Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları – Pozitif Hukuk Dizisi – Yağmur Ünsal Karaşen  - Kitap

Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları

– Pozitif Hukuk Dizisi –

1. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
336
Barkod:
9789750290671
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
615,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Kat Mülkiyeti Uyuşmazlıkları" adlı işbu yapıtımız, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'ndan kaynaklanan uyuşmazlıklarda hak iddiasının, nasıl bir dava ile ileri sürüleceği ve yapılacak yargılamanın esaslarının da neler olduğuna ilişkin sadece bu nitelikteki davalar ile sınırlı olmak üzere emsal üst derece mahkemeleri kararları da dikkate alınarak, hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması amacıyla hazırlanmıştır. Yapıtta, Kat Mülkiyeti Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu gibi pek çok kanun ve yönetmelik düzenlemelerinden ve yine değerli eserlerden, içtihat programlarından ve emsal dava dosyalarından faydalanılmıştır. Ayrıca her bir uyuşmazlık çeşidi, özellikle uygulamacılara kolaylık olması adına husumetten, görevli ve yetkili mahkemeye, zamanaşımından uyuşmazlığın esasına ve kanun yollarına kadar tek tek belirtilmesi gayreti ile anlatılmaya özen gösterilmiştir. Kitapta notlar, uyuşmazlıkların uygulamasından örnekler (dava dilekçeleri ve kararlar), içtihatlar sunulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ortak Giderlerin Paylaşılması ve Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Ortak Alana El Atmanın Önlenmesine Dair Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Kat Malikleri Kurulunca Alınan Kararların İptaline Dair Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Kat Mülkiyetinde Kentsel Dönüşüm ve Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Taşınmaz Yapının Bina Cephesine Uygulanan Reklam Panolarına İlişkin Kat Malikleri Arasında Oluşan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Yöneticinin Borç ve Yükümlülüklerini İhlal Etmesinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Taşınmaz Yapıda Oturan Kişilerin Diğer Kat Maliklerini Rahatsız Etmesinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Apartman Görevlisinin İşçilik Alacaklarından Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Taşınmaz Yapıda Yasak Olan İşyerlerinin Açılmasından Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Bağımsız Bölüme Girişe, İzin Verme Mecburiyetinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Toplu Yapıda Yönetim Planı Değişikliğinden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklar
.
Örnek Dava Dilekçeleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazar Hakkında 
6
Kısaltmalar 
16
BİRİNCİ KISIM
GENEL ÖZELLİKLER
KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI HAKKINDA GENEL BİLGİLER 
17
İKİNCİ KISIM
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
Birinci Bölüm
ORTAK GİDERLERİN PAYLAŞILMASI VE
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
21
A. Ortak Giderlerin Kat Maliklerine Paylaştırılmasına Dair Yasal Düzenleme 
22
B. Ortak Gidere İlişkin Kararın Nasıl Alınacağı 
22
II. ORTAK GİDER ALACAĞININ TAHSİLİ 
23
A. İcra Takibi Başlatılması 
24
B. Gecikme Tazminatı 
24
Yargı Kararları 
26
C. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
30
D. İtirazın İptali Davası 
31
E. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
31
1. Görevli Mahkeme 
31
Yargı Kararları 
32
2. Yetkili Mahkeme 
35
F. Dava Açma Süresi 
36
G. Husumet 
38
1. Davacı 
38
2. Davalı 
38
H. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
39
Yargı Kararları 
41
I. Muhakeme ve Karar 
45
1. Davanın Kabulü 
45
2. Davanın Reddi 
47
İ. Yasa Yolları 
48
İkinci Bölüm
ORTAK ALANA EL ATMANIN ÖNLENMESİNE DAİR
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
49
A. Kat Mülkiyeti Kanununa Göre Ortak Alan 
50
B. Ortak Alanlardan Yararlanma Hakkı ve Sınırları 
50
Yargı Kararları 
51
II. ORTAK ALANA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ESKİ HALE GETİRME DAVASI 
54
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
55
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
56
1. Görevli Mahkeme 
56
2. Yetkili Mahkeme 
58
C. Dava Açma Süresi 
58
D. Husumet 
59
1. Davacı 
59
2. Davalı 
60
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
61
Yargı Kararları 
63
F. Muhakeme ve Karar 
76
1. Davanın Kabulü 
76
2. Davanın Reddi 
78
H. Yasa Yolları 
79
Üçüncü Bölüm
KAT MALİKLERİ KURULUNCA ALINAN KARARLARIN İPTALİNE DAİR HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
81
A. Kat Malikleri Kurulu Toplantısı 
82
Yargı Kararları 
83
B. Kat Malikleri Kurul Kararlarının Kanuna, Yönetim Planına, Hakkaniyete Aykırı Olması 
86
Yargı Kararları 
87
II. KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİ DAVASI 
88
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
89
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
89
1. Görevli Mahkeme 
89
Yargı Kararları 
90
2. Yetkili Mahkeme 
91
C. Dava Açma Süresi 
91
Yargı Kararları 
92
D. Husumet 
96
1. Davacı 
96
Yargı Kararları 
97
2. Davalı 
100
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
101
Yargı Kararları 
102
F. Muhakeme ve Karar 
106
1. Davanın Kabulü 
106
2. Davanın Reddi 
107
F. Yasa Yolları 
108
Dördüncü Bölüm
KAT MÜLKİYETİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM VE
HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
109
A. Riskli Yapı Tespiti 
110
B. Riskli Yapının Yıkılması 
113
C. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 
114
D. Toplu Yapılarda Kentsel Dönüşüm 
114
II. RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR DAVA VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI 
115
A. Riskli Yapı Tespitine İtiraz Yolu 
115
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
117
1. Görevli Mahkeme 
117
2. Yetkili Mahkeme 
119
C. Dava Açma Süresi 
119
D. Husumet 
120
1. Davacı 
120
2. Davalı 
121
Yargı Kararları 
122
Yargı Kararları 
125
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yürütmenin Durdurulması Kararı 
128
F. Muhakeme ve Karar 
130
1. Davanın Kabulü 
130
2. Davanın Reddi 
130
G. Yasa Yolları 
131
Beşinci Bölüm
TAŞINMAZ YAPININ BİNA CEPHESİNE UYGULANAN
REKLAM PANOLARINA İLİŞKİN KAT MALİKLERİ ARASINDA OLUŞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
133
A. Bina Cephesinin Ortak Kullanım Alanı Niteliği 
133
B. KMK Madde 45 Kapsamında Değerlendirme 
134
II. REKLAM PANOLARINA İLİŞKİN KMK MADDE 33 KAPSAMINDA ESKİ HALE GETİRME DAVASI 
137
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
137
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
138
1. Görevli Mahkeme 
138
2. Yetkili Mahkeme 
138
C. Dava Açma Süresi 
138
D. Husumet 
140
1. Davacı 
140
2. Davalı 
140
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
141
Yargı Kararları 
142
F. Muhakeme ve Karar 
147
1. Davanın Kabulü 
147
2. Davanın Reddi 
148
G. Yasa Yolları 
148
Altıncı Bölüm
YÖNETİCİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL ETMESİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
149
A. Yönetici Atanması 
149
B. Yöneticinin Görev ve Sorumlulukları 
150
C. Yönetici Sorumluluğunun TBK Madde 506 Kapsamında Değerlendirilmesi 
152
Yargı Kararları 
153
II. YÖNETİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARININ İHLALİ NEDENİYLE ALACAK–TAZMİNAT DAVASI 
155
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
155
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
157
1. Görevli Mahkeme 
157
2. Yetkili Mahkeme 
158
C. Dava Açma Süresi 
159
D. Husumet 
159
1. Davacı 
159
2. Davalı 
161
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
161
Yargı Kararları 
163
F. Muhakeme ve Karar 
166
1. Davanın Kabulü 
166
2. Davanın Reddi 
167
G. Yasa Yolları 
169
Yedinci Bölüm
TAŞINMAZ YAPIDA OTURAN KİŞİLERİN DİĞER KAT MALİKLERİNİ RAHATSIZ ETMESİNDEN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
171
A. Kat Maliklerinin Borçları 
172
B. Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 18 Kapsamında Değerlendirme 
172
II. TAŞINMAZ YAPIDA OTURAN KİŞİLERİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE HÂKİMİN MÜDAHALESİ 
173
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
173
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
174
1. Görevli Mahkeme 
174
2. Yetkili Mahkeme 
175
C. Dava Açma Süresi 
175
D. Husumet 
175
1. Davacı 
175
Yargı Kararları 
176
2. Davalı 
178
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
179
Yargı Kararları 
181
F. Muhakeme ve Karar 
186
1. Davanın Kabulü 
186
2. Davanın Reddi 
188
G. Yasa Yolları 
189
Sekizinci Bölüm
APARTMAN GÖREVLİSİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN
DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
191
A. Apartman Görevlisinin İş Kanunu ve Konut Kapıcıları Yönetmeliği Çerçevesinde Hakları 
191
B. Yöneticinin Apartman Görevlisine Karşı Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
192
II. APARTMAN GÖREVLİSİNİN İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI 
193
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
193
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
194
1. Görevli Mahkeme 
194
2. Yetkili Mahkeme 
194
C. Dava Açma Süresi 
195
D. Husumet 
196
1. Davacı 
196
2. Davalı 
197
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
198
Yargı Kararları 
201
F. Muhakeme ve Karar 
204
1. Davanın Kabulü 
204
2. Davanın Reddi 
205
G. Yasa Yolları 
206
Dokuzuncu Bölüm
TAŞINMAZ YAPIDA YASAK OLAN İŞYERLERİNİN AÇILMASINDAN DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
207
A. Taşınmaz Yapıda Yasak Olan İşler 
207
B. Kat Mülkiyeti Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Çerçevesinde Değerlendirme 
209
C. Kat Malikleri Kurulu Kararı Olmasına Lüzum Bulunmadan Açılabilecek Bürolar 
210
Yargı Kararları 
210
II. TAŞINMAZ YAPIDA YASAK OLAN İŞYERLERİNİN AÇILMASI NEDENİYLE ESKİ HALE GETİRME DAVASI 
214
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
215
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
216
1. Görevli Mahkeme 
216
2. Yetkili Mahkeme 
217
C. Dava Açma Süresi 
217
D. Husumet 
218
1. Davacı 
218
2. Davalı 
219
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
220
Yargı Kararları 
221
F. Muhakeme ve Karar 
226
1. Davanın Kabulü 
226
2. Davanın Reddi 
229
G. Yasa Yolları 
229
Onuncu Bölüm
BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞE, İZİN VERME MECBURİYETİNDEN
DOĞAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
231
A. Bağımsız Bölüme Girişe İzin Verme Mecburiyeti 
231
B. Bağımsız Bölüme Girişe, İzin Verme Mecburiyetinin Nedenleri 
233
II. BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞE, İZİN VERİLMESİNİN SAĞLANMASINA DAİR HÂKİMİN MÜDAHALESİ 
234
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
235
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
236
1. Görevli Mahkeme 
236
2. Yetkili Mahkeme 
236
C. Dava Açma Süresi 
236
D. Husumet 
237
1. Davacı 
237
2. Davalı 
238
D. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
238
Yargı Kararları 
240
F. Muhakeme ve Karar 
252
1. Davanın Kabulü 
252
2. Davanın Reddi 
253
G. Yasa Yolları 
253
On Birinci Bölüm
TOPLU YAPIDA YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR
I. GENEL OLARAK 
255
A. Toplu Yapıda Yönetim Planı 
255
B. Toplu Yapıda Yönetim Planı Değişikliği 
256
Yargı Kararları 
257
C. Toplu Yapı Şartlarının Bulunmaması Halinde Yönetim Planı Değişikliği 
260
Yargı Kararları 
261
D. Yönetim Planı Hükümlerinin Bağlayıcılığı 
263
Yargı Kararları 
264
II. TOPLU YAPIDA YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KARARIN İPTALİ 
269
A. Dava Şartı Arabuluculuk Başvurusu 
269
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
270
1. Görevli Mahkeme 
270
Yargı Kararları 
271
2. Yetkili Mahkeme 
274
C. Dava Açma Süresi 
274
Yargı Kararları 
275
D. Husumet 
277
1. Davacı 
277
2. Davalı 
277
Yargı Kararları 
278
E. Davanın Esasa İlişkin Koşulları ve Yargılama 
282
Yargı Kararları 
283
F. Muhakeme ve Karar 
286
1. Davanın Kabulü 
286
2. Davanın Reddi 
286
G. Yasa Yolları 
286
ÖRNEK DAVA DİLEKÇELERİ 
287
ORTAK GİDER ALACAĞININ TAHSİLİNE YÖNELİK İTİRAZIN İPTALİ ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
287
ORTAK ALANA EL ATMANIN ÖNLENMESİ ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
292
KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ İPTALİNE DAİR ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
296
RİSKLİ YAPI TESPİTİ İŞLEMİNİN İPTALİNE DAİR ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
300
REKLAM PANOLARINA İLİŞKİN KMK MADDE 33 KAPSAMINDA ESKİ HALE GETİRME DAVASI ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
304
YÖNETİCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARININ İHLALİ NEDENİYLE ALACAK–TAZMİNAT ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
307
TAŞINMAZ YAPIDA OTURAN KİŞİLERİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE HÂKİMİN MÜDAHALESİNE DAİR ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
310
APARTMAN GÖREVLİSİNİN İŞÇİLİK ALACAĞI ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
313
TAŞINMAZ YAPIDA YASAK OLAN İŞYERLERİNİN AÇILMASI NEDENİYLE HÂKİMİN MÜDAHALESİNE DAİR ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
320
BAĞIMSIZ BÖLÜME GİRİŞE, İZİN VERİLMESİNİN SAĞLANMASINA DAİR HÂKİMİN MÜDAHALESİ ÖRNEK DAVA DİLEKÇESİ 
323
TOPLU YAPIDA YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR 
327
Kaynakça 
331
Kavram Dizini 
335