Danıştay İçtihatlarıyla İmar Hukuku Cafer Ergen  - Kitap
Danıştay İçtihatlarıyla

İmar Hukuku

2. Baskı, 
Mayıs 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
387
Barkod:
9789750219252
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, imar hukuku ile ilgili diğer yayınların özünü oluşturan fihrist niteliğinde bir çalışmadır. Kitapta, imar hukukunun temel konularına ilişkin en son uygulama hakkında bilgi verilmektedir.
Kitabın içeriğinde imar planları, yapı hukuku, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, yıkım ve para cezaları, tazminat hukuku ve imar davalarında yargılama usulü gibi imar hukuku ana başlıkları altında dava açma ehliyeti, dava açma süresi, yargılama usulü ve konunun esasına ilişkin ana fikirler gibi alt başlıklarla ilke niteliğinde olan görüşler yer almaktadır.
Temel olarak Danıştay içtihatları dikkate alınmış ve dayanağı Danıştay içtihatları da uygulamada kolaylık olması bakımından metin içinde verilmiştir. Konular maddeler halinde incelenerek net bir bilgi sunumu yapılmağa çalışılmıştır. Kitabın hazırlanmasında hem imar hukuku alanında bizzat yargı yerlerinde edinilen tecrübeden hem de aynı alanda yayımlanan diğer kitapların ana fikirlerinden yararlanılmıştır.
Bu haliyle bu çalışma imar hukukunun kılavuzu niteliğindedir. İmar el kitabı olarak yararlanılacağı düşünülmektedir. Ayrıca kültür tabiat varlıkları ile ilgili güncel ilke kararlarına da yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Planı Davaları, 18. Madde Uygulaması, 2981–10 – c Maddesi, Ek Madde 1
.
İmar Planlarının Kesinleşmesi, İptal ve Yürütmenin Durdurulması Davaları
.
İmar Planlarının İptali Halinde Uygulama, Kısıtlılık, Kamu Yararı
.
İmar Planı Notları, Plan Hiyerarşisi, İmar Planlarının Değiştirilmesi
.
Uygulama İmar planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı, Plan Müellifi
.
Düzenleme Ortaklık Payı, Kamu Ortaklık Payı, Tahsis, Parselasyon Planı
.
Askı Süreleri, Kapanan Kadastral Yollar, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
.
İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, Köyde Yapılan Yapılar, Geçici Yapı
.
İmar Durumu (Çapı), Bedelsiz Terk, İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak
.
Mühürleme, Yıkım, Para Cezası, Gecekondu, İmar Affı, Tapu Tahsis Belgesi
.
Kültür ve Tabiat Varlıkları, KTVYK İlke Kararları, Kamulaştırma
.
Yürütmenin Durdurulması, Dava Açma Süreleri, Ehliyet, Tazminat
.
Kıyı Kanunu Uygulamaları, Turizm Alanları, Yargılama Usulü, Bağlı Mevzuat
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Önsöz 
9
GİRİŞ 
15
Birinci Bölüm İMAR DAVALARI İÇTİHATLARI
I. İMAR HUKUKU 
17
A. İmar Planları 
17
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi 
17
2. İmar Planlarının Yapılması 
19
3. Dava Açma Ehliyeti 
24
4. Dava Açma Süresi 
29
5. Kamu Yararı 
39
6. İmar Planlarında Kısıtlılık 
41
7. Sosyal Donatı Alanları 
45
8. İmar Planı Hiyerarşisi 
49
a. Uygulama İmar Planları 
53
b. Nazım İmar Planları 
54
c. Çevre Düzeni Planları 
56
d. Islah İmar Planları 
57
e. Özel Çevre Koruma Bölgesi 
60
9. İmar Planında Alan Kullanımı 
60
10. İmar Planı Lejantları (Plan Notları) 
63
11. İmar Planı Değişiklikleri 
64
12. İmar Planlarının İptal Edilmesi 
76
13. Kentsel Dönüşüm 
80
B. İmar Uygulamaları 
81
1. 18. Madde Uygulamaları 
81
a. Dava Açma Ehliyeti 
86
b. Dava Açma Süresi 
87
c. Parselasyonun Amacı 
91
d. Düzenleme Ortaklık Payı 
93
e. Kapanan Kadastral Yollar 
98
f. İmar Uygulamasında Tahsis ve Dağıtım 
99
g. Uygulama Sonrası Üçüncü Kişilere Ait Yerlerde Kalan Yapılar 
105
h. İdari Yargı Tarafından Verilen İptal kararlarının Uygulanması 
106
2. 10/c Uygulaması 
108
a. 10/c Uygulama Koşulları 
108
b. 10/c Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirilmesi 
108
c. Aynı Yerden Tahsis Durumu 
109
3. Ek Madde 1 Uygulaması 
110
a. Ek madde 1 Koşulları 
110
b. Ek Madde Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirmesi 
111
4. İfraz ve Tevhid 
112
5. İmar Kanunu’nun 17. Madde Uygulaması 
117
C. Yapı Ruhsatı 
119
1. Dava Açma Ehliyeti 
119
2. Yapı Ruhsatı 
121
3. İmar Çapı (İmar Durumu) 
134
4. Bedelsiz Terk 
135
5. İnşaat Ruhsatı İptali 
136
6. İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak 
137
D. Yapı Kullanma İzni 
144
1. Yapı Kullanma İzni Verilmesi 
144
2. Fenni Mesuliyet 
147
E. Köyde Yapılabilecek Yapılar 
148
1. Köy Yerleşik Alanı 
148
2. Köyde Yapılan Yapılar 
148
F. Yıkım Kararı 
149
1. Mühürleme 
149
2. Yıkım Kararı 
152
G. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı 
160
H. Geçici İnşaat Ruhsatı 
162
İ. İmar Para Cezaları 
163
J. Kıyı Kanunu Uygulamaları 
172
K. Kamulaştırma 
177
1. Kamu Yararı Kararı 
177
2. Dava Açma Süresi 
178
3. Kamulaştırma Yetkisi 
181
4. Kamulaştırma Amacı 
183
5. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu Maddesi 
186
6. Diğer Kamulaştırma İşleri 
188
L. 2981 sayılı Yasa Uygulamaları 
192
1. İmar Affı 
193
2. Gecekondu İşleri 
195
3. Tapu Tahsis Belgesi 
199
M. Korunması Gerekli Kültür ve Taşınmaz Varlıkları 
202
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları 
202
2. Sit Alanları 
204
3. Koruma Alanları 
210
4. Koruma Amaçlı İmar Planları 
212
N. Turizm Alanlarında İmar Planları 
215
II. DİĞER İMAR KONULARI 
219
A. Genel Olarak İmar Hukuku Konuları 
219
B. Tam Yargı Davaları 
226
III. YARGILAMA USULÜ 
234
İkinci Bölüm BAĞLI MEVZUAT
I. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI 
259
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
259
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
262
C. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi 
263
D. Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçaları 
264
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları 
264
F. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi 
267
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları 
267
H. Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılacak Tamamlamalar 
273
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları 
273
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler 
274
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı 
275
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi 
278
M. Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin İlke Kararı 
278
N. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi ile İlgili İlke Kararı 
279
O. Sit Alanlarını İçeren 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları 
281
Ö. Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması 
281
P. Koruma Şansını Kaybetmiş veya Mimari Özelliğini Tümü ile Yitirmiş Taşınmaz Kültür Varlıkları 
284
R. Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların Tadilat ve Tamiratları 
284
S. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ 
285
Ş. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14’üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge 
286
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU 
292
III. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ 
319
IV. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 
350
V. PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK 
367
Yararlanılan Kaynaklar 
377
Kavram Dizini 
379