Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, Mehmet Ak  - Kitap

Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
260
Barkod:
9789750289316
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
370,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Ticari hayatta ticari işlemlerde hız ve güvenlik oldukça önemlidir. Ticari işlemlere güvenle girişmek için güvenilir bilgiye ihtiyaç vardır; bu güvenilir bilginin santrali de ticaret sicilidir. Ticaret sicili kuralları, ekonomi hukukunun bir parçasıdır ve ekonominin işleyişinde bu kurallar hayati öneme sahiptir. Bu önemi nedeniyle, İzmir Ticaret Odası'nın da desteğiyle İzmir Ticaret Odası'nda "Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri" konulu bir sempozyum gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumda sunulan "Anonim Şirketlerde Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumu", "Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar", "Sicil Müdürünün İnceleme Görevi-Ticaret Unvanı Bakımından Değerlendirme", "Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin Unutulma Hakkı-Ticaret Sicili Aleniyeti ve Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında Bir İnceleme", "Çağrısız Genel Kurul ve Ticaret Sicili Açısından Bazı Değerlendirmeler", "Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Özel Tasfiye Usulü", "Kripto Varlıkların Anonim Şirkete Sermaye Olarak Getirilmesi", "Anonim Ortaklıkta Ticari İşletme ile Şube Ayrımı ve Bunların Tescilinde Karşılaşılabilecek Sorunlar", "Konkordato Sürecinde Ticaret Sicilinin İşlev ve Etkileri", "Genel Kurul Toplantıya Çağrı İlanı ve Uygulamaları" başlıklı tebliğlere kitapta tam metin olarak yer verilmiştir.
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE KAYBI VE
BORCA BATIK OLMA DURUMU
Dr. Ahmet Can BALAK 
17
I. GENEL OLARAK 
18
II. SERMAYE KAYBI 
20
A. Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması 
21
B. Sermaye ile Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Üçte İkisinin Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması 
22
III. BORCA BATIK OLMA DURUMU 
28
IV. ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLAR 
29
V. SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIK OLMA DURUMLARINDA BİRLEŞMEYE KATILMA 
30
VI. İSTİSNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
31
VII. SONUÇ 
32
KAYNAKÇA 
34
ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Recep YILMAZ 
35
I. GENEL KURUL TOPLANTISI ÖNCESİ 
35
II. GENEL KURUL TOPLANTISI 
39
A. Örnek 1 
39
B. Örnek 2 
40
III. GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI 
40
IV. SONUÇ 
41
TİCARET SİCİLİNİN TAPU SİCİLİ İLE
KARŞILAŞTIRILMASI VE BAZI TESPİTLER
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU 
43
I. GİRİŞ 
43
II. GENEL OLARAK TAPU SİCİLİNİN VE TİCARET SİCİLİNİN ÖNEMİ VE İŞLEVİ, BU SİCİLLERE HAKİM OLAN İLKELER 
45
A. Tapu Sicilinin Önemi ve İşlevi, Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler 
45
1. Tapu Sicilinin Önemi ve İşlevi 
45
2. Tapu Siciline Hakim Olan İlkeler 
46
a. Taşınmaza Sayfa Açılması İlkesi 
46
b. Sınırlı Sayı İlkesi 
47
c. Tescil İlkesi 
47
d. Açıklık İlkesi (Aleniyet İlkesi) 
47
e. Sebebe Bağlılık İlkesi 
47
f. Talep İlkesi 
47
g. Devletin Sorumluluğu İlkesi 
47
h. Güvenin Korunması İlkesi 
48
B. Ticaret Sicilinin Önemi ve İşlevi, Ticaret Siciline Hakim Olan İlkeler 
48
1. Ticaret Sicilinin Önemi ve İşlevi 
48
2. Ticaret Siciline Hakim Olan İlkeler 
49
III. TAPU SİCİLİ İLE TİCARET SİCİLİNİN BENZERLİKLERİ–FARKLILIKLARI 
49
A. Benzerlikler–Farklılıklar 
50
1. TMK m.7 Kapsamında Resmi Sicillerden Olmaları 
50
2. Aleni (Herkese Açık) Olmaları 
50
a. Aleniyetin Sağlanma Biçimi Bakımından 
51
b. Aleniyet İlkesinden Yararlanacak Kişiler Bakımından 
51
aa. Bilme Yükümlülüğü Bakımından 
54
bb. Tescilin Olumlu–Olumsuz Etkisine Verilen Anlam Bakımından 
55
cc. Sicile Kaydın Işlevi Bakımından 
56
dd. Sicile Güvenin Korunması Bakımından 
57
ee. Sicilin Tutulmasından Doğan Zararlardan Hukuki Sorumluluk Bakımından 
60
B. Diğer Bazı Tespitler 
62
IV. SONUÇ 
64
KAYNAKÇA 
66
SİCİL MÜDÜRÜNÜN İNCELEME GÖREVİ–TİCARET UNVANI
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Mehmet Emin BİLGE 
67
I. GENEL OLARAK 
67
II. TİCARET UNVANINDA KARIŞTIRILMA TEHLİKESİ 
68
A. Karıştırılma Tehlikesinin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler 
69
1. Unvanların Benzerliği 
69
2. Unvanda Ayırt Edici Nitelik 
70
3. Sektörlerin Yakınlığı 
71
a. Genel Olarak 
71
b. Konuya İlişkin Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ 
74
4. İlgili Piyasada Yer Alan Ortalama Tüketicinin Dikkate Alınması 
76
5. Bölgesel Yakınlık 
76
6. Tanınmışlık 
76
7. Aynı İsme Sahip Olma 
77
8. Sessiz Kalmanın Unvanda Karıştırılma Tehlikesi Üzerine Etkisi 
81
9. Hakkın Sona Ermesi 
82
III. SONUÇ 
83
KAYNAKÇA 
86
ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN
UNUTULMA HAKKI
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI 
87
I. GİRİŞ 
87
II. KİŞİSEL VERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE TİCARET SİCİLİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 
88
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Genel Bakış 
88
B. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulama Alanı 
88
C. Kişisel Verilerin Korunması İhtiyacı ve Kişisel Veri Kavramı 
89
D. Kişisel Verilerin İşlenmesi 
90
E. İşleme Faaliyetinde Uyulması Gereken İlkeler 
91
F. Kişisel Veri İşleme Koşulları 
92
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKUNA GÖRE UNUTULMA HAKKI VE TİCARET SİCİLİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 
94
A. Unutulma Hakkı Terimi 
94
B. Unutulma Hakkı Kavramı 
94
C. Unutulma Hakkının Sınırları 
95
D. Ticaret Sicili Aleniyeti ve Unutulma Hakkıyla Çatışma Sorunu 
97
1. Ticaret Sicili Aleniyetinin Kapsamı 
97
2. Ticaret Sicili Aleniyetinin Amacı 
100
3. Ticaret Sicilinin Aleniyetinin Kişisel Veri Koruma Kanunu’ndan Kaynaklanan Sınırları 
102
a. Sınırlamanın Dayanağı 
102
b. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Ticaret Sicili Aleniyetinin Sınırlarına İlişkin 22.4.2020 Tarihli Kararı 
103
c. Alman Federal Mahkemesi’nin 3.2.2015 Tarihli Kararı 
105
d. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Salvatore Manni” Kararı 
106
aa. Kararın Konusu 
106
bb. Karara Esas Teşkil Eden Uyuşmazlık ve Avrupa Birliği Adalet Divanı’na Yöneltilen Sorular 
107
cc. Karar ve Gerekçeleri 
108
e. Değerlendirme 
110
IV. SONUÇ 
111
KAYNAKÇA 
114
ÇAĞRISIZ GENEL KURUL VE TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN
BAZI DEĞERLENDİRMELER
Doç. Dr. Burçak YILDIZ 
115
I. ÇAĞRISIZ GENEL KURUL 
116
A. Genel Olarak 
116
B. Toplantının Çağrısız Düzenlendiğinin Tutanağa Yazılması Gerektiği, Ancak Bunun Aksinin İspatlanabileceği Hususunda 
118
C. Geçerlik Şartları 
119
1. Bütün Payların Sahipleri veya Temsilcileri Toplantıya Katılmış ve Toplantı Sonuna Kadar Hazır Bulunmuş Olmalıdır 
119
a. Bütün Payların Sahipleri veya Temsilcileri Toplantıya Katılmış Olmalıdır 
119
aa. Tüm Pay Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Tutanağı İmzalamış Olmaları Zorunlu Değildir 
120
bb. Oydan Yoksun Pay Sahipleri Dahi Genel Kurula Katılmış Olmalıdır 
121
dd. Toplantı yeter sayısının sağlanıp sağlanmadığı hususunda uyuşmazlık yaşanması halinde, öncelikle, toplantıya katılmayanların pay sahibi olup olmadıkları hususu incelenmelidir 
123
b. Bütün payların sahipleri veya temsilcileri toplantı sonuna kadar hazır bulunmuş olmalıdır 
125
2. Toplantının Çağrısız Düzenleniyor Olmasına İtiraz Edilmemiş Olmalıdır 
125
D. Çağrısız Genel Kurul Yönteminin İstisna Teşkil Ettiği Hususlar 
127
1. Çağrı Yapılması Zorunluluğunun İstisnası Olduğu Hususunda 
127
2. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnası Olduğu Hususunda 
129
a. Genel olarak 
129
b. Gündeme madde eklenmesine ilişkin TTK m. 416.2 hükmü hakkında 
130
E. Bakanlık Temsilcisinin Davet Edilmesi 
130
II. TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN BAZI DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇ 
132
KAYNAKÇA 
135
MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN
TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE
KOOPERATİFLERİN ÖZEL TASFİYE USULÜ
Doç. Dr. Sefer OĞUZ 
137
I. GİRİŞ 
138
II. ANONİM, LİMİTED ŞİRKETLER VEYA KOOPERATİFLERİN MÜNFESİH OLMASI VEYA MÜNFESİH SAYILMASININ KAPSAMI 
140
A. Şekli ölçüt 
141
B. Maddi ölçüt 
141
1. Sermayeleri 559 Sayılı KHK ile Öngörülen Tutarlara Çıkarılmamış Şirketler 
143
2. Bakanlığın Başvurusu Üzerine Mahkemece Feshine Karar Verilen Anonim, Limited Şirketler 
143
3. Kooperatifler Kanunu Hükümlerine Göre Herhangi Bir Nedenle Dağılmış Kooperatifler 
144
4. Anonim ve Kooperatif Şirketlerden Aralıksız Son Beş Yıl Olağan Genel Kurul Toplantılarını Yapamayanlar 
145
5. 6762 sayılı TTK hükümlerine Göre Tasfiye İşlemlerine Başlanmış, Ancak Genel Kurul Toplanamadığı İçin Terkin Edilemeyen Şirketler ve Kooperatifler 
146
6. Borsa veya Odadan Kaydı Silinerek, Sicil Kaydı Silinmek Üzere Müdürlüklere Bildirilen Şirketler ve Kooperatifler 
147
a. Borsalara Kayıt Zorunluluğu 
147
b. Odalara Kayıt Zorunluluğu 
147
c. Borsa ve Odalarda Kaydı Silinerek, Sicil Kaydı Silinmek Üzere Bildirim Yapılması 
147
III. ÖZEL TASFİYE USULÜNÜN GENEL TASFİYE USULÜNDEN FARKLARI 
148
IV. ÖZEL TASFİYEYE TABİ TUTULACAK ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN TESPİTİ 
149
A. Özel Tasfiyeyi Başlatma İhtarı ve İçeriği ve Yapılma Usulü 
150
1. Özel Tasfiyeye Başlama İhtarının İçeriğinde Bulunması Zorunlu Unsurlar 
150
2. Temsil ve İlzama Yetkili Kişilere İhtarın Yapılması Usulü ve Muhtemel Sonuçları 
151
3. Yapılan İhtara ve İlana Cevap Alınamamasının Olumsuz Sonuçları 
151
B. Tasfiye Memurları 
152
1. Tasfiye Memurlarının Bildirilmesi 
152
2. Tasfiye Memur ya da Memurlarının Tescili ve İlanı 
152
3. Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisinin Kapsamı 
154
C. Alacaklılara Çağrı ve Ortakların Malvarlığı ile Alacaklar ve Borçları Gösteren Listelerin Tasfiye Memurlarına Teslim Edilmesi İhtarı ve Olumsuz Sonuçları 
154
D. Tasfiye Memurlarının Bilançoyu Hazırlaması veya Hazırlayamamasının Sonuçları 
155
V. 6102 SAYILI KANUN YÜRÜRLÜĞÜNDEN ÖNCE TASFİYESİNE BAŞLANMIŞ ŞİRKET VE KOOPERATİFLER 
157
A. Kesin Bilançonun Genel Kurula Sunulamaması Nedeniyle Terkin Edilemeyen Şirketler 
157
B. Bakanlığın Talebiyle Mahkemece Feshine Karar Verilen ve Tasfiye Memuru Atanan Şirketlerin Durumu 
158
VI. TTK GEÇİCİ M. 7’YE GÖRE EK TASFİYE USULÜ (İHYA) 
159
VII. TASFİYE EDİLMEDEN SİCİLDEN TERKİN EDİLEN ŞİRKET VE KOOPERATİFLERİN MALVARLIĞININ DEVRİ 
160
VIII. TASFİYE MEMURLARININ VE ŞİRKET KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU 
161
IX. HARÇ, VERGİ VE TTSG İLAN ÜCRETİ AVANTAJI 
161
X. ANONİM, LİMİTED VEYA KOOPERATİF ŞİRKETLERİN ÖZEL USULDE TASFİYESİNE ENGEL HALLER 
162
A. Şirket veya Kooperatifin Bir Davaya Taraf Olması 
162
B. Şirketin Münfesih Olma Nedeninin Ortadan Kaldırılması 
162
XI. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ KARARLARININ TESCİL VE İLANI 
163
XII. SONUÇ 
163
KAYNAKÇA 
165
KRİPTO VARLIKLARIN ANONİM ŞİRKETE
SERMAYE OLARAK GETİRİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Direnç AKBAY 
167
I. GİRİŞ 
167
II. ÖN AÇIKLAMALAR: KRİPTO VARLIK KAVRAMI, ÇALIŞMANIN SINIRLANDIRILMASI VE KONUNUN ÖNEMİ 
167
A. Kripto Varlık Kavramı ve Çalışmanın Sınırlandırılması 
167
B. Konunun Önemi 
169
III. SERMAYE OLABİLECEK UNSURLAR VE PARASAL KRİPTO VARLIKLARLA PARASAL KRİPTO VARLIK MADENCİLİĞİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 
169
A. Sermaye Olabilecek Unsurlar 
169
1. Sermaye Olabilecek Unsurların Genişliği 
169
B. Parasal Kripto Varlıklarla Parasal Kripto Varlık Madenciliği Bakımından Değerlendirme 
172
1. Parasal Kripto Varlıkların Nakdî Sermaye Teşkil Etmemesi 
172
2. Parasal Kripto Varlık Madenciliğinin Şirkete Sermaye Olarak Taahhüt Edilememesi 
175
IV. PARASAL KRİPTO VARLIKLARIN NAKİT DIŞI SERMAYE OLARAK KABULÜ 
177
A. Ön Açıklamalar: Nakit Dışı Sermayede Aranan Özellikler ve Sermaye Taahhüdünde İzlenen Süreç 
177
B. Uygunluk Denetimi: Parasal Kripto Varlığın Nakit Dışı Sermaye Niteliğinin Tespiti 
180
C. Değerleme: Parasal Kripto Varlığın Değerlemesinin Yapılması 
182
1. Nakit Dışı Sermaye Unsurunun Değerlemesine İlişkin Ön Açıklamalar 
182
2. Parasal Kripto Varlığın Değerinin Tespiti ve Değerleme Sonrası Ortaya Çıkabilecek Bazı Özel Sorunlar 
184
a. Parasal Kripto Varlığın Değerinin Tespiti 
184
b. Değerleme Sonrası Ortaya Çıkabilecek Bazı Özel Sorunlar 
186
D. Güvenilir Kişiye Tevdi: Parasal Kripto Varlık Üzerinde Şirketin Serbestçe Tasarrufunu Güvence Altına Almaya Yönelik Tamamlayıcı İşlem 
187
1. Kuralın Kıyasen Uygulanabilmesi ve Gerekçesi 
187
2. Kuralın Uygulanma Usulü 
189
V. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN İNCELEME GÖREVİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 
191
VI. SONUÇ 
193
KAYNAKÇA 
196
ANONİM ORTAKLIKTA TİCARİ İŞLETME İLE ŞUBE AYRIMI VE BUNLARIN TESCİLİNDE KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat KAYIŞ 
199
I. GİRİŞ 
200
II. ANONİM ORTAKLIKTA ŞUBE İLE TİCARİ İŞLETMENİN AYRIMI 
201
A. Anonim Ortaklıkta Şube Kavramı ve Özellikleri 
201
1. Şubenin Tanımında Dikkate Alınacak Yasal Düzenlemeler ve Eleştirisi 
201
2. Şubenin Unsurları 
204
a. İç İlişkide Merkeze Bağlı Olma 
204
b. Merkez İşletmenin Yaptığı Türden İş ve İşlemleri Dış İlişkide Kendi Başına Yapabilme 
206
c. Merkez İşletme ile Yer ve Yönetim Ayrılığı 
207
3. Anonim Ortaklıkta Şubeye Kavramına İlişkin Değerlendirmeler 
208
a. Mevcut Düzenlemenin Değerlendirilmesi 
208
b. Anonim Ortaklıkta Şube Kavramı ve Özellikleri 
209
aa. Şubenin Şirket Tüzel Kişiliğinin Değil Şirkete Ait Ticari İşletmenin Bir Parçası Olması 
209
bb. Anonim Ortaklıkta Şube Kavramı İçin Aynı Faaliyet Konusunda Birden Fazla İşletmeye Sahip Olma Zorunluluğu 
212
B. Anonim Ortaklığın Ticari İşletmesinin Olup Olmayacağı Sorunu 
213
III. ANONİM ORTAKLIKTA TİCARİ İŞLETME İLE ŞUBE AYRIMI YAPILMADAN GERÇEKLEŞTİRİLEN TESCİL İŞLEMLERİNDE KARŞILAŞILACAK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
215
A. Mevcut Ticaret Sicil Uygulamasında Ortaya Çıkması Olası Sorunlar 
215
B. Pozitif Hukukta Bu Sorunların Çözümü 
219
C. Olması Gereken Hukuk Açısından Ticaret Sicil Yönetmeliği’nde Yapılması Gereken Değişiklikler 
220
IV. SONUÇ 
222
KAYNAKÇA 
225
KONKORDATO SÜRECİNDE TİCARET SİCİLİNİN
İŞLEV VE ETKİLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Y. Can GÖKSOY 
227
I. GİRİŞ VE KONUNUN TANITILMASI 
227
II. KONKORDATOYA İLİŞKİN İCRA İFLAS KANUNU HÜKÜMLERİ (İİK M. 285–309/L) UYARINCA TİCARET SİCİLİNDE TESCİL VE İLAN EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 
228
A. Konkordato Yargılaması Kapsamında Ticaret Sicilinde İlan Edilmesi Gereken Mahkeme Kararları: 
228
1. Geçici Mühlet Kararı 
228
2. Kesin Mühlet Kararı 
228
3. Mali Durumun İyileşmesi Nedeniyle Kesin Mühletin Kaldırılması Kararı 
229
4. Konkordato Talebi Hakkında Karar Verilecek Duruşma Günü 
229
5. Konkordatonun Tasdiki Kararı 
230
6. Konkordato Talebinin Reddi Kararı 
230
7. Konkordatonun Tamamen Feshi Kararı 
230
8. Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 138. Maddesi Uyarınca Ticaret Siciline Tescili Gereken Kararlar 
230
9. İflastan Sonra Konkordato ve Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Kapsamında İlanı Gereken Kararlar 
231
B. Konkordato Yargılaması Kapsamında Ticaret Sicilinde İlan Edilmesi Gereken Konkordato Komiser İşlemleri 
231
1. Alacakların Bildirilmesine Davet 
231
2. Alacaklılar Toplantısına Davet 
232
III. TİCARET SİCİL KAYITLARININ ETKİLERİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ: 
232
IV. KONKORDATO SÜRECİNDE TİCARET SİCİLİNDE YAPILMASI GEREKEN TESCİL VE İLAN İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ: 
233
V. KONKORDATO SÜRECİNDE TESCİL VE İLANI GEREKEN İŞLEMLERİN TESCİL VEYA İLAN EDİLMEMESİNİN HUKUKİ SONUÇLARI VE YARGITAYIN BU KONUYA İLİŞKİN KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: 
235
A. Alacaklıların İİK m. 301 Uyarınca Alacaklılar Toplantısına Davet Edilmesine İlişkin Ticaret Sicil İlanının Yapılmamasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi 
235
B. Konkordatonun Tasdiki Hakkında Karar Tesisi İçin Yapılacak Duruşma Gününe Dair Ticaret Sicil İlanının Yapılmamasının Hukuki Sonuçlarına İlişkin Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Değerlendirilmesi 
237
VI. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
238
KAYNAKÇA 
240
GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI İLANI VE
UYGULAMALARI
Gökhan MİRAHMETOĞLU 
241
I. ŞİRKET KURULUŞLARINDA TEK ORTAK ETKİSİ 
241
II. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA TESCİL VE İLAN İLE TESCİL EDİLMEKSİZİN İLAN UYGULAMALARI 
243
III. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NİZAMNAMESİ 
245
IV. TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ 
246
V. GENEL KURUL VE GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI 
246
VI. GENEL KURULU KİMLER TOPLANTIYA ÇAĞIRIR? 
249
VII. TOPLANTIYA ÇAĞIRILMIŞ GENEL KURULA İLİŞKİN SORUNLAR 
254
Kavram Dizini 
257