İnşaat Sözleşmesi Prof. Dr. Zekeriya Kurşat  - Kitap

İnşaat Sözleşmesi

2. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
525
Barkod:
9789753689052
Kapak Türü:
Ciltli
Yayınevi:
Fiyatı:
850,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu çalışma ile inşaat sözleşmesi çerçevesinde karşılaşılan ihtilaflar üzerinde yoğunlaşarak sözleşmenin genelini ele almakla birlikte ihtilaflara çözüm üretme odaklı bir tavır sergilemeyi uygun gördük. Bu çerçevede sözleşmenin nazari olarak ayrıntılı ele alınması yerine önemli noktaları üzerinde odaklanma yöntemini tercih ettik.
İnşaat sözleşmesinin uygulamada görünüm tarzları tek tip değildir. Buna rağmen bütün inşaat sözleşmelerinin ortak noktası olan inşaatın yapılması ediminden hareketle açıklamalarımızın temelini eser sözleşmesi niteliğindeki inşaat sözleşmesi çerçevesinde yaptık. İnşaat sözleşmesinin diğer görünüm türlerine ilişkin özellikleri ise ilgili yerde vurgu yapmak ve dikkat çekmek suretiyle ele aldık.
Çalışmada konuya ilişkin temel eserler göz önünde bulundurulurken memleketimizin hukuk uygulaması ve bu çerçevedeki Yargıtay kararları da göz ardı edilmemiştir. Bu yüzden yeri geldikçe Yargıtay'ın da konuya ilişkin tavrını ortaya koymaya çalıştık.
Çalışmamızda her bir kısımda ayrı bir konuyu ele almayı ve o konuya ilişkin tespitlerimizi yapmayı uygun gördük. Bu yüzden birden fazla konuyu içerebilen bölüm sistematiğine göre inceleme yapmak yerine belli konulara ayrı kısımlar açmak suretiyle inceleme yapmayı tercih ettik.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Sözleşmenin Görünüm Türleri
.
İnşaat sözleşmesinin Şekli, İspatı ve Geçerliliği ile İlgili Bazı Önemli Özellikler
.
İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
.
Yüklenicinin Edimi Bakımından Sözleşmenin Konusu: Yapı
.
İş Sahibinin Edimi Bakımından Sözleşmenin Konusu: Bedel
.
İnşaat sözleşmesinde Süre Unsuru ve Edimlerin İfa Zamanı
.
Yüklenicinin Ediminin İfasının Gerçekleşmiş Sayılması (Teslim ve Kabul Kavramları)
.
Teslimden Önceki Aşamada İfaya Aykırılıklar (İfanın Gecikeceğinin veya Sözleşmeye Aykırı Olacağının Anlaşılması)
.
İnşaat Sözleşmesinin Tam Tazminat Karşılığında Sona Erdirilmesi
.
Götürü Bedelin Uyarlanması ve Sözleşmeden Dönme Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme
.
İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu
.
Yüklenicinin İnşaatı Yapmayacağını Bildirmesinin Hukuki Etkisi (Yüklenicinin İşi Bırakması)
.
İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü
.
Yükleniciye Karşı Yöneltilebilecek Tazminat Talepleri
.
Yükleniciye Karşı Ceza–i Şart Talebi
.
İnşaat Sözleşmesinde Sorumsuzluk Anlaşmaları
.
Bağımsız Bölüm ya da Arsa Payı Alıcısı Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu Tüketici Hukukunun İnşaat Sözleşmesine Etkileri
.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İnşaat Sözleşmesi Bakımından Etkileri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
İÇİNDEKİLER III 
KISALTMALAR IX 
§ 1. Giriş 1 
§ 2. İnşaat Sözleşmesi Kavramı ve Sözleşmenin Görünüm Türleri 3 
2.1. İnşaat Sözleşmesi Kavramı 3 
2.2. İnşaat Sözleşmesinin Görünüm Türleri . 7 
2.2.1. Eser Sözleşmesi . 7 
2.2.2. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 7 
2.2.3. Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi 9 
2.2.4. İşletme Hakkı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 14 
2.3. Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler . 17 
§ 3. İnşaat sözleşmesinin Şekli, İspatı ve Geçerliliği ile İlgili Bazı Önemli Özellikler . 22 
3.1. İnşaat Sözleşmesinin Şekli ve İspatı . 22 
3.1.1. Sözleşmelerin Şekli 22 
3.1.2. Sözleşme İlişkisinin İspatı . 28 
3.1.3. Sözleşmelerde Değişikliğin Tabi Olduğu Şekil 32 
3.2. İnşaat Sözleşmelerinde Genel İşlem Koşullarına İlişkin Hükümlerin Uygulanması 42 
3.3. İhale ile İnşaat Sözleşmesi Arasındaki İlişki . 47 
§ 4. İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği . 58 
§ 5. Yüklenicinin Edimi Bakımından Sözleşmenin Konusu: Yapı 67 
5.1. Yapı Kavramı . 67 
5.2. Sözleşmenin Konusunun Belirlenmesi 68 
5.3. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Konuda Değişiklik . 71 
5.4. Edime (Konuya) Aykırı İfa: Ayıp, Eksik İfa ve Fazla İş Kavramları 76 
5.4.1. İnşaat Sözleşmesinde Ayıp Kavramı . 76 
5.4.2. Fazla İş ve İnşaat Kavramı 88 
5.4.3. Eksik İş (ifa) Kavramı 90 IV 
5.4.4. Ayıplı İfa ile Eksik İfa Ayırımı ve Uygulanacak Hükümlerin Tespiti. 92 
§ 6. İş Sahibinin Edimi Bakımından Sözleşmenin Konusu: Bedel . 101 
6.1. Bedelin İnşaat Sözleşmesi Bakımından Önemi . 101 
6.2. Bedelin Belirlenmesi . 103 
6.2.1. Sözleşmede Bedelin Belirtilmiş Olması . 103 
6.2.2. Sözleşmede Bedelin Belirtilmemiş Olması . 114 
6.2.3. Götürü Bedel – Yaklaşık Bedel Ayırımının Sonuçları . 123 
6.3. Sözleşmedeki Bedelin Kapsamı 124 
6.4. Sözleşme Kapsamının Aşılmasının Bedele Etkisi 127 
6.5. Sözleşme Kapsamının Daralması ve Bedele Etkisi . 141 
§ 7. İnşaat sözleşmesinde Süre Unsuru ve Edimlerin İfa Zamanı . 145 
7.1. İnşaat Sözleşmesinde Sürenin Önemi ve Belirlenmesi 145 
7.2. Edimlerin İfa Vadelerinin Tespiti . 146 
7.2.1. Yüklenicinin Edimini İfa Vadesinin Belirlenmesi . 146 
7.2.2. İş Sahibinin Edimini İfa Vadesinin Belirlenmesi . 152 
7.3. Sürenin Durmasına Yol Açan Haller 164 
7.3.1. Zorunlu Gecikme Nedenleri; Mücbir Sebep veya Beklenilmeyen Hal . 168 
7.3.2. İş Sahibinden Kaynaklanan Gecikme Nedenleri . 172 
7.3.3. Yüklenicinin İfadan Kaçınma Hakkı . 179 
7.3.4. Ek İş ve İş Değişikliği . 186 
7.4. İnşaat Ediminin Uzun Süreye Yayılmasının Sonuçları . 187 
§ 8. Yüklenicinin Ediminin İfasının Gerçekleşmiş Sayılması (Teslim ve Kabul Kavramları) . 189 
8.1. İnşaat Sözleşmesinde Teslim Kavramı . 191 
8.2. İnşaat Sözleşmesinde Kabul Kavramı 205 
8.3. İskan Ruhsatı Almanın İfanın Gerçekleşmiş Sayılması Bakımından Etkisi 212 
§ 9. Teslimden Önceki Aşamada İfaya Aykırılıklar (İfanın Gecikeceğinin veya Sözleşmeye Aykırı Olacağının Anlaşılması) 216 
9.1. Teslimden Önceki Aşamada Yüklenicinin Yükümlülüklerine Genel Bakış 216 
9.2. İfanın Gecikme Riskine Karşı Önlemler 220 V 
9.2.1 TBK. m. 473/f. 1’in Önemi ve Düzenlenen Kurumun Hukuki Niteliği . 220 
9.2.2. TBK. m. 473/f. 1’de Düzenlenen Yaptırım 223 
9.2.3. Yaptırımın Gündeme Gelmesi İçin Gerekli Şartlar . 226 
9.2.3.1. Yüklenicinin Gecikmesi 227 
9.2.3.2. İşin Başlangıcı veya İlerleyişi İçin Sözleşmede Vadeler Belirlenmiş Olması Halinde Vadelere Aykırılık 229 
9.2.3.3. Başlangıç veya Ara Vadelerin Bulunmadığı Hallerde İşin Teslim Vadesine Yetişmeyeceğinin Anlaşılması Gereği. 233 
9.2.3.4. Tarafların Teslim Vadesi Dahil Hiç Vade Belirlememiş Olmaları . 236 
9.2.3.5. Yükleniciye İhtar Çekilmesi ve Mehil Verilmesinin Gerekli Olup Olmadığı 237 
9.2.4. Dönme Hakkının Engelleri . 239 
9.3. İfanın Sözleşmeye Aykırı Olması Riskine Karşı Önlemler . 242 
§ 10. İnşaat Sözleşmesinin Tam Tazminat Karşılığında Sona Erdirilmesi 253 
§ 11. Götürü Bedelin Uyarlanması ve Sözleşmeden Dönme 269 
11.1. Genel Açıklamalar . 269 
11.2. Sözleşmeye Müdahalenin Koşulları . 276 
11.2.1. Bedelin Değiştirilmesi Hakkının Sözleşmede Saklı Tutulmuş Olması 276 
11.2.2. Kanuna Dayanan Müdahale . 277 
11.2.2.1. Taraflarca Önceden Öngörülmeyen veya Öngörülüp de Gözönünde Tutulmayan Olağanüstü Hallerin Ortaya Çıkması 280 
11.2.2.2 Sonradan Ortaya Çıkan Olgu Nedeniyle İşin Kararlaştırılan Bedelle Yapılmasının Engellenmesi veya Aşırı Derecede Güçleşmesi . 286 
11.2.2.3. Öngörülemeyen Sebebin Gerçekleşmesinin Yükleniciye İsnad Edilememesi . 289 
11.2.2.4. Yüklenicinin İşi Tamamlayamayacağını İfadan Önce Bildirmesinin Uyarlama Şartı Olup Olmadığı . 290 
11.3. Yüklenicinin Hakları . 292 VI 
11.3.1. Uyarlama . 292 
11.3.2. Dönme 295 
11.4. Hakların Kullanılma Şekli 296 
11.5. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Hakkın Kullanılması 298 
§ 12. Yaklaşık Bedelin Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme 300 
12.1. Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkının Koşulları 300 
12.2. Hakkın Kullanılmasının Sonuçları . 309 
12.3. İş Sahibinin Arsasında Yapılan İnşaatlarda Durum 315 
§ 13. İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu 323 
13.1. Sorumluluğun Şartları 324 
13.1.1. İnşaatın tamamlanmış ve teslim edilmiş olması 324 
13.1.2. Teslim edilmiş inşaatta ayıbın bulunması 325 
13.1.3. Ayıbın İş Sahibine Yüklenememesi . 325 
13.1.4. Muayene ve İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirilmiş Olması 337 
13.1.5. Ayıptan Kaynaklanan Haklardan Vazgeçilmemiş Olması / Yapının Kabulü. 356 
13.2. Sorumluluğun Sonuçları 356 
13.2.1. Bedelde İndirim Hakkı 361 
13.2.2. Ayıbın Giderilmesini İsteme . 371 
13.2.3. Sözleşmeden Dönme . 381 
13.2.4. Tazminat Talebi 397 
13.3. İnşaatta Kullanılan Malzemenin Ayıplı Olması . 406 
13.4. Ayıptan Kaynaklanan Haklarda Zamanaşımı 411 
§ 14. Yüklenicinin İnşaatı Yapmayacağını Bildirmesinin Hukuki Etkisi (Yüklenicinin İşi Bırakması) . 415 
§ 15. İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdü 421 
15.1. İmkansızlığın Temerrüde Etkisi 422 
15.2. İnşaat Sözleşmesinin Temerrüt Nedeniyle Sona Erdirilmesi 427 
15.3. Nama İfa . 445 
§ 16. Yükleniciye Karşı Yöneltilebilecek Tazminat Talepleri 450 
16.1. Genel Olarak 450 VII 
16.2. Gecikme Tazminatı . 460 
16.3. Olumlu Zararların Tazmini . 466 
16.4. Olumsuz Zararların Tazmini . 473 
§ 17. Yükleniciye Karşı Ceza–i Şart Talebi . 477 
§ 18. İnşaat Sözleşmesinde Sorumsuzluk Anlaşmaları . 490 
§ 19. Bağımsız Bölüm ya da Arsa Payı Alıcısı Üçüncü Kişilerin Hukuki Durumu . 497 
19.1. Genel Olarak 497 
19.1.1. Yüklenicinin Mülkiyeti Kendisine Devredilmiş Arsa Payının Mülkiyetini Üçüncü Kişiye Devretmesi 498 
19.1.2. Yüklenicinin Mülkiyeti Kendisine Devredilmiş Arsa Payını Satmayı Vadetmesi. 501 
19.1.3. Yüklenicinin Henüz Mülkiyeti Kendisine Devredilmemiş Arsa Payını Satmayı Vadetmesi . 503 
19.2. Üçüncü Kişilerin Temlik Alacaklısı Olarak Değerlendirilmesi Meselesi . 505 
19.3. Alacağın Temliki Görüşünün Eleştirisi 513 
§ 20. Tüketici Hukukunun İnşaat Sözleşmesine Etkileri 516 
§ 21. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İnşaat Sözleşmesi Bakımından Etkileri 522 
21.1. Genel Tespitler . 522 
21.2. Riskli Alan ve Yapıların Tespiti 523 
21.2.1. Genel Olarak . 523 
21.2.2. Tapu Kütüğüne Riskli Yapı Kaydının Düşülmesi 527 
21.2.2.1. Kaydın Niteliği ve Genel Olarak Etkisi 527 
21.2.2.2. Kaydın Kira İlişkilerine Etkisi . 530 
21.3. Riskli Yapıların Tahliyesi ve Yıktırılması 533 
21.3.1. Yıkımdan Önce Kiracının Tahliyesinin Mümkün Olup Olmadığının Değerlendirilmesi . 533 
21.3.2. Geçici Konut, İşyeri Tahsisi veya Kira Yardımı . 541 
21.4. Riskli Yapının Yıkılması Yerine Güçlendirilmesi . 542 
21.5. Riskli Yapının Yıkılması ve Bunun Etkileri . 545 
21.5.1. Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Sona Ermesi 545 
21.5.2. Kat Mülkiyeti Rejiminin Sona Ermesinin Sonuçları 549 VIII 
21.6. Yeniden Değerleme Uygulaması 552 
21.6.1. Binaların Yıkılması Sonrası Aşamasına Yönelik Düzenlemenin Genel Değerlendirmesi . 552 
21.6.2. Paydaşların Anlaşması Suretiyle Yeniden Değerleme . 553 
21.6.2.1. Genel Olarak 553 
21.6.2.2. Yapılan Anlaşmaya Müdahaleler . 554 
21.6.2.2.1. Anlaşma İçin Süre Sınırlaması . 554 
21.6.2.2.2. Yapılabilecek İşlemlerin Sınırlandırılması 554 
21.6.2.2.3. Yeniden Değerlemeye Yönelik Anlaşma İçin Aranan Çoğunluk Oranı ve Çoğunluğun Kararına Muhalif Kalanların Durumu . 556 
21.7. Yeniden Değerleme ile İlgili Gündeme Gelebilecek İnşaat Sözleşmeleri 560 
KAYNAKÇA 563