Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu için Armağan
Haziran 2004 / 1. Baskı / 784 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 129.90 TL
İndirimli: 89.90 TL (%31)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Armağanda yer alan bu kadar çeşitli makaleden sizin ilgi alanlarınıza hitap eden bir veya daha fazla makale muhakkak bulunacaktır. Çok farklı disiplinlerden bir araya gelen 30'dan fazla yazar, araştırmalarını bu makalelerde sizlerle paylaşıyor.

Konu Başlıkları
YABANCI DİLDE YAZILAR:
Die Obligations–Entstehungsgründe Ausserhalb Von Verträgen Und Delikten
Rechtsnatur Der Eintragung Des Neuen Kapitals In Das Handelsregister Im Turkischen Aktien – Und Kapitalmarktrecht
Das Schmerzensgeld Ohne Genugtuungsfunktion
MEDENİ HUKUK:
Eşya Hukukumuzda Yeni Medeni Kanunla Yapılan Değişikliklerden Bazılarına Kısa Bir Bakış
Yeni Türk Medenî Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Eşler Arası Hukukî İşlem Özgürlüğü ve Sınırları
Türk–İsviçre Borçlar Kanununun İki Özelliğinin Eleştirisi: Muayene ve İhbar Külfeti (Art. 201 Or; Bk. M. 198), Bk.202–II (Art. 205–II Or)’Ye Göre Dönme Yerine Bedel İndirimine Karar Verilmesinin Masraflara İlişkin Sonuçları
Federal Almanya’nın Gesetz Über Dıe Eıngetragene Lebenspartnerschaft (Tescil Edilmiş Hayat Ortaklıklarına İlişkin Kanun) Temel Alınarak Eşcinsellerin Birlikte Yaşamalarının Açıklanmasına İlişkin Bir Deneme
Miras Sözleşmelerinde Gabin Söz Konusu Olabilir Mi?
Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü
Belirsiz Süreli Kefalette Kefilin Hakları
Özel Hukuka Tâbi Kişiler İle İdarenin Birlikte Sorumluluğu
İsviçre Federal Mahkemesi’nin “Edinilmiş Malların Tasfiyesi”ne İlişkin Bir Kararının İncelenmesi (Bge 118 Iı 27 – 31)
4721 Sayılı Türk Medenî Kanunu’na Göre Eşlerin Artık Değere Katılma ve Paylaşma Oranı İle İlgili Olarak Yapacakları Mal Rejimi Sözleşmelerinin Altsoy’a Etkisi
Kefaletin Fer’iliği İlkesi ve Banka Ticari Kredi Sözleşmeleri
Genel İşlem Şartlarının Denetiminde Yeni Açılımlar
Yeni Medeni Kanun ve Dernekler Kanununda Yapılan Değişikliklerin Türk Dernekler Hukukuna Etkileri
Müteselsil Alacaklılıkta Gabinin Etkisi
Yeni Medeni Kanun’un Miras Sebebiyle İstihkak Davasına İlişkin Hükümleri Hakkında Düşünceler
Tüketim Mallarının Satımı Sözleşmesi ve Bu Mallara İlişkin Olarak Verilen Garantiler Hakkında Yönerge
Önceki Hukukumuzda Terekeye Yapılacak Muamele ve Mirasbırakanın Borçlarından Mirasçıların Sorumluluğu
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan “İlave İşler ve İlave Bağımsız Bölümler” Sorunu Bakımından Hukuki Durum
Kanunların Zaman Açısından Yürürlüğü
Yeni MK 940–II Kuralı ve Etkileri Üzerine Düşünceler
ÖZEL HUKUKUN DİĞER DALLARI:
“Senede Karşı Senetle İspat” Kuralı ve “Hayatın Olağan Akışı” Kavramı
3167 Sayılı Çek Kanunu'nda 4814 Sayılı Kanun'la Yapılan Değişiklikler
Bölünmenin Bugünkü Maddî Hukuk Cephesi
Hava Taşıyıcısının Sorumluluktan Kurtulması Hakkında
İnternet ve Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantısı
Grev Hakkı, Niteliği ve Sosyal Haklarla İlgisi
Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul ve İnternet
Sicile Kayıtlı Olmayan Gemi Mülkiyetinin İktisabı (Karar Tahlili)
Hayat Sigortalarında Sigorta Priminin Artırılması Esnasında Yapılan Yanlış Bildirimi Hukuki Sonuçları
Roma’nın “Vatandaşlık” Politikası
İstanbul Milletlerarası Tahkim Merkezi ve Türkiye Hakem ve Bilirkişi Odaları Birliği Kanun Tasarıları Hakkında Eleştiriler
KAMU HUKUKU VE SİYASET BİLİMİ:
TCK’nın 312. Maddesinde Gerçekleştirilen Son Değişiklik Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Karşılaştırmalı Hukukta Enformasyon Hakkı Çözülen Sosyal Devlet ve Küreselleşme Olgusu
Her Koşulda Ölüm Cezasını Yasaklayan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine Ek 13 No.Lu Protokol ve Sözleşmeye Uyum Açısından Türk İç Hukukunda Ölüm Cezası
Ortaçağda Teologların Akılla Buluşmasının Bir Örneği: St. Thomas D’aquı
Barkod: 9789753477963
Yayın Tarihi: Haziran 2004
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x24
Sayfa Sayısı: 784
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Profesör Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu Hakkında
Rona SEROZAN 
 7
Hocam Kocayusufpaşaoğlu
Hüseyin HATEMİ 
 9
Hocam Kocayusufpaşaoğlu İçin
Abdülkadir ARPACI 
 13
Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu’nun Eserleri  15
YABANCI DİLDE YAZILAR Eugen BUCHER
DIE OBLIGATIONS-ENTSTEHUNGSGRÜNDE AUSSERHALB VON
VERTRÄGEN UND DELIKTEN 
 25
Fatih BİLGİLİ
RECHTSNATUR DER EINTRAGUNG DES NEUEN KAPITALS IN DAS HANDELSREGISTER IM TURKISCHEN AKTIEN - UND KAPITALMARKTRECHT  53
Zafer ZEYTİN
DAS SCHMERZENSGELD OHNE GENUGTUUNGSFUNKTION  63
MEDENİ HUKUK Abdülkadir ARPACI
EŞYA HUKUKUMUZDA YENİ MEDENİ KANUNLA YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLERDEN BAZILARINA KISA BİR BAKIŞ 
 89
Nami BARLAS
YENİ TÜRK MEDENÎ KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE EŞLER ARASI HUKUKÎ İŞLEM ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI  115
Eugen BUCHER
Vedat BUZ
MAĞDUR EDİLEN ALICI  145
Türk/İsviçre Borçlar Kanununun İki Özelliğinin Eleştirisi: Muayene ve İhbar Külfeti (Art. 201 OR; BK. m. 198), BK.202/II (Art. 205/II OR)’ye Göre Dönme Yerine Bedel İndirimine Karar Verilmesinin Masraflara İlişkin Sonuçları  145
Mustafa DURAL
FEDERAL ALMANYA’NIN GESETZ ÜBER DIE EINGETRAGENE LEBENSPARTNERSCHAFT (TESCİL EDİLMİŞ HAYAT ORTAKLIKLARINA
İLİŞKİN KANUN) TEMEL ALINARAK EŞCİNSELLERİN BİRLİKTE YAŞAMALARININ AÇIKLANMASINA İLİŞKİN BİR DENEME 
 179
Hüseyin HATEMİ
MİRAS SÖZLEŞMELERİNDE GABİN SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?  189
Rona SEROZAN
SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN ÇÖZÜLMESİ: SÖZLEŞME GEREĞİNCE ELDE
EDİLMİŞ EDİMİ GERİ VERME YÜKÜMÜ 
 195
Gülçin ELÇİN GRASSINGER
BELİRSİZ SÜRELİ KEFALETTE KEFİLİN HAKLARI  209
Halûk Nami NOMER
ÖZEL HUKUKA TÂBİ KİŞİLER İLE İDARENİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU  237
Şükran ŞIPKA
Pınar Özlem DEMİR
İSVİÇRE FEDERAL MAHKEMESİ’NİN “EDİNİLMİŞ MALLARIN TASFİYESİ”
NE İLİŞKİN BİR KARARININ İNCELENMESİ (BGE 118 II 27 – 31) 
 255
Şükran ŞIPKA
Hasan Ali KAPLAN
4721 SAYILI TÜRK MEDENÎ KANUNU’NA GÖRE EŞLERİN ARTIK DEĞERE KATILMA VE PAYLAŞMA ORANI İLE İLGİLİ OLARAK YAPACAKLARI MAL REJİMİ SÖZLEŞMELERİNİN ALTSOY’A ETKİSİ  263
Halil AKKANAT
KEFALETİN FER’İLİĞİ İLKESİ VE BANKA TİCARİ KREDİ SÖZLEŞMELERİ  275
Yeşim M. ATAMER
GENEL İŞLEM ŞARTLARININ DENETİMİNDE YENİ AÇILIMLAR  291
Baki İlkay ENGİN
YENİ MEDENİ KANUN VE DERNEKLER KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN TÜRK DERNEKLER HUKUKUNA ETKİLERİ  333
Faruk ACAR
MÜTESELSİL ALACAKLILIKTA GABİNİN ETKİSİ  379
Cem AKBIYIK
YENİ MEDENİ KANUN’UN MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASINA
İLİŞKİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA DÜŞÜNCELER 
 405
Fulya ERLÜLE
TÜKETİM MALLARININ SATIMI SÖZLEŞMESİ VE BU MALLARA İLİŞKİN OLARAK VERİLEN GARANTİLER HAKKINDA YÖNERGE  419
Mustafa ŞENTOP
ÖNCEKİ HUKUKUMUZDA TEREKEYE YAPILACAK MUAMELE VE MİRASBIRAKANIN BORÇLARINDAN MİRASÇILARIN SORUMLULUĞU  435
Arzu GENÇ ARIDEMİR
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN “İLAVE İŞLER
VE İLAVE BAĞIMSIZ BÖLÜMLER” SORUNU BAKIMINDAN HUKUKİ DURUM 
 449
Başak BAYSAL
KANUNLARIN ZAMAN AÇISINDAN YÜRÜRLÜĞÜ  475
Yasin KISA
YENİ MK 940/II KURALI VE ETKİLERİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER  505
ÖZEL HUKUKUN DİĞER DALLARI H. Yavuz ALANGOYA
“SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT” KURALI VE “HAYATIN OLAĞAN AKIŞI” KAVRAMI  521
Erdoğan MOROĞLU
3167 SAYILI ÇEK KANUNU'NDA 4814 SAYILI KANUN'LA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER  533
Ünal TEKİNALP
BÖLÜNMENİN BUGÜNKÜ MADDÎ HUKUK CEPHESİ  547
Hüseyin ÜLGEN
HAVA TAŞIYICISININ SORUMLULUKTAN KURTULMASI HAKKINDA  5 59
Fatih BİLGİLİ
İNTERNET VE ANONİM ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTISI  565
Murat KANDEMİR
GREV HAKKI, NİTELİĞİ VE SOSYAL HAKLARLA İLGİSİ  589
Şaban KAYIHAN
ANONİM ORTAKLIKLARDA GENEL KURUL VE İNTERNET  607
Zehra ŞEKER ÖĞÜZ
SİCİLE KAYITLI OLMAYAN GEMİ MÜLKİYETİNİN İKTİSABI (Karar Tahlili)  635
Zehra Şeker ÖĞÜZ
HAYAT SİGORTALARINDA SİGORTA PRİMİNİN ARTIRILMASI ESNASINDA YAPILAN YANLIŞ BİLDİRİMİ HUKUKİ SONUÇLARI  641
Fulya İlçin GÖNENÇ
ROMA’NIN “VATANDAŞLIK” POLİTİKASI  659
İdil ELVERİŞ
İSTANBUL MİLLETLERARASI TAHKİM MERKEZİ VE TÜRKİYE HAKEM VE BİLİRKİŞİ ODALARI BİRLİĞİ KANUN TASARILARI HAKKINDA ELEŞTİRİLER  677
KAMU HUKUKU VE SİYASET BİLİMİ Fazıl Hüsnü ERDEM
TCK’NIN 312. MADDESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SON DEĞİŞİKLİK
ÜZERİNE GENEL BİR DEĞERLENDİRME 
 691
Sabahattin NAL
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ENFORMASYON HAKKI  709
Rukiye AKKAYA
ÇÖZÜLEN SOSYAL DEVLET VE KÜRESELLEŞME OLGUSU  735
Abdurrahman EREN
HER KOŞULDA ÖLÜM CEZASINI YASAKLAYAN İNSAN HAKLARI
AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK 13 NO.LU PROTOKOL VE SÖZLEŞMEYE
UYUM AÇISINDAN TÜRK İÇ HUKUKUNDA ÖLÜM CEZASI 
 743
EK  755
Zeynep Özlem ÜSKÜL
ORTAÇAĞDA TEOLOGLARIN AKILLA BULUŞMASININ BİR ÖRNEĞİ: ST. THOMAS D’AQUIN  759
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Aynur Yongalık ...
Ekim 2017
165.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Hakkı Özersin
Ağustos 2017
110.00 TL
Sepete Ekle
Sabih Arkan ...
Aralık 2016
150.00 TL
Sepete Ekle
K. Emre Gökyayla ...
Eylül 2016
160.00 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017