Rekabet Hukuku Dr. Gönenç Gürkaynak  - Kitap
2. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
656
Barkod:
9789750291043
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
925,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Ekim 2022
900,00
445,00 (%51)
Kitabın Açıklaması
90 hukukçusu ile İstanbul'da faaliyet göstermekte olan ELİG Gürkaynak Avukatlık Bürosu'nun kurucu ortağı olan Av. Dr. Gönenç Gürkaynak, Türk rekabet mevzuatının ilk günlerine ait tarihçesinden rekabet politikasının oluşumuna, kurumlarından maddi hükümlere, uygulamaya ve usule dair konulara kadar Türk rekabet hukukunun her alanına bu eserle ışık tutmaktadır. Rekabet hukukunun her unsuru çok sayıda içtihat atfıyla birlikte ayrı ayrı tartışılmakta ve yazarın bu alandaki geniş deneyimiyle zenginleştirilmektedir.
Bu kitap, rekabet mevzuatında son dönemde yapılan değişiklikleri ve yargı kararlarıyla şekillenen yepyeni dinamikleri de kapsayacak şekilde Türkiye'deki hukuk öğrencilerine, avukatlara, akademisyenlere ve günümüzün küreselleşen ekonomisinde Türk rekabet hukukunun geleceği ile ilgilenen herkese rekabet hukukunun mevcut durumuna dair son derece kapsamlı ve derinlikli bir inceleme sunmakta, içerdiği karşılaştırmalı analiz ve değerlendirmeleriyle tüm rekabet hukuku camiası için son derece kıymetli ve önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Rekabet Hukuku Uygulamasına Genel Bakış
.
4054 Sayılı Kanun'un Dördüncü ve Beşinci Maddeleri: Temel İlkeler
.
Karteller ve Gizli Danışıklık
.
Diğer Yatay Anlaşmalar
.
Dikey Anlaşmalar
.
Hâkim Durum Kavramı
.
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması – Dışlayıcı Davranışlar
.
Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması – Sömürücü ve Ayrımcı Uygulamalar
.
Yoğunlaşma Kontrolü: Usul Boyutu
.
Yoğunlaşma Kontrolü: Esas Boyutu
.
Uygulama ve Usul
.
Yaptırımlar ve İhlallere Son Verilmesi
.
Yargı Denetimi
.
Özel Hukuk Uygulaması
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
YAZAR BİYOGRAFİSİ 
7
ÖNSÖZ 
9
GİRİŞ 
13
GÖRÜŞLER 
17
TEŞEKKÜR 
37
KISALTMALAR 
39
Birinci Bölüm
REKABET HUKUKU UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ
1.1. TÜRK REKABET HUKUKUNUN TEMELLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ 
45
1.1.1. Türkiye’de Rekabet Hukukunun Anayasal Dayanağı (167. Madde) 
45
1.1.2. AB Üyeliği ve Mevzuatın Şekillenmesi 
46
1.1.3. Ankara Antlaşması ve AT–Türkiye Ortaklık Konseyi Kararları 
47
1.1.4. 4054 sayılı Kanun’un Kabulü ve Rekabet Kurumu’nun Kurulması 
49
1.1.5. Mevzuattaki ve Rekabet Politikasındaki Önemli Değişikliklerin Özeti 
50
1.1.5.1. 4054 Sayılı Kanun Nihayet Değiştiriliyor 
51
1.1.5.1.1. De Minimis Kuralı 
52
1.1.5.1.2. Taahhüt ve Uzlaşma Mekanizmaları 
52
1.1.5.1.3. Etkin Rekabetin Önemli Ölçüde Azaltılması (SIEC) Testi 
54
1.1.5.1.4. Davranışsal ve Yapısal Çözümler 
54
1.1.5.1.5. Yerinde İnceleme 
55
1.1.5.1.6. Öz–Değerlendirme Kuralı 
55
1.1.5.2. İkincil Mevzuatta Yapılan Son Değişiklikler 
55
1.1.5.2.1. 2010/4 sayılı Tebliğ’de Yapılan Değişiklikler 
56
1.1.5.2.2. 2017/3 sayılı Tebliğ’in Yayımlanması 
57
1.1.5.2.3. Dikey Kılavuz’da Yapılan Değişiklikler 
57
1.1.5.2.4. Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz’un Yayımlanması 
58
1.1.5.2.5. 2021/2 sayılı Tebliğ’in Yayımlanması 
58
1.1.5.2.6. 2021/3 sayılı Tebliğ’in Yayımlanması 
59
1.1.5.2.7. Uzlaşma Yönetmeliği’nin Yayımlanması 
60
1.1.5.3. Kurum’un Son Yıllardaki Rekabet Politikası 
60
1.2. TÜRK REKABET HUKUKUNUN KURUMSAL YAPISI 
62
1.2.1. Kurum 
63
1.2.1.1. Diğer Rekabet Otoriteleriyle İlişkiler 
64
1.2.1.2. Diğer Çalışmalar: Yayınlar, Konferanslar, Sektör İncelemeleri 
65
1.2.2. Kurul 
66
1.3. TÜRK REKABET HUKUKUNUN KAPSAMI 
68
1.3.1. Hukuki Kapsam 
68
1.3.1.1. Mevzuata Göre Hukuki Kapsam: Kurum’un Yasal Dayanağı Nedir? 
68
1.3.1.2. Yetkinlik ve Diğer İlgili İdari Otoriteler 
69
1.3.2. Coğrafi Kapsam 
69
1.3.2.1. Mevzuatta Coğrafi Kapsam 
69
1.3.2.2. Kurul İçtihadında Coğrafi Kapsam 
71
İkinci Bölüm
4054 SAYILI KANUN’UN DÖRDÜNCÜ VE
BEŞİNCİ MADDELERİ: TEMEL İLKELER
2.1. TEŞEBBÜSLER VE TEŞEBBÜS BİRLİKLERİ 
73
2.1.1. Teşebbüs Kavramı 
74
2.1.1.1. Ekonomik Faaliyet 
75
2.1.1.2. Ekonomik Bağımsızlık 
78
2.1.1.3. Ekonomik Bütünlük 
80
2.1.2. Teşebbüs Birliği 
86
2.2. ANLAŞMALAR, KARARLAR VE UYUMLU EYLEMLER 
88
2.2.1. Anlaşmalar 
89
2.2.2. Teşebbüs Birliği Kararları 
91
2.2.3. Uyumlu Eylem 
93
2.3. YATAY VE DİKEY ANLAŞMALAR 
99
2.4. MARKALAR ARASI VE MARKA İÇİ REKABET 
99
2.5. DE MİNİMİS KAVRAMI 
102
2.6. “AMAÇ BAKIMINDAN” KISITLAMA VE “ETKİ BAKIMINDAN” KISITLAMA KAVRAMLARI 
104
2.6.1. Amaç Bakımından Rekabet İhlalleri 
105
2.6.2. Ekonomik Temelli Yaklaşım ve Etki Temelli Analiz 
107
2.7. BİREYSEL MUAFİYET KRİTERLERİ 
109
2.7.1. Etkinlik Kazanımları 
111
2.7.2. Tüketicinin Etkinlik Kazanımlarından Yarar Sağlaması 
114
2.7.3. Rekabetin Ortadan Kalkmaması 
116
2.7.4. Zorunluluk 
118
Üçüncü Bölüm
KARTELLER VE GİZLİ DANIŞIKLIK
3.1. REKABETİ KISITLAYICI ANLAŞMALAR REJİMİNE GENEL BAKIŞ 
123
3.2. KARTELLER 
125
3.2.1. Kartellere Yönelik Uygulama Rejimine Genel Bakış 
126
3.2.2. Kartel Türleri 
128
3.2.2.1. Fiyat Tespiti 
129
3.2.2.2. Pazar Paylaşımı 
132
3.2.2.3. Arz/Üretim Kısıtlaması 
134
3.2.2.4. İhalelerde Danışıklı Hareket 
136
3.2.3. Pişmanlık Uygulamaları 
139
3.3. GİZLİ DANIŞIKLIK 
144
3.3.1. Oligopolistik Bağımlılık 
148
3.3.2. Uyumlu Eylem Karinesi 
151
Dördüncü Bölüm
DİĞER YATAY ANLAŞMALAR
4.1. İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
160
4.1.1. Bilgi Değişimi 
162
4.1.1.1. Tanım ve Kapsam 
162
4.1.1.2. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamındaki Değerlendirme 
163
4.1.1.3. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
166
4.1.2. AR–GE Anlaşmaları ve 2016/5 sayılı Tebliğ 
168
4.1.2.1. Tanım ve Kapsam 
168
4.1.2.2. 2016/5 sayılı Tebliğ 
169
4.1.2.3. İlgili Pazarların Tespiti 
170
4.1.2.4. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
171
4.1.2.5. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
171
4.1.3. Üretim Anlaşmaları ve 2013/3 sayılı Tebliğ 
174
4.1.3.1. Tanım ve Kapsam 
174
4.1.3.2. 2013/3 sayılı Tebliğ 
174
4.1.3.3. İlgili Pazarların Tanımlanması 
175
4.1.3.4. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
176
4.1.3.5. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
178
4.1.4. Ortak Alım Anlaşmaları 
179
4.1.4.1. Tanım ve Kapsam 
179
4.1.4.2. İlgili Pazarların Belirlenmesi 
179
4.1.4.3. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
180
4.1.4.4. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi kapsamında Değerlendirme 
181
4.1.5. Ticarileştirme Anlaşmaları 
183
4.1.5.1. Tanım ve Kapsam 
183
4.1.5.2. İlgili Pazarların Belirlenmesi 
183
4.1.5.3. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
183
4.1.5.4. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
184
4.1.6. Standardizasyon Anlaşmaları 
187
4.1.6.1. Tanım ve Kapsam 
187
4.1.6.2. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
187
4.1.6.3. 4054 sayılı Kanun’un 5. Maddesi Kapsamında Değerlendirme 
188
4.2. İŞGÜCÜ PİYASALARINDA YATAY ANLAŞMALAR 
189
4.2.1. İşgücü Piyasaları ve Rekabet Hukuku 
189
4.2.2. Ayartmama Anlaşmaları 
190
4.2.3. Ücret Tespiti Anlaşmaları 
190
Beşinci Bölüm
DİKEY ANLAŞMALAR
5.1. DİKEY KISITLAMALAR VE BUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
195
5.2. DİKEY KISITLAMA TÜRLERİ 
196
5.2.1. Yeniden Satış Fiyatının Belirlenmesi 
196
5.2.1.1. Yeniden Satış Fiyatının Doğrudan Belirlenmesi 
201
5.2.1.2. Yeniden Satış Fiyatının Dolaylı Şekilde Belirlenmesi 
201
5.2.1.3. Amaç Bakımından İhlal ve Etki Bazlı Değerlendirmenin Karşılaştırılması 
206
5.2.2. Münhasır Dağıtım 
208
5.2.2.1. Aktif Satış Yasakları 
209
5.2.2.1.1. Bölgesel/Coğrafi Münhasırlık 
210
5.2.2.1.2. Müşteri Münhasırlığı 
212
5.2.2.2. Pasif Satış Yasağı 
213
5.2.2.2.1. İhracat Yasakları 
215
5.2.2.2.2. Internet Satışları 
217
5.2.3. Seçici Dağıtım 
219
5.2.4. Tek Marka Sınırlaması (Rekabet Etmeme Yükümlülükleri) 
226
5.2.5. Tek Alıcıya Sağlama Yükümlülüğü 
229
5.2.6. En Çok Kayrılan Ülke/Müşteri Koşulu 
231
5.2.7. Franchise Anlaşmaları 
237
5.2.8. Fason Üretim Anlaşmaları 
240
5.2.9. Acentelik İlişkisi 
243
5.2.11. Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği 
254
Altıncı Bölüm
HÂKİM DURUM KAVRAMI
6.1. İLGİLİ PAZAR TANIMI 
260
6.1.1. İlgili Ürün Pazarının Tanımlanması 
261
6.1.1.1. Talep İkamesi 
261
6.1.1.2. Arz İkamesi 
262
6.1.2. İlgili Coğrafi Pazarın Tanımlanması 
262
6.2. PAZAR GÜCÜ VE HÂKİM DURUM 
264
6.2.1. İlk Adım: Pazar Payları 
266
6.2.2. Giriş Engelleri 
269
6.2.2.1. Yasal Giriş Engelleri 
271
6.2.2.2. Sermaye İhtiyacı 
273
6.2.2.3. Kapasite Fazlası 
274
6.2.2.4. Ürün Farklılaştırma ve Müşteri Sadakati 
275
6.2.2.5. Teknolojik Zorluklar 
277
6.2.2.6. Dikey Bütünleşme ve Dağıtım Kanalları 
278
6.2.2.7. Pazara Giriş Süresi 
279
6.2.2.8. Geçiş Maliyetleri 
279
6.2.2.9. Batık Maliyet ve Şebeke Etkisi 
280
6.2.2.10. Ölçek ve Kapsam Ekonomileri 
281
6.2.3. Telafi Edici Alım Gücü 
282
6.3. BİRLİKTE HÂKİM DURUM 
284
Yedinci Bölüm
HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI –
DIŞLAYICI DAVRANIŞLAR
7.1. KÖTÜYE KULLANMA KAVRAMI 
287
7.2. REKABET KARŞITI ETKİ 
291
7.3. NESNEL GEREKÇELER VE ETKİNLİK İDDİALARI 
296
7.4. DIŞLAYICI DAVRANIŞLAR 
299
7.4.1. Yıkıcı Fiyatlama 
299
7.4.1.1. Türk Rekabet Hukukunda Yıkıcı Fiyatlandırma Kavramı 
299
7.4.1.2. Fiyatlama Stratejisi 
303
7.4.1.3. Niyet 
306
7.4.1.4. Hasat Olasılığı 
308
7.4.1.5. Rekabet Karşıtı Etki 
309
7.4.1.6. Nesnel Gerekçe 
310
7.4.2. Marj Sıkıştırması 
311
7.4.2.1. Türk Rekabet Hukukunda Fiyat/Marj Sıkıştırması Kavramı 
311
7.4.2.2. Vazgeçilmezlik 
314
7.4.2.3. Rekabet Karşıtı Etki 
314
7.4.2.4. Nesnel Gerekçe 
315
7.4.3. Münhasırlık 
315
7.4.3.1. Türk Rekabet Hukukunda Münhasırlık Kavramı 
315
7.4.3.2. Rekabet Karşıtı Etki 
317
7.4.3.3. Nesnel Gerekçe 
317
7.4.4. İndirim Sistemleri 
318
7.4.4.1. Türk Rekabet Hukukunda İndirim Sistemleri Kavramı 
318
7.4.4.2. Tek Ürün İndirimleri 
320
7.4.4.3. Paket indirimleri 
321
7.4.5. Bağlama 
326
7.4.5.1. Türk Rekabet Hukukunda Bağlama Kavramı 
326
7.4.5.2. İki Farklı Ürün 
327
7.4.5.3. Rekabet Karşıtı Etki 
328
7.4.5.4. Nesnel Gerekçe 
330
7.4.6. Sözleşme Yapmayı Reddetme 
330
7.4.6.1. Türk Rekabet Hukukunda Sözleşme Yapmayı Reddetme Kavramı 
331
7.4.6.2. Vazgeçilmezlik 
334
7.4.6.3. Rekabet Karşıtı Etki 
336
7.4.6.4. Tüketici Zararı 
337
7.4.6.5. Nesnel gerekçe 
338
7.4.7. Fikri Mülkiyet Hakları ile 6. Madde Arasındaki İlişki 
339
7.4.7.1. Lisans Vermeyi Reddetme 
341
7.4.7.2. Lisans Vermeyi Reddetme ve Standarda Esas Patentler 
342
7.4.7.3. Aşırı Fiyatlama 
346
7.4.7.4. Yıkıcı Dava 
347
7.4.7.5. Lisans Alanlara Ayrımcılık Yapılması 
347
Sekizinci Bölüm
HÂKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI –
SÖMÜRÜCÜ VE AYRIMCI UYGULAMALAR
8.1. SÖMÜRÜCÜ UYGULAMALAR 
350
8.2. SÖMÜRÜ KAVRAMI VE ZARAR TEORİSİ 
350
8.3. ÖRNEKLER 
357
8.3.1. Aşırı Fiyatlama 
357
8.3.1.1. Pazara Giriş Engelleri Bulunmadığında Tekelci ya da Buna Yakın bir Durumda Faaliyet Gösterme 
357
8.3.1.2. Düzenlemelere Tabi Olmak ya da Düzenlemelere Uymak 
359
8.3.1.3. Fiyatın Aşırı Olup Olmadığına Karar Vermek için Uygulanan Test 
360
8.3.1.4. Kötüye Kullanmanın Tespiti Halinde Alınan Tedbirler 
368
8.3.2. Haksız ve Sömürücü Sözleşme Hükümleri 
369
8.4. AYRIMCI UYGULAMALAR 
371
8.5. AYRIMCILIK KAVRAMI VE ZARAR TEORİLERİ 
373
8.6. ÖRNEKLER 
376
8.6.1. Birincil Seviyede Zarara Yol Açan Uygulamalar 
376
8.6.2. İkincil Seviyede Zarara Yol Açan Uygulamalar 
378
Dokuzuncu Bölüm
YOĞUNLAŞMA KONTROLÜ: USUL BOYUTU
9.1. YETKİYE İLİŞKİN MESELELER 
385
9.1.1. Kontrol kavramı 
385
9.1.1.1. Hisselerin veya Varlıkların Devralınması 
386
9.1.1.2. Sözleşmeler 
386
9.1.1.3. Kontrol Bahşeden Diğer Hususlar 
387
9.1.2. Tek Kontrol 
387
9.1.3. Ortak Kontrol 
388
9.1.3.1. Üst Yönetimin Atanması ve Bütçenin Belirlenmesi 
389
9.1.3.2. İşletme Planı 
390
9.1.3.3. Yatırımlar 
390
9.1.3.4. Piyasaya Özgü Haklar 
390
9.1.4. Ciro Eşikleri 
391
9.1.4.1. Hesaplama Yöntemleri 
395
9.1.4.2. Son Üç Yıllık Dönemde Aynı Taraflar Arasında Aynı İlgili Ürün Pazarında İki Ya da Daha Fazla İşlem Gerçekleştirilmesi 
396
9.1.4.3. Aynı Teşebbüs Tarafından Gerçekleştirilen İki Ya Da Daha Fazla İşlemin Tek Bir İşlem Kabul Edilmesi 
398
9.1.5. Yabancı Teşebbüsler Arasındaki İşlemler 
399
9.1.6. İstisnalar 
401
9.1.7. Bildirimde Bulunma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 
402
9.1.1.1. İdari Para Cezaları 
404
9.1.1.2. Bildirimde Bulunmamanın Diğer Olası Sonuçları 
405
9.2. YOĞUNLAŞMA TÜRLERİ 
407
9.2.1. Birleşmeler 
407
9.2.2. Devralmalar 
408
9.2.3. Ortak Girişimler 
409
9.2.3.1. Tam İşlevsellik 
410
9.2.3.1.1. Bağımsız Olarak Faaliyet Göstermek İçin Yeterli Kaynaklara Sahip Olunması 
410
9.2.3.1.2. Ana Şirketlerin Belirli bir İşlevi Ötesinde Faaliyet Gösterme 
410
9.2.3.1.3. Satış ve Satın Alma İlişkilerinde Ana Şirketlere Bağımlı Olunmaması 
411
9.2.3.2. 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 5. Maddeleri Kapsamında Olası Değerlendirme 
414
9.3. BİLDİRİM VE BEKLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
414
9.3.1. Ön İnceleme Aşaması 
414
9.3.2. Nihai İnceleme Aşaması 
415
9.3.3. Bekleme Yükümlülüğü 
416
9.3.4. Bekleme Yükümlülüğünün İhlal Edilmesinin Sonuçları 
418
9.3.4.1. Para Cezası 
418
9.3.4.2. İşleme İzin Verilmemesinin Hukuki Sonuçları 
419
9.3.4.3. Carve–Out ve Hold–Separate Düzenlemeleri 
420
9.3.4.3.1. Prysmian/Draka 
420
9.3.4.3.2. Bekaert/Pirelli 
421
9.3.4.3.3. APMT/Grup Maritim 
422
9.4. TAAHHÜTLER 
423
Onuncu Bölüm
YOĞUNLAŞMA KONTROLÜ: ESAS BOYUTU
10.1. YOĞUNLAŞMALARIN ESASA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMESİNDE KULLANILAN PAZAR TANIMI 
425
10.2. ESASA İLİŞKİN TEST 
428
10.1.1. Geçmişte Uygulanmakta Olan “Hâkim Durum” Testi 
428
10.1.2. SIEC Testinin Uygulanmaya Başlanması 
430
10.3. KURUL’UN YATAY BİRLEŞMELERE İLİŞKİN İNCELEMESİ 
431
10.3.1. Pazar Gücü 
432
10.3.1.1. Pazar Payı ve Yoğunlaşma Seviyeleri 
432
10.3.1.2. Dengeleyici Alıcı Gücü 
435
10.3.1.3. Giriş Engelleri 
438
10.3.2. Rekabet Karşıtı Etkiler 
439
10.3.2.1. Tek Taraflı Etkiler 
440
10.3.2.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler 
440
10.3.3. Etkinlikler 
441
10.3.3.1. Tüketicilere Fayda Sağlama 
441
10.3.3.2. Batan Firma Savunması 
442
10.3.3.3. Dikkate Alınacak Diğer Hususlar 
443
10.3.3.3.1. İşleme Özgülük 
443
10.3.3.3.2. Doğrulanabilirlik 
443
10.4. KURUL’UN YATAY OLMAYAN BİRLEŞMELERİ DEĞERLENDİRMESİ 
443
10.4.1. Yatay Olmayan Birleşmelerde Pazar Gücünün Değerlendirilmesi 
444
10.4.2. Rekabet Karşıtı Etkiler 
444
10.4.2.1. Dikey birleşmeler 
444
10.4.2.1.1. Tek Taraflı Etkiler 
445
10.4.2.1.1.1. Girdi Kısıtlaması 
446
10.4.2.1.1.2. Müşteri Kısıtlaması 
447
10.4.2.1.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler 
449
10.4.2.2. Konglomera (Çok Pazarlı) Birleşmeler 
450
10.4.2.2.1. Tek Taraflı Etkiler 
450
10.4.2.2.2. Koordinasyon Doğurucu Etkiler 
453
10.5. ÇÖZÜMLER VE UYGULANMASI 
453
10.5.1. Çözümlere İlişkin Genel İlkeler 
453
10.5.2. Yapısal Çözümler 
456
10.5.3. Davranışsal Çözümler 
460
10.5.4. Kurul’un Çözümleri Uygulama Yetkisi 
461
10.6. YOĞUNLAŞMALARIN SEKTÖRÜN ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 
462
10.6.1. Çimento ve Hazır Beton 
463
10.6.2. Hızlı Tüketim Malları 
465
10.6.3. İlaç 
467
10.6.4. Telekomünikasyon 
468
10.6.5. Otomotiv 
469
10.7. YAN SINIRLAMALAR 
471
Onbirinci Bölüm
UYGULAMA VE USUL
11.1. KURUM’UN İNCELEME YAPMA YETKİSİ 
473
11.1.1. Resen İnceleme Başlatma 
473
11.1.2. Bilgi Talepleri 
475
11.1.3. Yerinde İnceleme 
476
11.1.3.1. Fiziki Deliller 
479
11.1.3.2. Dijital Deliller 
479
11.1.3.3. Şahsi Cihazlar ve Yazışmalar 
481
11.1.3.4. Çalışan Beyanları 
482
11.1.4. Avukat–Müvekkil İlişkisinin Gizliliği (Sınırlamalar) 
483
11.2. ŞİKÂYETLER 
487
11.2.1. Başvuru Sahibinin Rolü 
487
11.2.2. Başvuru Sahibinin Hakları 
488
11.2.2.1. Başvuru Sahibinin İncelemenin Başlatılması Aşamasındaki Hakları 
488
11.2.3. Şikâyetçinin Nihai Karardan Sonraki Hakları 
490
11.3. ÖNARAŞTIRMA 
490
11.4. SORUŞTURMA 
491
11.4.1. Olağan Soruşturma Usulü 
492
11.4.2. De Minimis İlkesi 
493
11.4.3. Taahhüt Usulü 
494
11.4.4. Uzlaşma Usulü 
496
11.5. SÖZLÜ SAVUNMA 
499
11.5.1. Sözlü Savunma Toplantısının Duyurulması ve Katılımcılar 
499
11.5.2. Toplantı Nisabı 
500
11.5.3. Toplantının Kamuya Açık Yapılması 
500
11.5.4. Sözlü Savunma Toplantısı 
501
11.5.5. Sözlü Savunma Toplantısı Sırasında Delil Sunulması 
502
11.6. KARARLAR 
503
11.6.1. Toplantı ve Nisap 
503
11.6.2. Nihai Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar 
504
11.7. PİŞMANLIK BAŞVURULARI 
504
11.7.1. Başvuru Süreci 
505
11.7.2. İnceleme Süreci 
506
11.8. KURUM NEZDİNDEKİ İNCELEMELERDE SAVUNMA HAKLARININ KULLANILMASI 
508
11.8.1. İspat Yükü 
508
11.8.2. Dinlenme Hakkı 
509
11.8.3. Kendini Suçlayıcı Beyanda Bulunmama 
509
11.8.4. Ticari Sırların Korunması 
510
11.8.5. Dosyaya Erişim 
512
11.9. ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
513
Onikinci Bölüm
YAPTIRIMLAR VE İHLALLERE SON VERİLMESİ
12.1. İDARİ PARA CEZALARIYLA İLGİLİ İLKELER 
516
12.1.1. Amaç ve Kapsam 
516
12.1.2. Para Cezalarının Belirlenmesine İlişkin Esaslar 
517
12.1.2.1. Devam Eden Tek Bir İhlal 
518
12.1.2.2. Ne bis in idem 
519
12.1.3. Temel Para Cezası 
521
12.1.4. İhlalin Süresi 
523
12.1.5. Ağırlaştırıcı Unsurlar 
525
12.1.5.1. İhlalin Tekerrürü 
525
12.1.5.2. Soruşturma Kararının Tebliğinden Sonra Kartele Devam Edilmesi 
527
12.1.5.3. Taahhütlere Uyulmaması 
528
12.1.5.4. Diğer Ağırlaştırıcı Unsurlar 
528
12.1.6. Hafifletici Unsurlar 
528
12.1.6.1. İncelemeye Yardımcı Olunması 
529
12.1.6.2. Kamu Otoritelerinin Teşvikinin veya Diğer Teşebbüslerin Zorlamasının Bulunması 
529
12.1.6.3. Diğer Hafifletici Unsurlar 
531
12.1.7. Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik Taslağı 
531
12.2. İDARİ PARA CEZALARININ TÜRLERİ 
533
12.2.1. Usuli İhlaller Nedeniyle Verilen Para Cezaları 
533
12.2.1.1. Muafiyet ve Menfi Tespit Başvuruları ile Birleşme ve Devralmalar İçin İzin Başvurularında Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesi 
533
12.2.1.2. İzne Tabi Birleşme ve Devralmaların Kurul İzni Olmadan Gerçekleştirilmesi 
534
12.2.1.3. Eksik, Yanlış ya da Yanıltıcı Bilgi veya Belge Verilmesi ya da Bilgi veya Belgelerin Belirlenen Süre İçinde Verilmemesi ya da Hiç Verilmemesi 
535
12.2.1.4. Yerinde İncelemenin Engellenmesi ya da Zorlaştırılması 
536
12.2.1.5. Taahhütlere Uyulmaması 
538
12.2.2. Yöneticilere ve Çalışanlara Verilen Para Cezaları 
539
12.3. İHLALİN SONA ERDİRİLMESİ 
540
12.3.1. 9(3). Madde Kapsamındaki Görüş Yazısı 
541
12.3.2. Geçici Tedbirler 
543
Onüçüncü Bölüm
YARGI DENETİMİ
13.1. KURUL KARARLARININ NİTELİĞİ 
545
13.1.1. Nihai Kararlar 
546
13.1.2. Ara kararlar 
548
13.2. İPTAL DAVASI 
548
13.2.1. Görevli Mahkemeler 
548
13.2.2. Taraflar 
550
13.2.3. Yargı Denetimine İlişkin Süreler 
550
13.2.4. Geçerli Usul Kuralları 
551
13.2.4.1. Üst Makamlara Başvurma 
551
13.2.4.2. Bağlantılı Davalarda Yargı Yetkisi 
552
13.2.4.3. Yürütmenin Durdurulması 
552
13.2.5. İptal Gerekçeleri 
553
13.2.5.1. “Konu” Unsuru 
553
13.2.5.2. “Şekil” Unsuru 
553
13.2.5.3. “Maksat” Unsuru 
555
13.2.5.4. “Yetki” Unsuru 
557
13.2.5.5. “Sebep” Unsuru 
557
13.3. ASLİ GÖREVLERE İLİŞKİN MESELELER 
559
13.3.1. Bireysel Muafiyet 
559
13.3.2. Menfi Tespit 
560
13.3.3. Birleşme ve Devralma İşlemleri 
560
13.3.4. Önaraştırma Aşamasının Sonunda Araştırmaya Devam Etmeme Kararı Verilmesi 
561
13.3.5. İhlalin Sona Erdirilmesi 
562
13.3.5.1. Davranışsal ve Yapısal Çözümler 
562
13.3.5.2. Görüş Yazısı (Madde 9(3)) 
563
13.3.5.3. Geçici Tedbir 
564
13.3.6. Günlük Para Cezası 
565
13.3.7. Soruşturma Aşamasının Sonunda Kesin Karar 
565
13.4. İPTAL KARARININ SONUÇLARI 
566
Ondördüncü Bölüm
ÖZEL HUKUK UYGULAMASI
14.1. GENEL OLARAK ÖZEL HUKUK UYGULAMASI 
569
14.1.1. Rekabet Hukuku Kapsamındaki Sorumluluğun Hukuki Niteliği 
569
14.1.2. 4054 sayılı Kanun Kapsamında İhlal Türleri ve Tazminat Koşulları 
572
14.1.2.1. 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesi Kapsamındaki İhlallerden Doğan Zararın Tazmini 
572
14.1.2.2. 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesi Kapsamındaki İhlallerden Doğan Zararın Tazmini 
573
14.1.2.3. 4054 sayılı Kanun’un 7. Maddesi Kapsamındaki İhlallerden Doğan Zararın Tazmini 
574
14.2. TAZMİNAT TALEBİNİN MADDİ KOŞULLARI 
575
14.2.1. Tazminatın Unsurları 
575
14.2.2. Zararın Meydana Gelmesi ve Kapsamı 
576
14.2.2.1. Zarar Kavramı 
576
14.2.2.2. Zararın Tespiti 
577
14.2.2.2.1. Zararın Hesaplanması 
578
14.2.2.2.2. Zararın Tarihinin Belirlenmesi 
579
14.2.2.2.3. Mahsup Etme 
579
14.2.2.2.4. Mahkemenin Zararın Tutarına İlişkin Takdir Hakkı 
580
14.2.2.3. Tazminatın Belirlenmesi 
580
14.2.2.3.1. Tazminatın Tutarı 
580
14.2.2.3.2. Üç Kat Tazminat ile Tazmin Etme 
581
14.2.2.4. Hukuka Aykırı Fiilin, İlliyet Bağının ve Kusurun Varlığı 
583
14.2.2.4.1. Hukuka Aykırı Fiilin Varlığı 
583
14.2.2.4.2. İlliyet Bağının Varlığı 
583
14.2.2.4.3. Kusurun Varlığı 
584
14.3. TAZMİNAT TALEBİNE İLİŞKİN USULİ MESELELER 
584
14.3.1. Davanın Tarafları 
584
14.3.1.1. Davalılar 
584
14.3.1.2. Davacılar 
585
14.3.2. Yetkili Mahkeme 
587
14.3.3. Zaman Aşımı 
590
14.3.4. Delil Sorunları 
592
14.4. REKABET HUKUKUNDA ADLİ VE İDARİ YARGI DÜZENLERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİLİ KARARLAR 
594
BİBLİYOGRAFYA 
599
Kitaplar ve Tezler 
599
Makaleler ve Araştırma Yazıları 
604
Konferanslar, Raporlar ve Diğer Kaynaklar 
609
İçtihat: Türkiye 
613
İçtihat: Diğer Yargı Daireleri 
649
KAVRAMLAR DİZİNİ 
653