Vergi Hukuku (Genel) Ders Notları Vergilendirme Süreci – Vergi Yargılama Usulü & AİHM'in Vergi Davalarına Yaklaşımı Prof. Dr. Selami Demirkol  - Kitap

Vergi Hukuku (Genel) Ders Notları

Vergilendirme Süreci – Vergi Yargılama Usulü & AİHM'in Vergi Davalarına Yaklaşımı

1. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
488
Barkod:
9786254237003
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
559,50
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Vergi hukukunun konu itibarıyla inceleme alanını, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler gibi çeşitli kamu gelirlerinin tarh-tebliğ-tahakkuk-tahsili, vergi suçları ve cezaları, vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözülmesi oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra vergi hukukunun; vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi yargılama hukuku, uluslararası vergi hukuku, vergi usul hukuku şeklinde alt dallan da bulunmaktadır.
Yukarıda aktardıklarımızdan kalkılarak Vergi Hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddî ve şeklî hukuk kuralları bütünüdür tanımını verebiliriz.
Vergi Hukuku, genel bir içerik barındırmaktadır. Vergilendirme, vergi idarelerinin vergi tarhı, tebliği, tahakkuku ve tahsil sürecini kapsamaktadır. Vergi yargılaması ise özellikle vergi yargısının önüne intikal eden uyuşmazlıkları davaları çözmektedir.
Ders notlarının hazırlıklarını yaparken, bu çerçevenin, hep gündemimde bulunduğunu ifade etmeliyim.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
* Vergi Hukuku ile İlgili Temel Bilgiler 
* Verginin Amaçları 
* Verginin Tarihsel Gelişimi 
* Vergi Hukukunun Kapsamı 
* Vergi Hukukunun Ayrımları 
* Vergi Hukukunun İlkeleri 
* Vergi Hukukunun Kaynakları 
* Vergi Kanunlarının Uygulanması 
* Vergi Mahremiyeti Olgusu 
* Devletin Vergilendirme Yetkisi 
* Vergilendirme Yetkisinin Demokrasi Olgusu ile Bağı 
* Vergilendirme Yetkisinin Hukuk Devleti İlkesi ile Bağı 
* Vergilendirmede Verginin Tarafları 
* Vergi Yaükümlüsü 
* Vergi Yükümlüsünün Vergi Ehliyeti ve Temsili 
* Vergilendirmede Vergi Alacaklısı (Vergi İdaresi) 
* Vergilendirmede Vergi Sorumlusu 
* Vergiyi Doğuran Olay ve Bu Olayın Gerçek Mahiyeti 
* Verginin Tarh İşlemleri–Vergilendirme Süreci 
* Verginin Tebliğ Usulü 
* Verginin Tahakkuk Yöntemi 
* Verginin Tahsili 
* Mükelleflerin Ödevleri 
* Vergi Denetim Yöntemleri 
* Ödeme Yapılmış Olunması 
* Zamanaşımı 
* Düzeltme–Şikayet (Hataların Düzeltilmesi) Yöntemi 
* Uzlaşma 
* Cezalarda İndirim Durumları 
* Pişmanlık ve Islah 
* Mücbir Sebep 
* Yanılma ve Görüş Değişikliği 
* Terkin (Verginin Kaldırılması) 
* Tahakkuktan Vazgeçme 
* Takas ve Mahsup 
* Ölüm 
* Af 
* Ceza İndirimi 
* Sürelerin Önemi ve Nitelikleri 
* Sürelerin Hukuki Nitelik ve Sonuçları 
* Sürelerin Uzaması 
* Zor Durumda Olma (Izdırar) Hali 
* Ölüm 
* Özel Durumlar 
* Mali Tatil 
* Adli Tatil 
* Vergi Hukuku ve Vergi Ceza Hukuku Kapsamında Suç ve Cezalar 
* Vergi Suç ve Cezalarının Nitelikleri ve Türleri 
* Vergi Suç ve Cezalarına İlişkin Genel Kurallar 
* Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Terkini–Kalkması 
* Vergi Alacağının Cebren Takip ve Tahsili 
* Vergi İcra Hukuku Kavramı 
* Kamu Alacaklarının Hukuki Niteliği 
* Cebren Tahsil İşlemleri 
* Kamu Alacağı İçin Güvence Önlemleri 
* Vergi Alacağının Cebren Tahsili 
* İdari Çözüm Yöntemleri 
* Vergi Yargısı 
* Kanun Yolları 
* Vergi Yargılamasında Delil ve İspat Yükü 
* Vergi Yargısı–Vergi Yargılama Hukuku 
* Vergi Davalarında Dilekçelerin Verileceği Yerler 
* Vergi Davalarında Yetki 
* Vergi Davalarında Subjektif Ehliyet 
* Vergi Davalarında Davalı 
* Vergi Davalarında Davanın Konusu Kısmında Belirtilecek Hususlar 
* Tebliğ Tarihi– Dava Açma Süresi 
* Vergi Davalarında Maddi Olay 
* Vergi Davalarında Dilekçelerin Sonuç ve İstem Kısmında Belirtilecek Hususlar 
* Vergi Davaları İçin Dilekçe Örnekleri (Genel Olarak) Vergi Davaları İçin Kurgulanmış Dava Dilekçesi Örnekleri 
* Genel Olarak Vergilendirme Yetkisi ve Mülkiyet Hakkına Müdahale 
* Usulüne Göre Yürürlüğe Konulmuş Uluslararası Sözleşmeler Bağlayıcıdır 
* AİHM Tarafından İhlal Tespiti Yapılan AİHS’in ve Ek Protokollerinin Referans Maddeleri 
* Adil Yargılanma İlkesinin Uygulama Ekseni 
* Görülebilir Bulunmayan İlk Vergi Orjinlii Davalar 
* AİHM Tarafından 6. Madde Kapsamında Görülen Vergi Türevli Pratiklerden Örnekler 
* AİHM’in, Sözleşme’nin 6. Maddesi ile İlgili Kararları 
* AİHM’in, Sözleşme’nin 8. Maddesi ile İlgili Kararları 
* AİHM’in, Sözleşme’nin 9. Maddesi ile İlgili Kararları 
* AİHM’in, Sözleşme’nin 14. Maddesi ile İlgili Kararları 
* AİHM’in Ek 1 Nolu Protokol ile İlgili Kararları 
* AİHM’in Ek 4 Nolu Protokol ile İlgili Kararı 
* AİHM’in Ek 7 Nolu Protokol ile İlgili Kararları 
* Vergilendirmede Yorum Yöntemleri 
* Vergi Aslı ile Ceza–Faiz–Zamlar Açısından Sorumluluk 
* İkmalen Tarhiyat ile Re’sen Tarhiyatın Karşılaştırılması 
* Vergi Borcunun Kesinleşmesi 
* Düzenlenmesi Zorunlu Belgelere Genel Bir Bakış 
* Tarh Usulüne Göre Vergi ve Cezaların Tahakkuk ve Ödeme Zamanları 
* Tarhiyat Sonrası Uzlaşma ve Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 
* Cezanın Hiç Kesilmediği / Azaldığı veya Tamamen Kalktığı / Arttırıldığı Durumlar 
* Vergilendirme Sürecinde ve Yargılamada Süreler 
* Elektronik Ortamda Kanunu Süresinden Sonra Verilen “Beyannameler’ ile “Bildirim ve Formların” Sonuçlarına Göre Karşılaştırılması 
* Kaçakçılık Suçları ve Öngörülen Hapisk Cezaları 
* Cezaları, “İdare” ve “Yargı” Tarafından Verilen Suç Türleri Ayrımı 
* Gecikme Faizi ile Gecikme Zammı Karşılaştırması 
* İhtiyati Haciz ile Kesin Haczin Karşılaştırılması 
* Vergi Alacağının Tahsili Aşamasında Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar ve Görevli Yargı Organı 
* Kava Konusu Yapılan Vergi ve Cezanın Miktarına Göre Kanun Yolları 
* Değerleme 
* Amortisman