Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Danıştay İçtihatlarıyla
İmar Hukuku
Mayıs 2012 / 2. Baskı / 387 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bu kitap, imar hukuku ile ilgili diğer yayınların özünü oluşturan fihrist niteliğinde bir çalışmadır. Kitapta, imar hukukunun temel konularına ilişkin en son uygulama hakkında bilgi verilmektedir.

Kitabın içeriğinde imar planları, yapı hukuku, imar uygulamaları, kentsel dönüşüm, yıkım ve para cezaları, tazminat hukuku ve imar davalarında yargılama usulü gibi imar hukuku ana başlıkları altında dava açma ehliyeti, dava açma süresi, yargılama usulü ve konunun esasına ilişkin ana fikirler gibi alt başlıklarla ilke niteliğinde olan görüşler yer almaktadır.

Temel olarak Danıştay içtihatları dikkate alınmış ve dayanağı Danıştay içtihatları da uygulamada kolaylık olması bakımından metin içinde verilmiştir. Konular maddeler halinde incelenerek net bir bilgi sunumu yapılmağa çalışılmıştır. Kitabın hazırlanmasında hem imar hukuku alanında bizzat yargı yerlerinde edinilen tecrübeden hem de aynı alanda yayımlanan diğer kitapların ana fikirlerinden yararlanılmıştır.

Bu haliyle bu çalışma imar hukukunun kılavuzu niteliğindedir. İmar el kitabı olarak yararlanılacağı düşünülmektedir. Ayrıca kültür tabiat varlıkları ile ilgili güncel ilke kararlarına da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
İmar Planı Davaları, 18. Madde Uygulaması, 2981–10 – c Maddesi, Ek Madde 1
İmar Planlarının Kesinleşmesi, İptal ve Yürütmenin Durdurulması Davaları
İmar Planlarının İptali Halinde Uygulama, Kısıtlılık, Kamu Yararı
İmar Planı Notları, Plan Hiyerarşisi, İmar Planlarının Değiştirilmesi
Uygulama İmar planı, Nazım İmar Planı, Çevre Düzeni Planı, Plan Müellifi
Düzenleme Ortaklık Payı, Kamu Ortaklık Payı, Tahsis, Parselasyon Planı
Askı Süreleri, Kapanan Kadastral Yollar, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim
İnşaat Ruhsatı, Yapı Kullanma İzni, Köyde Yapılan Yapılar, Geçici Yapı
İmar Durumu (Çapı), Bedelsiz Terk, İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak
Mühürleme, Yıkım, Para Cezası, Gecekondu, İmar Affı, Tapu Tahsis Belgesi
Kültür ve Tabiat Varlıkları, KTVYK İlke Kararları, Kamulaştırma
Yürütmenin Durdurulması, Dava Açma Süreleri, Ehliyet, Tazminat
Kıyı Kanunu Uygulamaları, Turizm Alanları, Yargılama Usulü, Bağlı Mevzuat
Barkod: 9789750219252
Yayın Tarihi: Mayıs 2012
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 387
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
İMAR DAVALARI İÇTİHATLARI
I. İMAR HUKUKU  17
A. İmar Planları  17
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  17
2. İmar Planlarının Yapılması  19
3. Dava Açma Ehliyeti  24
4. Dava Açma Süresi  29
5. Kamu Yararı  39
6. İmar Planlarında Kısıtlılık  41
7. Sosyal Donatı Alanları  45
8. İmar Planı Hiyerarşisi  49
a. Uygulama İmar Planları  53
b. Nazım İmar Planları  54
c. Çevre Düzeni Planları  56
d. Islah İmar Planları  57
e. Özel Çevre Koruma Bölgesi  60
9. İmar Planında Alan Kullanımı  60
10. İmar Planı Lejantları (Plan Notları)  63
11. İmar Planı Değişiklikleri  64
12. İmar Planlarının İptal Edilmesi  76
13. Kentsel Dönüşüm  80
B. İmar Uygulamaları  81
1. 18. Madde Uygulamaları  81
a. Dava Açma Ehliyeti  86
b. Dava Açma Süresi  87
c. Parselasyonun Amacı  91
d. Düzenleme Ortaklık Payı  93
e. Kapanan Kadastral Yollar  98
f. İmar Uygulamasında Tahsis ve Dağıtım  99
g. Uygulama Sonrası Üçüncü Kişilere Ait Yerlerde Kalan Yapılar  105
h. İdari Yargı Tarafından Verilen İptal kararlarının Uygulanması  106
2. 10/c Uygulaması  108
a. 10/c Uygulama Koşulları  108
b. 10/c Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirilmesi  108
c. Aynı Yerden Tahsis Durumu  109
3. Ek Madde 1 Uygulaması  110
a. Ek madde 1 Koşulları  110
b. Ek Madde Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirmesi  111
4. İfraz ve Tevhid  112
5. İmar Kanunu’nun 17. Madde Uygulaması  117
C. Yapı Ruhsatı  119
1. Dava Açma Ehliyeti  119
2. Yapı Ruhsatı  121
3. İmar Çapı (İmar Durumu)  134
4. Bedelsiz Terk  135
5. İnşaat Ruhsatı İptali  136
6. İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  137
D. Yapı Kullanma İzni  144
1. Yapı Kullanma İzni Verilmesi  144
2. Fenni Mesuliyet  147
E. Köyde Yapılabilecek Yapılar  148
1. Köy Yerleşik Alanı  148
2. Köyde Yapılan Yapılar  148
F. Yıkım Kararı  149
1. Mühürleme  149
2. Yıkım Kararı  152
G. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı  160
H. Geçici İnşaat Ruhsatı  162
İ. İmar Para Cezaları  163
J. Kıyı Kanunu Uygulamaları  172
K. Kamulaştırma  177
1. Kamu Yararı Kararı  177
2. Dava Açma Süresi  178
3. Kamulaştırma Yetkisi  181
4. Kamulaştırma Amacı  183
5. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu Maddesi  186
6. Diğer Kamulaştırma İşleri  188
L. 2981 sayılı Yasa Uygulamaları  192
1. İmar Affı  193
2. Gecekondu İşleri  195
3. Tapu Tahsis Belgesi  199
M. Korunması Gerekli Kültür ve Taşınmaz Varlıkları  202
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları  202
2. Sit Alanları  204
3. Koruma Alanları  210
4. Koruma Amaçlı İmar Planları  212
N. Turizm Alanlarında İmar Planları  215
II. DİĞER İMAR KONULARI  219
A. Genel Olarak İmar Hukuku Konuları  219
B. Tam Yargı Davaları  226
III. YARGILAMA USULÜ  234
İkinci Bölüm
BAĞLI MEVZUAT
I. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI  259
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  259
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  262
C. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi  263
D. Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçaları  264
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  264
F. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi  267
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  267
H. Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılacak Tamamlamalar  273
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  273
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  274
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı  275
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi  278
M. Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin İlke Kararı  278
N. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi ile İlgili İlke Kararı  279
O. Sit Alanlarını İçeren 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları  281
Ö. Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması  281
P. Koruma Şansını Kaybetmiş veya Mimari Özelliğini Tümü ile Yitirmiş Taşınmaz Kültür Varlıkları  284
R. Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların Tadilat ve Tamiratları  284
S. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ  285
Ş. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14’üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge  286
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU  292
III. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  319
IV. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  350
V. PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK  367
Yararlanılan Kaynaklar  377
Kavram Dizini  379
 


Tahir Muratoğlu
Ocak 2021
50.00 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Eylül 2019
99.00 TL
Sepete Ekle
Tahir Muratoğlu
Eylül 2019
35.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%43)
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
İMAR DAVALARI İÇTİHATLARI
I. İMAR HUKUKU  17
A. İmar Planları  17
1. İmar Planlarının Kesinleşmesi  17
2. İmar Planlarının Yapılması  19
3. Dava Açma Ehliyeti  24
4. Dava Açma Süresi  29
5. Kamu Yararı  39
6. İmar Planlarında Kısıtlılık  41
7. Sosyal Donatı Alanları  45
8. İmar Planı Hiyerarşisi  49
a. Uygulama İmar Planları  53
b. Nazım İmar Planları  54
c. Çevre Düzeni Planları  56
d. Islah İmar Planları  57
e. Özel Çevre Koruma Bölgesi  60
9. İmar Planında Alan Kullanımı  60
10. İmar Planı Lejantları (Plan Notları)  63
11. İmar Planı Değişiklikleri  64
12. İmar Planlarının İptal Edilmesi  76
13. Kentsel Dönüşüm  80
B. İmar Uygulamaları  81
1. 18. Madde Uygulamaları  81
a. Dava Açma Ehliyeti  86
b. Dava Açma Süresi  87
c. Parselasyonun Amacı  91
d. Düzenleme Ortaklık Payı  93
e. Kapanan Kadastral Yollar  98
f. İmar Uygulamasında Tahsis ve Dağıtım  99
g. Uygulama Sonrası Üçüncü Kişilere Ait Yerlerde Kalan Yapılar  105
h. İdari Yargı Tarafından Verilen İptal kararlarının Uygulanması  106
2. 10/c Uygulaması  108
a. 10/c Uygulama Koşulları  108
b. 10/c Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirilmesi  108
c. Aynı Yerden Tahsis Durumu  109
3. Ek Madde 1 Uygulaması  110
a. Ek madde 1 Koşulları  110
b. Ek Madde Uygulamasında Mülkiyetin Ferdileştirmesi  111
4. İfraz ve Tevhid  112
5. İmar Kanunu’nun 17. Madde Uygulaması  117
C. Yapı Ruhsatı  119
1. Dava Açma Ehliyeti  119
2. Yapı Ruhsatı  121
3. İmar Çapı (İmar Durumu)  134
4. Bedelsiz Terk  135
5. İnşaat Ruhsatı İptali  136
6. İnşaat Ruhsatlarında Kazanılmış Hak  137
D. Yapı Kullanma İzni  144
1. Yapı Kullanma İzni Verilmesi  144
2. Fenni Mesuliyet  147
E. Köyde Yapılabilecek Yapılar  148
1. Köy Yerleşik Alanı  148
2. Köyde Yapılan Yapılar  148
F. Yıkım Kararı  149
1. Mühürleme  149
2. Yıkım Kararı  152
G. Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı  160
H. Geçici İnşaat Ruhsatı  162
İ. İmar Para Cezaları  163
J. Kıyı Kanunu Uygulamaları  172
K. Kamulaştırma  177
1. Kamu Yararı Kararı  177
2. Dava Açma Süresi  178
3. Kamulaştırma Yetkisi  181
4. Kamulaştırma Amacı  183
5. Kamulaştırma Kanunu’nun 30’uncu Maddesi  186
6. Diğer Kamulaştırma İşleri  188
L. 2981 sayılı Yasa Uygulamaları  192
1. İmar Affı  193
2. Gecekondu İşleri  195
3. Tapu Tahsis Belgesi  199
M. Korunması Gerekli Kültür ve Taşınmaz Varlıkları  202
1. Kültür ve Tabiat Varlıkları  202
2. Sit Alanları  204
3. Koruma Alanları  210
4. Koruma Amaçlı İmar Planları  212
N. Turizm Alanlarında İmar Planları  215
II. DİĞER İMAR KONULARI  219
A. Genel Olarak İmar Hukuku Konuları  219
B. Tam Yargı Davaları  226
III. YARGILAMA USULÜ  234
İkinci Bölüm
BAĞLI MEVZUAT
I. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARLARI  259
A. Kentsel Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  259
B. Tarihi Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  262
C. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi  263
D. Taşınmaz Kültür Varlıklarının İn-situ Konumda Olmayan Mimari Parçaları  264
E. Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları  264
F. Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tescil Kararlarının Yeniden Değerlendirilmesi  267
G. Taşınmaz Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımları  267
H. Taşınmaz Kültür Varlıklarında Yapılacak Tamamlamalar  273
İ. Kentsel Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları  273
J. Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tescil Kaydının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin İşlemler  274
K. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Doğal (Tabii) Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları İle İlgili İlke Kararı  275
L. Kurul Kararlarına Karşı İdare Mahkemelerinde Açılan Davaların Sonuçlandırılmasından Önce, Kurula Yapılan Başvuruların Değerlendirilmesi  278
M. Depremde Hasar Gören Tescilli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sit Alanları ve Etkileşim-Geçiş Sahalarındaki Yapılarda Yapılacak Uygulamalara İlişkin İlke Kararı  278
N. Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare ve Denetiminde Olan Cami, Mescit, Türbe vb. Kültür Varlıklarının Müdahale Biçimleri Uygulama ve Denetimi ile İlgili İlke Kararı  279
O. Sit Alanlarını İçeren 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları  281
Ö. Baraj Alanlarından Etkilenen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunması  281
P. Koruma Şansını Kaybetmiş veya Mimari Özelliğini Tümü ile Yitirmiş Taşınmaz Kültür Varlıkları  284
R. Sit Alanlarında, Koruma Alanlarında ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarına Bitişik Parsellerdeki Tescilsiz Yapıların Tadilat ve Tamiratları  284
S. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapımına İlişkin Tebliğ  285
Ş. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 13 ve 14’üncü Maddeleri Gereğince Yürütülen İşlemlere İlişkin Yönerge  286
II. 3194 SAYILI İMAR KANUNU  292
III. PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİ  319
IV. PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  350
V. PLAN YAPIMINA AİT ESASLARA DAİR YÖNETMELİK  367
Yararlanılan Kaynaklar  377
Kavram Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021