İşçilik Hak ve Alacaklarının Karşılanması Konusundaki Sistemler ve Türk Hukukundaki Durum Doç. Dr. Meral Sungurtekin Özkan  - Kitap

İşçilik Hak ve Alacaklarının Karşılanması

Konusundaki Sistemler ve Türk Hukukundaki Durum

1. Baskı, 
Ekim 2008
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
161
Barkod:
9789750208263
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
280,00
İndirimli (%66):
96,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
İşçi Alacaklarının Korunmasının Ödeme Güçlüğü İçine Düşme Olgusuna Bağlanması
.
İflasın Açılmasından Sonra İşçi ve Alacaklarının Hukuki Durumu
.
Korumanın Süjesi Olarak İşçi'nin Tesbiti ve Korunan İşçi Alacaklarının Kapsamı
.
İşveremin İflası Halinde İşçi Alacaklarının Karşılanması Sistemleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
§1. KONU AÇISINDAN SOSYAL DEVLET İLKESİNİN TAŞIDIĞI ÖNEM 
16
§2. İNSAN HAKKI OLARAK ÇALIŞMA HAKKI 
19
I) Çalışma Hakkının ve Diğer Sosyal Hakların Ortaya Çıkış Süreci 
19
II) Çalışma Hakkının Hukuki Niteliği ve Konu Bakımından Önemi 
20
A) Çalışma Hakkının Hukukî Niteliği 
20
B) Bir Sosyal Hak Olan Çalışma Hakkının Konu Bakımından Önemi 
22
Birinci BölümÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNDE BULUNULANANCAK HENÜZ İFLASIN AÇILMAMIŞ OLDUĞU DÖNEME AİT İŞÇİLİK HAK VE ALACAKLARININ KORUNMASI
§1. İŞÇİ ALACAKLARININ KORUNMASININ “ÖDEME GÜÇLÜĞÜ İÇİNE DÜŞME” OLGUSUNA BAĞLANMASI 
27
I) Konuya Giriş 
27
II) İcra ve İflas Kanunumuzdaki İflas Sebeplerinin Konu Bakımından Değerlendirilmesi 
30
A) Genel Olarak 
30
B) Bağlantılı Kavramlar Olarak Ödeme Güçlüğü İçine Düşme, Ödemelerin Tatili ve Borca Batıklık 
34
a) Ödeme Güçlüğü İçine Düşme Hali (Acz Hali) 
34
b) Ödemelerin Tatili Hali (İİK. m.177/I, b.2) 
35
c) Borca Batıklık Hali 
37
III) İşverenin Ödeme Güçlüğü İçinde Olduğuna Dayanarak İşçinin Yararlanabileceği Yollar 
44
A) Teminat İsteme Yetkisi ve Sonuçları 
44
a) Teminat İstenmesi 
44
b) Teminat Hakkında Genel Bilgi ve Teminat İstenmesinin Sonuçları 
45
B) İşçinin Hizmet Sözleşmesinin Feshine İlişkin Değişik Olasılıklar 
48
C) İşçinin İşverenin İflâsını İsteme Yetkisi 
53
IV) Korumanın Ödeme Güçlüğünün Ortaya Çıkması ile İflasın Açılması Arasındaki Zaman Dilimini İçine Alması Gereği 
54
A) Türk-İsviçre ve Alman Hukuk Sistemlerinde 
54
B) Uluslararası Sözleşmelerde 
56
§2. MALİ SIKINTI İÇİNDEKİ İŞLETMELERİN İYİLEŞTİRİLMESİ (REHABİLİTASYONU) 
57
I) “İyileştirme” Yönteminin İşçinin Korunmasındaki Rolü 
57
II) İyileştirmenin Anlamı ve Önemi 
59
İkinci BölümİFLASIN AÇILMASI SONRASINDAİŞÇİNİN VE ALACAKLARININ DURUMU - KORUNMASI
§1. İFLASIN AÇILMASINDAN SONRA “İŞÇİ” VE ALACAKLARININ HUKUKİ DURUMU 
63
I) İflasın Açılmasından Sonra İşçi-İşveren ve İflas İdaresinin Hukuki Durumu 
63
II) İflas İdaresinin Seçimiyle İlgilendirilerek “İflasın Açılması Sonrası İşçi Alacakları”nın Durumunun Ortaya Konması 
65
A) İflas İdaresinin Seçim Hakkı 
65
a) İflas İdaresinin Mevcut Hizmet Sözleşmelerine Girmesi 
68
aa) Masa Alacaklısı Olarak İşçi 
69
ab) Sözleşmeye Girmeye Karar Veren ve Hizmet Talep Eden İflâs İdaresinden İşçinin Teminat İstemesi 
71
b) İflâs İdaresinin Sözleşmeye Girmeme Kararı ve Sonuçları 
73
B) İflâs İdaresinin Hizmet Sözleşmelerini Fesih Yetkisi Olup Olmadığı 
78
C) Kaynak İsviçre Hukukunda İşverenin İflâsı Halinde İşçi Alacaklarının Durumu 
82
Üçüncü BölümKORUNAN İŞÇİ ALACAKLARI VEKORUMADA BAŞVURULAN YÖNTEMLER
§1. KORUMANIN SÜJESİ OLARAK “İŞÇİ” NİN TESBİTİ VE KORUNAN İŞÇİ ALACAKLARININ KAPSAMI 
89
I) “İşçi”nin Tesbiti 
89
A) Genel Olarak “İşçi” 
89
B) Konu Bakımından “İşçi” 
94
a) Genel Anlamda 
94
II) Korunan İşçi Alacakları ve Sınırlamaları 
101
A) Kapsam ve Zaman İtibarıyla 
101
a) Ücret 
101
b) Parayla Ölçülebilir Hak ve Menfaatler 
103
ba) İkramiye 
103
bb) Prim 
105
bc) Kazançtan Alınan Pay 
106
bd) Komisyon 
107
be) Aynî Ödemeler 
107
bf) Fazla Çalışma Ücreti 
108
bg) Yıllık Ücretli İzne Dair Alacak Hakkı 
109
c) Kıdem Tazminatı 
113
d) İhbar Tazminatı 
117
§2. İŞVERENİN İFLASI HALİNDE İŞÇİ ALACAKLARININ KARŞILANMASI SİSTEMLERİ 
119
I) İşçi Alacaklarının İmtiyaz Tanınması Suretiyle Karşılanması 
119
A) ILO’nun 173 Sayılı Sözleşmesi Çerçevesinde 
119
a) 173 Sayılı Sözleşmeye Göre “ödeme güçlüğü içine düşme” kavramı 
120
b) Sözleşmeye Göre Onaylayan Devletlerin Koruma Yöntemini Seçme Hakkı 
121
c) Sözleşmeye Göre İmtiyaz Tanınmak Suretiyle Korunan İşçi Alacakları 
122
B) Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Çerçevesinde 
123
II) İşçi Alacaklarının Garanti Kurumları Eliyle Ödenmesi Suretiyle Karşılanması 
125
A) ILO’nun 173 Sayılı Sözleşmesi Çerçevesinde 
125
a) Genel Olarak 
125
b) Sözleşmeye Göre Garanti Kurumları Eliyle Karşılanan İşçi Alacakları 
126
B) 80/987 Sayılı Avrupa Birliği Direktifi Çerçevesinde 
126
C) Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı Çerçevesinde 
132
D) İşçi Alacaklarının Garanti Kurumlarınca Ödenmesine Karşılaşırmalı Hukuktan Örnekler 
132
a) Avusturya 
132
b) İspanya 
133
c) İsviçre 
134
d) Almanya 
140
E) Ülkemizde İşverenin İflasında İşçi Alacaklarının Korunmasında Geçerli Sistem ve Öneriler 
144
Kaynakça 
153
Dizin 
163