Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Düzenlenmesi ve İhlali Derya İçöz Demirel, Ebru Kömür  - Kitap

Anlaşmalı Boşanma Protokolünün Düzenlenmesi ve İhlali

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
360
Barkod:
9789750293214
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
470,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mart 2023
460,00
295,00 (%36)
Kitabın Açıklaması
Uygulamada anlaşmalı boşanma gerek taraflar, gerekse taraf vekillerince uygulanması en kolay ve tartışmasız bir yargılama şekli olarak görünse de; hatalı, eksik, belirsizlikler içeren ya da infaz kabiliyeti bulunmayan veya hukuka aykırı düzenlemelere yer verilmiş bir protokol sonucunda taraflar aslen boşanmış olsalar da sonradan birçok ihtilaf ile karşı karşıya kalabileceklerdir.
Eserde, anlaşmalı boşanma davalarında boşanma protokolünün düzenlenmesi ve boşanma protokolünün ihlali durumunda uygulamacıların karşılaşabileceği her türlü problem yargı kararları ışığında incelenerek çözüm odaklı düzenlemelere yer verilmiştir. Bu surette, protokol düzenlenirken muhtelif anlaşmazlıkların oluşmasına engel olunması veya protokolün ihlali durumunda ne çeşit yol izleneceği noktasındaki soruların cevaplanması amaçlanmıştır.
Yine çalışmada, anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken zorunlu unsurlar ve protokole icra kabiliyeti sağlayan ifadeler, protokoldeki üçüncü kişi lehine ifadelerin değerlendirilmesi, protokolün ihlalinin engellenmesine yönelik protokole eklenebilecek maddeler gibi protokol düzenlenirken göz önünde bulundurulması gereken ve büyük önem arz eden hususlara yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Protokolün Düzenlenmesi
.
Protokoldeki Hükümlerin İcrası
.
Protokolün Uyarlanması
.
Anlaşmalı Boşanmada Yargı Kararları
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
Önsöz (Derya İçöz Demirel) 
6
Önsöz (Ebru Kömür) 
8
Kısaltmalar Cetveli 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN DÜZENLENMESİ
I. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ ÖZELLİKLERİ 
19
A. Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebine Dayanması 
19
B. Çekişmeli – Çekişmesiz Yargı Hususunun Değerlendirilmesi 
21
C. Tarafların Serbest İradelerine Bakılması 
23
II. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASININ KOŞULLARI 
37
A. Evliliğin En Az Bir Yıl Sürmüş Olması 
37
B. Eşlerin Birlikte Başvurması ya da Diğer Eşin Davayı Kabulü 
42
1. Eşlerin Mahkemeye Birlikte Başvurması 
43
2. Eşlerden Birinin Açtığı Davayı Diğerinin Kabulü 
43
C. Eşlerin İradelerini Hâkime Bizzat Açıklamaları 
53
D. Hakimin Taraflarca Düzenlenen Protokolü Uygun Bulması 
59
III. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ 
62
IV. BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN KAPSAMI 
64
A. Protokolde Bulunması Gereken Zorunlu Düzenlemeler 
64
1. Mali Konular 
64
a. Manevi Tazminat 
64
b. Maddi Tazminat 
65
c. Maddi ve Manevi Tazminata İlişkin İhtilaflar 
67
d. Yoksulluk Nafakası 
89
2. Çocuklara Yönelik Düzenlemeler 
103
a. Velayet 
103
b. Kişisel İlişki 
117
c. İştirak Nafakası 
125
B. Boşanma Protokolünde Düzenlenmesi Zorunlu Olmayan Unsurlar 
135
1. Mal Rejiminin Tasfiyesi 
135
a. Katılma Alacağı 
154
b. Katkı Payı Alacağı 
160
c. Değer Artış Payı Alacağı 
163
2. Ziynet Alacağı 
164
3. Kişisel Eşya 
168
4. Mehir Alacağı 
170
5. Soyadı 
172
6. Aile Konutu 
174
7. Müşterek Çocuğun Üçüncü Kişiler İle Kişisel İlişkisi 
176
8. Üçüncü Kişilere İlişkin Hükümler 
176
V. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDAKİ HÜKÜMLERİN İCRASI 
186
A. Protokoldeki Düzenlemelerin Hükümde Yer Alması Gerekliliği 
186
B. Hükmün İcrada Tereddüt Yaratmayacak Şekilde Kaleme Alınması Gereği 
199
C. Belirsiz İfadelere Yer Verilmemesi 
202
D. Tarafların Tavzih – Tashih Talepleri 
203
E. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Kapsamında Tapuda İşlem 
217
VI. HAKİMİN PROTOKOLE MÜDAHALESİ 
219
VII. PROTOKOLÜN TARAFLAR ARASINDA BAĞLAYICILIĞI 
224
VIII. BOŞANMA PROTOKOLÜNDE ÖZEL ŞEKİL ŞARTI ARANAN ANLAŞMALARA YER VERİLMESİ VE SONUCU 
236
IX. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA USUL 
238
A. Görevli Mahkeme 
238
B. Yetkili Mahkeme 
238
C. Ehliyet 
239
D. Feragat 
242
E. Doğmamış Haktan Feragat Edilemez İlkesi 
245
X. ANLAŞMALI BOŞANMA HÜKMÜ KESİNLEŞMEDEN EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRASÇILARIN DURUMU 
250
XI. ANLAŞMALI AYRILIK 
256
XII. ANLAŞMALI BOŞANMADA MUVAZAA 
256
A. Alacaklı Üçüncü Kişinin Tasarrufun İptali ve Yargılamanın İadesi Talepleri 
256
B. Anlaşmalı Şekilde Boşanılan Eş ile Fiilen Aynı Evde Yaşanması Halinde SGK Gelirlerinin Durumu 
262
XIII. ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI SONRASI TARAFLARIN YARGILAMANIN İADESİ TALEPLERİ 
265
XIV. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN UYARLANMASI TALEPLERİ 
273
İkinci Bölüm
ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN İHLALİ
I. ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN İHLALİNDE USUL 
293
II. BOŞANMA PROTOKOLÜNÜN İHLALİ DURUMUNDA İZLENEBİLECEK YÖNTEMLER 
300
A. İlamlı İcra 
300
B. İlamsız İcra 
310
C. Tapu İptal Tescil Davası 
315
D. İhtiyati Haciz 
335
E. Yargıtay Kararları Işığında, Anlaşmalı Boşanma Protokol İhlalinin Emsal Olaylar Çerçevesinde İncelenmesi 
337
Sonuç 
351
Kaynakça 
353
Kavram Dizini 
357