Mal Rejiminin Tasfiyesi (Mal ve Paraların Paylaşılması) Fatih Karamercan  - Kitap

Mal Rejiminin Tasfiyesi

(Mal ve Paraların Paylaşılması)

1. Baskı, 
Ağustos 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
442
Barkod:
9789750286414
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
743 sayılı TKM döneminde eşler arasında yasal mal rejimi "mal ayrılığı" rejimiydi. Bu dönemde Yargıtay içtihatları ile oluşturulmuş "katkı payı alacağı" ile mal rejimi uyuşmazlıkları çözülmeye çalışılmıştır. 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı TMK ile yasal mal rejimi ise "edinilmiş mallara katılma" rejimi olarak belirlenmiş ve hukukumuza "katılma alacağı", "değer artış payı" ve "denkleştirme" kavramları girmiştir.
Mal rejiminin tasfiyesi davaları genellikle uygulamada eşler arasında görülmekle birlikte sağ kalan eş tarafından ölen eşin mirasçılarına da (aynı şekilde ölen eşin mirasçıları tarafından sağ kalan eş aleyhine de) karşı açılabilmektedir. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi davalarının, şirket tasfiyesi kadar karmaşık olduğu da dile getirilmektedir.
Kanunî mal rejimleri açısından temel bir bilgi eksikliği olduğunu gördüğümden dolayı, konuya yeni başlayacak hukukçulara hizmet edecek bu kitap kaleme alınmıştır. Bu kitapta, genel anlamı ile doktrinsel tartışmalara girmekten kaçınılmış, temel Yargıtay içtihatlarına yer verilmiş, usûl uyarılarına ise yer verilmemiştir. Örnek hesaplamalara, içtihat yorumlarına, önerilere, davacı ve davalı tarafın hatasına da yer verilerek okuyucunun kavramları ve konuyu benimsemesi sağlanmaya çalışılmıştır. Son olarak örnek dava ve cevap dilekçesine de kitabın sonunda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mal Rejimi Sözleşmesi
.
Sona Erme Nedenleri
.
Tanıma ve Tenfiz Kaynaklı Sorunlar
.
Görevli Mahkeme – Yetkili Mahkeme
.
Sürüm Değerinin Esas Alınacağı Tarihler
.
Paylı Mülkiyet Konusu Mallar
.
Sağ Kalan Eşin Özgüleme Talepleri
.
Miras Hakkı İle İlişkisi
.
Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi
.
Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı
.
Eklenecek Değerler
.
Denkleştirme (Alacağı) – Katılma Alacağı
.
Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi
.
İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar
.
İhtiyatî Tedbir ve İhtiyatî Haciz
.
Anlaşmalı Boşanmada Dikkat Edilmesi Gerekenler
.
Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması
.
Zamanaşımı
.
Örnek Dava ve Cevap Dilekçesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
I. Bölüm
MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
§I. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYETİ 
17
§II. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
19
§III. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ YAPMA ZAMANI 
20
§IV. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ 
20
1. Genel Olarak 
20
2. Geçmişe Yönelik Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma 
21
§V. MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER 
21
II. Bölüm
EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ VE
REJİME HÂKİM OLAN İLKELER
§I. EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI 
23
§II. EDİNİLMİŞ MALLARIN YERİNE GEÇEN DEĞERLER 
28
1. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
28
2. Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar 
43
3. Kişisel Malların Gelirleri 
44
§III. KİŞİSEL MALLAR 
45
1. TMK 220. Madde Kapsamında Sayılan Durumlar 
45
A. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 
48
B. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan Veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Ya Da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri 
50
C. Manevi Tazminat Alacakları 
52
D. Kişisel Mallar Yerine Geçen Değerler 
55
2. Sosyal Güvenlik ve Yardım Kurumlarının Yaptığı Toptan Ödemelerin veya Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Toptan Ödeme Şeklinde Alınan Tazminatların Mal Rejiminin Sona Ermesinden Sonraki Döneme Ait Olması 
57
3. Şans Oyunlarına Dayalı Kazanılan İkramiyeler 
59
§IV. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNE HÂKİM OLAN İLKELER 
61
1. İspat Kolaylığı İlkesi 
61
2. Alacaklı Eşin Hakkının Alacak Hakkına Dayanması 
66
3. Borçlu Eşe Ödeme Kolaylığı Sağlanması 
73
III. Bölüm
MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ
§I. MAL REJİMİNİN SONA ERME NEDENLERİ 
77
1. Eşlerden Birinin Ölümü 
77
A. Zamanaşımı 
80
B. Birlikte Ölüm Karinesi 
81
2. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesi 
82
A. Genel Olarak 
82
B. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Şartları 
84
C. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
88
D. Mahkeme Kararı İle Mal Ayrılığına Geçilmesinin Sonuçları 
90
E. Kanun Yolu Aşaması 
91
3. Başka Bir Mal Rejiminin Kabulü İle 
91
4. Boşanma veya Evliliğin İptali Davası İle 
93
A. Yabancı Mahkeme Tarafından Boşanma Kararı Verilmesi Durumunda 
94
B. Tanıma ve Tenfiz Davaları İle Bağlantılı Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasından Kaynaklı Yaşanan Sorunlar 
94
IV. Bölüm
MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§I. USÛL HÜKÜMLERİ 
97
1. Görevli Mahkeme 
97
2. Yetkili Mahkeme 
98
A. Ölüm ile Sona Erme 
99
B. Boşanma, Evliliğin İptali veya Mal Ayrılığına Geçiş Kararı İle Sona Erme 
101
C. Diğer Durumlarda 
105
D. Yabancılık Unsuru Taşıyan Durumlarda 
106
§II. TASFİYE AŞAMALARI 
108
1. Tasfiyeye Tabi Malların Hangi Tarihlerdeki Değerlerinin Esas Alınacağı 
108
A. Genel Olarak 
108
B. İstisna 
114
2. Özellik Arz Eden Durumlar 
122
A. Paylı Mülkiyet Konusu Mallar 
122
a. Genel Olarak 
122
b. Sürüm Değeri 
135
B. Katılma Alacağı ve/veya Miras Hakkına Mahsuben Aile Konutunun ve/veya Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
136
a. Genel Olarak 
136
b. Talebin Süresi 
142
c. Sürüm Değeri 
144
C. TMK 240. ve 652. Maddesinin Birbirlerinden Farkları 
145
a. Genel Olarak 
145
b. Dayanılan Hakkın Türüne Göre 
147
c. Görevli Mahkeme 
148
d. Uygulanacak Yargılama Usûlü 
158
e. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi (Denetiminden Geçmiş Yerel Mahkeme) Kararları 
159
f. Kanun Yolu Aşaması 
168
D. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Miras Hakkı İlişkisi 
169
E. Mal Rejimi Sözleşmesi İle Eşlerin Ortak Olmayan Altsoylarının Haklarının Zedelenmesi 
179
F. Mal Rejiminin Tasfiyesinin Taraflarca Getirilme ve Taleple Bağlılık İlkesi İle İlişkisi 
181
§III. DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞI (01.01.2002 SONRASI) 
186
1. Genel Olarak 
186
2. Talep Edilebilme Şartları 
190
A. Resmî Bir Evlilik Mevcut Olmalı 
190
B. Mal Rejimi Sona Ermeli 
192
C. Diğer Eşin Malvarlığının Edinilmesine, Korunmasına veya İyileştirilmesine Katkı Yapılmalı 
193
D. Katkı Yapan Eş, Hiç ya da Uygun Bir Karşılık Almamış Olmalı (Bağış Kastı Olmamalı) 
194
E. Değer Artış Payı Alacağından Vazgeçilmemiş Olmalı 
199
3. Hesaplama Yöntemi 
199
A. Genel Olarak 
199
B. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Değer Kazanması veya Kaybetmesine Göre 
200
C. Katkı Yapılan Malın Tasfiye Sırasında Mevcut Olup Olmamasına Göre 
207
D. Toptan Olarak veya İrat Şeklinde Mala Katkı Yapılması 
210
E. Birden Fazla Mala Katkı Yapılması 
215
F. Değer Artış Payı Alacağının Katılma Alacağı Hesabına Etkisi 
220
a. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
220
b. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
222
c. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Katkı 
223
d. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Katkı 
224
G. Katkı Yapılan Malvarlığının Edinme Tarihine Göre 
225
a. Katkı 01.01.2002 Öncesi Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı) 
225
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
226
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
229
b. Katkı 01.01.2002 Sonrası Yapılmışsa (Değer Artış Payı Alacağı) 
231
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
231
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihten İtibaren Faiz İşletileceği 
232
c. Katkı Hem 01.01.2002 Öncesinde Hem De 01.01.2002 Sonrasında Yapılmışsa (Katkı Payı Alacağı İle Birlikte Değer Artış Payı Alacağı Mevcutsa) 
232
aa. Katkı Yapılan Malvarlığının Hangi Tarihteki Sürüm Değerlerinin Esas Alınacağı 
235
bb. Katkı Yapılan Malvarlığındaki Katkıya Hangi Tarihlerden İtibaren Faiz İşletileceği 
235
d. Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı İle İlgili Araştırma Yöntemleri 
236
§IV. EKLENECEK DEĞERLER 
243
1. Genel Olarak 
243
2. Uygulanabilme Şartları 
252
A. Karşılık Alınmadan Bir Kazanımın Olması (Devreden Eş Açısından) 
252
B. Temlikin Diğer Eşin Rızası Alınmadan Yapılması (Devreden Eş Açısından) 
253
C. Katılma Alacağının Karşılanamamış Olması (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
254
D. Karşılanamayan Kısmın İstenmesi (Devralan Üçüncü Kişi Açısından) 
255
E. 1. Bent Hükmü İle 2. Bent Hükmünün Birbirlerinden Farkları 
260
3. Eklenecek Değerler İle Muvazaalı İşlemler Arasındaki Farklar 
261
A. İspat Açısından 
261
B. Devredilen Malın Hangi Tarihteki Sürüm Değerinin Esas Alınacağı 
266
§V. DENKLEŞTİRME (ALACAĞI) 
269
1. Genel Olarak 
269
2. Denkleştirme (Alacağı) Türleri 
273
A. Klasik Denkleştirme (Alacağı) 
274
B. Değişken Denkleştirme (Alacağı) 
276
a. Katkı Yapılan Malın Değer Kazanması 
277
b. Katkı Yapılan Malın Değer Kaybetmesi 
282
§VI. KATILMA ALACAĞI 
284
1. Genel Olarak 
284
2. Katılma Alacağının Hesaplanması ve Dikkat Edilecek Hususlar 
285
A. Kredi Borçlarının Hesaplanma Yöntemi 
286
B. Değer Artış Payı Alacağının Düşülmesinin Zorunlu Olması 
293
C. Banka Hesaplarındaki Katılma Alacağı Talepleri 
296
D. İkame Kuralının Tasfiyede Gözetilmesinin Zorunlu Olması 
298
E. Taşınmaz Üzerinde İpoteklerin Olması 
300
F. İmara Aykırı (Kaçak) Yapılar 
301
3. Özellik Arz Eden Durumlar 
309
A. Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklı Geçici Hukukî Koruma Tedbirleri ve Dikkat Edilecek Hususlar 
309
a. Geçici Hukukî Koruma Tedbirinin Niteliği Açısından 
309
bb. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
310
aaa. İhtiyatî Tedbir Açısından 
310
bbb. İhtiyatî Haciz Açısından 
312
cc. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Daireleri Uygulaması 
317
dd. Görüşümüz 
326
b. Muacceliyetin Ne Zaman Gerçekleştiği Açısından 
334
bb. Yargıtay 8. ve 2. Hukuk Dairesi Görüşü 
335
cc. Görüşümüz 
336
B. Şirketlere İlişkin Hususlar 
338
C. Mal Kavramı ve Anlaşmalı Boşanma Davalarında Dikkat Edilecek Hususlar 
346
D. Zina veya Hayata Kast Nedeniyle Katılma Alacağının Kaldırılması veya Azaltılması 
364
E. Zamanaşımı ve Yargıtay Uygulaması 
368
F. Takas İle Külli (Tam Tasfiye) ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Uygulaması 
378
G. Yabancı Mahkemelerce Verilmiş Olan Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasındaki Hükümlerin Türk Mahkemeleri’nde Yarattığı Sorunlar 
392
H. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarından Kaynaklanan Alacak Kesinleşmeden İcraya Konulabilir ve Bu Alacağa Karşı Haczedilmezlik İtirazında Bulunulamaz 
413
Örnek Dava Dilekçesi 
417
Örnek Cevap Dilekçesi 
425
Kaynakça 
431