Türk Hukuk Sisteminde  Tüketici Hakem Heyetleri
	
 Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap
Türk Hukuk Sisteminde

Tüketici Hakem Heyetleri

3. Baskı, 
Ocak 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
576
Barkod:
9789750252594
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
685,00
İndirimli (%64):
247,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu baskıda tüketici uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin 2013/11 sayılı AB Direktifi hükümleri tüketici hakem heyetleri bağlamında değerlendirilmiş, bu nedenle yeni bir bölüm (3.Bl. Tüketici hakem heyetlerinin normatif rol modeli) kitaba eklenmiştir.
Kitaba eklenen diğer bir yeni bölüm, Tüketici hakem heyeti kararlarının kesin hüküm kavramı bakımından değerlendirilmesi başlıklı 11. Bölümdür.
Tüketici hakem heyeti kararlarının infazı başlıklı onuncu bölüme yeni paragraflar eklenmek suretiyle, bu kararların icra hukuku aşaması hakkında geniş açıklamalar yapılmış ve karşılaşılan bazı sorunların çözümü yönünde fikirler ileri sürülmüştür.
Bunlardan başka uygulamayı uzun süre meşgul eden hukuki sorunlardan biri olan itirazın iptali hususunda son gelişmeler - içtihat ve görüşler - kitaba yansıtılmıştır.
Heyet kararlarına itiraz davasında yetki kuralının kesin nitelikte olduğuna dair son gelişmeler yeni içtihatlar bağlamında bu baskıya işlenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
THH'lerin Kuruluş Amacı, Kuruluşu ve Oluşumu
.
THH'lerin Hukuki Niteliği
.
THH'lerin Yetki Alanı
.
THH'lerin Görev Alanlarına Giren ve Girmeyen Uyuşmazlıklar
.
THH'lerin Tahkikat ve Delil Toplama Yetkilerinin Sınırı (Tanık, Yemin Delili, Keşif ve Diğer Delilleri Kullanabilme Yetkisinin Olup Olmadığı)
.
THH Kararlarının Niteliği ve İnfazı
.
THH Kararlarına İtiraz Davası
.
THH Nezdinde Belirsiz Alacak Taleplerinin, Kısmî Alacak Taleplerinin ve Islah Talebinin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği
.
THH'lerin İtirazın İptali, Menfi Tespit, Muarazanın Men'i, Uyarlama Talepleri Hakkında Karar Verme Yetkilerinin Bulunup Bulunmadığı
.
THH'lerle İlgili Yargıtay İçtihatları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Üçüncü Baskının Önsözü 
7
Kısaltmalar 
19
Birinci Bölüm
ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
(ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION=ADR)
SİSTEMİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN
BU SİSTEMDEKİ YERİ
§ 1. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ (ADR) SİSTEMİNİN
TEORİK YAPISI 
21
I. Genel Olarak 
21
II. Belli Başlı Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 
22
A. Müzakere/Pazarlık (Negotiation) 
22
B. Arabuluculuk (Mediation) 
22
C. Tahkim (Arbitration) 
23
D. Tarafsız Ön Değerlendirme (Early Neutraluation) 
24
E. Vakıaların Saptanması (Fact Finding) 
24
F. Yargıç Kiralama (Rent a Judge) 
24
G. Kısa Duruşma (Mini Trial) 
25
§ 2. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ (ADR) SİSTEMİNİN
TÜKETİCİ HUKUKUNA YANSIMALARI 
27
I. Genel Olarak 
27
II. Almanya 
27
III. İsveç 
28
IV. Hollanda 
29
V. Belçika 
29
VI. İngiltere 
30
VII. Fransa 
30
§ 3. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ SİSTEMİ İÇİNDE TÜKETİCİ
HAKEM HEYETLERİNİN YERİ (HUKUKİ STATÜSÜ VE NİTELİĞİ) 
30
I. Genel Olarak 
30
II. Mülga 4077 Sayılı TKHK Dönemi Bakımından THH’lerin Hukukî Statüsü 
35
A. Parasal Değeri 1.272,19 TL’nin Altında Olan Uyuşmazlıklarda 
36
B. Parasal Değeri 1.272,19 TL’nin Üstünde Olan Uyuşmazlıklarda 
37
III. Hâlen Yürürlükte Olan 6502 Sayılı TKHK Bakımından THH’lerin Hukukî Statüsü 
37
İkinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI,
KURULUŞU VE OLUŞUMU
§ 1. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİNİN KURULUŞ AMACI, KURULUŞU VE OLUŞUMU 
45
I. Kuruluş Amacı 
45
II. Kuruluşu 
47
III. Oluşumu 
51
A. Genel Olarak 
51
B. Başkan ve Üyeler 
51
C. Raportör 
56
Üçüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN NORMATİF ROL MODELİ
§1. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN
2013/11 SAYILI AB DİREKTİFİ 
59
§2. 2013/11 SAYILI AB DİREKTİFİ’NİN TEMEL İLKELERİ VE BU İLKELER KARŞISINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN DURUMU 
60
I. Bağımsızlık 
60
II. Tarafsızlık 
61
III. Uzmanlık 
62
IV. Şeffaflık 
63
V. Etkinlik 
65
VI. Hızlılık 
65
VII. Adil Yargılama 
66
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV VE YETKİ ALANI
§1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI 
69
I. Genel Olarak 
69
II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Bakabilecekleri Uyuşmazlık ve İşler 
70
A. Genel Olarak 
70
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanının Belirlenmesinde Ölçüt Sorunu ve Yorum İhtiyacı 
73
C. Değeri Parayla Ölçülebilen Uyuşmazlıklarda 
77
1. Parasal Sınırlar 
77
a. Temel Ölçütler 
77
2. İtirazın İptali Davaları Bakımından 
86
a. Konuyla İlgili Gelişmeler 
86
b. Gelişmelerin Değerlendirilmesi 
94
aa. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin Kararı 
94
bb. Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin Kararı 
96
c. Edimsel Çıkarımlar 
97
d. 7063 Sayılı Kanun'un Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanı ve İtirazın İptali Hususlarında Değişiklik Yapıp Yapmadığı Sorunu 
98
aa. 7063 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi Hükmü 
99
bb. 7063 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi Hükmünün Gerekçesi 
99
cc. Değerlendirme 
100
aaa. Doğrudan İlâmsız İcraya Başvurma Bakımından (İİK m.42) 
100
bbb. İtirazın İptali Talepleri Bakımından 
101
3. Menfi Tespit Talepleri Bakımından 
103
a. Hukuki Sorun 
103
b. Yasal Düzenleme 
103
c. Öğreti 
105
d. Yargısal Çözüm –Örnek Kararlar 
107
e. Değerlendirme 
110
4. Uyarlama Talepleri Bakımından 
112
5. Muarazanın Men’i ve İleriye Yönelik Talepler Bakımından 
113
6. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından 
116
D. Değeri Parayla Ölçülemeyen Uyuşmazlıklar Bakımından 
118
E. Parayla Ölçülebilir ve Parayla Ölçülemeyen Taleplerin Bir Arada Bulunduğu Uyuşmazlıklar 
119
III. THH’lerin Bakamayacakları (Karar Veremeyecekleri) Uyuşmazlık ve İşler 
122
A. Ceza Yaptırımına İlişkin Hükümler 
122
B. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 
122
C. İdari Yargı Alanına Giren Uyuşmazlıklar 
122
D. Vekâlet Ücretine Karar Verilememesi 
122
§ 2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN YETKİ ALANI 
123
I. Tüketici Hakem Heyeti Teşkilâtlanması 
123
II. Tüketicin Başvurusu Yönünden Tüketici Hakem Heyetinin Yetki Alanı 
124
Beşinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU KOŞULLARI VE
BAŞVURUNUN HUKUKİ SONUÇLARI
§ 1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU KOŞULLARI 
127
I. Parasal Sınırlara (Görev Kuralına) Uyma Zorunluluğu 
127
II. THH’ye Başvurma Zorunluluğunun Satıcı ve Sağlayıcı İçin de Geçerli Olduğu 
131
III. THH’ye Başvuru Zorunluluğunun Manevi Tazminat Taleplerini de Kapsayıp Kapsamadığı 
132
IV. Başvurunun Hangi Yer Tüketici Hakem Heyetine Yapılacağı 
133
V. Başvuru Şekli 
134
A. Dilekçe ile Yapılması 
134
B. Elektronik Ortamda Yapılması 
135
VI. Başvuru Sayısı 
135
VII. Muafiyetler 
136
§ 2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURUNUN HUKUKİ SONUÇLARI 
136
I. Dava Şartı Olması 
136
II. Tüketici Hakem Heyetinin Başvuruyu Kabul Zorunluluğunun Bulunması 
139
III. Zamanaşımının Kesilmesi 
140
IV. Tasarruf Yetkisinin Sürmesi 
141
Altıncı Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ NEZDİNDE
BAZI USULİ KONULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
§ 1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BELİRSİZ ALACAK TALEBİYLE BAŞVURULUP BAŞVURULAMAYACAĞI 
143
I. Genel Olarak Belirsiz Alacak Davasının Koşulları 
143
A. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi 
143
B. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi 
144
II. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Bakımından Belirsiz Alacak Talebinin Değerlendirilmesi 
145
§ 2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ NEZDİNDE KISMÎ ALACAK TALEPLERİ İLE ISLAH TALEPLERİNİN İLERİ SÜRÜLÜP SÜRÜLEMEYECEĞİ 
146
§ 3. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE AÇILAN KISMî DAVA İLE BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA DÜŞÜK MİKTARLI TALEPLERİN THH’LERİN GÖREV ALANI İÇERİSİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU 
147
Yedinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BAŞVURUYU İNCELEME
(ÇALIŞMA) USULÜ VE TAHKİKAT YETKİLERİ
§ 1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN BAŞVURUYU İNCELEME USULÜ 
155
I. Başvurunun İncelenme Usulü 
155
A. Kural: Dosya Üzerinden İnceleme 
155
B. İstisna: Tarafların ve Bilirkişinin Dinlenmesi 
156
§ 2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN TAHKİKATA İLİŞKİN YETKİLERİ 
157
I. Tüketici Hakem Heyetinin Belge ve Bilgi İsteme Yetkisi 
157
II. Tüketici Hakem Heyetinin Bilirkişi İncelemesi Yaptırma Yetkisi 
159
III. Tüketici Hakem Heyetinin Keşif Yapma Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı 
161
IV. Tüketici Hakem Heyetinin Tanık Dinleme Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı 
162
V. Tüketici Hakem Heyetinin Yemin Delilini Kullanma Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı 
163
VI. Tüketici Hakem Heyetinin İsticvap Kurumunu Uygulama Yetkisinin Bulunup Bulunmadığı 
163
VII. Tüketici Hakem Heyetinin Yasal İspat Kurallarına Bağlı Olduğu 
164
§ 3. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN TARAFLARIN FERAGAT, KABUL VE SULH BEYANLARI İLE İLGİLİ KARAR VERME YETKİSİ 
165
I. Feragat 
165
II. Kabul 
166
III. Sulh 
167
Sekizinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNDE: KARAR OLUŞTURMA SÜRECİ,
KARARLARIN KAPSAMI, TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI,
KARARIN BİÇİMİ (FORMU) VE İÇERİĞİ, KARARIN GEREKÇESİ,
KARARLARININ TARAFLARA TEBLİĞİ
§ 1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARAR OLUŞTURMA SÜRECİ 
169
§ 2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARARLARININ KAPSAMI 
170
§ 3. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI, KARAR BİÇİMİ (FORMU) VE İÇERİĞİ 
173
I. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı 
173
II. Kararın Biçimi 
173
III. Kararın İçeriği 
174
§ 4. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINDA GEREKÇE ZORUNLULUĞU 
175
I. Kararda Gerekçe Zorunluluğu (Gerekçeli Karar Hakkı) 
175
A. Genel Olarak 
175
B. Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu 
177
C. Uygulamadan Örnekler 
179
II. Değerlendirme 
186
§ 5. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN KARARLARININ TARAFLARA TEBLİĞİ 
190
Dokuzuncu Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNCE VERİLEN KARARLARIN
NİTELİĞİ VE BU KARARLARA İTİRAZ DAVASI
§ 1. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNCE VERİLEN KARARLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
193
I. Mülga 4077 Sayılı TKHK Dönemi Bakımından 
193
A. Bağlayıcı Nitelikteki Kararlar 
193
II. Hâlen Yürürlükte Bulunan 6502 Sayılı TKHK Bakımından 
195
§ 2. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA İTİRAZ DAVASI 
197
I. İtiraz Davasının Ön Koşulu: Tüketici Hakem Heyetince Verilen Nihai Nitelikte Bir Kararın Mevcut Olması 
197
II. İtiraz Davasının Tarafları 
198
III. İtiraz Davasının Süresi 
200
IV. İtiraz Davasında Başvuru Usulü 
205
A. Dava Dilekçesi 
205
B. İtiraz Sebepleri 
206
1. Genel Olarak 
206
V. İtiraz Davasında Görevli Mahkeme 
209
VI. İtiraz Davasında Yetkili Mahkeme 
211
VII. İtiraz Davasında Tüketici Mahkemesinin İnceleme Yöntemi ve Davanın Esastan İncelenmesi 
216
A. İnceleme Yöntemi 
216
1. Evrak Üzerinde İnceleme 
216
2. Duruşmalı İnceleme 
218
B. Davanın Esastan İncelenmesi 
224
VIII. İtiraz Davasında Tüketici Mahkemesince Verilebilecek Kararlar 
229
A. Karar Biçimleri 
229
1. Genel Olarak 
229
2. Özel Olarak 
229
a. Süre İncelemesi 
229
b. Onama Kararı 
230
aa. Değiştirerek Onama 
230
bb. Düzelterek Onama 
231
c. İptal Kararı 
231
d. Bozma Kararı Verilememesi 
232
3. Yargılama Giderlerine İlişkin Kararlar 
232
a. Harç 
232
b. Vekâlet Ücreti 
233
aa. Genel Olarak 
233
bb. Özel Olarak 
237
c. Diğer Yargılama Giderleri 
238
d. Davalının Belge Sunmaması Yargılama Giderinden Sorumluluğunu Doğurur mu? 
238
4. THH Kararına İtiraz Davası Sonunda Tüketici Mahkemesince Verilen Karardan Bir suretin İlgili Tüketici Hakem Heyetine Gönderilmesi Kararı 
244
IX. İtiraz Davasında Tüketici Mahkemesince Verilecek Kararın Niteliği 
245
§ 3. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ İLE TÜKETİCİ MAHKEMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BAZI SORUNLAR 
248
I. Genel Olarak 
248
II. İptal Kararının Bağlayıcılığı 
248
III. Hiyerarşik İlişkinin Sözkonusu Olmaması 
248
IV. İlişkinin (İtiraz Davasının) Önkoşulu: THH Kararının Varlığı 
249
§ 4. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARINA KARŞI BİREYSEL BAŞVURU YOLUNA GİDİLEBİLİR Mİ? 
250
Onuncu Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARIN İNFAZI
§ 1. İNFAZI KABİL TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 
251
I. Yasal ve Hukuki Dayanak 
251
II. Değerlendirme 
252
§ 2. İNFAZI KABİL OLMAYAN TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 
253
I. Açıklama 
253
II. Konuyla İlgili Yargıtay Kararları 
253
§ 3. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İNFAZ PROSEDÜRÜ 
273
I. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İlâm Niteliği 
273
II. THH Kararlarının Ancak İlâmlı İcra Yolu ile Yerine Getirilebileceği 
274
III. THH Kararları Yönünden İlâmlı İcranın Koşulları 
277
A. THH Kararının Yasal Standartlara Sahip Bulunması 
277
B. THH Kararının Kesinleşmesinin Gerekmemesi 
279
C. Yetkili İcra Dairesi 
279
D. Takip Talebinde Bulunulması 
280
E. Harç ve Masrafların Ödenmesi 
280
IV. THH Kararlarının İcrası Prosedüründe Hukuki Denetim Vasıtaları 
281
A. Şikâyet Yoluna Başvurulması 
281
B. İcranın Geri Bırakılması Yoluna Başvurulması 
284
C. İcranın Durdurulması Yoluna Başvurulması 
286
D. İcranın İadesi Prosedürü 
288
Onbirinci Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARIN
KESİN HÜKÜM KAVRAMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
§ 1. GENEL OLARAK KESİN HÜKÜM KAVRAMI 
289
§ 2. KESİN HÜKÜM TÜRLERİ 
290
§ 3. KESİN HÜKMÜN DAVA ŞARTI, İTİRAZ NEDENİ VE KESİN DELİL OLMASI 
291
§ 4. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ KESİN HÜKÜM TEŞKİL EDİP ETMEYECEĞİ 
292
I. Şekli Anlamda Kesinleşme 
292
II. Maddi Anlamda Kesin Hüküm Niteliği 
293
A. Hukuki Durum 
293
B. Tüketici Hakem Kararının Kesinleşmesinden Sonra Menfi Tespit veya İstirdat Davası Açılabilir mi? 
294
C. Somut Rakam İçermeyen Tüketici Hakem Kararları Kesin Hüküm Teşkil Eder mi? 
296
Tüketici Hakem Heyetleri ile İlgili Yargıtay Kararları 
297
EKLER
• 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
387
• Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 
447
• Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği 
465
• Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği 
471
• Tüketici Hakem Heyeti Karar Tutanağı Örneği 
473
• 01.08.2018 Tarihi İtibarıyla Yeniden Yapılanan Tüketici Hakem Heyetlerinin Yetki Alanlarını Gösterir Liste 
475
• 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 21 Mayıs 2013 Tarihli ve
Tüketici Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
Mekanizmaları Konulu, 2006/2004 No.lu Tüzük ile 2009/22/Ec
No.lu Direktifi Değiştiren 2013/11/Eu No.lu Direktifi 
491
Kaynakça 
535
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları 
543
Kavramlar Dizini 
573