Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Etkisi ve Arabuluculuk Çözüm Yolunun Bu Kapsamda Uygulanabilirliği Doç. Dr. Zeynep Özcan  - Kitap

Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Etkisi

ve Arabuluculuk Çözüm Yolunun Bu Kapsamda Uygulanabilirliği

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
462
Barkod:
9789750292866
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
570,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mart 2023
570,00
325,00 (%43)
Kitabın Açıklaması
Evlilik birliğinin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eş hem evlilik birliğinin sona ermesinden ötürü mal rejimi tasfiyesinin hem de yasal mirasçı sıfatı ile tereke tasfiyesinin tarafıdır. Sağ kalan eşin bu haklarını ileri sürebilmesi için mal rejimi tasfiyesi sonucunda katılma alacaklısı olduğu hesaplanmalı; tereke tasfiyesinde de taraf olabilmesi için mirasçılık sıfatını kaybetmemiş olmalıdır. Sağ kalan eşin tasfiye aşamasında aile konutu ve ev eşyasının kendisine özgülenmesi talebi TMK m. 240 aile hukuku kitabında; TMK. m. 652 miras hukuku kitabında düzenlenmiştir. Her iki hüküm de sağ kalan eşe aile konutu ve ev eşyası üzerinde ayni hak tanınmaktadır. Bu taleplerin dava yoluyla ileri sürülmesi yaygın bir usul olmakla birlikte günümüzde sıklıkla uygulanmaya başlayan arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözüm yolunun aile hukuku ve miras hukuku bakımından da tercih edilmesi mümkündür. Tarafların serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde uygulanan arabuluculuk çözüm yolunun mal rejimi ve miras tasfiyesi ile aile konutu ve ev eşyasının özgülenmesi talepleri bakımından uygulanabilir olması yargının iş yükünün azaltılması, zaman ve masraftan tasarruf edilmesi, tamamen taraf iradelerine dayalı olarak uyuşmazlıkların çözümlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Çalışmada mal rejimi ve tereke tasfiyesinin sağ kalan eş bakımından uygulanması, aile konutu ve ev eşyasının özgülenmesi hükümlerinin karşılaştırılması ve ihtiyari arabuluculuk çözüm yolunun uygulanabilirliği detaylıca incelenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sağ Kalan Eş, Yasal Mirasçı Kavramları, Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığının Koşulları, Miras Hukukunda Zümre Sistemi, Sağ Kalan Eşin Zümre Sistemindeki Yeri, Zümre Sistemine Göre Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Oranları
.
Mal Rejimi Kavramı ve Türleri, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Malvarlıkları, Eşlerin Bu Malvarlıkları Üzerinde Yönetim, Yararlanma, Tasarruf Yetkileri ve Bu Yetkilerine İlişkin Sınırlamalar, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi ve Mal Rejiminin Tasfiyesi
.
Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Etkisi ve Arabuluculuk Çözüm Yolunun Bu Kapsamda Uygulanabilirliği
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
2. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
19
GİRİŞ
§1. KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI 
23
I. Konunun Takdimi 
23
II. Konunun Önemi 
24
III. Konunun Sınırlandırılması 
25
Birinci Bölüm
SAĞ KALAN EŞ, YASAL MİRASÇI KAVRAMLARI, SAĞ KALAN EŞİN YASAL MİRASÇILIĞININ KOŞULLARI, MİRAS HUKUKUNDA ZÜMRE SİSTEMİ, SAĞ KALAN EŞİN ZÜMRE SİSTEMİNDEKİ YERİ, ZÜMRE SİSTEMİNE GÖRE SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAY ORANLARI
§.2. SAĞ KALAN EŞ, YASAL MİRASÇI KAVRAMLARI, SAĞ KALAN EŞİN YASAL MİRASÇILIĞININ KOŞULLARI ve SAĞ KALAN EŞİN İRADİ MİRASÇILIĞI 
27
I. Sağ Kalan Eş Kavramı 
27
II. Yasal Mirasçı Kavramı ve Yasal Mirasçılığın Dayanakları 
33
A. Yasal Mirasçı Kavramı 
33
B. Yasal Mirasçılığın Dayanakları 
33
1. Kan Bağı 
34
2. Evlilik Bağı 
34
3. Evlatlık İlişkisine Dayalı Yapay Soy Bağı 
34
4. Vatandaşlık Bağı 
35
III. Türk Medeni Kanunu’na Göre Yasal Mirasçılar 
35
IV. Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığının Türk Toplumundaki Tarihi Gelişimi 
35
V. Sağ Kalan Eşin Yasal Mirasçılığının Koşulları 
37
A. Mirasbırakanın Öldüğü Tarihte Eşin Sağ Olması 
38
B. Mirasbırakanın Öldüğü Tarihte Devam Eden ve Yasal Olarak Geçerli Bir Evliliğin Bulunması 
38
1. Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerden Birisinin Ölümü Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
40
2. Boşanma Kararının Kesinleşmesinden Sonra Eski Eşlerden Birisinin Ölümü Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
51
3. Evliliğin Butlan Sebebi İle İptali Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
52
4. Yabancı Mahkeme Tarafından Verilen Kesinleşmiş Boşanma Kararına Göre Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
55
5. Mahkeme Tarafından Verilen Ayrılık Kararının Devamı Süresince Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
57
6. Eş Hakkında Verilen Gaiplik Kararı Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
58
7. Muvazaalı Evlilik Halinde Sağ Kalan Eşin Mirasçılığı 
60
8. Ölen Eşin Birden Fazla Sağ Kalan Eşinin Varlığı 
60
C. Sağ Kalan Eşin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmemiş Olması 
61
1. Sağ Kalan Eşin Mirastan Feragati, Mirastan Yoksunluk Hali, Mirası Reddi Halleri 
61
2. Sağ Kalan Eşin Mirasçılıktan Çıkarılması Hali 
62
a. TMK m. 510 b.1’de Düzenlenen Mirasçılıktan Çıkarma Sebeplerinin Sağ Kalan Eş Bakımından Uygulanması 
64
b. TMK m. 510 b.2’deki Mirasçılıktan Çıkarma Sebeplerinin Sağ Kalan Eş Bakımından Uygulanması 
65
VI. Sağ Kalan Eşin İradi Mirasçılığı 
67
§.3. MİRAS HUKUKUNDA ZÜMRE SİSTEMİ ve SAĞ KALAN EŞİN ZÜMRE SİSTEMİNDEKİ YERİ 
70
I. Miras Hukukunda Zümre (Derece) Sistemi 
70
A. Zümre Sisteminin Prensipleri 
71
B. Yasal Mirasçı Zümreleri 
72
1. Birinci Zümre Mirasçılığı 
72
2. İkinci Zümre Mirasçılığı 
73
3. Üçüncü Zümre Mirasçılığı 
73
4. Yarım Kan Hısımlığı ve Evlilik Dışında Doğan Hısımların Mirasçılığı 
74
5. Evlatlık İlişkisine Dayanan Yasal Mirasçılık 
74
6. Devletin Yasal Mirasçılığı 
75
1. Sağ Kalan Eşin Birinci Zümre ile Mirasçılığında Yasal Miras Payı 
80
2. Sağ Kalan Eşin İkinci Zümre ile Mirasçılığında Yasal Miras Payı 
80
3. Sağ Kalan Eşin Üçüncü Zümre ile Mirasçılığında Yasal Miras Payı 
80
§.4. ZÜMRE SİSTEMİNE GÖRE SAĞ KALAN EŞİN SAKLI PAY ORANLARI 
81
I. Genel Olarak 
81
II. Türk Medeni Kanunu’na Göre Saklı Paylı Mirasçılar 
82
A. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi Sürecinde Saklı Paylı Mirasçıların Saklı Pay Oranları 
82
1. eMK. m. 453 Hükmünde 3678 sayılı Kanun Değişikliği Yapılmadan Önceki Dönemde Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Oranları 
83
2. eMK. m. 453 Hükmünde 3678 sayılı Kanun Değişikliği Yapıldıktan Sonraki Dönemde Saklı Pay Oranları 
86
B. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na Göre Saklı Paylı Mirasçıların Saklı Pay Oranları 
88
1. Sağ Kalan Eş Dışındaki Saklı Paylı Mirasçıların Saklı Pay Oranları 
88
2. Sağ Kalan Eşin Saklı Pay Oranları 
90
§.5. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINI ETKİLEYEN HALLER 
91
I. Genel Olarak 
91
II. Mirasbırakanın Eşini Mirasçı Olarak Ataması 
91
III. Mirasbırakanın Altsoyunun Tamamının Mirası Reddetmesi 
91
IV. Zümre Mirasçılarının Mirasçılık Sıfatını Yitirmeleri 
93
V. Eşlerin Mal Rejimi Sözleşmesi ile Artık Değere Katılma Oranını Kararlaştırmaları 
93
VI. Sağ Kalan Eşin Zina veya Hayata Kast Hali Sebebi İle Açılan Boşanma Davası Sırasında Eşin Ölümü Hali 
95
VII. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı ve Sağlararası Tasarrufları Sebebi İle Sağ Kalan Eşin Tenkis Davasının Tarafı Olması 
98
A. Tenkis Davası Yolu ile 
98
B. Tenkis Def’i İleri Sürülmesi 
99
VIII. Sağ Kalan Eşin Türk Vatandaşı Olmaması 
100
İkinci Bölüm
MAL REJİMİ KAVRAMI VE TÜRLERİ, EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EŞLERİN MALVARLIKLARI, EŞLERİN BU MALVARLIKLARI ÜZERİNDE YÖNETİM, YARARLANMA, TASARRUF YETKİLERİ VE BU YETKİLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR, EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ VE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ
§.6. MAL REJİMİ KAVRAMI VE TÜRLERİ 
101
I. Mal Rejimi Kavramı 
101
II. Yasal Mal Rejimi, Seçimlik Mal Rejimi ve Olağanüstü Mal Rejimi Ayrımı 
102
A. Yasal Mal Rejimi 
102
B. Seçimlik Mal Rejimi 
106
1. Mal Rejimi Sözleşmesi ile Seçimlik Mal Rejiminin Uygulanması 
106
2. Seçimlik Mal Rejimi Türleri 
113
a. Mal Ayrılığı Rejimi 
114
b. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi 
115
c. Mal Ortaklığı Rejimi 
118
C. Olağan / Olağanüstü Mal Rejimi 
121
III. Yasal Mal Rejimi Olan Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin Kanaatimiz 
124
§.7. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNDE EDİNİLMİŞ MAL KAVRAMI ve UNSURLARI, EŞLERİN MALVARLIKLARI, BUNLAR ÜZERİNDEKİ YÖNETİM, YARARLANMA, TASARRUF YETKİLERİ VE BU YETKİLERİNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR 
125
I. Edinilmiş Mal Kavramı ve Unsurları 
125
A. Mal Rejiminin Devamı Süresince Edinilmeli 
126
B. Karşılığı Verilerek Edinilmiş Olmalı 
131
C. Mal Rejimi Sona Erdiği Tarihte Edinilmiş Mallar Mevcut Olmalı 
131
II. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Eşlerin Malvarlıkları 
132
A. Eşlerin Edinilmiş Malları 
132
1. Çalışma Karşılığı Olan Edinimler 
133
2. Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yardım Kurum ve Kuruluşlarının veya Personele Yardım Amacı ile Kurulan Sandık ve Benzerlerinin Yaptığı Ödemeler 
135
3. Çalışma Gücünün Kaybı Sebebi İle Ödenen Tazminatlar 
151
4. Kişisel Malların Gelirleri 
152
5. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi): 
158
6. Eşlerin Üçüncü Kişilerden Olan Alacakları 
159
B. Eşlerin Yasal Kişisel Malları 
161
1. Eşlerden Birinin Yalnız Kişisel Kullanımına Yarayan Eşya 
162
2. Mal Rejiminin Başlangıcında Eşlerden Birine Ait Bulunan veya Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla ya da Herhangi Bir Şekilde Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Ettiği Malvarlığı Değerleri 
164
3. Eşlerin Manevi Tazminat Alacakları 
185
4. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler (İkame İlkesi) 
185
5. TMK m. 228/II Hükmü Gereği Kanunen Kişisel Mal Kabul Edilen Ödeme ve Tazminatlar 
187
C. Eşlerin Sözleşme ile Belirledikleri Kişisel Malları 
188
1. Bir Meslek İcrasına veya İşletme Faaliyetine Özgülenen Edinilmiş Malların Kişisel Mal Olarak Kabul Edilmesi 
188
2. Kişisel Malların Gelirleri 
189
D. Her İki Eşin Ortak Malları 
189
E. Malvarlığı Değerlerinin Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Olarak Ayrılmasında İspat Yükü 
190
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Kapsamında Eşlerin Malvarlıkları Üzerinde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkileri ve Bu Yetkilerine İlişkin Sınırlamalar 
193
A. Genel Olarak 
193
B. Eşlerin Malvarlıkları Üzerinde Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf Yetkilerine İlişkin Sınırlamalar 
193
1. Eşlerin Paylı Mülkiyet Konusu Mallarına İlişkin Sınırlamalar 
193
2. Eşlerin Üçüncü Kişilere Karşı Sorumlulukları 
196
3. Aile Konutu İle İlgili Sınırlamalar 
197
4. Aile Hukukundan Kaynaklanan Diğer Sınırlamalar 
200
§.8. EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERMESİ VE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ 
201
I. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi 
201
A. Eşlerin Mal Rejimi Sözleşmesi İle Başka Bir Mal Rejimini Seçmeleri 
204
B. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Hâkim Kararı ile Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi 
204
C. Evliliğin İptali veya Boşanma Sebebi ile Mal Rejiminin Sona Ermesi 
205
D. Eşlerden Birinin Ölümü Halinde Mal Rejiminin Sona Ermesi 
208
E. Eşlerden Birlikte Ölmeleri Halinde Mal Rejiminin Sona Ermesi 
209
F. Eşlerden Birisi Hakkında Gaiplik Kararı Verilmesi Durumunda Mal Rejiminin Sona Ermesi 
210
II. Mal Rejimi Tasfiyesi Davasına Özgü Kavramlar ve Tasfiye Aşaması 
211
A. Mal Rejimi Tasfiyesine Özgü Temel Kavramlar ve Farkları 
211
B. Mal Rejimi Tasfiyesi 
214
C. Eşlerin Mallarının Tarih ve Değer Bakımından Belirlenmesi: Eşlerin Mallarını Geri Alması 
224
D. Artık Değer Hesaplanması İçin Gereken İşlemler 
227
1. Malların Aktif Değerlerinin Hesaplanması 
228
a. Tasfiye Anında Mevcut Olan Edinilmiş Mallar 
228
b. Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması (TMK m. 227) 
232
aa. Değer Artış Payı Alacağı Kavramı 
232
bb. Değer Artış Payı Alacağının Unsurları 
235
cc. Değer Artış Payı Alacağı Hesabının Artık Değere Katılma Alacağının Hesabına Etkisi Bakımından Mal Gruplarına Özgülenmesi 
251
aaa. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Yapılan Katkı 
251
bbb. Eşin Kişisel Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Yapılan Katkı 
252
ccc. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Kişisel Malına Yapılan Katkı 
253
ddd. Eşin Edinilmiş Malından Diğer Eşin Edinilmiş Malına Yapılan Katkı 
255
dd. Değer Artış Payı Alacağının Hesaplanması 
255
aaa. Katkı Yapılan Mal Tasfiye Davası Aşamasında Değer Kaybetmişse 
256
bbb. Katkı Yapılan Mal Tasfiye Davası Aşamasında Değer Kazanmışsa 
256
ccc. Katkı Yapılan Mal Tasfiye Davası Aşamasında Mevcut Değilse 
257
c. Hesaplamaya Eklenecek Değerler (TMK m. 229) 
259
aa. Diğer Eşin Onayı Olmaksızın Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar 
266
bb. Eşin Katılma Alacağına Zarar Vermek Kastıyla Yapılan Devirler 
267
cc. Eklenecek Değerleri Kazanan Üçüncü Kişilerin Durumu 
271
d. Denkleştirme Alacağı (TMK m. 230) 
276
2. Malların Pasif Değerlerinin Hesaplanması 
278
a. Değer Artış Payı Borcunun Hesaplanması (TMK m. 237) 
278
b. Denkleştirme Borcu (TMK m. 230) 
279
c. Diğer Borçlar (TMK m. 231) 
279
E. Artık Değerin Hesaplanması 
280
F. Katılma Alacağının Eşlere Ödenmesi 
284
G. Eşin Artık Değere Katılma Alacağını Talep Edebilme Süresi 
289
III. Mal Rejimi Tasfiyesinin Tasfiye Sözleşmesi İle Yapılması 
291
A. Genel Olarak 
291
B. Tasfiye Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 
291
C. Tasfiye Sözleşmesinin Şekli 
292
D. Tasfiye Sözleşmesinin Kapsamı 
293
E. Tasfiye Sözleşmesine Uygulanan Zamanaşımı Süresi 
293
F. Tasfiye Sözleşmesinin Diğer Aile Hukuku Sözleşmelerinden Farkı 
293
G. Tasfiye Sözleşmesinin Geçersizliği 
294
Üçüncü Bölüm
SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ETKİSİ VE ARABULUCULUK ÇÖZÜM YOLUNUN BU KAPSAMDA UYGULANABİLİRLİĞİ
§.9. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA İLİŞKİN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN KAPSAMI 
295
I. Genel Olarak 
295
II. Mal Rejimi Tasfiyesinde Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağının Belirlenmesi 
296
III. Edinilmiş Mallara Katılma Rejimine İlişkin Yapılan Tasarrufların Mirasta Denkleştirme Yapılmasında Sağ Kalan Eşin Taraf Olması 
298
A. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı Alacaklısı Olması 
298
B. Sağ Kalan Eşin Katılma Alacağı Borçlusu Olması 
301
C. Sağ Kalan Eşin İntikal Alacaklısı Olması 
303
1. Sağ Kalan Eşin TMK m. 645’ten Kaynaklanan Alacak Hakkı 
303
2. Sağ Kalan Eşin TMK m. 643’ten Kaynaklanan Alacak Hakkı 
304
IV. Eşler Arasında Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesine İlişkin Yapılan Anlaşmaların Saklı Paya Etkisi 
304
§.10. SAĞ KALAN EŞİN MALIN KENDİSİNE ÖZGÜLENMESİ TALEBİNE İLİŞKİN TÜRK MEDENİ KANUNU’NDA YER ALAN DÜZENLEMELER 
307
I. Genel Olarak 
307
II. TMK m. 240 ve TMK m. 652 Hükümlerinin İncelenmesi 
308
III. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi 
311
A. Aile Konutu ve Ev Eşyası Kavramları 
314
B. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Talebinin Hukuki Niteliği 
327
C. TMK m. 240 Hükmü Gereği Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesinin Şartları 
328
1. Evlilik Birliğinin Ölüm Sebebi İle Sona Ermesi 
328
2. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Mülkiyeti Ölen Eşe Ait Olmalı 
329
3. Sağ Kalan Eşin Aile konutu veya Ev Eşyasının Kendisine Özgülenmesini Talep Etmiş Olması 
332
4. Sağ Kalan Eşin Eski Yaşantısını Devam Ettirebilmesi 
333
5. Sağ Kalan Eşin Mirasbırakanın Mirasçısı Olma Koşulunun Bulunmaması 
333
6. Sağ Kalan Eşin Mal Rejimi Tasfiyesinden Alacak Hakkı Olmalı 
334
7. Aile Konutu ve Ev Eşyası Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Geçerli İken Edinilmiş Olmalı 
341
8. Sağ Kalan Eşin Aile Konutu ve Ev Eşyasının Kendisine Özgülenmesine İlişkin Ayni Hak Talebinde Bulunması 
341
9. Sağ Kalan Eşin Aile Konutu Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talep Etmesi 
343
10. Sağ Kalan Eşin Ev Eşyası Üzerinde Mülkiyet Hakkı Talep Etmesi 
344
11. Sağ Kalan Eşin veya Diğer Yasal Mirasçılardan Birisinin Haklı Bir Sebebe Dayanarak Aile Konutu Üzerinde İntifa veya Oturma Hakkı Talep Etmiş Olması 
345
D. TMK m. 652 Hükmü Gereği Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesinin Şartları 
346
1. Evlilik Birliğinin Ölüm Sebebi İle Sona Ermesi 
346
2. Sağ Kalan Eşin Ölen Eşin Mirasçısı Olması 
347
3. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Ölen Eşin Mülkiyetinde ve Dolayısıyla Terekesinde Yer Alması 
348
4. Sağ Kalan Eşin Miras Payına Mahsuben Özgüleme Talebinde Bulunması 
349
5. Sağ Kalan Eşin Aile Konutu veya Ev Eşyasının Kendisine Özgülenmesini Talep Etmiş Olması 
354
6. Özgüleme Talep Edilen Konutun Birlikte Yaşanılan Konut Olması 
355
7. Sağ Kalan Eşin Talebinin İntifa, Oturma veya Mülkiyet Hakkı Olması 
355
E. Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesine İlişkin Sınırlamalar 
358
1. Genel Olarak 
358
2. Mirasbırakanın Aile Konutunda Bir Meslek İcra Etmesi ve Altsoyundan Birisinin de Aynı Mesleği İcra Etmesi 
359
3. İçerisinde Aile Konutu da Bulunan Tarımsal Taşınmazın Bölünmeden İşletmenin Devamını Sağlayacak Ehil Bir Mirasçıya Özgülenmesi 
360
4. Mirasbırakanın Ölüme Bağlı Tasarrufunda Yer Alan Sınırlamalar 
363
§.11. SAĞ KALAN EŞİN AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ ÖZGÜLENMESİ TALEPLERİNE İLİŞKİN EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ TASFİYESİ İLE TEREKE TASFİYESİ HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 
364
I. Mal Rejimi Tasfiyesi ve Tereke Tasfiyesi Arasındaki Temel Farklılıklar 
364
II. Mal Rejimi Tasfiyesi ve Tereke Tasfiyesinde Görevli ve Yetkili Mahkemeler 
368
III. Mal Rejimi Tasfiyesi ve Tereke Tasfiyesi Davalarında Taraflar 
377
IV. Mal Rejimi Tasfiyesi ve Tereke Tasfiyesi Davaları Kapsamındaki Mallar ve Değerleme Anı 
378
VI. Katılma Alacağı Hakkı ve Miras Hakkının Hukuki Nitelikleri ve Talep Edilmeleri 
380
VII. Zamanaşımı 
382
VIII. Mal Rejimi Tasfiyesi ile Tereke Tasfiyesi Arasında Öncelik Durumu 
387
A. Genel Olarak 
387
B. Mirasbırakanın Terekesinin Tasfiyesi 
388
C. Sağ kalan Eşin Hakları Bakımından Mal Rejimi Tasfiyesi ile Tereke Tasfiyesi Arasındaki Öncelik Durumu ve Tasfiyelerin Uygulanma Usulü 
390
§.12. SAĞ KALAN EŞİN MİRASÇILIĞINA EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN ETKİSİ KAPSAMINDA ARABULUCULUK ÇÖZÜM YOLUNUN UYGULANABİLİRLİĞİ 
394
I. Genel Olarak 
394
II. Arabulucuya İlişkin Nitelik ve Özellikler 
397
III. Arabuluculuk Sürecinin Özellikleri 
398
IV. Uygulanacak Kanun Hükümlerine Göre Arabuluculuk Türleri 
400
A. İhtiyari Uyuşmazlık Çözüm Yöntemi Olarak Arabuluculuk 
400
B. Dava Şartı (Zorunlu) Olarak Uygulanan Arabuluculuk Yöntemi 
401
V. Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Çözüm Yolunun Uygulanmasına İlişkin Yasal Düzenlemeler 
402
VI. Arabuluculuk Çözüm Yolunun Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar Bakımından Uygulanması 
404
A. Arabuluculuk Çözüm Yoluna Başvurulamayan Aile Hukuku Uyuşmazlıkları 
404
B. Arabuluculuk Çözüm Yoluna Başvurulabilen Aile Hukuku Uyuşmazlıkları 
406
1. Aile Hukuku Kapsamındaki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Sürecinin Aşamaları 
410
2. Aile Hukuku Kapsamında Arabuluculuğa Elverişli Uyuşmazlığın Çözümü Sonrasında Anlaşma Belgesinin İmzalanması 
412
VII. Arabuluculuk Çözüm Yoluna Başvurulabilen Miras Hukuku Uyuşmazlıkları 
414
A. Tenkis Davası 
414
B. Miras Paylaşma (Taksim) Sözleşmesi (TMK m. 676 vd.) 
415
C. Mirasta Denkleştirme (TMK m. 669–675) 
416
D. Miras Ortaklığından Kaynaklanan Davalar 
417
VIII. Eşlerden Birinin Ölümü Sebebi İle Evliliğin Sona Ermesi Halinde Mal Rejimi ve Miras Tasfiyesinden Doğan Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yolu İle Çözümü 
418
Sonuç 
423
Bibliyografya 
433
Kavram Dizini 
457