Spor ve Hukuk Çağdaş Yurt  - Kitap

Spor ve Hukuk

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
269
Barkod:
9786052644881
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Akademik çalışma alanını spor hukuku olarak belirlemiş, bu doğrultuda sayısız yayını literatüre kazandırmış yerli ve yabancı çok sayıda hukuk bilim adamı, en layık şekilde disiplinin devamı için düşünce geliştirmeye devam etmektedir. Dolayısıyla kitaplaştırdığım bölümlere ilişkin ifadelerim, bilim insanlarının fikirlerine ekleme yapma veya onları dönüştürme amacından öte, sporcu, spor yöneticisi, avukat, spor basın çalışanı gibi spor süjelerinin hukuki ihtilaflarda veya tanımlamalarda rehber olarak kullanabilecekleri bir başucu kaynak oluşturma gayesidir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sporun Hukukla Bağı
.
Profesyonel Sporcu Sözleşmeleri
.
Sportif Uyuşmazlıklar
.
Spor Yargılama Hukuku
.
Sporda Şiddet ve Düzensizlik
.
Doping
.
Sporcuların ve Diğer Spor Adamlarının Sosyal Güvenlik Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi
.
Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
ÖNSÖZ5 
İÇİNDEKİLER .7 
KISALTMALAR 13 
BİRİNCİ BÖLÜM 
SPORUN HUKUKLA BAĞI 
Sporun İşlevi ve Hukuk . 15 
Spor, Devletin Bireylere Sunduğu Hak mı? / Kayra mı? . 20 
Spor Hakkının Mutlaklığı 22 
Türk Sporunun Tarihsel Gelişimi 23 
İKİNCİ BÖLÜM 
PROFESYONEL SPORCU SÖZLEŞMELERİ 
Profesyonel ile Amatör Kavramları 27 
Profesyonel Sporcu Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği 28 
Sporcu Sözleşmelerinin Sınırları. 29 
Sözleşmenin Tarafları. 31 
Sporcu Sözleşmelerinin Sona Ermesi . 33 
İradi Sebeplerle Sona Erdirme. 33 
Sözleşme taraflarının kabulü ile sona erme 33 
Fesih Yolu ile Sona Erme. 34 
Sporcuların Haklı Feshi. 36 
Kulüplerin Haklı Feshi. 40 
Kendiliğinden Sona Erme Halleri . 41 
Sona Ermenin Sonuçları. 41 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SPORTİF UYUŞMAZLIKLAR 
Özel Hukuktan Doğan Sportif Uyuşmazlıklar 45 
Kamu Hukukundan Doğan Sportif Uyuşmazlıklar. 47 
Karma Hukuktan Doğan Sportif Uyuşmazlıklar. 49 
Sporun Disiplininden Doğan Sportif Uyuşmazlıklar 50 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SPOR YARGILAMA HUKUKU 
Futbol Dışı Spor Organizasyonlarının Ulusal Yargılama 
Usulü. 54 
Futbol Organizasyonlarının Ulusal Yargılama Usulü . 56 
İlk Derece Hukuk Kurulları 58 
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) . 58 
Disiplin Kurulları. 61 
Kulüp Lisans Kurulu 66 
Etik Kurulu 67 
Üst Derece Hukuk Kurulu (TFF Tahkim Kurulu) 72 
Spor Organizasyonlarındaki Uyuşmazlıkların Uluslararası 
Çözümü. 77 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİK 
Genel Olarak Şiddet ve Düzensizlik. 95 
6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi 
Hakkındaki Kanun . 97 
2.1. Kanunun Amacı ve Kapsamı. 97 
2.2. Müsabaka ve Seyir Alanlarının Güvenlik ve Düzenine 
İlişkin Tedbirler 98 
2.3. Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri 103 
2.3.1. Şike ve Teşvik Primi . 104 
2.3.2. Spor Alanlarına Sokulması Yasak maddeler 106 
2.3.3. Spor Alanlarına Yasak madde Sokulması ve 
Müsabaka Düzeninin Bozulması . 107 
2.3.4. Tehdit ve Hakaret İçeren Tezahürat 108 
2.3.5. Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Girişi 109 
2.3.6. Yasak Alanlara Girme 111 
2.3.7. Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve 
Tesislere Zarar Verilmesi. 111 
2.3.8. Seyirden Yasaklanma 111 
ALTINCI BÖLÜM 
DOPİNG.115 
YEDİNCİ BÖLÜM 
SPORCULARIN VE DİĞER SPOR ADAMLARININ 
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Profesyonel Sporcuların Sigortalılık Durumlarının 
Değerlendirilmesi . 135 
Profesyonel Sporcuların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması 
ve İşe Giriş–Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi . 137 
Profesyonel Sporcuların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas 
Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler . 140 
3.1. Çalışma Gün Sayılarının Tespiti 140 
3.2. Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti 141 
3.2.1. Aylık Ücretler. 142 
3.2.2. Transfer Ücreti 145 
3.2.3. Primler. 147 
3.2.4. Ayni Nitelikteki Ödemeler. 149 
Profesyonel Sporcuların İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık 
ve Analık Sigortaları Yönünden Değerlendirilmesi. 150 
4.1. İş Kazası Sigortası . 150 
4.2. Meslek Hastalığı Sigortası 155 
4.3. Hastalık Sigortası 164 
4.4. Analık Sigortası. 167 
Profesyonel Sporcuların Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Sigortası 
Yönünden Değerlendirilmesi 169 
5.1. Yaşlılık Sigortası 169 
5.2. Malullük Sigortası. 174 
5.3. Ölüm Sigortası 175 
Profesyonel Sporcuların İsteğe Bağlı Sigortalılıkları 176 
Profesyonel Sporcuların Genel Sağlık Sigortası Yönünden 
Değerlendirilmesi . 178 
Yabancı Uyruklu Sporcuların Sosyal Güvenliği 179 
8.1. Çalışma İzin Belgeleri . 180 
8.2. Bildirim ve Sosyal Güvenlik Yükümlülükleri . 182 
Yabancı Uyruklu Sporcuların İşe Başlama Tarihinin Tespiti 183 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONLARI KANUNU 
Genel Esaslar 186 
Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri: 187 
2.1. Kuruluş ve Tescil. 187 
2.2. Spor Faaliyetlerine Katılım . 193 
2.3. Spor Kulüplerinin Organları 195 
2.4. Spor Kulüplerine Üye Olma 197 
2.5. Genel kurul, Yönetim kurulu ve Denetim kurulu . 198 
2.6. Kurul Toplantılarının Yapılması 198 
2.7. Kulüp ve Üst kuruluşların Tutacakları Defter ile 
Belgeler 203 
2.8. Spor Kulüplerinin, Spor Anonim Şirketlerinin Sona 
Ermesi ve Tescilinin İptali. 214 
2.9. Spor Kulüplerinin Tasfiyesi 216 
2.10. Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığının Devri 217 
2.11 Kamu Yararına Çalışan Spor Kulüpleri . 219 
2.12. Üst Kuruluşlar 220 
2.12.1. Federasyon kurucuları. 220 
2.12.2. Konfederasyon kurucuları. 221 
2.12.3. Üst kuruluşların organları 222 
2.12.4. Üst kuruluşların sona ermesi. 223 
2.13. Spor Kulüplerinin Denetlenmesi ve Beyanname 
Usulü 224 
2.14. Mali Hükümler. 226 
2.14.1. Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin 
Gelirleri . 226 
2.14.2. Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin 
Giderleri 227 
2.14.3. Spor Kulüpleri ile Spor Anonim Şirketlerinin 
Bütçe ve Harcama İlkeleri . 228 
2.15. Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin İsim, 
Unvan, Renk, Amblem ve Diğer Ayırıcı İşaretleri ile 
Tüzük ve Esas Sözleşme Değişiklikleri 237 
2.15.1. Spor kulüplerinin isimleri ve spor anonim 
şirketlerinin unvanları; 237 
2.15.2. Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin 
renk, amblem ve diğer ayırıcı işaretleri. 238 
2.15.3. Tüzük değişiklikleri 239 
2.15.4. Esas sözleşme değişiklikleri. 240 
2.15.5. Spor kulübünün ve spor anonim şirketinin 
yer değiştirmesi. 240 
Spor Federasyonları . 241 
3.1. Kuruluş ve Teşkilat. 242 
3.1.1. Genel Kurul . 242 
3.1.2. Yönetim Kurulu . 246 
3.1.3. Disiplin Kurulu 246 
3.1.4. Denetim kurulu 247 
3.1.5. Genel sekreterlik . 248 
3.1.6. Spor federasyonu il temsilcisi 248 
3.2. Federasyon Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin 
Kurulu Üyelerinde Aranacak Şartlar. 248 
3.3. Spor Federasyonunun Görev ve Yetkileri. 250 
3.4. Spor Federasyonu Gelirleri 251 
3.5. Spor Federasyonlarının Bütçe ve Harcama İlkeleri 252 
3.6. Bakanlık Denetimi, İncelemesi ve Soruşturması 254 
3.7. Spor Federasyonunun Malları ve Tahsis 255 
Çeşitli ve Son Hükümler 255 
4.1. Ceza Hükümleri ve Soruşturma Usulü 256 
4.2. Menajerlik 259 
7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu 
Hakkında Genel Değerlendirme 262 
YARARLANILAN KAYNAKLAR 267 
ÖZGEÇMİŞ .273