Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası Mehmet Akif Tutumlu  - Kitap

Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası

1. Baskı, 
Ocak 2015
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
407
Barkod:
9789750231728
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Manevi tazminat kurumunun ülkemizdeki geçmişi hayli eski olmakla birlikte, bu kurumun tüketici hukuku alanında aldığı görünüm konusundaki bilgi birikimi ile bilinç düzeyinin genel manevi tazminat hukukundaki bilgi ve bilinç düzeyinden daha aşağıda olduğu gözlenmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri, ülkemizde tüketici hukukunun görece yeni bir alan olmasıdır. Diğer bir neden ise, manevi tazminat kurumunun, kapsamı itibarıyla çağın ruhuyla (sosyo-ekonomik, kültürel) birlikte yapısallık ve edimsellik kazanan dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Dolayısıyla bir kişinin maruz kaldığı hukuka aykırı eylem karşısında, kişilik haklarının ihlal edilip edilmediği hususunun her tekil dava bağlamında yeniden sorunsallaştırılması, eylemin çağın hukuk ve adalet hissiyatı çerçevesinde yeniden değerlendirilmesi gerekir.
Bu kitap, manevi tazminat davasının genel koşullarını tüketici hukuku bağlamında açıklamaya çalışırken, kurumun özgül alanda, yargısal yorumlarla somutlaşan dinamik yapısını da metne alınan Yargıtay kararları ile okur bilincine sunmayı amaçlamıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Manevi Tazminat Davasının Koşulları
.
Görevli Yargı ve Uyuşmazlık Merci
.
Yetkili Yargı ve Uyuşmazlık Merci
.
Manevi Tazminat – Kısmi Dava – Belirsiz Alacak
.
Davası İlişkisi
.
Manevi Tazminat – Islah İlişkisi
.
Manevi Tazminat Davasında İspat
.
Manevi Tazminat Davasında Zamanaşımı
.
Manevi Tazminat Davasında Faiz
.
Emsal Yargıtay Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
Kısaltmalar 
Birinci Bölüm: TÜKETİCİ HUKUKUNDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ HUKUKÎ TEMELLERİ 
§ 1. HUKUKÎ ÇERÇEVE 
I. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
II. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 
İkinci Bölüm: TÜKETİCİ YARGISINDA MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ KOŞULLARI 
§2. MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ KOŞULLARI 
I. Davanın (Uyuşmazlığın) Tarafları 
A. Davacı 
B. Davalı 
II. Görevli Yargı Mercii 
A. Genel Olarak 
B. Tüketici Mahkemesi 
C. Tüketici Hakem Heyetleri 
D. Görevle İlgili İçtihatlar 
III. Yetkili Yargı ve Uyuşmazlık Mercii 
A. Tüketici Mahkemesi 
B. Tüketici Hakem Heyetleri 
C. Yetki İle İlgili İçtihatlar 
IV. Manevi Tazminatın Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılıp Açılamayacağı 
A. Kısmî Dava Yönünden 
B. Belirsiz Alacak Davası Yönünden 
V. Manevi Tazminatın Islahla Talep Edilip Edilemeyeceği 
A. Hukukî Sorun 
B. Süregelen Uygulama 
C. Yerleşik İçtihattan Farklı Bir Karar: Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 14.03.2013 tarih ve e.2012/5120, k.2013/4672 Sayılı Kararı 
D. Değerlendirme 
VI. Manevî Tazminat Davasında İspat 
A. İspat Esasları 
B. İspata İlişkin İçtihatlar 
VII. Manevî Tazminat Miktarının Belirlenmesi 
A. Genel Olarak 
B. Ölçütler ve Sınırlar 
1. Olaya İlişkin Özellikler 
2. Kişilere Ait Özellikler 
3. Tazminatın Biçimi 
4. Adalet İlkesi 
VIII. Manevî Tazminat Davasının Zamanaşımı 
IX. Manevî Tazminatta Faiz 
X. Vekâlet Ücreti- Yargılama Giderleri 
A. Vekâlet Ücreti 
1. Tüketici Mahkemesinde 
2. Tüketici Hakem Heyetlerinde 
B. Diğer Yargılama Giderleri 
C. Yargılama Giderleri İle İlgili İçtihatlar 
Üçüncü Bölüm: TÜKETİCİ DAVALARINDA UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
Kaynakça 
Kavramlar Dizini