İşçinin Özel Hayatının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi Dr. Tarık Gökhan Tosun  - Kitap

İşçinin Özel Hayatının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
430
Barkod:
9789750292644
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
542,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Özel hayat temelde kimsenin müdahale edemediği, nasıl şekillendiği kişinin tercihine bağlı korunaklı bir alandır. Ne zaman ki kişi toplumda kendine yer bulmak ister, bu alanın sınırlandırılmasına katlanmak zorunda kalabilir. Özellikle iş ilişkilerinde bu sınır daha kesin hatlarla kendini belli eder. işçi, işverenin hakimiyet sahasına dahil olduğunda özel hayatı kapsamında kalan haklarına müdahale edilmesine göz yummak durumunda kalabilir.
İşyerinde video kameraların varlığı, giyeceği kıyafetlerin işverence seçilmesi, işyerinin hangi bölümünde tütün ürünü kullanabileceği, işe giriş ve işten çıkışlarda üstünün aranması, sosyal medya hesaplarında işle ilgili paylaşım yaparken uymak durumunda kalacağı kısıtlamalar işçinin özel hayatına müdahalenin karakteristik örnekleridir.
Teknolojinin ilerlemesiyle ortaya çıkan ifşa hakkı, sinsi izlemeye karşı koyma ya da ulaşılabilir olmama gibi yeni kavramlar iş sözleşmenin feshedilip edilmeyeceğinin belirlenmesinde incelenmesi gereken yeni ihtilaf konulandır, işçinin özel hayatına müdahale teşkil eden bu davranış kısıtlamalarına uygun hareket etmesi iş sözleşmesiyle üstlendiği borçlardan kaynaklanabileceği gibi rıza göstermesi de bu müdahalenin hukuka uygunluk sebebi olabilmektedir. Öte yandan bu müdahalede sınırların aşılması halinde işçi iş sözleşmesini feshedebileceği gibi işveren de talimatlara uyulmaması halinde sözleşmeyi feshedebilecektir. O halde işçinin özel hayatını ve sınırlarını belirleme hakkı ile işverenin özel hayata müdahale etme yetkisinin bir dengeye oturtulması gerekecektir. Bu dengenin sağlanamaması, iş barışını bozacağı gibi iş sözleşmesinin devam etmesini taraflar için çekilmez kılacak, dolayısıyla feshine yol açacaktır.
Konu ulusal ve uluslararası yasal metinler, ülkemiz ile yabancı ülke mahkemelerinin ve AİHM'nin kararları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda öncelikle özel hayat tanımlanmış, işverenini işçinin özel hayatına müdahalesinin sınırları belirlenerek bu sınırın aşılması halinde iş sözleşmesinin feshinin yanı sıra olası talepler açıklanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sinsi Araştırma
.
Makul Uyum Borcu
.
İfşa (Whistleblowing)
.
İşyerindeki Özel Hayat
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Sunuş 
5
Önsöz 
9
Kısaltmalar Listesi 
19
Giriş 
25
Birinci Bölüm
ÖZEL HAYAT KAVRAMI, KAPSAMI VE KORUNMASINA İLİŞKİN HUKUKİ DAYANAKLAR
§ 1. ÖZEL HAYAT KAVRAMI 
29
I. Genel Olarak 
29
II. Özel Hayatın Tanımlanması ve Korunmasına Yönelik Düşüncelerin Tarihsel Gelişimi 
29
III. Yabancı Hukuklarda Özel Hayatın Korunmasına Yönelik Yaklaşımlar 
32
1. Coğrafya ve Zamanın Özel Hayata Etkisi 
32
a. Coğrafi Etki 
32
b. Zamansal Etki 
35
IV. Özel Hayat Terminolojisi 
37
1. Sözlük Anlamı 
37
2. Uluslararası Hukuktaki Anlamı 
38
3. Antropolojik Anlamı 
40
4. Özel Hayat Tanımımız 
42
§ 2. ÖZEL HAYATIN KAPSAMI VE KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
43
I. Özel Hayatın Kapsamı 
43
3. Kişinin Hayatını Düzenleme ve Faaliyette Bulunma Özgürlüğü 
45
7. Kişinin Sırları 
47
II. Özel Hayata İlişkin Uluslararası Alandaki Düzenlemeler 
48
1. Birleşmiş Milletler Şartı 
48
2. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi 
49
3. Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
49
4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
50
5. Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi 
51
6. Avrupa Sosyal Şartı 
51
7. Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 
52
8. Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri 
52
9. Avrupa Birliği Belgeleri 
53
III. Özel Hayata İlişkin Ulusal Düzenlemeler 
54
1. Kamu Hukuku Alanındaki Düzenlemeler 
54
a. Anayasa 
54
b. Türk Ceza Kanunu 
55
c. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
55
d. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu 
58
e. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
60
2. Özel Hukuk Alanındaki Düzenlemeler 
61
a. Türk Medeni Kanunu 
61
b. Türk Borçlar Kanunu 
61
c. İş Kanunu 
64
d. Basın İş Kanunu 
65
e. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu 
65
İkinci Bölüm
İŞÇİNİN ÖZEL HAYATINA MÜDAHALE
§ 3. İŞÇİNİN ÖZEL HAYATINA MÜDAHALEDE HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİ 
67
I. Genel Olarak 
67
II. Rıza 
68
III. Üstün Nitelikte Özel Yarar 
68
IV. Üstün Nitelikte Kamusal Yarar 
69
V. Kamu Hukukundan Kaynaklanan Yetkinin Kullanılması 
69
VI. Özel Hukuktan Kaynaklanan Yetkinin Kullanılması 
70
§ 4. İŞ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL HAYATA İLİŞKİN TEMEL İLKELER 
70
I. Genel Olarak 
70
II. Yabancı Ülke Uygulamalarından Örnekler 
72
1. Kanada ve Amerika’da Uygulanan Bir İlke: Özel Hayat ile Çalışma Hayatı Arasında Makul Uyum Borcu “L'obligation D'accommodement Raisonnable” 
72
2. Özel Hayata İlişkin Sorularda Susma Hakkı “Le Droit De Se Taire” – Açıklama Yükümlülüğü: “Devoir De Dire” 
74
3. Sinsi Araştırma Yasağı 
78
III. Ölçülülük 
84
1. Genel Olarak 
84
2. Gereklilik 
88
3. Orantılılık 
89
4. Uygunluk 
92
IV. Özel Hayata Müdahalede Eşit Davranma ve Ayrımcılık Yasağı 
93
V. Bilgilendirme Yükümlülüğü (Şeffaflık) 
97
Üçüncü Bölüm
İŞÇİNİN ÖZEL HAYATININ İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇLARA ETKİSİ
§ 5. İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 
107
I. Genel Olarak 
107
II. Unsurları 
109
1. İş Görme 
109
2. Ücret 
109
3. Bağımlılık 
110
§ 6. TARAFLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN BORÇLARI VE ÖZEL HAYAT İLİŞKİSİ 
112
I. İşçinin Borçları 
112
1. İşin Özen ve Sadakatle Yapılması 
112
a. Genel Olarak 
112
b. Özen Borcu 
113
c. Sadakat Borcu 
114
aa. Sır Saklama Borcu 
116
bb. Saygı Gösterme Borcu 
118
2. Talimatlara Uyma 
125
3. Rekabet Etmeme/Rekabet Yasağına Uyma Borcu 
127
a. Genel Olarak 
127
b. Rekabet Yasağının Özel Hayata Etkisi 
128
aa. Yer Sınırlaması 
128
bb. Zaman Sınırlaması 
129
cc. Konu Sınırlaması 
130
II. İşverenin Borçları 
131
III. İşverenin Yönetim Hakkı ve Talimat Vermesi 
132
1. Genel Olarak 
132
2. İşverenin Yönetim Hakkı 
134
a. Genel Olarak 
134
b. Talimat Verme 
135
aa. İşin Görülmesine İlişkin Talimatlar 
136
c. Disiplin Uygulamaları 
137
IV. İşin Düzenlenmesi ve İşçilerin Dinlenme Haklarının Kullandırılması Yükümlülüğü 
139
1. İşin Düzenlenmesi 
139
2. İşçilerin Dinlenme Haklarının Kullandırılması Yükümlülüğü 
142
Dördüncü Bölüm
İŞÇİNİN ÖZEL HAYATININ İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ
§ 7. İŞÇİNİN İŞYERİNDEKİ ÖZEL HAYATI VE SINIRLARI 
145
I. Genel Olarak 
145
1. İşyerinin Düzenlenmesinde Diğer İşçilerle Fiziksel Mesafesinin Özel Hayat Açısından Önemi 
146
2. İşçinin İşyeri Dışındaki Özel Hayatı ve İş Hayatına Etkisi 
150
a. Genel Olarak 
150
b. Kanundan Doğan Borçlara Aykırılık 
151
aa. İş Dışındaki Sadakat Borcu 
153
bb. Doğruluk ve Bağlılığa Aykırı Davranışlar 
154
cc. Rekabet Etmeme Borcu 
156
dd. İfade Özgürlüğü 
157
ee. Saygı Gösterme ve İşverenin İtibarını Koruma 
158
ff. İş Sözleşmesinin Feshine Dair Kısa Bir Değerlendirme 
160
c. Kanundan Doğan Hakkın Kullanılması 
160
d. Sözleşme Koşulunun İhlali 
161
§ 8. İŞVERENİN İŞÇİNİN ÖZEL HAYATINA MÜDAHALESİ 
162
I. Genel Olarak 
162
II. İşçinin Özel Hayatına Müdahalenin Sınırları 
166
III. İşçinin Özel Hayatına Müdahale Şekilleri 
167
1. Özel Hayata İlişkin Doğrudan Bilgi Edinme 
168
a. Ücret 
172
b. Mesleki Yeterlilik 
172
c. Kişisel Bilgiler ve Medeni Durum 
173
d. Sağlık Durumu 
175
e. İşçinin Alışkanlıkları 
177
f. Dini ve Siyasi Düşünce 
178
g. Sendika Üyeliği 
178
h. Engellilik 
179
ı. Adli Sicil Kaydı/Sabıka Durumu 
179
i. Ekonomik Durum 
180
j. Önceki İş Sözleşmesinin Sona Erme Sebebi ve Rekabet Yasağı 
181
k. Hamilelik 
182
2. Özel Hayata İlişkin Dolaylı Bilgi Edinme (Üçüncü Kişilerden Bilgi Toplanması ve Sinsi Araştırma) 
183
Beşinci Bölüm
FESİH NEDENİ OLARAK ÖZEL HAYAT
§ 9. İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARA YÜKLEDİĞİ BORÇLARIN ÖZEL HAYATA VE FESHE ETKİSİ 
187
I. İşverenin Koruma Borcuna Aykırı Davranması 
189
1. Taciz 
189
a. Psikolojik Taciz (Mobbing) 
190
b. Cinsel Taciz 
197
2. Kişilik Haklarına Yönelik Diğer Saldırılar 
200
a. Gurur Kırıcı Davranışlar 
200
b. İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 
202
3. Kişisel Verilerin Korunması 
208
4. İfade Özgürlüğü 
210
a. Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü 
210
aa. Ülkemiz Düzenlemeleri ve Kararları 
210
bb. AİHM’nin Kararları 
218
cc. Fransa’daki Uygulamalar ve Kararlar 
219
b. İfade Özgürlüğünün Özel Bir Görünümü: İhbar Hakkı (İfşa Hakkı) 
221
aa. Genel Olarak 
221
bb. AİHM Kararlarında İhbar Hakkı 
222
cc. İşçinin İhbar Hakkına İlişkin Uluslararası Metinler 
227
dd. İşçinin İhbar Hakkına İlişkin Fransa Uygulamaları 
227
ee. İsviçre’deki Yasa Çalışmaları 
228
ff. Yargıtay Kararlarında İhbar Hakkı 
229
c. Din ve İnanç Özgürlüğü 
230
aa. İnancın Korunması 
230
bb. AİHM ve ABAD Kararlarında Din ve İnanç Özgürlüğü 
232
cc. Ülkemizdeki Uygulama ve Kararlar 
236
dd. Fransa’daki Uygulama ve Kararlar 
242
ee. İngiltere’deki Uygulama ve Kararlar 
244
d. Sendikal İfade Özgürlüğü 
246
II. İşverenin Yönetim Hakkını Aşar Şekilde Özel Hayata Müdahalesi 
252
1. Genel Olarak 
252
2. İşçilerin Üstünün ya da Eşyalarının Aranması 
254
a. İşyerine Giriş ve İşyerinden Çıkışta Üst Araması 
254
b. İşyeri İçerisinde Arama 
259
c. İşçilerin ve Kullandıkları Araçların İzlenmesi 
262
aa. İşçilerin İşyerinde Kamera ile İzlenmesi 
262
bb. İşçinin Kullanımındaki Araçların Takibi 
268
d. Kıyafet ve Görünüşe İlişkin Uygulamalar 
271
e. İletişimin İzlenmesi ve İletişim Yasakları 
286
aa. Genel Olarak 
286
bb. İşçinin İnternet Kullanımının Takibi 
291
cc. İşçinin Epostaların İzlenmesi 
293
dd. İşçinin Telefon Görüşmelerinin İzlenmesi 
299
ee. İşçinin Sinsi İzlenmeyi Engelleme Hakkı 
303
f. İş Dışındaki Özel Hayat 
307
g. İşçinin Yerleşim Yeri Seçme Hakkına Müdahale, Seyahat Hakkının Kısıtlanması ve Çalıştığı Yerin Değiştirilmesi 
310
aa. Yerleşim Yeri Seçme Hakkı 
310
bb. İşçinin Çalıştığı Yerin Değiştirilmesi 
311
cc. Seyahat Özgürlüğüne Müdahale 
317
h. Tütün ve Alkol Ürünü Kullanımı 
318
§ 10. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL HAYAT SEBEBİYLE İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ 
320
I. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi 
320
1. İşçinin Özel Hayatının Fesih İçin Haklı Neden Teşkil Etmesi 
322
a. Genel Olarak 
322
b. Sağlık Sebepleri 
323
c. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 
325
aa. İşçinin İşvereni Yanıltması 
325
bb. İşçinin İşverenin Şeref ve Haysiyetine Yönelik Davranışı 
327
cc. İşçinin İşverenin Diğer İşçisine Cinsel Tacizde Bulunması 
333
dd. İşçinin İşverene, İşverenin Ailesine veya Diğer İşçilerine Sataşması 
334
ee. İşyerine Sarhoş Gelmek ya da İşyerinde Alkol, Uyuşturucu Madde Tüketmek 
335
ff. İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması 
337
gg. İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapamamakta Israr Etmesi 
340
hh. İşçinin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Aykırı Hareket Etmesi 
342
aaa. Tele Çalışma 
343
bbb. Uzaktan Çalışmanın (Tele Çalışmanın) Özel Hayatla Bağlantısı 
346
2. İşçinin Özel Hayatının Fesih İçin Geçerli Sebep Teşkil Etmesi 
348
II. İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Feshi 
355
1. İşçinin Özel Hayatına Haksız Müdahale Edilmesi Nedeniyle Feshi 
355
a. Genel Olarak 
355
b. Sağlık Sebepleri 
355
aa. İşçinin Yaptığı İşin Niteliği Gereği İşçinin Sağlığının Bozması 
355
bb. İşverenin ya da Başka Bir İşçisinin Bulaşıcı Hastalığa Yakalanması 
356
b. Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 
357
aa. İşverenin İşçinin Şeref ve Namusuna Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunması 
357
bb. İşverenin İşçiye Sataşması veya Asılsız İthamda Bulunması 
358
cc. İşçinin Üçüncü Bir Kişinin ya da İşverenin Bir İşçisinin Cinsel Tacizine Maruz Kalması 
358
dd. Psikolojik Taciz (Mobbing) 
360
2. İşçinin Özel Hayatının Engellenmesi Nedeniyle Feshi 
361
§ 11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZEL HAYAT SEBEBİYLE FESHİNDE KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRIDAN KAÇINMA 
364
I. Fesih Nedeni Olan Olayın Tespiti 
364
1. Genel Olarak 
364
2. İşçinin İtibarının Korunması 
366
3. İşçinin Eylemleri ile Sınırlı Tutulması 
367
4 Olayın İşe ve İşyerine Olumsuz Etkisi 
369
II. Fesihte İzlenen Yöntemin Kişilik Haklarına Saldırı Teşkil Etmesi Olası Talepler 
370
Altıncı Bölüm
ÖZEL HAYATIN İHLALİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUK
§ 12. ÖZEL HAYATA MÜDAHALENİN İSPATI 
373
I. Genel Olarak 
373
II. İşçinin İspat Yükü 
375
III. İşverenin İspat Yükü 
376
§ 13. HUKUKİ SORUMLULUK 
377
I. Genel Olarak 
377
II. İş Kanunundan Kaynaklanan Talepler 
378
1. Kötüniyet Tazminatı 
378
2. Ayrımcılık Tazminatı 
379
3. Kıdem Tazminatı 
380
III. Türk Medeni Kanunundan Kaynaklanan Talepler 
381
1. Hukuki işlemin Hükümsüzlüğü 
381
2. Kişilik Hakkı Saldırıya Uğrayan İşçinin Açabileceği Davalar 
383
a. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi 
383
b. Saldırının Sonlandırılması 
383
c. Saldırının Hukuka Aykırı Olduğunun Tespiti 
384
d. Manevi Tazminat 
385
e. Maddi Tazminat 
388
f. Saldırıdan Elde Edilen Kazancın Verilmesi 
388
IV. Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Kaynaklanan Talepler 
389
§ 14. CEZAİ SORUMLULUK 
389
I. Genel Olarak 
389
1. Türk Ceza Kanunu 
389
2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
390
3. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun 
391
Sonuç 
393
Kaynakça 
397
Kavram Dizini 
427