Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Mehmet Akif Tutumlu, Özge Tutumlu  - Kitap

Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk

1. Baskı, 
Eylül 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
392
Barkod:
9789750286995
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
505,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Arabuluculuk kurumu,7.6.2012 tarihinde kabul edilen 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile hukukumuza dâhil olmuş, anılan yasa hükümleri (bir kısmı daha önce yürürlüğe girse de) tam olarak 22.6.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Belirtelim ki bu hükümler, ihtiyari arabuluculuk kategorisinde olan mevzuatı ifade etmektedir.
Zorunlu (dava şartı) arabuluculuk kurumunun hükümleri ise, ilkin 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3. maddesi hükmü ile (İş kazaları veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarıyla, bu konulara ilişkin tespit, itiraz ve rücu davalar hariç) iş davaları bakımından 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Zorunlu (dava şartı) arabuluculuk hükümlerinin kabul edildiği ikinci dava türü ticari davalar olup (7155 Sayılı K.m.20; 26/1-a; TTK m.5/A), bu hükümler 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Tüketici davalarına gelince: 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 59. maddesi hükmü ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 73. maddesine (A) bendi eklenmek suretiyle, bazı istisnai davalar haricinde, tüketici davalarında dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk kurumu kabul edilmiştir.
7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 63. maddesine göre, 7251 sayılı Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 7251 sayılı Kanun 31199 sayılı Resmi Gazete'de 28/07/2020 tarihinde yayımlanmıştır. Dolayısıyla 28/07/2020 tarihinden itibaren (bu tarih dâhil) tüketici mahkemelerinde açılan (kanunda sayılan istisnalar dışında kalan) davalar dava şartı arabuluculuk kapsamında kalmaktadır. Kısacası tüketici davaları bakımından ise arabuluculuk dava şartı 28.07.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Kitap, ihtiyari ve zorunlu arabuluculuk hükümlerini genel olarak incelemekle birlikte, tüketici uyuşmazlıklarında uygulanan zorunlu arabuluculuk hükümlerine odaklanmış, bu alanda ihtiyaç duyulan bilgileri, yasa, mevzuat, uygulama ve öğreti bakımından bir bütün olarak uygulayıcının yararlanmasına sunmayı amaçlamıştır. Belirtelim ki çalışmada salt mevcut bilgilerin derlenip sunulmasına değil, uygulamada karşılaşılan veya karşılaşılması muhtemel birçok hukuki problemin de aydınlatılmasına, hukuki çözümlerin üretilmesine çaba gösterilmiştir. Bu konularda en yeni Yargıtay ve BAM kararlarına ulaşılmaya çalışılarak, zorunlu arabuluculuk hükümlerinin tüketici uyuşmazlıkları alanındaki öznel görünümü ve işleyişi hakkında uygulayıcıya yardımcı bir kaynak oluşturmaya gayret edilmiştir. Bunun ne ölçüde başarıldığının takdiri ise elbette okura, uygulayıcıya ait.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
.
Tüketici Uyuşmazlıklarında İhtiyari Arabuluculuk
.
Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk
.
Tüketici Hukukumuzda Dava Şartı Arabuluculuk
.
Dava Türlerine ve Bazı Usuli Durumlara Göre Zorunlu Arabuluculuk
.
Arabuluculuk Son Tutanağının İbrazı ve Dava Şartının Sonradan Tamamlanması
.
Arabuluculuk Dava Şartının Bulunmaması Hâlinde Verilecek Karar
.
Yargılama Gideri Olarak Arabuluculuk Ücreti ve Bu Konuda Re'sen Hüküm Kurulması
.
Arabuluculuk Sürecinin Başlaması– Sürelerin Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Korunması
.
Zorunlu Arabuluculuğun İhtiyati Tedbir ile İhtiyati Hacze Etkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
§ 1. GENEL OLARAK ÜLKEMİZDE ARABULUCULUK KURUMU– KISA TARİHÇE 
19
İKİNCİ BÖLÜM
Tüketici Uyuşmazlıklarında İhtiyari Arabuluculuk
§2. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA İHTİYARİ ARABULUCULUK KURUMUNUN UYGULANMA İMKÂNI 
33
I. Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin 2013/11 Sayılı AB Direktifi 
33
II. Yasal Düzenleme 
42
III. Yasal Düzenlemenin Kapsamı 
43
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dava Şartı Olarak Zorunlu Arabuluculuk
§ 3. DAVA ŞARTI OLARAK ZORUNLU ARABULUCULUK 
49
I. Genel Olarak 
49
II. Dava Şartı (Zorunlu) Arabuluculuk Hükümleri 
58
A. Yasal Hükümler 
58
B. Hukuki Sonuçlar (Dava Şartı Noksanlığının Yaptırımı) 
62
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tüketici Hukukumuzda Dava Şartı Arabuluculuk
§4. KANUN HÜKÜMLERİ–GEREKÇESİ–YÜRÜRLÜK TARİHİ 
65
I. Yasal Dayanak ve Düzenleme 
65
II. Gerekçesi 
66
III. Yürürlük Tarihi 
67
A. Arabuluculuk Dava Şartına İlişkin Hükümlerin Yürürlük Tarihi İlgili Sorun 
67
B. Davanın Tam Islahı Hâlinde Arabuluculuk Hükümlerinin Yürürlüğe Girmesi 
90
§ 5. DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞA TÂBİ OLAN DAVALAR– 
92
I. Kural: Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu 
92
II. Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olan Davalar 
92
III. Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olan Davalara İlişkin Emsal Kararlar 
130
§ 6. DAVA ŞARTI ARABULUCULUĞA TÂBİ OLMAYAN DAVALAR 
155
I. Tüketici Hakem Heyetinin Görevi Kapsamında Olan Uyuşmazlıklar 
155
II. Tüketici Hakem Heyeti Kararına Yapılan İtirazlar (İtiraz Davası) 
161
III. Tüketici İşlemi Niteliğinde Olan ve Taşınmazın Aynına İlişkin Davalar 
161
A. Genel Olarak 
161
B. 7445 Sayılı Kanunun 35. Maddesiyle HUAK’ın 17. Maddesine Yapılan Eklemeye Göre: Taşınmazın Devrine veya taşınmaz Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Kurmaya İlişkin Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Hükümlerinin Tüketici Davalarında Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu 
162
C. Bazı Sözleşmelerde Durum 
164
IV. 6502 Sayılı TKHK’nın 73 üncü Maddesinin Altıncı Fıkrasında Belirtilen Davalar 
165
V. 6502 Sayılı TKHK’nın 74’üncü Maddesinde Belirtilen Davalar 
166
VI. Dava Şartı Arabuluculuğa Tâbi Olmayan Davalara İlişkin Emsal Kararlar 
167
A. Arabuluculukta Vekâlet Ücretine İlişkin Hükümler 
188
1. Tüketicinin Arabuluculuk Toplantısına Mazeretsiz Olarak Katılmaması 
188
2. Arabuluculuk Başvurusunun Sonuçsuz Kalması ve Dava Açılması 
188
a. Tüketicinin Arabuluculuk Ücretinden Sorumluluğu 
188
b. Davanın Tüketici Lehine Sonuçlanması Hâlinde Satıcı/Sağlayıcının Sorumluluğu 
189
3. Yeni Hükümlerin Yürürlük Tarihi 
190
4. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri 
190
5. Hüküm Sonrası Hukuki Çare Kapsamındaki Başvurular 
190
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dava Türlerine ve Bazı Usuli Durumlara Göre
Zorunlu Arabuluculuk
§ 7. KARŞI DAVADA 
195
§ 8. EDA DAVASINDA 
196
§ 9. TESPİT DAVASINDA 
196
§ 10. BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA 
197
§ 11. İNŞAÎ DAVADA 
199
§ 12. KISMİ DAVADA 
201
§ 13. TERDİTLİ DAVADA 
202
§ 14. DAVALARIN YIĞILMASINDA 
205
§ 15. EK DAVA AÇILMASINDA 
210
§ 16. SEÇİMLİK DAVADA 
211
§ 17. TOPLULUK DAVASINDA 
212
§ 18. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA 
214
§ 19. MECBURİ DAVA ARKADAŞLIĞINDA 
214
ALTINCI BÖLÜM
Arabuluculuk Son Tutanağının İbrazı ve
Dava Şartının Sonradan Tamamlanması
§ 20. ANLAŞMAMA TUTANAĞININ (SON TUTANAĞIN) İBRAZI 
219
I. Kural: Tutanağın Dava Dilekçesi Ekinde Sunulması 
219
II. Tutanağın İbrazı İçin Kesin Süre Verilmesi 
219
III. Anlaşmama Tutanağının (Son Tutanağın) İbraz Edilmemesi 
221
A. Dava Şartı ve Arabuluculuk Son Tutanağı ile İlgili Kararlar 
225
YEDİNCİ BÖLÜM
Arabuluculuk Dava Şartının Bulunmaması Hâlinde Verilecek Karar
§21. GÖREVLİ MAHKEME BELİRLENMEDEN ARABULUCULUK DAVA ŞARTININ İNCELENEMEYECEĞİ 
245
I. Ön Koşul:Mahkemenin Görevli Olması 
245
II. Yetkisizlik İtirazı ile Arabuluculuk Dava Şartı İtirazının İncelenmesi 
247
III. Dava Ehliyetinin Arabuluculuk Dava Şartından Sonra İncelenmesi Gerektiği 
247
§ 22. ARABULUCULUK DAVA ŞARTININ BULUNMAMASI HALİNDE USULDEN RET KARARI VERİLMESİ 
248
I. Yasal Düzenleme 
248
II. Hukuki Sonuçlar 
250
A. Davanın Usulden Reddi Kararı 
250
B. Ret Kararının Hukuki Niteliği 
255
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yargılama Gideri Olarak Arabuluculuk Ücreti ve
Bu Konuda Re’sen Hüküm Kurulması
§23. YARGILAMA GİDERİ OLARAK ARABULUCULUK ÜCRETİ 
259
I. Arabuluculuk Ücretinin Yasal Dayanağı 
259
II. Arabuluculuk Ücretinin Belirlenmesi 
260
III. Arabuluculuk Ücretinin Yargılama Giderlerinden Olması ve Res’en Hüküm Kurulması 
263
§ 24. BAZI DURUMLARDA ARABULUCULUK ÜCRETİNİN TAYİNİ 
271
I. Gerekmemesine Rağmen Arabulucuya Başvurulması 
271
II. Arabuluculuk Nedeniyle Ayrıca Arabuluculuk Vekâlet Ücretine Hükmedilemeyeceği 
272
III. Davanın Feragatle Sonuçlanması Hâlinde Arabuluculuk Ücreti 
273
IV. Sulhle Sonuçlanan Davada Arabuluculuk Ücreti 
273
V. Davanın Konusuz Kalması Hâlinde Arabuluculuk Ücreti 
275
§ 25. TÜKETİCİNİN ARABULUCULUK ÜCRETİNDEN MUAF OLMASI 
276
I. Muafiyet Hükmü 
276
II. Uygulama 
278
DOKUZUNCU BÖLÜM
Arabuluculuk Sürecinin Başlaması– Sürelerin Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Sürelerin Korunması
§ 26. ARABULUCULUK SÜRECİNİN BAŞLAMASI 
285
§ 27. ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERİN KORUNMASI 
285
ONUNCU BÖLÜM
Zorunlu Arabuluculuğun İhtiyati Tedbir ile
İhtiyati Hacze Etkisi
§ 28. GENEL OLARAK İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ 
305
I. İhtiyati Tedbir 
305
A. Genel Olarak 
305
B. İhtiyati Tedbirin Uygulanması 
306
II. İhtiyati Haciz 
308
A. Genel Olarak 
308
B. İhtiyati Haciz Kararının İcrası 
310
§ 29. ZORUNLU ARABULUCULUĞUN GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİNE ETKİSİ 
318
EKLER
6325 SAYILI HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU 
323
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ 
347
2023 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 
381
TÜKETİCİ DAVALARINDA DAVA ŞARTI OLARAK ARABULUCULUK HÜKÜMLERİ 
387
Kaynakça 
389