSTERİLMESİNİ İSTEME. 354 
TARAFIN KENDİSİNİ DİNLEME 354 
AYDINLATMA ÖDEVİNİN SINIRLARI . 354 
SÖYLENMEYEN ŞEYLERİ KAPSAMAZ 354 
SÖYLENMEYEN VAKIALARI KAPSAMAZ 354 
SÖYLEMEYENE YOL GÖSTERMEYİ KAPSAMAZ 355 
SÖYLEMEYENE İSTİCVABI KAPSAMAZ. 355 
& 19. HUKUKUN KENDİLİĞİNDEN UYGULANMASI İLKESİ. 357 
GENEL OLARAK. 357 
TARAFLARCA DAVA MALZEMESİ GETİRİLİR (HMK m. 25) . 357 
III. TARAFLARCA HUKUKİ SEBEP GÖSTERİLMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR 357 
DAVA DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEP GÖSTERMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR (HMK m. 119 f. I/g). 358 
CEVAP DİLEKÇESİNDE HUKUKİ SEBEP GÖSTERMESİ ZORUNLU DEĞİLDİR (HMK M. 129 F. I/F) . 358 
TARAFLARCA BİLDİRİLEN HUKUKİ SEBEP DEĞİŞTİRİLEBİLİR (HMK m. 141) 359 
TARAFLARCA BİLDİRİLEN HUKUKİ SEBEP HÂKİMİ ETKİLEMEZ. 359 
YANLIŞ GÖSTEREME HÂKİMİ ETKİLEMEZ . 359 
EKSİK GÖSTEREME HÂKİMİ ETKİLEMEZ 359 
BİRKAÇ SEBEP GÖSTERME HÂKİMİ ETKİLEMEZ 360 
HİÇ GÖSTERMEME HÂKİMİ ETKİLEMEZ . 360 
TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARIN HUKUKİ NİTELENDİRİLMESİNİ HÂKİM YAPAR . 360 
VII. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARIN HANGİSİNİN SABİT OLDUĞUNU HÂKİM BELİRLER 360 
VIII. TARAFLARCA GETİRİLEN VAKIALARA UYAN HUKUK NORMUNU HÂKİM UYGULAR 361 
TÜRK HUKUKUNU KENDİLİĞİNDEN UYGULAR 361 
YETKİLİ OLAN YABANCI HUKUKU KENDİLİĞİNDEN UYGULAR (5718 SK m. 2).361 
& 20. TEKSİF İLKESİ.363 
GENEL OLARAK .363 
KURAL: BELİRLİ AŞAMAYA KADAR DAVA MALZEMESİ İLERİ SÜRÜLEBİLİR 364 
DAVACI AÇISINDAN TEKSİF (HMK m. 141 f. I).364 
Kural Olarak.365 
Cevap Dilekçesi Verilmezse ya da Sürede Verilmezse 365 
DAVALI AÇISINDAN TEKSİF (HMK m. 141 f. I).365 
Kural Olarak.365 
Cevaba Cevap Dilekçesi Verilmezse ya da Sürede Verilmezse365 
Cevap Dilekçesi Verilmezse ya da Sürede Verilmezse 365 
III. TEKSİF İLKESİNİN İSTİSNALARI 366 
ISLAH (HMK m. 141 f. II) 366 
KARŞI TARAFIN AÇIK MUVAFAKATİ (HMK m. 141 f. II) .366 
ESKİ HÂLE GETİRME (HMK m. 95–101).366 
YARGILAMAYI GECİKTİRME AMACI TAŞIMAMAK (HMK m. 145)366 
SÜRESİNDE İLERİ SÜRÜLEMEMESİNİN İLGİLİ TARAFIN KUSURUNDAN KAYNAKLANMAMASI (HMK m. 145)367 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SONUÇLARI 
21. ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMANIN SONUÇLARI. 369 
GENEL OLARAK. 369 
FER’Î SONUÇLARI 369 
MADDİ TAZMİNAT (TMK m. 174 f. I) 369 
Genel Olarak 370 
Davacıya Maddi Tazminat Verilebilir . 371 
Davalıya Maddi Tazminat Verilemez 371 
MANEVİ TAZMİNAT (TMK m. 174 f. II). 371 
Genel Olarak 372 
Davacıya Manevi Tazminat Verilebilir 374 
Davalıya Manevi Tazminat Verilemez 375 
YOKSULLUK NAFAKASI (TMK m. 175) 376 
Genel Olarak 376 
Davacıya Yoksulluk Nafakası Verilebilir 378 
Davalıya Yoksulluk Nafakası Verilemez. 379 
VELÂYET (TMK m. 336 f. III). 379 
Genel Olarak 379 
Davacıya Velayet Verilebilir 382 
Davalıya Velayet Verilebilir 382 
TEDBİR NAFAKASI (TMK m. 169) 384 
Genel Olarak 384 
Davacıya Tedbir Nafakası Verilebilir 386 
Davalıya Tedbir Nafakası Verilebilir. 386 
İŞTİRAK NAFAKASI (TMK. m. 182 f. III, 329) . 388 
Genel Olarak 388 
Davacı İştirak Nafakası İsteyebilir .391 
Davalı İştirak Nafakası İsteyebilir391 
KİŞİSEL İLİŞKİ (TMK m. 323) 391 
Genel Olarak 391 
Davacı Kişisel İlişki Kurulmasını İsteyebilir .392 
Davalı Kişisel İlişki Kurulmasını İsteyebilir 393 
III. MAL REJİMİYLE İLGİLİ SONUÇLARI.393 
EŞLERİN MALLARININ TASFİYESİ.393 
Malların Tasfiyesi 394 
Boşanma Durumunda Malların Tasfiyesi394 
Ayrılık Durumunda Malların Tasfiyesi .395 
Mal Rejimi Sözleşmesiyle Sağlanan Yararlar 396 
EDİNİLMİŞ MALLAR KATILMA REJİMİNDEKİ ETKİSİ (TMK m. 236 f. II)396 
PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİNDEKİ ETKİSİ (TMK m. 252) 397 
KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN SONUÇLARI .399 
VATANDAŞLIK .401 
ERGİNLİK .402 
KAYIN HISIMLIĞI.404 
SOYADI.405 
Boşanma Sonrası Kadının Soyadı (TMK. m. 173).405 
Evlenmeden Önce Bekâr İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I).405 
Evlenmeden Önce Dul İdiyse Soyadı (TMK. m. 173 f. I).405 
Kural Olarak406 
Evlenmeden Önce Dul Olup Bekârlık Soyadını Kullanması 406 
Boşandığı Kocasının Soyadını Kullanması 406 
Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası (TMK. m. 173 f. II). 407 
Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Koşulları 407 
aaa. Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır 407 
bbb. Kadın Eşin Menfaati Bulunmalıdır . 409 
ccc. Erkek Eşe Zarar Vermemelidir . 411 
Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Usulü 411 
aaa. Görevli Mahkeme . 411 
bbb. Erkek Eşe Husumet Yöneltilmelidir . 413 
ccc. Erkek Eşin Kabulü 414 
ddd. Zamanaşımı. 414 
Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası (TMK. m. 173 f. III) 415 
Görevli Mahkeme . 415 
Dava Koca Tarafından Açılabilir 416 
Dava Kadın Tarafından Açılabilir 416 
Nüfus Müdürlüğü Temyiz Edemez. 418 
Deliller Toplanmalıdır 418 
Boşanma Halinde Çocuğun Hanesi 419 
YENİDEN EVLENME OLANAĞI. 419 
Kadın Eş Yönünden Yeniden Evlenme Olanağı 420 
Bekleme Süresi Geçmiş Olmalıdır 420 
Bekleme Süresinde Nişanlanmaya Engel Yoktur . 420 
Bekleme Süresi Kesin Olmayan Evlenme Engelidir. 421 
Bekleme Süresinin Sona Ermesi . 421 
Bekleme Süresinin Kaldırılması . 421 
Kadının Önceki Evliliğinden Gebe Olmadığının Anlaşılması . 422 
Evliliği Sona Eren Eşlerin Yeniden Birbiriyle Evlenmek İstemeleri .422 
Erkek Eş Yönünden Yeniden Evlenme Olanağı.423 
CEBRÎ İCRA YOLUNA GİDİLEBİLMESİ423 
ZAMANAŞIMININ İŞLEMEYE BAŞLAMASI 424 
YASAL MİRASÇILIK SIFATININ KAYBI.424 
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARLA SAĞLANAN HAKLARIN KAYBI426 
Atanmış Mirasçı Olma Hakkının Kaybı.426 
Vasiyet Alacaklısı Olma Hakkının Kaybı 427 
İ. BOŞANMA KARARININ NÜFUSA BİLDİRİLMESİ 427 
Genel Olarak 427 
Boşanma Kararlarında Bulunması Gerekli Hususlar (NHK m. 27) 429 
Boşanma Tarihi (NHUY m. 27) .429 
Türk Mahkemesinden Verilen Boşanma Kararı429 
Yabancı Ülke Makamlarınca Verilen Boşanma Kararı 430 
Tanıma/Tenfiz Kararı Verilmesi .430 
Yetkili Kurumlar Tarafından Aile Kütüklerine Tesciline Karar Verilmesi .430 
Boşanma Kararlarının Bildirimi ve Tescili 430 
Bildirim Süresi ve Yükümlülüğü 431 
Bildirimin Tescili 431 
20.01.1986 Tarihli Genelgeden Önce Kesinleşmiş Mahkeme Kararları.431 
Boşanma Kararı Kesinleşmeden Eşlerden Birinin Ölümü .432 
Boşanmanın İptali Kararları (NHUY m. 29) 432 
Yabancı Devlet Makamlarınca Verilmiş Boşanma Kararları (NHUY m. 60) 432 
Çok Uyruklu Vatandaşlarımızın Boşanma Olaylarının Tescili. 433 
KADIN İÇİN BEKLEME SÜRESİ (TMK m. 132). 434 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
YARGILAMA USULÜ 
& 22. HMK HÜKÜMLERİNE TÂBİ TUTULMAYAN YARGILAMA KURALLARI . 437 
GENELOLARAK 437 
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA TÂBİ TUTULMAYAN YARGILAMA KURALLARI 442 
HÂKİM, VİCDANEN KANAAT GETİRMELİDİR 443 
HÂKİM, OLGULAR HAKKINDA TARAFLARA YEMİN ÖNEREMEZ 444 
HÂKİM, TARAFLARIN İKRARI VE KABULÜ İLE BAĞLI DEĞİLDİR 445 
Ç. HÂKİM, KANITLARI SERBESTÇE TAKDİR EDER 448 
HÂKİM, BOŞANMANIN FER’Î SONUÇLARINA İLİŞKİN ANLAŞMALARI ONAYLAMIŞ OLMALIDIR . 452 
HÂKİM, DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASINA KARAR VEREBİLİR 453 
&23. GÖREVLİ MAHKEME 455 
GÖREVİN BELİRLENMESİ (HMK m. 1, c. 1) . 455 
GÖREVLİ MAHKEME 4787 SAYILI KANUNLA BELİRLENMİŞTİR. 455 
GÖREV SÖZLEŞMESİ YAPILAMAZ 456 
GÖREV KURALLARININ NİTELİĞİ. 456 
KAMU DÜZENİNDENDİR (HMK m. 1, c. 2) . 456 
DAVA ŞARTLARINDANDIR (HMK m. 114/c) 457 
KENDİLİĞİNDEN ARAŞTIRILIR (HMK m. 115 f. I) 457 
HER ZAMAN İLERİ SÜRÜLEBİLİR (HMK m. 115 f. I)458 
TARAFLAR İTİRAZDA BULUNABİLİR .458 
USULÎ KAZANILMIŞ HAK OLUŞTURMAZ.458 
HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA İLERİ SÜRÜLEMEZ 458 
III. GÖREVLİ MAHKEME.458 
DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE AÇILMIŞSA.459 
Aile Mahkemesi Davadan Sonra Karardan Önce Faaliyete Geçmişse.459 
Devir Kararı Yerine Görevsizlik Kararı Verilemez 459 
Devir Kararı Temyiz Edilemez .460 
Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından Yargılama Sürdürülür .460 
Aile Mahkemesi Karardan Sonra Hüküm Kesinleşmeden Önce Faaliyete Geçmişse 461 
Devir Kararı Verilmelidir461 
Devir Kararı Temyiz Edilemez .463 
Devredilen Aile Mahkemesi Tarafından İşlemler Sürdürülür .463 
DAVA AİLE MAHKEMESİ FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA AÇILMIŞSA 464 
AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLERDE GÖREVLİ MAHKEME (4787 sayılı Kanun m. 4/1) .465 
ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA İLE İLİNTİLİ DAVALARDA GÖREVLİ MAHKEME.467 
Boşandığı Eşin Soyadını Kullanmaya İzin Davasında Görevli Mahkeme.467 
Evliliğin Tespitine İlişkin Davada Görevli Mahkeme468 
Boşanma Davasından Sonra Açılan Boşanma Sebebiyle Manevi Tazminat İsteğine İlişkin Davada Görevli Mahkeme468 
Boşanma Davası Bulunmadan İleri Sürülen Manevi Tazminat Davası 469 
Çocuğun Mallarını Geri Verme Yükümlülüğünden Kaynaklanan Alacak Davası 469 
Aile Hukuku Hükümlerine Göre İncelenemeyen Haksız Fiil Sorumluluğundan Kaynaklanan Manevi Tazminat Davası 470 
6284 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Verilen Tedbir Kararlarına İtiraz 471 
Velayetin Kaldırılması Davası . 472 
Velayetin Değiştirilmesi Davası 473 
Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davası 475 
Çocuğun Mutad Meskeni Olan Ülkeye İadesi Davası . 479 
Nafaka Alacağı İle İlgili Menfi Tespit Davası . 481 
Nafakanın İstirdadı Davası. 482 
& 24. YETKİLİ MAHKEME 483 
YETKİ KURALININ NİTELİĞİ 483 
DİĞER KANUNLARDA YER ALAN YETKİYE İLİŞKİN HÜKÜMLER SAKLI TUTULMUŞTUR (HMK m. 5) 483 
İLK İTİRAZ NİTELİĞİNDEDİR (HMK m. 116 f. I/a). 484 
KESİN YETKİ KURALI ÖNGÖRÜLMEMİŞTİR (TMK m. 168) 485 
KENDİLİĞİNDEN YETKİSİZLİK KARARI VERİLEMEZ (HMK m. 19 f. II, IV) . 486 
ASIL DAVAYA BAKAN MAHKEME KARŞI 
DAVAYA BAKMAYA YETKİLİDİR (HMK m. 13) 487 
YETKİ HUSUSUNDA TERCİH HAKKI DAVACIYA AİTTİR. 487 
DAVA TARİHİNDEKİ YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİNE GÖRE BELİRLENİR 489 
DAVADAN SONRA YERLEŞİM YERİNİN DEĞİŞMESİ ETKİLİ DEĞİLDİR .489 
YETKİLİ MAHKEMELER (TMK m. 168) 489 
EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ.490 
Kadın Eşin Yerleşim Yeri 491 
Ayrı Ev Açma Olanağı Olmayan Kadının Yerleşim Yeri491 
Baba Evinin Bulunduğu Yerde Dava Açılabilir491 
Yakınlarının Bulunduğu Yerde Dava Açılamaz498 
Ayrı Ev Açma Olanağı Olan Kadının Yerleşim Yeri500 
Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir .501 
Kadın Seçimlik Hakkını Kullanabilir502 
Erkek Eşin Yerleşim Yeri.503 
Kural Olarak503 
Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Yerleşim Yerine Karine Değildir .504 
Yurtdışında İşçi Olarak Çalışan Erkek Eş .505 
Emekli Olan Erkek Eş .505 
Eşlerden Birinin Yerleşim Yerinin Belirlenmesi506 
Muhtarlık Belgesi506 
Çalışılan Yer507 
Memuriyet Sebebiyle Çalışılan Yer 508 
Serbest Olarak Çalışılan Yer.510 
Oturulan Yer511 
Kural Olarak511 
Varsayılan Yerleşim Yeri512 
Uzun Süre Yurt Dışında Oturulan Yer513 
Uzun Süre Yurt İçinde Oturulan Yer 513 
Kurumlarda Bulunulan Yer (TMK. m. 22) . 514 
Eğitim Kurumunda Bulunma 514 
Sağlık Kurumunda Bulunma 514 
Bakım Kurumunda Bulunma 515 
Ceza Kurumunda Bulunma. 518 
Adres Beyan Formundaki Bildirim. 519 
İkamet Tezkeresi İle Bulunan Yabancılar. 521 
SON DEFA ALTI AY BİRLİKTE OTURULAN YER. 523 
YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI (5718 SK m. 41). 524 
& 25. YARGILAMA GİDERLERİ. 527 
GENEL OLARAK. 527 
YARGILAMA GİDERLERİNİN KAPSAMI . 527 
HARÇLAR (HMK m. 323 f. I/a) . 527 
Başvurma Harcı (HK m. 27) 528 
Karar ve İlam Harcı (HMK m. 323 f. I/a) 531 
MASRAFLAR (HMK m. 323 f. I/b–g) 531 
Tebliğ ve Posta Giderleri (HMK m. 323 f. I/b) 531 
Dosya ve Sair Evrak Giderleri (HMK m. 323 f. I/c) 532 
Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri ve Protesto, İhbar, İhtarname ve Vekâletname Düzenlenmesine İlişkin Giderler (HMK m. 323 f. I/ç). 532 
Keşif Giderleri (HMK m. 323 f. I/d) 532 
Tanığa Ödenen Ücret ve Giderler (HMK m. 323 f. I/e). 533 
Bilirkişiye Ödenen Ücret ve Giderler (HMK m. 323 f. I/e). 533 
Resmî Dairelerden Alınan Belgeler İçin Ödenen Harç, Vergi, Ücret ve Sair Giderler (HMK m. 323 f. I/f) 533 
Vekil İle Takip Edilmeyen Davalarda Tarafların Hazır Bulundukları Günlere Ait Gündelik, Seyahat ve Konaklama Giderleri (HMK m. 323 f. I/g) 533 
Vekili Bulunduğu Hâlde Mahkemece Çağrılan Taraf İçin Gündelik, Yol ve Konaklama Giderleri (HMK m. 323 f. I/g) .533 
Yargılama Sırasında Yapılan Diğer Giderler (HMK m. 323 f. I/h) .534 
Resen Yapılması Gereken İşlemlere İlişkin Giderler (HMK m. 325)534 
VEKÂLET ÜCRETİ (HMK m. 323 f. I/ğ, 330).534 
Kararın Niteliği Dikkate Alınmalıdır .536 
Dava Kabul Edilmişse.537 
Asıl Dava Kabul Edilmişse .537 
Karşı Dava Kabul Edilmişse .538 
Birleşen Dava Kabul Edilmişse.538 
Terditli Dava Kabul Edilmişse539 
Dava Ret Edilmişse .539 
Davanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmişse.540 
ç. Davadan Feragat Edilmişse (AAÜT m. 6 f. I).540 
Görevsizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I) .541 
Yetkisizlik Nedeniyle Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I) .541 
Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmişse (AAÜT m. 7 f. I) .541 
Gönderme Kararı Varsa (AAÜT m. 7 f. III)541 
ğ. Karşı Dava Varsa (AAÜT m. 8)541 
Davanın Birleştirilmesi Kararı Varsa (AAÜT m. 8) .542 
ı. Davanın Ayrılması Kararı Varsa (AAÜT m. 8) 542 
Nafaka davalarında (AAÜT m. 9).543 
Manevi tazminat davalarında (AAÜT m. 10)543 
Dava Birden Çok İse .545 
Vekâlet Ücreti İstenilmediği Açıklanmışsa 546 
Katma Değer Vergisine Hükmedilemez 547 
Kesinleşen Yönler Dikkate Alınmalıdır. 547 
Taraf Lehine Hükmedilir (HMK m. 330). 549 
İstifa Etme Engel Değildir . 549 
Miktarı Hakim Takdir Eder 550 
Baro Görevlendirmişse Verilemez. 550 
Boşanmanın Eki İsteklerde Verilemez. 551 
Kararın Verildiği Tarihte Yürürlükte Bulunan Tarife Gereğince Karar Verilir . 551 
Birden Fazla Sebeple Açılan Davada Tek Vekâlet Ücreti Verilir. 551 
III. YARGILAMA GİDERLERİ İÇİN AVANS YATIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 552 
GENEL OLARAK . 552 
DELİL AVANSI (HMK m. 324) . 552 
Kavram (HMK m. 324 f. I) 552 
Taraflarca Getirilme İlkesinin Uygulandığı Davalarda (HMK m. 25) . 554 
Verilen Kesin Süre Usulüne Uygun Olmalıdır . 554 
Verilen Kesin Süre İçinde Delil Avansı Yatırılmalıdır (HMK m. 324 f. I) 555 
Yatırılmazsa Delilin İkamesinden Vazgeçilmiş Sayılır (HMK m. 324 f. II) 555 
Diğer Taraf Bu Avansı Yatırabilir (HMK m. 324 f. II) . 558 
Aynı Delilin İkamesinde Yarı Yarıya Avans Olarak Ödenir (HMK m. 324 f. I). 558 
Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Uygulandığı Davalarda (HMK m. 325) 558 
GİDER AVANSI (HMK m. 114/g, 120) . 559 
AVANSIN İADESİ (HMK m. 333) .559 
YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMESİ 560 
MAHKEMECE RESEN HÜKMEDİLİR (HMK m. 332 f. I) 560 
HÜKÜM ALTINDA GÖSTERİLİR (HMK m. 332 f. II) 561 
Tutarı561 
Hangi Tarafa Yükletildiği 561 
Hangi Oranda Yükletildiği .562 
Dökümü562 
Hükümden Sonraki Yargılama Giderlerinin Ödenme Şekli562 
ESASTAN SONUÇLANMAYAN DAVADA HÜKMEDİLMESİ (HMK m. 331) 563 
Davanın Konusuz Kalması (HMK m. 331 f. I) 563 
Görevsizlik ve Yetkisizlik Verilmesi (HMK m. 331 f. II)564 
Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmişse 564 
Davaya Bir Başka Mahkemede Devam Edilmemişse .565 
Davanın Açılmamış Sayılması (HMK m. 331 f. III) 565 
KESİNLEŞEN GİDERLER DİKKATE ALINMALIDIR .566 
YARGILAMA GİDERLERİNDEN SORUMLULUK567 
ALEYHİNE HÜKÜM VERİLEN TARAFTAN ALINMASINA KARAR VERİLİR (HMK m. 326) 567 
DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK VARSA (HMK m. 327)568 
İSTEMEDİĞİNİ AÇIKLAYANIN GİDERİ ÜZERİNDE BIRAKILIR569 
& 26. BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT571 
FERAGAT KAVRAMI .571 
TALEP SONUCUNDAN KISMEN VAZGEÇİLEBİLİR (HMK m. 307, 308 f. III)572 
TALEP SONUCUNDAN TAMAMEN 
VAZGEÇİLEBİLİR (HMK m. 307) 572 
FERAGAT EDEBİLECEK KİŞİ. 572 
DAVACI 573 
DAVACI VEKİLİ 574 
YASAL TEMSİLCİ . 575 
Veli 575 
Vasi 576 
III. FERAGAT ŞEKLİ. 576 
FERAGAT YAZILI OLARAK YAPILABİLİR (HMK m. 309 f. I) 576 
Kimlik Tespiti Bulunmalıdır 577 
İmza Bulunmalıdır . 578 
FERAGAT SÖZLÜ OLARAK YAPILABİLİR (HMK m. 309 f. I) 578 
Feragat Tutanağa Yazılmalıdır (HMK m. 154, f. III/ç) 579 
Beyanda Bulunana Okunmalıdır 579 
Beyanda Bulunanın İmzası Alınmalıdır. 579 
FERAGATİN ÖZELLİKLERİ 579 
FERAGAT MUVAFAKATE BAĞLI DEĞİLDİR 579 
Karşı Tarafın Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II) 580 
Mahkemenin Muvafakatine Bağlı Değildir (HMK m. 309 f. II) 580 
FERAGAT KAYITSIZ VE ŞARTSIZ OLMALIDIR (HMK m. 309 f. IV) . 580 
FERAGAT AÇIK OLMALIDIR . 581 
Boşanmak İstemediğini Açıklamak . 585 
Eşini Müşterek Haneye Kabul Edeceğini Açıklamak 586 
Eşi İle Barıştığını Açıklamak. 586 
Bir Şans Daha Verdiğini Açıklamak 586 
FERAGAT KISMEN OLABILIR 587 
FERAGATİN İPTALİ İRADE SAKATLANMASINDA İSTENEBİLİR587 
FERAGATİN ZAMANI (HMK m. 310) .587 
7251 SAYILI KANUN ÖNCESİ FERAGAT 587 
Karardan Önce Feragat (HMK m. 310 f. I) 588 
Karardan Sonra Temyizden Önce Feragat588 
Derece Mahkemesi Kendi Kararını Kaldıramaz .588 
Dosyadan El Çeken Mahkemece Yapılacak İşlemler591 
Bölge Adliye Mahkemesi Tarafından Yapılacak İşlem593 
Yargıtay Tarafından Yapılacak İşlem .593 
Temyizden Sonra Karar Düzeltmeden Önce Feragat .594 
Yargıtay’da Duruşmada Feragat.595 
Karar Düzeltme Aşamasında Feragat.595 
7251 SAYILI KANUN SONRASI FERAGAT .596 
Karardan Önce Feragat (HMK m. 310 f. I) 596 
Feragatin Hükmün Verilmesinden Sonra Adliye Mahkemelerinde Yapılması (HMK m. 310 f. II)596 
İlk Derece Mahkemesinde Yapılması .597 
Bölge Adliye Mahkemesinde Yapılması.597 
Feragatin Dosyanın Temyiz İncelemesine Gönderilmesinden Sonra Yapılması (HMK m. 310 f. III)597 
FERAGAT HÂLİNDE YARGILAMA GİDERLERİ (HMK m. 312)598 
VII. FERAGATİN SONUÇLARI (HMK m. 311) 599 
UYUŞMAZLIĞI SONLANDIRIR 599 
KURAL OLARAK MAHKEMEYE ULAŞTIĞINDA SONUÇ DOĞURUR599 
Mahkemenin Yetkisi Kesinleşmişse Feragat Karara Bağlanır 600 
Feragat Yetki İtirazı Olan Mahkemeye Ulaşmışsa Önce Yetki İtirazı Karara Bağlanır İdi. 601 
KESİN HÜKÜM GİBİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURUR . 605 
İRADE BOZUKLUĞU HÂLLERİNDE FERAGATİN İPTALİ İSTENEBİLİR 605 
FERAGATTEN DÖNÜLEMEZ 606 
KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR 609 
KESİNLEŞMEYEN YÖNLERDEN SONUÇ DOĞURUR 609 
HÜKÜM TEBLİĞ EDİLMEDEN KANUN YOLLARINDAN FERAGAT SONUÇ DOĞURMAZ . 611 
OLMAYAN/AÇILMAMIŞ BİR DAVADAN FERAGAT EDİLEMEZ 612 
İ. HÜKÜM KESİNLEŞTİKTEN SONRA FERAGAT SONUÇ DOĞURMAZ 612 
VIII. FERAGATİN BENZERİ KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 613 
DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI (HMK m. 150) KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRMA . 613 
DAVANIN GERİ ALINMASI (HMK m. 123) KAVRAMI İLE KARŞILAŞTIRMA 613 
KARAR VERİLMEDEN ÖNCE FERAGAT HALİNDE KARAR . 615 
& 27. DAVANIN KONUSUZ KALMASI 617 
DAVANIN KONUSUZ KALMASI SEBEPLERİ 617 
TEMYİZ EDİLMEYEN DİĞER BOŞANMA KARARI DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR (TMK m. 161–184). 617 
KESİNLEŞEN BOŞANMA KARARI DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR (TMK m. 161–184) . 619 
KESİNLEŞEN EVLENMENİN İPTALİ DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR (TMK m. 145–160) . 620 
EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR (TMK m. 28 f. I) . 621 
TANIMA–TENFİZ KARARI DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR621 
Boşanma İstemi Konusuz Kalır621 
Boşanmanın Eki İstemler İncelenir 622 
Bekletici Sorun Yapılmalıdır623 
EVLİLİĞİN FESİH KARARIYLA SONLANMASI DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR (TMK m. 32 f. I, 131).624 
Gaiplik Kararı İle Eş Ölmüş Gibi Kabul Edilir (TMK m. 35) 626 
Gaiplik Kararı Evliliği Ortadan Kaldırmaz 627 
Gaiplik Kararı Alan Fesih Kararı Almayabilir .627 
Evliliğin Feshi Kararı Evliliği Ortadan Kaldırır.628 
Evliliğin Feshi Kararı Alan Eş Yeniden Evlenebilir 628 
Fesih Kararı Almadan Yeniden Evlenme (TMK m. 145 b. 1) 628 
Fesih Kararı Aldıktan Sonra Yeniden Evlenme (TMK m. 131 f. 1).629 
EVLİLİĞİN ÖLÜM KARİNESİYLE SONLANMASI DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR (TMK m. 31, 44 f. I).629 
EVLİLİĞİN DE FACTO CİNSİYET DEĞİŞTİRMEYLE SONLANMASI DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR631 
DAVANIN KONUSUZ KALMASINDA UYGULANACAK USUL HÜKÜMLERİ 631 
NÜFUS KAYDI İNCELENMELİDİR.631 
DİĞER BOŞANMA DAVASININ SONUCU ARAŞTIRILMALIDIR 631 
KARAR VERİLMEYEREK DAVA KONUSUZ BIRAKILMAZ .632 
YARGILAMA GİDERİ ALEYHİNE KARAR VERİLEBİLECEK OLANA YÜKLENİR (HMK m. 331 f. I) 632 
HÜKÜM VERİLEMEZ .635 
DAVANIN KONUSU KALMADIĞI AÇIKLANARAK DAVAYA SON VERİLİR. 635 
MADDİ HATAYA DAYALI TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME KARARI KALDIRILABİLİR. 636 
MADDİ TAZMİNAT TALEBİNİN KARARA BAĞLANMASINA ENGEL DEĞİLDİR 637 
MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ İÇİN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ GEREKİR 638 
& 28. DELİL TESPİTİ. 639 
GENEL OLARAK. 639 
DELİL TESPİTİ İSTENEBİLECEK HÂLLER 639 
GÖRÜLMEKTE OLAN BİR DAVADA İSTENEBİLİR (HMK m. 400 f. I) 639 
İLERİDE AÇILACAK DAVA İÇİN İSTENEBİLİR (HMK m. 400 f. I) 640 
III. DELİL TESPİTİ TALEBİNİN GERÇEKLEŞMESİ. 640 
HUKUKİ YARARIN VARLIĞI GEREKİR (HMK m. 400 f. II). 640 
DELİL TESPİTİ TALEBİ DİLEKÇEYLE YAPILIR (HMK m. 402 f. I) 641 
TESPİT GİDERLERİ AVANS OLARAK ÖDENİR (HMK m. 402 f. II). 641 
DELİL TESPİTİ TALEBİNİN İNCELENMESİ. 641 
GÖREV VE YETKİ KOŞULU GERÇEKLEŞMELİDİR (HMK m. 401) 641 
TALEP HAKLI BULUNURSA KARAR DİLEKÇEYLE BİRLİKTE KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLİR (HMK m. 402 f. III) . 643 
TESPİT TUTANAĞI VE BİLİRKİŞİ RAPORUNUN BİR ÖRNEĞİ KARŞI TARAFA RESEN TEBLİĞ OLUNUR (HMK m. 402 f. IV) . 644 
ACELE HÂLLERDE TEBLİGAT YAPILMAKSIZIN TESPİT YAPILABİLİR (HMK m. 403) 644 
KARARIN YERİNE GETİRİLMESİNDE O DELİLİN TOPLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER UYGULANIR (HMK m. 404)645 
DELİL TESPİTİ DOSYASI ASIL DAVA DOSYASININ EKİ SAYILIR (HMK m. 405)645 
NİHAİ KARAR DEĞİLDİR 646 
ALTINCI BÖLÜM 
EVLENMENİN BUTLANI İLE KARŞILAŞTIRMA & 29. EVLENMENİN BUTLANI İLE KARŞILAŞTIRMA.647 
GENEL OLARAK .647 
BENZERLİKLER647 
EVLİLİĞE SON VERMEK .647 
HÂKİM KARARI İLE SONLANMA648 
BİTİRİCİ SAYIM 648 
III. FARKLAR.648 
DAVA AÇMADA TERCİH OLANAĞI .649 
DAVA TÜRÜNDE TERCİH OLANAĞI 649 
Sadece İptal Davası Açılmışsa .649 
İptal Olmazsa Boşanma Davası Açılmışsa.650 
Sadece Boşanma Davası Açılmışsa650 
YEDİNCİ BÖLÜM 
BOŞANMAYA İLİŞKİN NÜFUS İŞLEMLERİ & 30. BOŞANMAYA İLİŞKİN NÜFUS İŞLEMLERİ651 
GENEL OLARAK .651 
İŞLENECEK KİŞİSEL BİLGİLER (NHK m. 7) .652 
BOŞANMA KÜTÜĞÜ (NHK m. 7/d). 652 
YABANCI MUAMELESİNE TABİ TUTULAMAYACAKLAR . 654 
YERSEL YAZIMDAN ÖNCE OLUŞAN SEBEPLERİN VARLIĞI . 658 
NÜFUS KAYDININ KAPATILMASI 658 
YANLIŞ ŞERHİN KALDIRILMASI İSTENEBİLİR. 662 
BOŞANMADAKİ KUSUR AD DEĞİŞTİRMEYE SEBEP OLUŞTURMAZ . 663 
BOŞANMA KARARLARINDA BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR (NHK m. 27) 664 
III. BOŞANMA TARİHİ (NHUY m. 27) 664 
TÜRK MAHKEMESİNDEN VERİLEN BOŞANMA KARARI 664 
YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARI . 664 
Tanıma/Tenfiz Kararı Verilmesi 665 
Yetkili Kurumlar Tarafından Aile Kütüklerine Tesciline Karar Verilmesi 665 
BOŞANMA KARARLARININ BİLDİRİMİ VE TESCİLİ 665 
BİLDİRİM SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 665 
BİLDİRİMİN TESCİLİ . 666 
20.01.1986 Tarihli Genelgeden Önce Kesinleşmiş Mahkeme Kararları 666 
Boşanma Kararı Kesinleşmeden Eşlerden Birinin Ölümü 666 
BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ (NHUY m. 28) . 667 
BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ. 667 
Kocasının Soyadını Kullanmasına İzin Verilmemişse (TMK m. 173, f. I) . 668 
Kocasının Soyadını Kullanmasına İzin Verilmişse (TMK m. 173, f. II) 669 
DUL OLARAK EVLENİP BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ .669 
Bekârlık Soyadını Taşımasına İzin Verilmesini Aile Mahkemesinden İsteyebilir 669 
Bekârlık Soyadını Taşımasına İzin Verilmesini Yazılı Olarak veya E–Başvuru İle Talep Edebilir .670 
BOŞANDIĞI EŞİNİN SOYADINI KULLANMASINA İZİN VERİLEN KADININ SOYADI VE HANESİ 670 
Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanmak İstemişse .670 
Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmak İstemişse 671 
EVLENMEYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANIP BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ.671 
BOŞANMA KARARINDA SOYADI BELİRTİLMEDEN BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ.671 
TANIMA/TENFİZ KARARI VERİLEREK BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ .672 
YETKİLİ KURUMLAR TARAFINDAN AİLE KÜTÜKLERİNE TESCİLİNE KARAR VERİLEREK BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ.672 BOŞANMA HALİNDE ÇOCUĞUN HANESİ.672 
VII. BOŞANMANIN İPTALİ KARARLARI (NHUY m. 29)673 
VIII. YABANCI DEVLET MAKAMLARINCA VERİLMİŞ BOŞANMA KARARLARI (NHUY m. 60) 673 
ÇOK UYRUKLU VATANDAŞLARIMIZIN BOŞANMA OLAYLARININ TESCİLİ 674 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI & 31. KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 677 
GENEL OLARAK. 677 
KAPSAMI . 678 
UYGULANACAĞI HALLER. 678 
Boşanma (TMK m. 161–184). 678 
Ayrılık (TMK m. 170–172) 679 
Ölüm (TMK m. 28 f. I) 680 
Ölüm Karinesi (TMK m. 31, 44 f. I) 681 
Fesih (TMK m. 32 f. I, 131). 682 
UYGULANMAYACAĞI HALLER . 683 
Vatandaşlık 683 
Geçersiz Evlilik 684 
Geçici Tedbir Talepleri (MÖHUK m. 14, f. IV) 684 
III. BAĞLAMA KURALI (MÖHUK m. 14) 684 
BASAMAKLI OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. 684 
Müşterek Bağlama Noktası 685 
Eşlerin Müşterek Millî Hukuku 685 
Müşterek Mutad Mesken Hukuku. 688 
Türk Hukukunun Bağlama Noktası Oluşu. 689 
DEĞİŞKEN OLARAK DÜZENLENMİŞTİR. 691 
UYGULAMA ALANI. 691 
BOŞANMA VE AYRILIK SEBEPLERİ 691 
Boşanmaya Sebebiyet Veren Vakıalar. 691 
Boşanmada Kusur 692 
Boşanmada Çekilmezlik 692 
BOŞANMA VE AYRILIĞIN HÜKÜMLERİ .692 
Yasal Bekleme Süresi (TMK m. 132) 692 
Boşanan Kadının Soyadı (TMK m. 173)693 
Maddi Tazminat (TMK m. 174 f. I) .694 
Manevi Tazminat (TMK m. 174 f. II) 696 
Yoksulluk Nafakası (TMK m. 175, MÖHUK m. 14 f. II)697 
Velayet (TMK m. 336 f. III).697 
Kişisel İlişki (TMK m. 182, f. I) 699 
UYGULAMA ALANI DIŞINDA KALANLAR.701 
DOKUZUNCU BÖLÜM 
YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ & 32. YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ.703 
GENEL OLARAK .703 
İŞLENECEK KİŞİSEL BİLGİLER (NHK m. 7) .703 
BOŞANMA KÜTÜĞÜ (NHK m. 7/d).704 
YABANCI MUAMELESİNE TABİ TUTULAMAYACAKLAR705 
YERSEL YAZIMDAN ÖNCE OLUŞAN SEBEPLERİN VARLIĞI709 
NÜFUS KAYDININ KAPATILMASI 710 
YANLIŞ ŞERHİN KALDIRILMASI İSTENEBİLİR .713 
BOŞANMADAKİ KUSUR AD DEĞİŞTİRMEYE SEBEP OLUŞTURMAZ714 
BOŞANMA KARARLARINDA BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR (NHK m. 27) 715 
III. BOŞANMA TARİHİ (NHUY m. 27) 716 
TÜRK MAHKEMESİNDEN VERİLEN BOŞANMA KARARI 716 
YABANCI ÜLKE MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARI . 716 
Tanıma/Tenfiz Kararı Verilmesi 716 
Yetkili Kurumlar Tarafından Aile Kütüklerine Tesciline Karar Verilmesi 717 
BOŞANMA KARARLARININ BİLDİRİMİ VE TESCİLİ 717 
BİLDİRİM SÜRESİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 717 
BİLDİRİMİN TESCİLİ . 717 
20.01.1986 Tarihli Genelgeden Önce Kesinleşmiş Mahkeme Kararları 717 
Boşanma Kararı Kesinleşmeden Eşlerden Birinin Ölümü . 718 
BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ (NHUY m. 28) . 718 
BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ. 719 
Kocasının Soyadını Kullanmasına İzin Verilmemişse 
(TMK m. 173, f. I) . 719 
Kocasının Soyadını Kullanmasına İzin Verilmişse 
(TMK m. 173, f. II) 720 
DUL OLARAK EVLENİP BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ. 721 
Bekârlık Soyadını Taşımasına İzin Verilmesini Aile Mahkemesinden İsteyebilir 721 
Bekârlık Soyadını Taşımasına İzin Verilmesini Yazılı Olarak veya E–Başvuru İle Talep Edebilir . 722 
BOŞANDIĞI EŞİNİN SOYADINI KULLANMASINA İZİN VERİLEN KADININ SOYADI VE HANESİ 722 
Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanmak İstemişse. 722 
Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmak İstemişse 722 
EVLENMEYLE TÜRK VATANDAŞLIĞINI KAZANIP BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ. 722 
BOŞANMA KARARINDA SOYADI BELİRTİLMEDEN BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ.723 
TANIMA/TENFİZ KARARI VERİLEREK BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ .723 
YETKİLİ KURUMLAR TARAFINDAN AİLE KÜTÜKLERİNE TESCİLİNE KARAR VERİLEREK BOŞANAN KADININ SOYADI VE HANESİ.723 
BOŞANMA HALİNDE ÇOCUĞUN HANESİ.724 
VII. BOŞANMANIN İPTALİ KARARLARI (NHUY m. 29)724 
VIII. YABANCI DEVLET MAKAMLARINCA VERİLMİŞ 
BOŞANMA KARARLARI (NHUY m. 60) 725 
ÇOK UYRUKLU VATANDAŞLARIMIZIN BOŞANMA 
OLAYLARININ TESCİLİ 725 
KAVRAM DİZİNİ .727